Обратно Заседание № 81 от 27.07.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ № 81 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
27 юли 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:


1.Доклад вх.№ СОА21-ГР94-5510/01.11.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО)
Докл. Марта Георгиева, Борис Милчев
Решение №669 по т. 1, обявено на 03.08.2023 г. 

2.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9224/7/10.05.2023 г. и обобщена справка № СОА20-ВК66-9224/10/19.07.2023 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община. 
Докл. Лорита Радева, Ивайло Петков, Симеон Колев, Анна Стойкова, арх. Здравко Здравков
Решение №670 по т. 2, обявено на 03.08.2023 г. 

3.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6138/23.06.2023 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община
Докл. Ивайло Петков, Прошко Прошков, Ангел Джоргов, Ваня Тагарева
Решение №671 по т. 3, обявено на 03.08.2023 г. 

4.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-1788/1/12.07.2023 г. относно приемане на решение за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга Кризисен център (с приоритетно настаняване на деца жертви на трафик).
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №672 по т. 4, обявено на 03.08.2023 г. 

5.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-405/4/19.07.2023 г. относно предложение за приемане на решение за предоставяне на временно възмездно ползване на Столична община на имоти, собственост на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ) до сключване на договор за  безвъзмездното предоставяне на имотите.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №673 по т. 5, обявено на 03.08.2023 г. 

6.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6931/19.07.2023 г. относно приемане на решение за възлагане на кметовете на райони при Столична община разработването на правила за организация на достъпа до територията на прилежащите части и терени на общинските училища.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №674 по т. 6, обявено на 03.08.2023 г. 

7.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1849/8/19.07.2023 г. относно изменение и допълнение на Разчет за финансиране на капиталови разходи (Решение № 321/25.05.2023г., Приложение 1) съобразно Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. (обн. 20.06.2023г.)
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №675 по т. 7, обявено на 03.08.2023 г. 

8.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10455/20.07.2023 г. относно процедура по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за: ПУП–ИПР на УПИ XXXVIII16,17,18,23,29,30,63, 64, 65,68, 69,7071, 87,89 ,90,111, 112,115,116,117,1886,1887 - за ЖС и трафопост“ и ИПУР за улица тупик от о.т.35о-35п-35р за създаване на нов УПИ XXXVIII-2637,303 – за ЖС и трафопост“, кв.3М, в.з. “Бистрица-Манастира“, район „Панчарево“.
Докл. Ангел Джоргов, Николай Гюров
Решение №676 по т. 8, обявено на 03.08.2023 г. 

9.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6948/20.07.2023 г. относно дарение на недвижим имот – общинска собственост, представляващ ателие № 1, находящ се в гр. София, район „Триадица“, м. „Манастирски ливади-изток“, бл. 2, ет. 2.
Докл. Анатоли Илиев, Борислав Бориславов, Карлос Контрера
Решение №677 по т. 9, обявено на 03.08.2023 г. 

10.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6954/20.07.2023 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти" ЕАД да сключи договор за наем на свой недвижим имот - двуетажна сграда заедно с избено и таванско помещение, с обща разгъната застроена площ от 119.22 кв. м. находяща се на ул. "Антон П. Чехов" № 44, заедно с прилежащ терен с площ 390 кв. м, съставляващи съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД- 18-95/18.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК: сграда с идентификатор 68134.802.736.1, застроена площ от 72 кв. м, брой етажи 2, заедно с поземлен имот с идентификатор 68134.802.736, върху който е разположена сградата, с площ от 392 кв. м., с , "Деца с проблеми в развитието" ЕООД, за срок от 10 (десет) години.
Докл. Диян Стаматов, Милка Христова, Карлос Контрера
Решение №678 по т. 10, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение №1

11.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-424/3/20.07.2023 г. относно учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет) години на фондация „Светът на Мария“ върху част от общински имот – частна общинска собственост, с идентификатор по КККР 68134.1386.549.1, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“ 1, ул. „Сава Филаретов“ №23, с цел предоставяне на социални услуги и социално предприемачество като Център за развитие на трудови умения „Учебна кухня“.
Докл. Георги Георгиев, Диян Стаматов, Малина Едрева, Албена Кръстева, Веселин Калановски, Карлос Контрера
Решение №679 по т. 11, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение №1

12.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5714/5/19.07.2023 г. относно изменение на Решение № 332 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Анатоли Илиев
Решение №680 по т. 12, обявено на 03.08.2023 г. 

13.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7878/2/26.06.2023 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Надка Караджова-2012“ върху имот – частна общинска собственост, гр. София, район „Красно село“, ул. „Тодор Каблешков“ № 52.
Докл. Румен Русев
Решение №681 по т. 13, обявено на 03.08.2023 г. 

14.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5624/2/31.05.2023 г. относно предоставяне на общински имот за безвъзмездно използване на „Клуб по художествена гимнастика „Левски – Триадица”
Докл. Димитър Божилов
Решение №682 по т. 14, обявено на 03.08.2023 г. 

15.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9867/1/19.07.2023 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение в обществена полза „КАРИТАС-СОФИЯ“ върху имот – частна общинска собственост, представляващ помещение, самостоятелен обект, находящ се на ул. „Найчо Цанов“, № 209 в гр. София, район „Красна поляна“.
Докл. Иван Чакъров
Решение №683 по т. 15, обявено на 03.08.2023 г. 

16.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8898/21.06.2023 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение №22 по Протокол №ЕС-Г-64/04.10.2022 г. на ОЕСУТ, относно одобрение на проект изменение на ПУП-ИПРЗ в обхват: кв. 31, УПИ I-„за производствена и обслужваща дейност“; кв. 32, УПИ I-257, УПИ II-256,271, УПИ III-258; кв. 34, УПИ I-„за производствена и обслужваща дейност“, УПИ II-„за гробище“, УПИ III-„за производствена и обслужваща дейност“; кв. 35, УПИ I-„за производствена и обслужваща дейност“; кв. 36, УПИ I-„за производствена и обслужваща дейност“; кв. 37, УПИ I-„за производствена и обслужваща дейност“; кв. 38, УПИ I-„за производствена и обслужваща дейност“ и кв. 39, УПИ I – за производствена и обслужваща дейност, с. Кубратово, СО - район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №684 по т. 16, обявено на 03.08.2023 г. 

