Обратно Заседание № 78 от 15.06.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ № 78 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
15 юни 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:
 

1.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4486/05.05.2023 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Борис Петров, Зафир Зарков, Лорита Радева, Симеон Колев, Карлос Контрера
Решение №411 по т. 1, обявено на 22.06.2023 г. 

2.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2134/24.02.2023 г. относно промяна в „Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ (НРУПОГТТСО) за гарантиране най-изгодно таксуване на пътниците.
Докл. Симеон Ставрев
Решение №412 по т. 2, обявено на 22.06.2023 г. 

3.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1941/2/22.05.2023 г. относно приемане на решение за одобрение на предложение за планиране на социалните услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №413 по т. 3, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2 - част І, част ІІ, част ІІІ

4.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5068/25.05.2023 г. относно предложение за одобряване на „Споразумение за сътрудничество между Столична община и Академия на Министерство на вътрешните работи (АМВР)“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №414 по т. 4, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

5.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2350/2/18.05.2023 г. относно приемане на План за действие на Столична община в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  (2023-2024 г.).
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №415 по т. 5, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

6.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5780/14.06.2023 г. относно даване на съгласие за дарение на 5 (пет) броя стационарно-преносими уреди за осъществяване на контрол на пътното движение.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №416 по т. 6, обявено на 22.06.2023 г. 

7.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7268/2/07.06.2023 г. относно изменение на Решение № 327 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за отпускане на средства за продължаване изграждането на Православен Храм „Св. Серафим Софийски Чудотворец“, ж.к. „Надежда 3“, район „Надежда“.
Докл. Албена Кръстева, Татяна Георгиев, Димитър Димов
Решение №417 по т. 7, обявено на 22.06.2023 г. 

8.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6163/2/30.05.2023 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с процедура по изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/, и създаване на нов УПИ ХVІ-1296,2006,2066-за жс, кв. 8, местност „ж.к. Свобода“, район „Надежда“, Столична община.
Докл. Димитър Димов
Решение №418 по т. 8, обявено на 22.06.2023 г. 

9.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2855/15/19.05.2023 г. относно поставяне на паметна плоча на Сергей Антонов.
Докл. Иван Таков
Решение №419 по т. 9, обявено на 22.06.2023 г. 

10.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4863/18.05.2023 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на образуван отпадък с код 19 12 02 – черни метали.
Докл. Десислава Билева
Решение №420 по т. 10, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

11.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-3463/4/31.05.2023 г. относно подписване на Договор за организиране на система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) между Столична община и „Екобултех“ АД.
Докл. Десислава Билева
Решение №421 по т. 11, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1


12.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4759/16.05.2023 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда – разширение за 2 групи на Детска ясла № 23 в район „Лозенец“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №422 по т. 12, обявено на 22.06.2023 г.
Приложение №1

13.Доклад вх.№ СОА22-ДИ02-60/4/17.05.2023 г. относно изразяване на становище по преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №423 по т. 13, обявено на 22.06.2023 г. 

14.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-1111/8/30.05.2023 г. относно отсрочване и разсрочване на публични общински вземания за местен Данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ЕИК 000703276, на основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №424 по т. 14, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

15.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5344/01.06.2023 г. относно участие на Столична община като партньор в проектно предложение: „Иновативни образователни сгради -  обмен на добри практики за иновативни училища“ (Innovative buildings for education – good practices for innovative schools) с акроним: Инобифореду (INNOB4EDU) по Програма “Интеррег Европа” 2021 -2027 на Европейския съюз.
Докл. Ангел Джоргов, Ирина Савина
Решение №425 по т. 15, обявено на 22.06.2023 г. 

16.Доклад вх.№ СОА23-ДИ04-1274/1/22.05.2023 г. относно кандидатстване на Столична община по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докл. Генчо Керезов, Ирина Савина
Решение №426 по т. 16, обявено на 22.06.2023 г. 

17.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5606/08.06.2023 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от I до VII клас.
Докл. Мирослав Боршош, Диян Стаматов
Решение №427 по т. 17, обявено на 22.06.2023 г. 

18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7029/2/10.05.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ І-„за магазин и трафопост“ от кв. 102а и УПИ І-„за черква, училище и резиденция“ от кв. 87, относно ПИ с идентификатор 68134.905.1786 по КККР, за създаване на нов УПИ І-1786 „за ОО“ от кв. 102а и нови УПИ І-1786-„за църква и общ. обслужване“ и УПИ ІІІ-1786-„за училище и детска градина“ от кв. 87, и свързаното с това изменение на плана за застрояване за контактен УПИ XI-1165 от кв. 102а, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в участъка между о.т. 437 и о.т. 495а, за заличаване на паркинг, и по о.т. 497- о.т. 497а- о.т. 497б, за изместване на уличното трасе по о.т. 497б- о.т.497г (нова)- о.т. 496в(нова); план-схема по част „Електроснабдяване“, за изместване на ел. съоръжения и заличаване на сервитут на ел. провод средно напрежение 20 kV „Щастливеца“ и „Киноцентър“, попадащ в обхвата на УПИ І от кв. 87, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №428 по т. 18, обявено на 22.06.2023 г. 

