Обратно Заседание № 36 от 22 и 23.07.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 36 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
22 и 23 юли 2021 г. (четвъртък и петък), 09:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1. Приемане на Декларация от Столичния общински съвет.
Решение №398 по т. 1, обявено на 26.07.2021 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5211/04.06.2021 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.
Докл. Татяна Георгиева, Георги Георгиев, д-р Веселин Милев, Симеон Колев, Ивайло Петков, Екатерина Йорданова
Решение №399 по т. 2, обявено на 30.07.2021 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5809/18.06.2021 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (НРУПОГТТСО).
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, Георги Георгиев, Екатерина Йорданова, Радослав Влахов, Христиан Петров
Решение №400 по т. 3, обявено на 30.07.2021 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4316/11.05.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.
Докл. Веселин Калановски, Михаил Паргов
Решение №401 по т. 4, обявено на 30.07.2021 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6686/14.07.2021 г. относно осигуряване на терен за строеж на общинска детска градина и намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №402 по т.5, обявено на 30.07.2021 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6550/12.07.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение №403 по т. 6, обявено на 30.07.2021 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6551/12.07.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Запад“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение №404 по т. 7, обявено на 30.07.2021 г.
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6553/12.07.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Север“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение №405 по т. 8, обявено на 30.07.2021 г.
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6554/12.07.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Юг“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение №406 по т. 9, обявено на 30.07.2021 г.
10.Доклад вх.№СОА21-ВК08-7980/2/15.07.2021 г. относно намаляване на капитала на „Пазари Север“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Дончо Барбалов
Решение №407 по т. 10, обявено на 30.07.2021 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3944/15/12.07.2021 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Мировяне.
Докл. Татяна Георгиева, Николай Стойнев, Георги Георгиев, Симеон Колев, Даниела Райчева
Решение №408 по т. 11, обявено на 30.07.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6501/1/14.07.2021 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8713 от 25.03.2014 г. представляващ УПИ У1-„за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 24, м. „Люлин-2 м.р.“ с площ от 7 128 кв. м, ведно с построената в него обслужваща масивна сграда - съблекалня със ЗП 268 кв. м., изградена ограда, настилка, затревяване върху дренаж, спортни съоръжения-врати.
Докл. Екатерина Йорданова, Симеон Колев, Ивайло Петков, Милко Младенов
Решение №409 по т. 12, обявено на 30.07.2021 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6715/15.07.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Медицински център IX-София“ ЕООД, „Дентален център II - София“ ЕООД, „Дентален център VI- София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център V-София “ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XV-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен XVII-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XXIV-София“ ЕООД, „Диагностично –консултативен  център XXIX-София“ ЕООД и „Диагностично –консултативен център XXX- София“ ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова,д-р Дончо Барбалов
Решение №410 по т. 13, обявено на 30.07.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6285/28.04.2021 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с идентификатор 68134.507.1177 по КККР гр. София- общинска собственост на Фондация „Деца с проблеми в развитието“ ЕИК 175081273.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №411 по т. 14, обявено на 30.07.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5526/1/13.07.2021 г. относно отмяна на Решение № 119 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Даниела Райчева
Решение №412 по т. 15, обявено на 30.07.2021 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-6955/3/15.07.2021 г. относно промяна на приемател на право на строеж по № СОА19-ДГ64-10/30.12.2019 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №413 по т. 16, обявено на 30.07.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5932/2/15.07.2021 г. относно заплащане на годишна такса за пълноправно членството на Столична община в Мрежата на европейските градове ЮРОСИТИС (Eurocities)
Докл. Ирина Савина
Решение №414 по т. 17, обявено на 30.07.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6738/15.07.2021 г. относно поетапно тестване и въвеждане на новата електронна услуга „Адресна регистрация“ в районите „Студентски град“, „Средец“, „Слатина“ и „Витоша“ и освобождаване на гражданите, които подават електронни заявления, от административна такса за времето на тестовия период.
Докл. Генчо Керезов
Решение №415 по т. 18, обявено на 30.07.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5152/03.06.2021 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №416 по т. 19, обявено на 28.07.2021 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-29/13/12.05.2021 г. относно Приемане на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж“.
Докл. Албена Атанасова
Решение №417 по т. 20, обявено на 30.07.2021 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2401/5/08.07.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.008-0005-C02 „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.
Докл. Албена Атанасова
Решение №418 по т. 21, обявено на 30.07.2021 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-27/13/18.06.2021 г. относно изменение на т. 2 от Решение № 238 по Протокол № 32/22.04.2021 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Мирослав Боршош,арх. Здравко Здравков
Решение №419 по т. 22, обявено на 30.07.2021 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6454/08.07.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №420 по т. 23, обявено на 30.07.2021 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-12/6/15.07.2021 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №421 по т. 24, обявено на 30.07.2021 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА18-ДИ02-42/9/15.07.2021 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №422 по т. 25, обявено на 30.07.2021 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ДИ02-1/7/15.07.2021 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №423 по т. 26, обявено на 30.07.2021 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА20-ДИ02-15/7/15.07.2021 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №424 по т. 27, обявено на 30.07.2021 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА20-ТД26-7484/9/14.07.2021 г. относно приемане на възмездно и безсрочно сервитутно право на преминаване върху УПИ VІІІ-за трудови казарми, кв. 1в, по плана на местност „Терен за трудови казарми, с. Суходол, район „Красна поляна“, собственост на юридическо лице  (преписка вх. № СОА20-ТД26-7484(9) / 05.05.2021 г.).
Докл. Дончо Барбалов, Ангел Джоргов
Решение №425 по т. 28, обявено на 30.07.2021 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5595/1/29.06.2021 г. относно утвърждаване на окончателни списъци за 2021 г. по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Силвия Христова, Дончо Барбалов
Решение №426 по т. 29, обявено на 30.07.2021 г.
 