17.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10555/21.07.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Лозен – район „Панчарево“.
Докл. Николай Гюров, Прошко Прошков
Решение №685 по т. 17, обявено на 03.08.2023 г. 

18.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10549/21.07.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Казичене – район „Панчарево“.
Докл. Владимир Митов, Николай Гюров
Решение №686 по т. 18, обявено на 03.08.2023 г. 

19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14558/2/25.07.2023 г. относно избор на членове на Съветите на директорите на общинските лечебни заведения – еднолични акционерни дружества, след проведен конкурс съгласно Решение № 973 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Иво Петров, Владимир Митов, Ирина Йорданова, д-р Веселин Милев, Михаил Паргов
Решение №687 * по т. 19, обявено на 28.07.2023 г.
* Решението е обжалвано, като е образувано адм. д. № 7528/2023 г. на Административен съд –София-град, 24 състав.

20.Доклад вх.№ СОА23-ГР94-780/8/17.07.2023 г. относно учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж, върху застроен поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 68134.800.1274, целият с площ от 2070 кв.м, за изграждане на асансьорна клетка със застроена площ  и  с РЗП 23 кв.м., към съществуваща сграда (частна собственост) с идентификатор 68134.800.1274.2, с административен адрес: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Ген. Щерю Атанасов“ № 8, вход Б.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №688 по т. 20, обявено на 03.08.2023 г. 

21.Доклад вх.№ СОА20-ПП00-3/111/20.07.2023 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BOI6RFOP001-1.001-0007-C01 от 05.04.2021 г. проект „Изграждане, основен ремонт/ реконструкция на три училища на територията на Столична община по Оперативна Програма „Региони в растеж".
Докл. Ангел Джоргов
Решение №689 по т. 21, обявено на 03.08.2023 г. 

22.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6947/20.07.2023 г. относно учредяване право на строеж за пешеходен надлез - топла връзка с площ от 40.37 кв. м над поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор 44063.6213.4084, с предназначение за улица, с. Лозен, район “Панчарево”.
Докл. Ангел Джоргов, Николай Гюров
Решение №690 по т. 22, обявено на 03.08.2023 г. 

23.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6526/06.07.2023 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за пътна връзка и план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 49206.2676.74 по КККР, в землищата на с. Мрамор, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №691 по т. 23, обявено на 03.08.2023 г. 

24.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6541/07.07.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатори 02659.2232.71 и 02659.2232.103 по КККР на гр. Банкя за създаване на нови УПИ X-71 „за ЖС” и УПИ XI-103 „за ЖС” от кв. 7а, м. “кв. Вердикал”, план за улична регулация (ПУР) за продължаване на улица от о.т. 32 до о.т. 32а (нова), м. „кв. Вердикал“ и премахване на сервитут на ВЕЛ 20 kV и отразяване на нов сервитут на кабелна линия, м. ”кв. Вердикал”, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №692 по т. 24, обявено на 03.08.2023 г. 

25.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6610/10.07.2023 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура –  подземно трасе и сервитути на обект: „Разширение на физическа инфраструктура на „А1 България“ ЕАД в направление  с. Мировяне - гр. Нови Искър - с. Доброславци - с. Житен“, район „Нови Искър“, чрез полагане на оптичен кабел в новопроектирано трасе от административната граница между  район „Връбница“ и район „Нови Искър“ в ПИ с КИ 48393.5010.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мировяне, район „Нови Искър“-СО през съществуващи трасета на пътна мрежа извън регулираната територия на населените места до  границата с плана за регулация на м. “с. Житен“ при о.т.34б, ПИ с КИ 29430.4699.42  по КККР на с. Житен, район „Нови Искър“-СО и одобряване на задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №693 по т. 25, обявено на 03.08.2023 г. 

26.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-99/1/10.07.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за кв. 236а (нов) и за част от кв. 236 (нов), м. „Гео Милев-Подуене-Редута“; ИПР на УПИ VI-688,689 и УПИ XI-„за спорт, озеленяване, паркинги, обществено обслужване“ в кв. 236, ИПУР на улица „Атанас Узунов“ от о.т.171 до о.т.172, на ул. „Иван Щерев“ от о.т.56 до о.т.133, на улица по о.т.171к (нова) до о.т.171й (нова) и на улица от о.т.191а до о.т.191г, м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, район „Слатина“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №694 по т. 26, обявено на 03.08.2023 г. 

27.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6625/11.07.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план  -  план за регулация на УПИ VII-28,35 в кв. 34а, м. „ж.к.  Люлин-8 мр”, район „Люлин”. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №695 по т. 27, обявено на 03.08.2023 г. 

28.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6695/13.07.2023 г. относно приемане на парично дарение с цел обезпечаване на отчуждително производство по реда на Глава III от Закона за общинската собственост.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №696 по т. 28, обявено на 03.08.2023 г. 

29.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6893/19.07.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ III-127 и контактен УПИ IV „за озеленяване“ по границата на устройствена зона „Жм“, поземлен имот с идентификатор 29204.7571.127 по КККР и изменение на план за улична регулация при о.т. 86, кв. 40а, м. „с. Желява“, район „Кремиковци“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №697 по т. 29, обявено на 03.08.2023 г. 

30.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2391/9/19.07.2023 г. относно даване на съгласие за сключване на споразумение по адм. дело № 9383/2022 г. по описа на АССГ по реда на чл. 178 във връзка с чл. 20 от „Административно-процесуалния кодекс“ относно ПРЗ, одобрен с решение № 579 по протокол № 60/21.07.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №698 по т. 30, обявено на 03.08.2023 г. 

31.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5104/2/19.07.2023 г. относно изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в териториален обхват: УПИ LI-73, кв. 3а, м. „Национален киноцентър – Бояна“, ПИ с идентификатор  68134.1945.73 по КККР на район „Витоша“ за образуване на нов УПИ LI-„за озеленяване“, кв. 3а, м. „Национален киноцентър – Бояна“, район „Витоша“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №699 по т. 31, обявено на 03.08.2023 г. 