19.Доклад вх.№ СОА22-ДИ04-3196/3/12.05.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в участъка от о.т. 141 до о.т. 145 за образуване на нова улица по съществуващо трасе от о.т. 141а(нова)   до о.т. 145 и изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II-619 за създаване на нови УПИ II „за гробище“ и УПИ III „за озел.“  от кв. 37 и изменение на плана за регулация (ИПР) на контактни УПИ X-1101, УПИ XI-1131 и УПИ XII-1121 от кв. 36, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №429 по т. 19, обявено на 22.06.2023 г. 

20.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4699/12.05.2023 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в табличната част на план за регулация и застрояване на м. ,,ЖГ Камбаните-Младост 4“, кв. 33, район ,,Младост“, одобрен с решение № 253 по протокол № 17/31.05.2012 г. на СОС по реда на чл. 16 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №430 по т. 20, обявено на 22.06.2023 г. 

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4701/12.05.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.905.852 по КККР, кв. 12, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново” и изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т. 47з, район „Лозенец“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №431 по т. 21, обявено на 22.06.2023 г. 

22.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4702/1/16.05.2023 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в разпоредителната и графичната част на Решение № 542 по протокол № 86/23.07.2015 г., т. 49  на Столичен общински съвет. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №432 по т. 22, обявено на 22.06.2023 г. 

23.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5087/26.05.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатори 68134.1007.745, 68134.1007.746, 68134.1007.749, 68134.1007.750 и част от 68134.1007.752, попадащи в кв. 112 за създаване на нов УПИ VI-745,746,749,750,752 ,,за ЖС и ПГ“, план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатори 68134.1007.2916, 68134.1007.1979, 68134.1007.2868, 68134.1007.2803 и 68134.1007.1600, попадащи в кв. 120, за създаване на нов УПИ I-1660,1979,2803,2868,2916 ,,за ЖС, ОО и ПГ“; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от: о.т.277-о.т.277а-о.т.277б, о.т.277а-о.т.681-о.т.682 и от о.т.683б до о.т.683в; план за улична регулация (ПУР) от о.т.278-о.т.683г(нова)-о.т.683б; изменение на плана за регулация (ИПР) на контактни УПИ III-1207, УПИ IV-1603-„за офиси и обществено обслужване“ и УПИ II-1543-„за магазини, складове и офиси“, кв. 120, м. „Кръстова вада” и м. „Южен парк – 4 част“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №433 по т. 23, обявено на 22.06.2023 г. 

24.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5024/23.05.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план  -  план за регулация на УПИ І-140,141 и УПИ ІІ-513,573 (проектен УПИ ІІ-324,308) в кв. 35а, м. „ж.к.  Люлин-8 мр”, район „Люлин”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №434 по т. 24, обявено на 22.06.2023 г. 

25.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5022/23.05.2023 г. относно одобряване на план за регулация и застрояване за нови УПИ X-209 „за ЖС“ и УПИ XI-208,209 „за ЖС“ от кв. 3, м. „в.з. Приплат-разширение-запад“, поземлени имоти с идентификатори 11394.1825.209 и 11394.1825.208 по КККР и изменение на улична регулация между о.т. 280 и о.т. 281 за създаване на задънена улица по нови о.т. 280а до о.т. 280б, район „Витоша”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №435 по т. 25, обявено на 22.06.2023 г. 

26.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5021/23.05.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ X-1,2-„за ЖС” и УПИ XI-1,2-“за ЖС”, кв. 13, м. „Долни Богров-север“, район „Кремиковци”, представляващ неразделна част от ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Долни Богров-север“, одобрен с Решение № 537 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на Столичен общински съвет. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №436 по т. 26, обявено на 22.06.2023 г. 

27.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4790/16.05.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 49206.2634.483 и 49206.2634.484 по КККР за създаване на нови УПИ ХVІІІ-484 „за ОО“ и УПИ ХІХ-483 „за ЖС“ в кв. 10, ИПР на контактни УПИ ХV-921 и УПИ ХVІ-501 от кв. 10, УПИ ХХХІ-740 и УПИ ХХХІІ-739 от кв. 14 и изменение на плана за улична регулация в участъка от о.т. 22 до о.т. 210 (нова), м. „с. Мрамор“, район „Връбница”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №437 по т. 27, обявено на 22.06.2023 г. 