30.Доклад вх.№СОА21-ВК66-5041/9/15.07.2021 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Следва продължение – ситуационна културна лаборатория /To be continued – site-specific culture lab/“ по Процедура BGCULTURE-2.002 – Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докл. Мирослав Боршош, Ирина Савина
Решение №427 по т. 30, обявено на 30.07.2021 г.
 
31.Доклад вх.№СОА21-ДИ04-375/3/15.07.2021 г. относно утвърждаване на Устройствен правилник на Регионален културен институт - “Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала"
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош
Решение №428 по т. 31, обявено на 30.07.2021 г.
 
32.Доклад вх.№СОА21-ВК66-6725/15.07.2021 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „REACTION – now you see me“ („Реакция – сега ме виждате“) по отворена покана „Европейско сътрудничество“ на Програма CREATIVE EUROPE („Творческа Европа“), подпрограма „Култура“ на Европейския съюз.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош
Решение №429 по т. 32, обявено на 30.07.2021 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4955/28.05.2021 г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в УПИ II, кв. 148, м. „Суха река“, район „Подуяне“.
Докл.  арх. Здравко Здравков
Решение №430 по т. 33, обявено на 30.07.2021 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5182/03.06.2021 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти с идентификатори 68134.3997.2 и 68134.3997.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Овча купел“, кв. „Суходол“, м. „Куртов валог”, район „Овча купел”, попадащ в територия, отредена с ОУП на СО, приет с Решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009 г. за далекоперспективно развитие.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №431 по т. 34, обявено на 30.07.2021 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5185/03.06.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –изменение на плана за регулация (ИПР) на част от локалното платно на „Северна скоростна тангента“ за създаване на нова транспортна връзка от о.т.73 до о.т.73ж и преномерирането на УПИ IX-за озеленяване от кв. 7 в УПИ I-за озеленяване в кв. 7а /нов/, м. НПЗ „Илиянци-запад“, район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №432 по т. 35, обявено на 30.07.2021 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5245/04.06.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за образуване на УПИ VI-71,72, кв. 122, м. „Бул. Сливница-Люлин 10 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Бул. Сливница-Люлин 10 мр”, в граници: бул. „Сливница”, бул. „Петър Дертлиев”, ул. „Ген. Владимир Динчев” и бул. „Луи Пастьор”, одобрен с Решение № 396 по протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №433 по т. 36, обявено на 30.07.2021 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5308/07.06.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VI-105, 120, 1401, 557 и изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ IX „за озеленяване“, кв. 13, м. „ж.к. Овча купел 2“, район „Овча купел”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Овча купел 2“ в граници: улица от о.т. 26-о.т. 9а-о.т. 10а-о.т. 12-о.т. 14-о.т. 16б-о.т. 18 до о.т. 19; улица от о.т. 19-о.т. 19а-о.т. 20-о.т. 22а до о.т. 83; улица от о.т. 83-о.т. 89а; улица от 89а-о.т. 1а до о.т. 44; улица от о.т. 44 до о.т. 54, одобрен с Решение на СОС № 237 по протокол № 38 от 16.04.2009 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №434 по т. 37, обявено на 30.07.2021 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5307/07.06.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ I-44,369,501,502, кв. 42, м. „ж.к. Люлин 3 мр“ район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин 3 мр”, в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 412 по протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №435 по т. 38, обявено на 30.07.2021 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5992/24.06.2021 г. относно одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от бул. „Президент Линкълн“ до ж. п. линия София – Перник и свързано с това изменение на плана за регулация (ИПР) на територия, контактна на продължението на бул. „Монтевидео” в м. „Юбилейна гора 1 и 2 част“, м. „Юбилейна гора“, м. „Овча купел ” и ж.к. „Овча купел-1“, район „Овча купел“ и план за улична регулация (ПУР) от ж. п. линия София – Перник до ул. „Суходолска“ в район „Красна поляна“ – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №436 по т. 39, обявено на 30.07.2021 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6043/25.06.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „гр. Банкя – разширение” от о.т. 218 до о.т. 218е (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2246.94 по КККР на гр. Банкя
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №437 по т. 40, обявено на 30.07.2021 г.
 