32.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6499/3/19.07.2023 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на инженерната инфраструктура за трасе на „Кремиковски водопровод“ в участъка от Софийски околовръстен път (СОП)  до бул. „Цариградско шосе“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №700 по т. 32, обявено на 03.08.2023 г. 

33.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6932/20.07.223 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на УПИ I-349,353,354,505,506, кв. 33а, м. „ж.к. Люлин 2 мр“, район „Люлин”
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №701 по т. 33, обявено на 03.08.2023 г. 

34.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6935/20.07.2023 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План извадка-изменение на план за регулация –на м. „к-с Ботевградско шосе”, новообразувана улица по о.т.94б-94, кв. 364а, УПИ ІV-„за ОЖС и битови услуги“ и нов кв. 364б  с остатъчен УПИ І-„за ОЖС и битови услуги“, район „Подуяне”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №702 по т. 34, обявено на 03.08.2023 г. 

35.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-10697/1/20.07.2023 г. относно приемане на парично дарение от „Електрохолд България“ ЕООД с цел изграждане и ремонтиране на детски площадки.
Докл. Георги Георгиев, Диян Стаматов, Борислав Иванов, Грети Стефанова, Милка Христова, Борислав Игнатов
Решение №703 по т. 35, обявено на 03.08.2023 г. 

36.Доклад вх.№ СОА23-ГР94-1394/2/20.07.2023 г. относно одобряване на предварително съгласие за замяна на основание чл. 21, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за общинската собственост.
Докл. Лорита Радева, Борислав Игнатов, Диян Стаматов, Милка Христова, Карлос Контрера, Ивайло Петков, Борис Милчев, Иван Таков
Решение №704 по т. 36, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение №1

37.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5158/4/20.07.2023 г. относно поставяне на бюст-паметник на Кольо Фичето пред сградата на Камарата на строителите в България.
Докл. Георги Георгиев, д-р Антон Койчев, д.м., Иван Таков, Карлос Контрера, Грети Стефанова, Прошко Прошков
Решение №705 по т. 37, обявено на 03.08.2023 г. 

38.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-10875/1/20.07.2023 г. относно даване на съгласие „Пазари Север“ ЕАД да закупи със собствени средства    двадесет  броя   преместваеми  павилиона ( за магазини) за  увеличаване на отдаваните под наем търговски площи на дружеството на пазарите находящи се в ж.к. „Суха река“ пазар „Герена“ и ж.к. „Надежда“ пазар „Толстой“.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Татяна Георгиева
Решение №706 по т. 38, обявено на 03.08.2023 г. 

39.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-10876/1/20.07.2023 г. относно даване на съгласие „Пазари Север“ ЕАД да закупи със собствени средства десет броя преместваеми дървени къщички с размери 1800/2200 с врата и прозорци и изградена ел. инсталация за провеждане на базари и събития на територията на обектите стопанисвани от дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Татяна Георгиева
Решение №707 по т. 39, обявено на 03.08.2023 г. 

40.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-6595/7/20.07.2023 г. относно даване на съгласие за разходване на собствени парични средства на „Пазари Възраждане“ ЕАД за изграждане на универсални защитни навеси в източната и западната част на ПИ 68134.609.1258 част от УПИ III за автогара, кв. 400, м. „Левски-Ботевградско шосе-рамка“, р-н Подуяне, гр. София с площ от 14498 м2, собственост на Столична община и изготвяне на схема/проект и изграждане на площадков водопровод, канал, СВО и СКО.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №708 по т. 40, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение

41.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-8605/2/20.07.2023 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез непарична вноска и сключване на допълнителни споразумения към договори за паричен заем, сключени между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №709 по т. 41, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г

42.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6409/04.07.2023 г. относно даване на предварително съгласие от Столичен общински съвет за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8555.605, находящ се на територията на Район „Кремиковци“, без провеждане на търг или конкурс, на „Иновекс Технолоджи“ ЕООД, като насърчителна мярка във връзка с подадено пред Българската агенция за инвестиции заявление с вх. № БАИ-ЗНИ-34/14.10.2022 г. за издаване на сертификат за инвестиция клас „Б“.
Докл. Николай Стойнев, Борислав Игнатов, Зафир Зарков, д-р Веселин Милев, Анна Стойкова, Борислав Бориславов
Решение №710 по т. 42, обявено на 03.08.2023 г. 

43.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6757/14.07.2023 г. относно въвеждане на единен стандарт за обозначаване на линиите от обществения транспорт на територията на Столична община.
Докл. Зафир Зарков, Калоян Паргов, Борис Бонев, Симеон Ставрев
Решение №711 по т. 43, обявено на 03.08.2023 г. 

44.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6929/19.07.2023 г. относно подобряване транспортното обслужване чрез промяна в наземната транспортна схема на общественият транспорт.
Докл. Зафир Зарков, Карлос Контрера, Борис Бонев, Симеон Ставрев
Решение №712 по т. 44, обявено на 03.08.2023 г. 

45.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-10132/2/20.07.2023 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 11.09.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №713 по т. 45, обявено на 03.08.2023 г. 

46.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10180/1/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за частично финансиране на дейности по проект за изграждане на междублоково пространство в кв. 10, кв. 11 и кв. 12 в ж.к. „Левски – Зона В“, район „Подуяне", Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №714 по т. 46, обявено на 03.08.2023 г. 

47.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10350/1/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане, цялостно реновиране и възстановяване на обекти с обществено значение на територията на Район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. Стефан Марков,  Дончо Барбалов
Решение №715 по т. 47, обявено на 03.08.2023 г. 

48.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10371/2/20.07.2023 г. относно финансиране на район „Искър“, Столична община, със средства от Специализирания общински приватизационен фонд, за изпълнение на обект: “Проектиране и изграждане на 1 бр. комбинирана площадка за игра на открито  за деца от 0 до 12 год. възраст в кв. 1, УПИ ІІ, зелена площ между бл.№ 3 и бул. „Хр. Колумб“, ПИ с идентификатор 68134.1500.2380, ж.к. ”Дружба І-ва част”, проектиране и изграждане на подходи към площадката, зона за отдих и зона за тенис на маса, с декоративна настилка, монтаж на 10 броя нови пейки с облегалки, 4 броя кошчета за отпадъци и 2 броя тенис-маси“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №716 по т. 48, обявено на 03.08.2023 г. 