28.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5335/01.06.2023 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51250.5655.87 в обхвата на баластриера „Негован“, в землището на с. Негован, район ,,Нови Искър” и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №438 по т. 28, обявено на 22.06.2023 г. 

29.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5339/01.06.2023 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 80409.4662.8, 80409.4662.9, 80409.4662.14, 80409.4662.15, 80409.4662.21 и 80409.4662.22 в обхвата на баластриера „Чепинци“, в землището на с. Чепинци,  район ,,Нови Искър” и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №439 по т. 29, обявено на 22.06.2023 г. 

30.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5342/01.06.2023 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 11884.5597.162 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Войнeговци, район „Нови Искър“-СО за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ)  VI-162-„за жилищно строителство“ от кв. 27а;  План за улична регулация за нова улица по о.т.79з - о.т. 79и(нова) - о.т. 79к(нова); м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №440 по т. 30, обявено на 22.06.2023 г. 

31.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5023/23.05.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXVII-374 „парк и спорт“, УПИ XVII-„за магазин“, кв. 80, м. „с. Владая и в.з. Владая“, имот 11394.1791.1982 по КККР на с. Владая; изменение на улична регулация (ИПУР) от о.т. 148а-о.т. 149-о.т.150-о.т. 151-о.т.154-о.т.153, прилежаща на кв. 80, м. „с. Владая и в.з. Владая“, район „Витоша” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №441 по т. 31, обявено на 22.06.2023 г. 

32.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5279/31.05.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – ПУП-Изменение на план за улична регулация между о.т. 31а (съществуваща) и о.т.31 (съществуваща) за откриване на нова задънена улица от о.т.31в (нова)  до о.т.31г (нова); ИПР за УПИ IX-170-създаване на нови УПИ  IX-769 ,,за жс“ и УПИ XXXII-769 ,,за жс“, съвместяване на регулационните линии с имотните граници по одобрената КККР и наложеното от това изменение границите със съседни УПИ X-165,  УПИ Xa-165, УПИ XXIV-1518 и УПИ XXV-1519 и ПЗ за нови УПИ IX-769 ,,за жс“ и УПИ XXXII-769 ,,за жс“, кв. 5, м. ,,в.з. ,,Американски колеж I част“, район ,,Младост“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №442 по т. 32, обявено на 22.06.2023 г. 

33.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5250/31.05.2023 г. относно частична отмяна на схема (актуализация) за поставяне на преместваеми обекти, информационни елементи и градско обзавеждане на територията на „Градска градина“ – УПИ І, кв. 478, Зона А, район „Средец“, одобрена с решение № 118/14.03.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №443 по т. 33, обявено на 22.06.2023 г. 

34.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5561/07.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуяне-Редута“ от о.т.18 до о.т.204а, от о.т.204а до о.т.206б, от о.т 206б до о.т.29а, изменение на плана за улична регулация на  м. „Подуяне“ и „Гео Милев“ от о.т.197д до о.т.231г, отпадане на улица от о.т.197а до о.т.197б, създаване на нови улици от о.т.194в до о.т.194д /нова/, от о.т.194е /нова/ до о.т.194ж /нова/, от о.т.231д /нова/ до о.т.231з /нова/, от о.т.206б до о.т.206з /нова/; изменение на плана за регулация на УПИ II-„за мемориален комплекс“ и УПИ XXVI-„център за развитие на демокрацията, озеленяване и спорт“ от кв. 26 и на УПИ XXVI-1057, XXVII-1011 и XXVIII-„за озеленяване и трафопост” от кв. 26а, м. „Подуяне“ и „Гео Милев“;  план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по части „Водоснабдяване и Канализация“, „Електроснабдяване“ и проект за вертикално планиране, район ,,Слатина”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №444 по т. 34, обявено на 22.06.2023 г. 

35.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4948/22.05.2023 г. относно приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Съвета за управление на борбата с подкупването в Столична община (СУБПСО) по Международен стандарт БДС EN ISO 37001:2016 – „Система за управление на борбата с подкупването“.
Докл. Георги Георгиев, Дончо Барбалов
Решение №445 по т. 35, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

36.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5292/01.06.2023 г. относно приемане на Проект за изграждане на пространства за интензивна допълнителна подкрепа в две пилотни общински училища.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, Албена Кръстева
Решение №446 по т. 36, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

37.Доклад вх.№ СОА16-ВК66-2444/2/08.06.2023 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на фондация  „Асоциация за развитие на София“ за 2022 г., финансов отчет за дейността на организациите с нестопанска цел през 2022 г. на „Асоциация за развитие за София“, основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2023 г. и бюджет за 2023 г.
Докл. Малина Едрева, Ботьо Ботев, Милка Христова, Иво Божков
Решение №447 по т. 37, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложения 

38.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-1225/18.04.2023 г. относно приемане на решение за изменение и допълнение в приложение № 30 на Годишният общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2022 г.-2023 г., приет с Решение № 170 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Решение №448 по т. 38, обявено на 22.06.2023 г. 