41.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6286/05.07.2021 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 3“ , район „Младост“-СО в частта му относно УПИ І-737 и УПИ ІІ-737 от кв. 2б.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №438 по т. 41, обявено на 30.07.2021 г.
 
42.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6292/05.07.2021 г. относно разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – ел. кабел Ср.Н и водопровод до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56624.7201.836 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Плана, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №439 по т. 42, обявено на 30.07.2021 г.
 
43.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6378/07.07.2021 г. относно одобряване на изменение на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за образуване на нови УПИ VІІ-1296,1328,271,282,283-„за чисто производство и офиси" и УПИ ІХ-282,283-„за т.п. и котелно", кв. 129, м. „Факултета”, район „Красна поляна”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Факултета” в граници: бул. „Никола Мушанов”, ул. „Ришки проход”, ул. „Западна”, нерегулиран терен /Западен парк/, ул. „Суходолска”, нерегулиран терен, ул. „Гайтанци”, ул. „Суходолска”, неурегулиран терен /Селскостопанска академия/, ул. „Сали Яшар”, кв.3а, северна и западна граница на кв. 2, кв. 1а, улица от о.т.9 до о.т.21а, улица от о.т.22а до о.т.50а, новопроектирана улица от о.т.50а до о.т.49а, новопроектирана улица от о.т.49а до о.т.49б, жп ареал, ул. ”Гайтанци”, ул. от о.т.79а до о.т.93в, северна и западна граница на кв. 107б, бул. „Президент Линкълн”, терен за техническа инфраструктура, новопроектирана улица от о.т. 122а до о.т. 446б, одобрен с Решение № 388 по протокол № 64, т.26 от 26.06.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №440 по т. 43, обявено на 30.07.2021 г.
 
44.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6483/09.07.2021 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I – „за чисто производство, складове и офиси“ и УПИ III – 1069- „за производство, складове и офиси“, кв. 2, м. „Триъгълника-Ботевградско шосе“, ПИ с идентификатори 68134.615.1046, 68134.615.1050, 68134.615.1069, 68134.615.1517, 68134.615.1187, 68134.615.1263, 68134.615.1155, 68134.615.1255, 68134.615.1265, 68134.615.1226 и 68134.615.1382 и улици между о.т. 22а до о.т. 23 и от о.т. 55 до о.т. 57, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №441 по т. 44, обявено на 30.07.2021 г.
 
45.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6723/15.07.2021 г. относно придобиване на терени – държавна собственост на територията на НПЗ „Изток“, м. „Къро“, район „Младост“ – Столична община.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев
Решение №442 по т. 45, обявено на 30.07.2021 г.
 
46.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-2177/15.07.2021 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти.
Докл. Николай Стойнев
Решение №443 по т. 46, обявено на 30.07.2021 г.
 
47.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6443/08.07.2021 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на търговските дружества със 100 % участие на Столична община в капитала.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м.,Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №444 по т. 47, обявено на 30.07.2021 г.
 
48.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6710/15.07.2021 г. относно приемане годишните финансови отчети за 2020 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети, разпределение на печалбата по ГФО за 2020 година, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м., Дончо Барбалов
Решение №445 по т. 48, обявено на 30.07.2021 г.
 
49.Доклад вх.№СОА21-ВК66-6711/15.07.2021 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2020 г. на общинските дружества в ликвидация и избор на ликвидатор на „Метрострой“ ЕАД  - в ликвидация.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м., Дончо Барбалов
Решение №446 по т. 49, обявено на 30.07.2021 г.
 
50.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-1895/1/15.07.2021 г. относно подадени чрез СОАПИ заявление по Закона за насърчаване на инвестициите и Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“.
Докл. Николай Стойнев
Решение №447 по т. 50, обявено на 30.07.2021 г.
Решение №448 по т. 50, обявено на 30.07.2021 г.
 
51.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4582/1/15.07.2021 г. относно даване на разрешение за отдаване под наем чрез конкурс на недвижими имоти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, за срок от 10 години.
Докл. Николай Стойнев, Тома Белев, Милка Христова
Решение №449 по т. 51, обявено на 30.07.2021 г.
 
52.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6555/12.07.2021 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение №450 по т. 52, обявено на 30.07.2021 г.
 
53.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-8199/1/14.07.2021 г. относно даване на съгласие на „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на надземен етажен паркинг в район „Слатина“.
Докл. Георги Георгиев, Николай Стойнев, Ивайло Петков, Радослав Влахов, Борис Петров, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №451 по т. 53, обявено на 30.07.2021 г.
 
54.Доклад вх.№ СОА20-ТД26-6300/2/14.07.2021 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да проведе конкурсна процедура за учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, срещу обезщетение в готови обекти.
Докл. Прошко Прошков, Карлос Контрера, Борис Петров
Решение №452 по т. 54, обявено на 30.07.2021 г.
 
55.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-8152/1/13.07.2021 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на работни инвестиционни проекти във връзка с реализиране на „Многоетажен паркинг“ в р-н „Надежда“.
Докл. Георги Георгиев, Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №453 по т. 55, обявено на 30.07.2021 г.
 