49.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6824/1/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на „Парк със зона за събития, детска и спортна площадка и пъмп трак съоръжение“ в поземлен имот 68134.4083.6095, УПИ XIII – „за парк, спорт и ПГ“, кв. 2Б, м. „Младост 3“, ПИ 68134.4083.6095 по плана на Столична община; район „Младост“, Столична община“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №717 по т. 49, обявено на 03.08.2023 г. 

50.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10354/1/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за ремонт и изграждане на  три детски площадки на територията на район „Надежда“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №718 по т. 50, обявено на 03.08.2023 г. 

51.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10372/1/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за изграждане на спортен терен в поземлен имот с идентификатор 68134.204.114 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. София, представляващ УПИ-I за озеленяване, спортно – рехабилитационен център, подземен гараж и обществена тоалетна, кв. 35, м. „Хиподрума“, район „Красно село“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №719 по т. 51, обявено на 03.08.2023 г. 

Решение № 719 по Протокол № 81 от 27.07.2023 год., по което е образувано адм. д. № 8141/23 на Административен съд – София-град.

52.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10364/1/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за облагородяване на пространства в жк „Хиподрума“, район „Красно село“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №720 по т. 52, обявено на 03.08.2023 г. 

Решение № 720 по Протокол № 81 от 27.07.2023 год., по което е образувано адм. д. № 8140/23 на Административен съд – София-град.

53.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10359/1/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на цялостен текущ ремонт на самостоятелна сграда (къща), с идентификатор 68134.107.105.1, със застроена площ 126 кв.м, с предназначение за обществено обслужване, находяща се на адрес ул. „Тича“ № 6,   Район „Средец”, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №721 по т. 53, обявено на 03.08.2023 г. 

54.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10345/1/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за ремонт на мултифункционална спортна площадка  в парк „Кестените“ и детска площадка на ул. „Москва“, район „Банкя“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №722 по т. 54, обявено на 03.08.2023 г. 

55.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10333/2/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за обновяване на два броя спортни площадки  на територията на район „Илинден“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №723 по т. 55, обявено на 03.08.2023 г. 

56.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10351/2/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за цялостно реновиране и възстановяване на обекти с обществено значение – детски и спортни площадки на територията на Район „Връбница”, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №724 по т. 56, обявено на 03.08.2023 г. 

57.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10220/3/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реконструкция на шест броя детски площадки в междублокови пространства на територията на район „Люлин“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №725 по т. 57, обявено на 03.08.2023 г. 

58.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10353/1/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд на проект „Облагородяване на зелени площи и изграждане на временен открит паркинг за 21 (двадесет и един) автомобила, на детска площадка и фитнес на открито в ПИ с идентификатор 68134.1600.4809, 68134.1600.4810 и 68134.1600.3252, попадащи в обхвата на УПИ I „за общ. обсл.“,  кв. 5, м. “Витоша ВЕЦ – Симеоново“, СО-район „Студентски“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №726 по т. 58, обявено на 03.08.2023 г. 

59.Доклад вх.№ СОА22-ДИ04-419/2/20.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на МПС за нуждите на Сектор „Общинска полиция“ - СДВР.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №727 по т. 59, обявено на 03.08.2023 г. 

60.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9785/06.07.2023 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Център за изкуства, култура и образование „София“ към Център за подкрепа за личностно развитие на Столична община на помещения на трети етаж в основната сграда на 141 ОУ „Народни будители“, район „Надежда“.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №728 по т. 60, обявено на 03.08.2023 г. 

61.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10174/13.07.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1381.787, УПИ ІІ-787, кв. 29, местност „ж.к. Толстой“, ул. „Априлско въстание“ № 40, район „Надежда“, срещу обезщетение в полза на Столична община с равностойни обекти в новопостроената сграда.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №729 по т. 61, обявено на 03.08.2023 г. 

62.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10348/18.07.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1383.2389, УПИ IX-2377,704 (за ЖС), кв. 67, местност „ж.к. Надежда 2а“, ул. „Митрополит Авксентий Велешки“ № 40, район „Надежда“, срещу обезщетение в полза на Столична община с равностойни обекти.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №730 по т. 62, обявено на 03.08.2023 г. 

63.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10291/17.07.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1387.2422, УПИ XIV-2313 (за ЖС), кв. 860, местност „ж.к. Триъгълника“, район „Надежда“, ул. „Захари Стоянов“, срещу обезщетение в полза на Столична община с равностойни обекти.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №731 по т. 63, обявено на 03.08.2023 г. 

64.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-324/2/11.07.2023 г. относно даване съгласие на „Втора многопрофилна болница за активно лечение –София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - медицинска апаратура за нуждите на лечебното заведение.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №732 по т. 64, обявено на 03.08.2023 г. 

65.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-326/2/11.07.2023 г. относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център XX - София " ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - нов дигитален графичен рентгенов апарат за нуждите на лечебното заведение.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №733 по т. 65, обявено на 03.08.2023 г. 

66.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-313/2/19.07.2023 г. относно даване на съгласие на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Професор д-р Марин Мушмов“ ЕООД със собствени средства да извърши ремонт на отделението по Клинична лаборатория – дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №734 по т. 66, обявено на 03.08.2023 г. 

67.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-629/2/19.07.2023 г. относно даване на съгласие на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – автоматичен тъканен процесор за нуждите на лечебното заведение.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №735 по т. 67, обявено на 03.08.2023 г. 

68.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8578/2/10.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Средец“, подлез ,,Ректората“, Зона А, м. Центъра, бул. ,,Цар Освободител“ №22.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №736 по т. 68, обявено на 03.08.2023 г. 

69.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10485/20.07.2023 г. относно предложение до Столичен общински съвет за учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на строеж в полза на Българската православна църква в лицето на Софийска света митрополия за изграждане на „Православен параклис - Свети Георги“ в УПИ I – „за ожс“, кв. 125, м. „Зона Б-18“, район „Възраждане“, поземлен имот с идентификатор 68134.303.351 по КККР на район „Възраждане“.
Докл. Савина Савова
Решение №737 по т. 69, обявено на 03.08.2023 г. 