56.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6628/13.07.2021 г. относно изменение на Решение № 319 на Столичния общински съвет от 10.06.2021 г.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Иван Таков
Решение №454 по т. 56, обявено на 30.07.2021 г.
 
57.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5329/5/08.07.2021 г. относно изменение и допълнение на Решение № 457 по Протокол № 79 от 11.07.2019 г., частично отменено с т. 11 от Решение  № 502 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.  на Столичен общински съвет.
Докл. Карлос Контрера, Николай Стойнев, Стефан Марков, Христиан Петров
Решение №455 по т. 57, обявено на 30.07.2021 г.
 
58.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6299/05.07.2021 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2020 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2021 г.
Докл. Димитър Вучев, Владимир Митов
Решение №456 по т. 58, обявено на 30.07.2021 г.
 
59.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6480/09.07.2021 г. относно промяна в състава на Творческия съвет на Столична програма „Култура“.
Докл. Малина Едрева
Решение №457 по т. 59, обявено на 30.07.2021 г.
 
60.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6562/12.07.2021 г. относно провеждане на трета сесия на Столична програма „Култура“, Направление 7 „Мобилност“.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош, Веселин Калановски, Владимир Митов, Иван Виделов
Решение №458 по т. 60, обявено на 30.07.2021 г.
 
61.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6695/15.07.2021 г. относно приемане на актуализиран списък на спортни обекти – общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2021 г.
Докл. Георги Георгиев, Мирослав Боршош, Татяна Георгиева
Решение №459 по т. 61, обявено на 30.07.2021 г.
 
62.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6349/3/14.07.2021 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект - частна общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост №5326/2018г., представляващ УПИ П1-„за административна сграда и спорт“, кв. 267, м. „Лозенец“-I част, с площ от 1 758 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Люботрън“.
Докл. Георги Георгиев, Татяна Георгиева, Ивайло Петков, Прошко Прошков
Решение №460 по т. 62, обявено на 30.07.2021 г.
 
63.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6501/2/14.07.2021 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 9881 от 04.01.2018 г. представляващ УПИ 111-спортен комплекс-СО, кв. 13 по РП на м. ,Люлин-6 м.р.“ с площ от 14 695 кв. м.
Докл. Екатерина Йорданова, Симеон Колев, Ивайло Петков, Милко Младенов
Решение №461 по т. 63, обявено на 30.07.2021 г.
 
64.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-221/3/10.07.2021 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №462 по т. 64, обявено на 30.07.2021 г.
 
65.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-240/1/15.07.2021 г. относно даване на съгласие за временно финансиране на „Медицински център 1 - Банкя“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
Решение №463 по т. 65,   обявено на 30.07.2021 г.
 
66.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4809/25.05.2021 г. относно предсрочно освобождаване на: 1) Общинския съветник Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС от длъжностите „председател“ на Комисията по финанси и бюджет (КФБ) на СОС и „заместник-председател“ на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба (КМСНУ); 2) Общинския съветник Васко Тодоров от БСП от длъжността „заместник-председател“ на КМСНУ и 3) Общинския съветник Ивайло Петков от ВМРО от длъжността „заместник-председател“ на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (КУТАЖП).
Докл. Методи Лалов
Решение №464 по т. 66, обявено на 30.07.2021 г.
 
67.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2856/1/29.04.2021 г. относно учредяване право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.
Докл. Савина Савова
Решение №465 по т. 67, обявено на 30.07.2021 г.
 
68.Доклад вх.№ СОА16-ТД26-714/9/08.07.2021 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, свързан с проект за изменение на план за улична регулация на улица между о.т. 5 и о.т. 48 и изменение на план за регулация и застрояване на определени имоти, чрез образуване на нови урегулирани поземлени имоти XXII-18,19,371, отреден за „жилищно строителство“ и XV-20, отреден за „жилищно строителство“ от кв. № 124 в местност „Подуяне-център“, Район „Оборище“.
Докл. Николай Александров
Решение №466 по т. 68, обявено на 30.07.2021 г.
 
69.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8026/2/08.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински нежилищни  имоти – частна общинска собственост, представляващ магазин с №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 и 13, намиращи се в пешеходния подлез на бул. „Ситняково“, находящ се в Район „Оборище“.
Докл. Николай Александров
Решение №467 по т. 69, обявено на 30.07.2021 г.
 
70.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5323/4/10.07.2021 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №468 по т. 70, обявено на 30.07.2021 г.
 
71.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15421/5/07.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи помещения, обособени като Обект №1, Обект №2 и Обект №3 (състоящ се от четири самостоятелни кабинета, функционално свързани), находящи се на територията на Район „Сердика“, за срок от пет години – за лекарски кабинети.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №469 по т. 71, обявено на 30.07.2021 г.
 
72.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4179/4/14.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс , с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район ,,Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №470 по т. 72, обявено на 30.07.2021 г.
 
73.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6237/2/14.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район ,,Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №471 по т. 73, обявено на 30.07.2021 г.
 