70.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9039/2/10.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на общински недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи два самостоятелни обекта в сграда с идентификатори 68134.514.138.1.29 и 68134.514.138.1.27, находящи се на улица “Козлодуй” № 63А , както и сграда с идентификатор 68134.510.626.2, находяща се на улица “Първа българска армия” № 35-37, Район “Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №738 по т. 70, обявено на 03.08.2023 г. 

71.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9036/2/14.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем  на имоти, частна общинска собственост, представляващи три броя помещения,  разположени   в  сграда с идентификатор 68134.503.1124.1 по КККР на гр. София,  за срок - до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не-повече от 10 (десет) години, за медицински кабинети.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №739 по т. 71, обявено на 03.08.2023 г. 

72.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15563/5/20.07.2023 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение №821/27.10.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Георги Илиев
Решение №740 по т. 72, обявено на 03.08.2023 г. 

73.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9083/1/19.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, върху които да се разположат преместваеми обекти на територията на СО –район ,,Изгрев“, съгласно одобрени схеми за разполагане на Главния архитект на Столична община.
Докл. Делян Георгиев
Решение №741 по т. 73, обявено на 03.08.2023 г. 

74.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8777/19.06.2023 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие при прилагане на намалени отстояния при изграждане на средно училище с общежитие и спортен център в УПИ-I-732 „За училище, общежитие и спорт“ ПИ 68134.905.732, кв. 136, находящ се в м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“ - Столична община.
Докл. Константин Павлов
Решение №742 по т. 74, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение №1

75.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6177/1/30.05.2023 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на ПУП-ИПРЗ на УПИ Х-„за ТП“ и УПИ ХI-1332, 1387-„за Жс“, кв.77 и процедура по доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ I-1330, кв.82, м. “Кръстова вада и Южен парк IV част“, район „Триадица“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №743 по т. 75, обявено на 03.08.2023 г. 

76.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10097/12.07.2023 г. относно изкупуване на  имот, собственост на юридическо и физическо лице, изцяло попадащ в пълния габарит на улиците „Васил Стефанов“ и „Луи Айер“,  ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София.
Докл. Димитър Божилов
Решение №744 по т. 76, обявено на 03.08.2023 г. 

77.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10240/14.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение, представляващо публична общинска собственост, находящо се на територията на Район „Триадица“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №745 по т. 77, обявено на 03.08.2023 г. 

78.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18748/4/19.06.2023 г. относно прилагане на подробен устройствен план по реда на §8, ал.2, т.1 от ЗР на Закона за устройство на територията, чрез определяне на квоти на съсобственост в урегулиран поземлен имот, находящ се на територията на район „Красна поляна“ и последващо учредяване на право на строеж върху общинската част от съсобствения имот, срещу обезщетение на Столична община с равностойни обекти в бъдещата сграда.
Докл. Иван Чакъров
Решение №746 по т. 78, обявено на 03.08.2023 г. 

79.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8408/2/07.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Илинден“ за поставяне на преместваеми обекти.
Докл. Иван Божилов
Решение №747 по т. 79, обявено на 03.08.2023 г. 

80.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8724/3/19.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост , находящ се в гр. София, район ,,Илинден“ за поставяне на преместваем обект.
Докл. Иван Божилов
Решение №748 по т. 80, обявено на 03.08.2023 г. 

81.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-7630/4/14.07.2023 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД, за изграждане на нов трансформаторен пост – тип БКТП, със застроена площ на трафопоста попадаща в общинския имот от 7,91 кв.м, заедно със сервитутните права за  сервитутната зона с площ от 6,76 кв.м в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2991 с площ 23 кв.м, представляващ  реална част от УПИ VI – за трафопост, кв. 266, по действащ ПУП на местност „Надежда 1а и 1б“, СО - район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №749 по т. 81, обявено на 03.08.2023 г. 

82.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9984/1/18.07.2023 г. относно откриване  на нова сграда към ДГ № 24 „Надежда“, находяща се в УПИ XXI – за детска градина, кв. 15А, м. „Надежда 3“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2303, район „Надежда“, с административен адрес гр. София, ул. „Царевец“ № 34. 
Докл. Димитър Димов
Решение №750 по т. 82, обявено на 03.08.2023 г. 

83.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-7897/4/29.06.2023 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД, за изграждане на нов трансформаторен пост – тип БКТП, със застроена площ от 6,30 кв.м, заедно със сервитутните права за  сервитутната зона с площ от 18,90 кв.м в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1384.2204, УПИ ХХI – за трафопост, кв. 52, местност „Надежда“, СО - район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №751 по т. 83, обявено на 03.08.2023 г. 

84.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-556/7/26.04.2023 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години, на част от поземлен имот-публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие-за охраняем автопаркинг.
Докл. Димитър Димов
Решение №752 по т. 84, обявено на 03.08.2023 г. 

85.Доклад вх.№ СОА23-ГР94-2344/5/18.07.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на плана за регулация на УПИ VII-181 „за жс“, кв. 13, м. „Младост 1“, район Младост, гр. София, одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45/29.07.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Стефан Стефанов, Милка Христова
Решение №753 по т. 85, обявено на 03.08.2023 г. 

86.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3924/1/21.03.2023 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на детска градина с една група за 18 деца в нова Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, детска градина, лекарски кабинет и магазин за хранителни стоки с топла точка, разположена в ПИ с идентификатор 68134.1609.6213 по КККР, УПИ II-1284, 2551, кв. 57, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, р-н „Студентски“.
Докл. Петко Горанов
Решение №754 по т. 86, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение №1

87.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9553/1/10.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за ученически бюфет, находящ се в 2 СУ „Академик Емилиян Станев“, кв. Павлово – Бъкстон, ул. „Генерал Суворов“ № 36.
Докл. Теодор Петков
Решение №755 по т. 87, обявено на 03.08.2023 г. 