74.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14555/8/08.07.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато изменение на плана за регулация на съществуващ УПИ III- „за чисто производство, складове и офиси“, УПИ IV-1132, 1138, 1139- „за автосервиз“  и УПИ VI-1112, 1159, 1194, 1195, 1205, 1206, 1207, 1231, 1258, 1304, 1320, 1360, 1367- „за безвредно производство, складове, офиси, магазини, трафопост, ЛПС и КТП“, кв. 1, м. „Триъгълника-Ботевградско шосе“ и сключване на предварителен, а след влизане на изменението и окончателен договор за прехвърляне на собственост върху общински имот.
Докл. Ева Митова
Решение №472 по т. 74, обявено на 30.07.2021 г.
 
75.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7795/1/08.07.2021 г. относно процедура по чл.15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с одобряване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, в териториален обхват: м. ,НПЗ Хаджи Димитър", кв. 66 поземлен имот с идентификатор 68134.602.1059.
Докл. Ева Митова
Решение №473 по т. 75, обявено на 30.07.2021 г.
 
76.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8274/2/18.06.2021 г. относно кандидатстване за заемообразно финансиране във връзка с изпълнението на Проект „Грижа за хората в район „Слатина“, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане – Компонент - 3“.
Докл. Георги Илиев
Решение №474 по т. 76, обявено на 30.07.2021 г.
 
77.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4754/2/07.06.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Георги Илиев
Решение №475 по т. 77, обявено на 30.07.2021 г.
 
78.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8287/1/23.06.2021 г. относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Георги Илиев
Решение №476 по т. 78, обявено на 30.07.2021 г.
 
79.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2808/5/23.06.2021 г. относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Георги Илиев
Решение №477 по т. 79, обявено на 30.07.2021 г.
 
80.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5385/3/14.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на три реали части от урегулиран поземлен имот I. отреден “училище” от квартал № 1 по плана на местност "Гео Милев”, който имот е публична общинска собственост, находящ се на територията на Район "Слатина”, върху които части от имота е предвидено разполагането на преместваеми обекти за търговска дейност по типов проект и одобрена схема от главния архитект на общината
Докл. Георги Илиев
Решение №478 по т. 80, обявено на 30.07.2021 г.
 
81.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6018/1/13.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, с цел разполагане на преместваеми обекти по одобрена схема от главния архитект на CO.
Докл. Георги Илиев
Решение №479 по т. 81, обявено на 30.07.2021 г.
 
82.Доклад вх.№ СОА19-ГР94-5685/7/23.06.2021 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПРЗУТ, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ XV-590, кв. 2, м. „Група зоопарк“, район „Лозенец“.
Докл. Константин Павлов
Решение №480 по т. 82, обявено на 30.07.2021 г.
 
83.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8472/1/08.07.2021 г. относно доброволно прилагане на ПУП по реда на Закона за устройство на територията, чрез определяне на квоти на съсобственост в УПИ, находящ се в район „Лозенец“ и последващо учредяване на право на строеж върху съсобствения имот, срещу обезщетение на Столична община с равностойни обекти в бъдещата сграда.
Докл. Константин Павлов
Решение №481 по т. 83, обявено на 30.07.2021 г.
 
84.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6020/17/22.06.2021 г. относно процедура по § 22, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията, във връзка с доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VIII-881,1601, кв. 96, м. „Кръстова вада“, чрез взаимно прехвърляне правото на собственост върху ПИ с идентификатор 68134.904.3312, с площ 169 кв.м. - общинска собственост, попадащ в УПИ VIII-881,1601, кв. 96; реална част от ПИ с идентификатор 68134.904.1601, с площ 32 кв.м., попадащ в улична регулация, обслужваща кв. 96 и кв. 106 и ПИ с идентификатор 68134.904.3357, с площ 484 кв.м., попадащ в улична регулация, в обхвата на   ул. „Проф. Георги Йолов“, обслужваща кв. 96 и кв. 93 - собственост на физически лица, по плана на гр. София, м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“ - СО /преписка вх. № РЛЦ19-ГР94-823/23.04.2019г. на СО-район „Лозенец“/.
Докл. Константин Павлов
Решение №482 по т. 84, обявено на 30.07.2021 г.
 
85.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3382/1/28.04.2021 г. относно сключване на договори за наем за два имота – частна собственост, части от които попадат в улиците „Хенрих Ибсен“ и „Иван Андонов“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №483 по т. 85, обявено на 30.07.2021 г.
 
86.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-883/6/14.07.2021 г. относно изкупуване на  имот, собственост на юридическо лице, изцяло попадащ в улица „Васил Стефанов“, ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София.
Докл. Димитър Божилов
Решение №484 по т. 86, обявено на 30.07.2021 г.
 
87.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4449/5/08.07.2021 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез продажба на общинската част от поземления имот на съсобствениците.
Докл. Димитър Божилов
Решение №485 по т. 87, обявено на 30.07.2021 г.
 
88.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7161/1/07.06.2021 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ частичен регулационен план за УПИ XI-350, кв. 2а, м. „НПЗ-Средец“, одобрен със Заповед № РД-50-09-119/13.04.1993 г. на Главния архитект на гр. София.
Докл. Иван Чакъров
Решение №486 по т. 88, обявено на 30.07.2021 г.
 