88.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9330/1/11.07.2023 г. относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот, общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Витоша“, нанесен в КККР като ПИ с идентификатор 68134.1945.1183, представляващ УПИ ХІV-38, кв.10 по плана на местност „в.з. Бояна“.
Докл. Теодор Петков
Решение №756 по т. 88, обявено на 03.08.2023 г. 

89.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10356/18.07.2023 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на ул. „Стойко Владиславов“ № 4, район „Витоша”, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1978.532 (без построената в имота сграда).
Докл. Теодор Петков
Решение №757 по т. 89, обявено на 03.08.2023 г. 

90.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8811/1/19.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект, находящ се в кв. Драгалевци, ул. ,,Папрат“ и ул. ,,Карнобатски проход“.
Докл. Теодор Петков
Решение №758 по т. 90, обявено на 03.08.2023 г. 

91.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9609/4/20.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение №759 по т. 91, обявено на 03.08.2023 г. 

92.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9762/06.07.2023 г. относно предоставяне на сграда и прилежащия ѝ терен – публична общинска собственост за сграда-2 към Детска градина 164 „Зорница“, район „Овча купел“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №760 по т. 92, обявено на 03.08.2023 г. 

93.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9736/1/10.07.2023 г. относно откриване на нова детска градина и предоставяне на сграда и прилежащия ѝ терен – публична общинска собственост за Детска градина № 163, район „Овча купел“. 
Докл. Ангел Стефанов
Решение №761 по т. 93, обявено на 03.08.2023 г. 

94.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10477/20.07.2023 г. относно придобиване на поземлен имот от Столична община чрез изкупуване на поземлен имот, частна собственост, попадащ в улица „Народен герой“ в участъка от ул. „Драгоман“ до ул. „Боряна“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №762 по т. 94, обявено на 03.08.2023 г. 

95.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10435/20.07.2023 г. относно процедура за прехвърляне право на собственост на поземлени имоти – частна общинска собственост и придобиване на поземлени имоти – частна собственост, попадащи в улици, район „Овча купел“
Докл. Ангел Стефанов
Решение №763 по т. 95, обявено на 03.08.2023 г. 

96.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9894/3/18.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за   отдаване под наем на временни преместваеми обекти – павилиони с предназначение за „ученически бюфет“, находящи се в поземлени имоти – публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение №764 по т. 96, обявено на 03.08.2023 г. 

97.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4008/4/14.07.2023 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД, за изграждане на трансформаторен пост със застроена площ от 8 кв.м, заедно със сервитутните права за  сервитутната зона с площ от 31,71 кв.м в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00357.5347.85, по КККР на гр. Нови Искър, кв. Курило с площ от 180 кв.м, СО - район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №765 по т. 97, обявено на 03.08.2023 г. 

98.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-95/04.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от едноетажна сграда с идентификатор 40436.5396.190.1, за складова и стопанска дейност, находяща се в с. Кубратово, ул. „Здравец“, район „Нови Искър“
Докл. Даниела Райчева
Решение №766 по т. 98, обявено на 03.08.2023 г. 

99.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-13793/2/12.07.2023 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с изменение на подробен устройствен план (ПУП), изменение на плана за регулация (ИПР) в териториален обхват – урегулиран поземлен имот (УПИ) XX-869 – „ за обществено обслужване“ от кв. 273, м. „гр. Нови Искър, кв. Славовци“ за създаване на нов УПИ XX-1013,759 – „за обществено обслужване“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №767 по т. 99, обявено на 03.08.2023 г. 

100.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9115/1/29.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, предназначен за организиране на ученическото столово хранене в 156 ОУ „Васил Левски“, район „Кремиковци“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №768 по т. 100, обявено на 03.08.2023 г. 

101.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6531/06.07.2023 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Нанси Шилър – президент на Фондация „Америка за България“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №769 по т. 101, обявено на 03.08.2023 г. 

102.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6550/07.07.2023 г. относно присъждане на отличието „Почетен знак на Столична община” на Мари Врина-Николов – българист и преводач на художествена литература.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №770 по т. 102, обявено на 03.08.2023 г. 

103.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6073/22.06.2023 г. относно преименуване на улица „Виолета Якова“, находяща се в район „Люлин 2 МР“ с името „Петър Манолов“.
Докл. Веселин Калановски, Яна Тодоранова

104.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9558/04.07.2023 г. относно именуване на детска градина с името „Флора“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №771 по т. 104, обявено на 03.08.2023 г. 

105.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9104/1/27.06.2023 г. относно именуване на жилищен комплекс на територията на СО - Район “Витоша”,  с името „Речен парк“.
Докл. Теодор Петков
Решение №772 по т. 105, обявено на 03.08.2023 г. 

106.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9612/04.07.2023 г. относно предложение за именуване на безименна улица, находяща се в  м. „Шипето“, с. Мърчаево, СО - Район „Витоша“, гр. София, с името на „Ирина Чмихова “.
Докл. Теодор Петков
Решение №773 по т. 106, обявено на 03.08.2023 г. 

107.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9750/06.07.2023 г. относно именуване на безименна улица в с. Бистрица на територията на район „Панчарево“ -  Столична община, с името „КАЛУГЕРОВО ЛИВАДЕ“.
Докл. Николай Гюров
Решение №774 по т. 107, обявено на 03.08.2023 г. 

108.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9760/06.07.2023 г. относно именуване на безименни улици в  с. Герман на територията на район „Панчарево“, Столична община, с имената „ПЕОВА СТРЪН“, „ВОДЕНИЧИЩЕ“, „ТОМОВА САЯ“, „РАЗДОЛЦИ“, „РАЗСЪМВАНЕ“.
Докл. Николай Гюров
Решение №775 по т. 108, обявено на 03.08.2023 г. 

109.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6715/4/18.07.2023 г. относно поправка на техническа грешка при именуване на безименна улица в с. Лозен  -  район „Панчарево“ – Столична община.
Докл. Николай Гюров
Решение №776 по т. 109, обявено на 03.08.2023 г. 

110.Доклад вх.№ СОА23-ГР94-3887/1/25.07.2023 г. относно промени в ръководството на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност.
Докл. Георги Георгиев
Решение №777 по т. 110, обявено на 03.08.2023 г. 