89.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7132/2/08.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1107.296 - частна общинска собственост, находят се на територията на район “Красна поляна’.
Докл. Иван Чакъров
Решение №487 по т. 89, обявено на 30.07.2021 г.
 
90.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6635/1/08.07.2021 г. относно предложение за учредяване на право на пристрояване, във връзка с преустройство на съществуваш самостоятелен обект в сграда, построена върху урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, находят се на територията на район ..Красна поляна".
Докл. Иван Чакъров
Решение №488 по т. 90, обявено на 30.07.2021 г.
 
91.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1655/4/14.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1202.700.4.128 - частна общинска собственост, находят се в Район “Илинден”, “ж. к. “Света Троица”, блок№ 313, вход “В”, етаж 1.
Докл. Иван Божилов
Решение №489 по т. 91, обявено на 30.07.2021 г.
 
92.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7117/2/13.07.2021 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи урегулиран поземлен имот I-Западен парк, отреден за “парк, спорт и атракции” и урегулиран поземлен имот II, отреден за “озеленяване” в квартал № 1. местност "Западен парк-представителна част” в Район “Илинден” за поставяне на 9 броя преместваеми обекти по план-схема, одобрена от общинския съвет и главния архитект на CO, за ползване на 2 сгради за обществени тоалетни и открит паркинг.
Докл. Иван Божилов
Решение №490 по т. 92, обявено на 30.07.2021 г.
 
93.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8200/2/08.07.2021 г. относно процедура за учредяване право на строеж чрез публично обявен конкурс за реализиране строителството на секция 1 на жилищен блок 173, жк „Света Троица“ (нереализиран вход А, стар блок 1), попадащ в УПИ I-за ЖС, магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост, кв. 858(850), м. жк Вълчо Иванов - 2000“ (имот с идентификатор 68134.1201.67 по КККР), срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда.
Докл. Иван Божилов
Решение №491 по т. 93, обявено на 30.07.2021 г.
 
94.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3596/1/11.06.2021 г. относно довършване на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за недвижим имот, находящ се на територията на район „Надежда“ чрез сключване на договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Димитър Димов
Решение №492 по т. 94, обявено на 30.07.2021 г.
 
95.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6627/1/23.06.2021 г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68134.1352.64 и на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1351.1032 – частна собственост, попадащи в улична регулация по ПУП – ИПР на местност „НПЗ Илиянци-Запад“, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №493 по т. 95, обявено на 30.07.2021 г.
 
96.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8230/2/08.07.2021 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Димов
Решение №494 по т. 96, обявено на 30.07.2021 г.
 
97.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-6545/4/13.07.2021 г. относно определяне предназначението на новоизградена административна сграда с подземни гаражи, находящи се на територията на район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №495 по т. 97, обявено на 30.07.2021 г.
 
98.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2277/16/15.07.2021 г. относно изменение на Решение № 543 от 25.07.2019 г. по Протокол № 80, т. 29 от дневния ред на СОС, по доклад № СОА18-ВК66-2277/28.03.2018 г. с оглед изпълнението на задължения инвеститора по Договор за поръчка № СОА16-ДГ60-20/16.03.2016 г., допълнен с анекс СОА16- ДГ60-62/06.06.2016г и анекс СОА17-ДГ60-130/31.10.2017 г., постъпило Заявление № РМЛ21- ТД26-838/29.04.2021 г. от „ГК България“ ЕАД /с предходно наименование „Гаранти-Коза България“ ЕАД и становище на районната администрация с №РМЛ21-ТД26-838-[1]/17.05.2021г.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №496 по т. 98, обявено на 30.07.2021 г.
 
99.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8703/1/08.07.2021 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за сключване на окончателен договор, във връзка с изменение на плана за регулация и образуване на нов УПИ XVII-2088, 2154- „за ЖС“, квартал 25, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци III част“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение №497 по т. 99, обявено на 30.07.2021 г.
 
100.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9105/1/06.07.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на сграда и прилежаща инфраструктура на детско заведение – детска градина и детска ясла в УПИ I-за детска градина, кв. 15, м. „Карпузица“ по плана на гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение №498 по т. 100, обявено на 30.07.2021 г.
 
101.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9946/13.07.2021 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ-705 – за „Складово-производствени дейности и ТП“, находящ се в гр. София, район „Витоша“, кв. 68, м. „ж к Карпузица“, ул. „Дамяница“ № 6, чрез продажба на общинската част, представляваща ПИ с идентификатор 68134.1894.1266, с площ от 315,00 кв.м , заедно с 1,28% ид. части от сграда, цялата с площ от 2 859 кв.м ( равняващи се на 36,00 кв.м от застроената площ на сградата) с идентификатор  68134.1894.1129.2
Докл. Теодор Петков
Решение №499 по т. 101, обявено на 30.07.2021 г.
 
102.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12809/5/07.06.2021 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПРЗ на съществуващи УПИ X-397, 397А, 1092, общ. УПИ XI-1355, УПИ – XII-398, УПИ  XIII-1331, кв. 219, ж.к. „Овча Купел – стар кв. 12а и част от кв. 23“ и сключване на предварителен и окончателен договор за взаимно прехвърляне на право на собственост.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №500 по т. 102, обявено на 30.07.2021 г.
 
103.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6606/2/08.07.2021 г. относно процедура по чл. 9 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 67, аз. 1 от Закона за собствеността - за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот, находящ се в гр. София, район „Овча купел", част от ПИ с идентификатор 68134.4334.9367 по кадастралната карта на район „Овча купел“, за който е отреден УПИ II-936 7, кв 1166 по регулационния план на гр. София, .местност „ж.к. Овча купел", актуван с АС № 3674/2015 г.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №501 по т. 103, обявено на 30.07.2021 г.
 
104.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5745/8/23.06.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15 от ЗУТ.
Докл. Милко Младенов
Решение №502 по т. 104, обявено на 30.07.2021 г.
 
105.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8809/1/12.07.2021 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд с предишно наименование „Оборотен“ на Столична община във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Младен Младенов
Решение №503 по т. 105, обявено на 30.07.2021 г.
 
106.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7174/1/14.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение №504 по т. 106, обявено на 30.07.2021 г.
 
107.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16947/5/08.07.2021 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район ..Връбница", срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда.
Докл. Младен Младенов
Решение №505 по т. 107, обявено на 30.07.2021 г.
 
108.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6664/1/07.06.2021 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ IX-341, кв. 52, по план на с. Чепинци, по реда на §8, ал. 2 т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Даниела Райчева
Решение №506 по т. 108, обявено на 30.07.2021 г.
 
109.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3966/3/28.06.2021 г. относно изменение на т. 1 от Решение № 297 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Даниела Райчева
Решение №507 по т. 109, обявено на 30.07.2021 г.
 
110.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2152/1/30.06.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване  под наем на стоматологичен кабинет – публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №508 по т. 110, обявено на 30.07.2021 г.
 
111.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1704/6/08.07.2021 г. относно предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, находящ се в с. Световрачене, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №509 по т. 111, обявено на 30.07.2021 г.
 
112.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1673/3/08.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Нови Искър“ за поставяне на два преместваеми обекта.
Докл. Даниела Райчева
Решение №510 по т. 112, обявено на 30.07.2021 г.
 
113.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6636/4/13.07.2021 г. относно отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост с площ 2 кв. м., находящо се вляво от входната врата на партерния етаж на триетажна административната сграда с идентификатор: 02659.2193.476.1 със застроена площ 240 кв. м., актувана с АпОС № 81/26.06.2013 г.,  за поставяне на банкомат.
Докл. Рангел Марков
Решение №511 по т. 113, обявено на 30.07.2021 г.
 
114.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8278/5/10.07.2021 г. относно отдаване под наем  за срок от 5 /пет/ години  на част от имот – частна  общинска собственост с площ 13 кв. м., находящ се на партерен етаж на общинска триетажна сграда с идентификатор: 02659.2193.952.1, със застроена площ 127 кв. м. разположена в ПИ с идентификатор: 02659.2193.952, актувани с АОС № 1001/31.10.2013 г.
Докл. Рангел Марков
Решение №512 по т. 114, обявено на 30.07.2021 г.
 
115.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3989/18.03.2021 г. и становище № СОА21-ВК08-6846/2/13.07.2021 г. относно отдаване под наем  за срок от 5 / пет / години  на част  от   имот – публична общинска собственост ,  находящ се в сградата  на  78 СУ “Хр. Смирненски“ актувано с  АОС № 55/16.05.2013 г вписан в АВ под № 8, том LXXXVII, вх. рег.№ 36528, имотна партида № 27939697,279399 /30.07.2013 г. и представляващ обособено помещение с площ 200 кв м. находящо се в сутерена на сграда с идентификатор : 02659.2193.166.6 съгласно скица с № 15 – 317809/ 09.04.2019 г на СГКК.
Докл. Рангел Марков
Решение №513 по т. 115, обявено на 30.07.2021 г.
 
116.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5910/22.06.2021 г. относно процедура по реда на §8. ал.2. т. 1 от ПР на ЗУГ относно УПИ XIX-1670, кв. 19. по плана на гр. Банкя.
Докл. Рангел Марков
Решение №514 по т. 116, обявено на 30.07.2021 г.
 
117.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3931/8/15.01.2021 г. относно поставяне на паметен знак – плоча на капитан Симо Соколов в градинката на „Майчин дом“ – район „Сердика“.
Докл. Димитър Антов, Тодор Кръстев
Решение №515 по т. 117, обявено на 30.07.2021 г.
 
118.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9092/28.06.2021 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. Нови Искър, СО-Район „Нови Искър“, с името „Козница“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №516 по т. 118, обявено на 30.07.2021 г.
 