111.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7000/21.07.2023 г. относно промяна на капацитета на социалната услуга в общността – „Правна клиника “(с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Застъпническо и посредничество“ на територията на Столична община, създадена с Решение № 164 от 24.03.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев
Решение №778 по т. 111, обявено на 03.08.2023 г. 

112.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7023/24.07.2023 г. относно промяна на определения размер на финансиране на социалната услуга Кризисен център (с приоритетно настаняване на жени, пострадали от домашно насилие), с основни дейности: "Осигуряване на подслон" , „Информиране и консултиране“; „Застъпничество и посредничество“; „Общностна работа“; „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“) на територията на Столична община, създадена с Решение № 165 от 24.03.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев
Решение №779 по т. 112, обявено на 03.08.2023 г. 

113.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6990/21.07.2023 г. относно приемане на Решение за създаване на четири нови социални услуги в общността като държавно делегирана дейност, определяне на наименования и допълнителни щатни бройки.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №780 по т. 113, обявено на 03.08.2023 г. 

114.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6991/21.07.2023 г. относно приемане на Решение за създаване на седем нови социални услуги в общността като държавно делегирана дейност, определяне на наименования и допълнителни щатни бройки в два Дневни центъра за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, два Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и три Центъра за обществена подкрепа с 4 места за спешен прием в съответствие със Заповеди № РД01-0925/07.06.2023г., № РД01-0926/07.06.2023г., № РД01-0929/07.06.2023г., № РД01-0930/07.06.2023г., № РД01-0932/07.06.2023г. № РД01-0933/07.06.2023г. и № РД01-0975/14.06.2023г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №781 по т. 114, обявено на 03.08.2023 г. 

115.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-588/5/24.07.2023 г. относно даване на съгласие за сключване на Споразумение  за съвместна дейност със Сдружение „Помощ за Украйна“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №782 по т. 115, обявено на 28.07.2023 г. 
Приложение №1

116.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10160/1/21.07.2023 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, за срок от 10 (десет) години, на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №783 по т. 116, обявено на 03.08.2023 г. 

117.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2297/34/21.07.2023 г. относно изменение на Решение 324, прието на заседание на Столичния общински съвет (СОС) по Протокол № 77 от 25.05.2023 г., точка 7 от дневния ред, за кандидатстване с две проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 -  „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България.
Докл. Ангел Джоргов, Ирина Савина
Решение №784 по т. 117, обявено на 03.08.2023 г. 

118.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10606/1/25.07.2023 г. относно изменение на Решение № 400 по Протокол № 57/09.06.2022 г. на Столичен общински съвет за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на изпълнение на мерки за енергийна ефективност във 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“, ул. „Ген. Суворов“ № 36, кв. „Павлово“, район „Витоша“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №785 по т. 118, обявено на 03.08.2023 г. 

119.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-6885/5/25.07.2023 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в устава на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №786 по т. 119, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение
 
120.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-10796/2/25.07.2023 г. относно даване на разрешение за отдаване под наем чрез конкурс, за срок от 5 години, на търговски обекти, стопанисван и управляван от „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Радослав Влахов
Решение №787 по т. 120, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение А

121.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7068/25.07.2023 г. относно резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2022 г.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м., Стефан Марков, Прошко Прошков
Решение №788 по т. 121, обявено на 03.08.2023 г. 

122.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-10877/1/25.07.2023 г. относно учредяване право на строеж на „Пазари Изток“ ЕАД върху собствен недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1606.5060, находящ се в гр. София, район „Студентски“, бул. "Симеоновско шосе" № 41, с площ на имота от 1091 кв.м., съставляващо УПИ XIII – 661 и УПИ I, кв. 7, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Радослав Влахов
Решение №789 по т. 122, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение №1

123.Доклад вх.№ СОА23-ГР94-3871/1/25.07.2023 г. относно освобождаване и избор на нов член на съвета на директорите на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №790 по т. 123, обявено на 03.08.2023 г. 

124.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-392/1/25.07.2023 г. относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Столична община върху имот, собственост на „Дентален център II-София“ ЕООД, за срок от 10 (десет) години.
Докл. Георги Георгиев, Антон Койчев, Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №791 по т. 124, обявено на 03.08.2023 г. 

125.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-367/1/24.07.2023 г. относно даване на съгласие за временно финансиране на "Медицински център 1 - Банкя ЕООД - в ликвидация и предприемане на действия от ликвидатора за приключване на процедурата по ликвидацията.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова
Решение №792 по т. 125, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

126.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-388/1/24.07.2023 г. относно определяне на представител на Столична община в общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център XXI-София“ ООД и даване на мандат за участие в общото събрание на съдружниците на дружеството, насрочено за 04.09.2023 г.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
Решение №793 по т. 126, обявено на 03.08.2023 г. 

127.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-343/2/25.07.2023 г. относно даване на съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София“ ЕАД да закупи със собствени средства медицинска апаратура и извърши частичен ремонт – дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №794 по т. 127, обявено на 03.08.2023 г. 

128.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-308/2/25.07.2023 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №795 по т. 128, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение №1

129.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-386/2/25.07.2023 г. относно даване разрешение на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 7 (седем) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №796 по т. 129, обявено на 03.08.2023 г. 
Приложение №1

130.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-344/2/25.07.2023 г. относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център XIV-София " ЕООД да закупи със собствени средства апарат за дълбока електромагнитна стимулация - дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №797 по т. 130, обявено на 03.08.2023 г. 

131.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6659/5/10.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Средец“, парк ,,Градска градина“ за поставяне на преместваем обект.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №798 по т. 131, обявено на 03.08.2023 г. 

132.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8045/1/29.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, Столична община – район „Средец“, Градина „Свети седмочисленици“ – УПИ I, кв. 461, м. Зона А, за разполагане на  преместваеми обекти.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №799 по т. 132, обявено на 03.08.2023 г. 

Решение № 799 по Протокол № 81 от 27.07.2023 год., по което е образувано адм. д. № 8139/23 на Административен съд – София-град.