119.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9747/4/26.02.2021 г. относно наименуване на безименна улица от о.т.76 през, ОТ 667, ОТ.687, О.Т.669, О.Т.670, О.Т.671 до О.Т.672А,  която обслужва кв.41 и кв.94 по плана на  м. “Кръстова вада“, с името „АРАРАТ“,    която    представлява     естествено    продължение    на   вече   наименуваната  ул. „Арарат“.
Докл. Константин Павлов
Решение №517  по т. 119, обявено на 30.07.2021 г.
 
120.Питане вх.№СОА21-ВК66-2951/26.03.2021 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно общински имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна“, ул. „Методи Кусевич“ № 1 и съседен общински (съсобствен) имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129.
Отговор по т.120
 
121.Питане вх.№СОА21-ВК66-2986/29.03.2021 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно изплатени възнаграждения (суми) от Столична община на общински съветници от Столичен общински съвет за участието им в комисии по Закона за обществените поръчки, мандати 2019-2023, 2015-2019 и 2011-2015 г.
 
122.Питане вх.№СОА21-ГР94-3196/11.06.2021 г. от Михаил Паргов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно договор за замяна на недвижими имоти.
 
123.Питане вх.№СОА21-ВК66-4481/14.05.2021 г. от Иван Мечков – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно възстановяване на Княжевския и Драгалевския лифтове.
 

124.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6855/19.07.2021 г. относно разглеждане на устройствените предвиждания, касаещи територията на район „Студентски“ СО, м. „Студентски град“, кв. 170-А, УПИ І-5448,5449 и УПИ ІІ-5448.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №518 по т. 124, обявено на 30.07.2021 г.

125.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6870/20.07.2021 г. относно взимане на решения във връзка с участието на София във финала на конкурса Зелена столица на Европа 2023 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №519 по т. 125, обявено на 30.07.2021 г.
 
126.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15856/6/16.07.2021 г. относно изменение на Решение № 363 на Столичния общински съвет от 24.06.2021 година, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 24.06.2021 г., Протокол № 35, точка 24 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК08-15856/3/10.05.2021 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №520 по т. 126, обявено на 30.07.2021 г.
 
127.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5607/8/15.07.2021 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в София“ по Покана „Образование и грижи в ранна детска възраст“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП).
Докл. Мирослав Боршош, Албена Атанасова
Решение №521 по т. 127, обявено на 30.07.2021 г.
 
128.Доклад вх.№ СОА21-КИ18-220/1/15.07.2021 г. относно кандидатстване на Общински културен институт „Надежда“ с проектно предложение „Етнофестивал „Музите и децата на Орфей“ по Процедура BGCULTURE-2.002 – Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №522 по т. 128, обявено на 30.07.2021 г.
 
129.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6796/1/20.07.2021 г. относно приемане на възмездно и безсрочно ограничено вещно право на преминаване - сервитут, на водопровод - реверсивна връзка между довеждаща система „ Бели Ис¬кър" посредством Малобучински водопровод и довеждаща система „Искър“ посредс¬твом ИС „Бъкстон“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1933.1727 - частна собственост, находящ се в район „Витоша“, Околовръстен път№ 13.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №523 по т. 129, обявено на 30.07.2021 г.
 
130.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6770/16.07.2021 г. относно Подобряване на транспортното обслужване да Природен парк „Витоша“.
Докл. Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №524 по т. 130, обявено на 30.07.2021 г.
 
131.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-222/2/19.07.2021 г. относно преобразуване чрез промяна на правната форма на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД в еднолично акционерно дружество, а именно „СОФИНВЕСТ" ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №525 по т. 131, обявено на 30.07.2021 г.
 
132.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9074/2/13.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене - ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на Столична община /СО/ - район „Средец“, находящи се в сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин”, с идентификатор 68134.100.186.1, ул. „Цар Иван Шишман” № 1, кв. 454, м. „Центъра”, АПОС № 911/ 23.04.2012г.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №526 по т. 132, обявено на 30.07.2021 г.
 
133.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10173/1/20.07.2021 г. относно процедура по прилагане на ПУП чрез определяне квоти на съсобственост в новообразуван УПИ XI-851,852, кв. 12, м. „Суха река – Запад“, гр. София, приемане на дарение и учредяване право на строеж върху общинската собственост в УПИ срещу обезщетение с равностойни обекти.
Докл. Ева Митова
Решение №527 по т. 133, обявено на 30.07.2021 г.
 
134.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1101/2/20.07.2021 г. относно изкупуване на  имот, собственост на юридически лица, изцяло попадащ в улица „Васил Стефанов“, ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София.
Докл. Димитър Божилов
Решение №528 по т. 134, обявено на 30.07.2021 г.
 
135.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-884/5/20.07.2021 г. относно изкупуване на  имот, собственост на юридическо лице, изцяло попадащ в улица „Васил Стефанов“, ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София.
Докл. Димитър Божилов
Решение №529 по т. 135, обявено на 30.07.2021 г.
 
136.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-888/2/20.07.2021 г. относно изкупуване на два имота, собственост на юридическо лице, изцяло попадащи в улица „Васил Стефанов“, жк „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София.
Докл. Димитър Божилов

Решение №530 по т. 136, обявено на 30.07.2021 г.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:........
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/