133.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10047/12.07.2023 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ II-2627, кв. 17, м. „кв. Изгрев”, ПИ с идентификатори 32216.2297.3104 и част от 32216.2297.3121 /новообразуван ПИ с пр. идентификатор 32216.2297.3129/ по КККР на гр. Банкя, на основание Заповед № РА50-695/02.08.2022 г. на Главен архитект на Столична община, чрез закупуване на придаваем ПИ с проектен идентификатор: 32216.2297.3129 с проектна площ 53 кв. м. – частна общинска собственост, на основание АОС № 1820/16.03.2023 г. на район „Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение №800 по т. 133, обявено на 03.08.2023 г. 

134.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-6772/2/22.07.2023 г. относно предложение до СОС за учредяване на безсрочно и възмездно право на строеж върху 75% ид. ч от поземлени имоти, както следва ПИ съсобствен между Столична община  с идентификатор 68134.306.276, с площ 243 кв.м, кв.279, м. „ГГЦ Зона Б-19“, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Зайчар“ №169 и върху ПИ общинска собственост с идентификатор 68134.306.275, с площ 243 кв.м, кв.279, м. „ГГЦ Зона Б-19“, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Зайчар“ №171, срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти в бъдещата сграда, на основание чл.81, ал.1 и2 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл.183, ал.3 от ЗУТ.
Докл. Савина  Савова
Решение №801 по т. 134, обявено на 03.08.2023 г. 

135.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10564/22.07.2023 г. относно учредяване на безсрочно и възмездно право на строеж върху общинските 71.45 % идеални части от съсобствен поземлен имот с идентификатор 68134.303.277, съгласно КК и КР, представляващ УПИ IХ-2, общ., кв. 174, местност „Пробив бул. Пенчо Славейков“, с площ от 784 кв.м., с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Алдомировска“ №83, срещу обезщетение за Столична община с равностойностни обекти.
Докл. Савина  Савова
Решение №802 по т. 135, обявено на 03.08.2023 г. 

136.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9556/2/20.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект, находящ се в кв. Павлово, ул. ,,Белмекен“ и ул. ,,Вихрен“.
Докл. Теодор Петков
Решение №803 по т. 136, обявено на 03.08.2023 г. 

137.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9099/26.06.2023 г. относно придобиване от страна на Столична община на недвижими имоти – частна собственост, представляващи ПИ с идентификатор 49597.1709.47 и ПИ с идентификатор 49597.1709.48, попадащи в улица „Цар Симеон I“, с. Мърчаево.
Докл. Теодор Петков, Радослав Абрашев
Решение №804 по т. 137, обявено на 03.08.2023 г. 

138.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10603/24.07.2023 г. относно приемане на дарение на идеална част ПИ с проектен идентификатор 68134.1931.1403 по КК и КР целият с площ 188кв.м., находящ се в гр. София, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение №805 по т. 138, обявено на 03.08.2023 г. 

139.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8949/21.06.2023 г. относно отдаване под наем на общински имоти – част от терени - публична  общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, модулни павилиони по типов и индивидуален проекти за срок от 5 / пет / години на територията на СО - район „Люлин“, съгласно одобрени схеми и заповед от главния архитект на Столична община.
Докл. Милко Младенов
Решение №806 по т. 139, обявено на 03.08.2023 г. 

140.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10551/1/21.07.2023 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби (ПР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на застроителния и регулационен план (ЧИЗРП) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-1608,общ., кв. 2, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии”, район „Връбница” Столична община (СО).
Докл. Младен Младенов
Решение №807 по т. 140, обявено на 03.08.2023 г. 

141.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3954/13.03.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на помещение с обща площ 28.08 кв.м.-част от имот публична общинска собственост, представляващо стоматологичен кабинет с площ 20.80 кв.м., заедно със съответните идеални части от помещенията за общо ползване /чакалня и сервизни помещения/, на 1-ви етаж в сграда с идентификатор 35239.6107.898.1 – здравна служба  с. Казичене, район Панчарево, със специфично конкурсно условие за „стоматологичен кабинет“.
Докл. Николай Гюров
Решение №808 по т. 141, обявено на 03.08.2023 г. 

142.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9679/1/21.07.2023 г. относно откриване на процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок 10 години на помещение за лекарски кабинет и манипулационна с обща площ 38,63 кв. м, представляващи част от самостоятелен обект в сграда за здравни и социални услуги с идентификатор 14831.6501.890.3.1, разположен в едноетажна сграда с идентификатор 14831.6501.890.3 с предназначение за “здравно заведение”, която сграда е публична общинска собственост и се намира на територията на село Герман, Район “Панчарево”.
Докл. Николай Гюров
Решение №809 по т. 142, обявено на 03.08.2023 г. 

143.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10539/21.07.2023 г. относно отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години/ след провеждане на публично оповестен конкурс на части от недвижими имоти-публична общинска собственост , находящи се в сградите на 71 СУ „П.К. Яворов“ с. Казичене, 201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Лозен  и 84 ОУ „Васил Левски“ с. Герман, на територията на район „Панчарево“, със специфично конкурсно условие „за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене“.
Докл. Николай Гюров
Решение №810 по т. 143, обявено на 03.08.2023 г. 

144.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11521/2/21.07.2023 г. относно приемане на дарение на идеен, технически и работен инвестиционен проект за обект: „Пристрояване към съществуваща сграда на 201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Лозен, район Панчарево“.
Докл. Николай Гюров
Решение №811 по т. 144, обявено на 03.08.2023 г. 

145.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9690/1/20.07.2023 г. относно учредяване право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД за изграждане трансформаторен пост – тип БКТП (комплектен трансформаторен пост) с площ от 12,86 кв. м. и сервитутна зона за КТП с площ от 63 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 04234.6970.3409 по КККР на с. Бистрица, район Панчарево, УПИ IX-за трафопост, кв.№ 39, м. с. Бистрица.
Докл. Николай Гюров
Решение №812 по т. 145, обявено на 03.08.2023 г. 

146.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8345/1/25.07.2023 г. относно предложение за дарение от юридическо лице   под формата на услуги и вещи, изразяващо се в дарение на проекти за изграждане на детска площадка и оборудване, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.1109.1543, район „Красна поляна“, м. Факултета,  гр. София.
Докл. Иван Чакъров
Решение №813 по т. 146, обявено на 03.08.2023 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/