39.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-144/2/08.06.2023 г. относно даване на съгласие за премахване на стара административна сграда, разположена на територията на „Женски пазар“ и стартиране на дейности по изграждане на павилиони на нейно място и облагородяване на околното пространство“.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №449 по т. 39, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложения 

40.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6658/1/08.06.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реконструкция на спортна и детски площадки, кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“, Столична община – Етап II.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №450 по т. 40, обявено на 22.06.2023 г. 

41.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2264/15/08.06.2023 г. относно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на СМР на къщата, в която е живяла Райна Попгеоргиева, известна като Райна Княгиня, намираща се на ул. „Софроний Врачански“ № 119, район „Сердика“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №451 по т. 41, обявено на 22.06.2023 г. 

42.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9650/8/08.06.2023 г. относно корекция на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 493, по Протокол № 59 от 07.07.2022 г. на Столичен общински съвет за изпълнение на проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по проектно предложение № BG16RFOP001-1.001-0005 „Основен ремонт /реконструкция/ на Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда район „Илинден“ и търговски обекти“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №452 по т. 42, обявено на 22.06.2023 г. 

43.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5396/02.06.2023 г. относно въвеждане на довеждащ транспорт на територията на Столична община в квартали „Горна баня", „Витоша", „Малинова долина“.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, д-р Дончо Барбалов
Решение №453 по т. 43, обявено на 22.06.2023 г. 

44.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5397/02.06.2023 г. относно подобряване транспортното обслужване чрез промяна на маршрутните разписания на електробусна линия Е 73 и обособяване на група номера за експресните автобусни линии.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, д-р Дончо Барбалов
Решение №454 по т. 44, обявено на 22.06.2023 г. 

45.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5400/05.06.2023 г. относно въвеждане на нова довеждаща до метрото автобусна линия № 167 с маршрут ж.к. „Студентски град“ - ж.к. „Малинова долина“ - кв. „Витоша“ - МС „Витоша“.
Докл. Борис Бонев, Симеон Ставрев
Решение №455 по т. 45, обявено на 22.06.2023 г. 

46.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5401/05.06.2023 г. относно въвеждане на нови довеждащи до метрото автобусни линии № 210 с маршрут ж.к. „Люлин 5“ - МС „Западен парк“ - МС „Сливница“ - ж.к. „Люлин 1“ и № 261 с маршрут „Кантона“ - в.з. „Горна баня“ - кв. „Горна баня“ - МС „Горна баня“.
Докл. Борис Бонев, Симеон Ставрев
Решение №456 по т. 46, обявено на 22.06.2023 г. 

47.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5624/08.06.2023 г. относно процедура по учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Българската православна църква в лицето на Църковно настоятелство при храм „Рождество Христово“ за изграждане на „Магерница с покрита тераса и обредни зали“ , представляваща допълващо застрояване към храм „Рождество Христово" върху поземлен имот с идентификатор 68134.4083.6139 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. с площ от 4 756 км. м., идентичен с УПИ XII-6096, 6119 – „за църква, ритуална зала и обществено обслужване“, кв. 2Б, м. „Младост 3", район „Младост", гр. София съгласно ПУП, одобрен с Решение № 548 по Протокол № 45/29.07.2009г. на СОС и ИПРЗ за УПИ Х, кв. 2Б, одобрен със Заповед N° РД-09-50-581/14.08.20132 на главния архитект на СО.
Докл. Лорита Радева, Симеон Колев, Ваня Тагарева, Милка Христова
Решение №457 по т. 47, обявено на 22.06.2023 г. 

48.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13770/3/12.05.2023 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ VІІ-738, кв. 10, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, район „Надежда“, Столична община.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №458 по т. 48, обявено на 22.06.2023 г. 

49.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7251/2/05.06.2023 г. относно учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху съсобствен поземлен имот с идентификатор 68134.1384.2302, съставляващ УПИ ХVІ-748,752, кв. 52, местност „ж.к. Надежда 4“, с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Еделвайс“ № 1,  срещу обезщетение за Столична община с равностойни обекти.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №459 по т. 49, обявено на 22.06.2023 г. 

50.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-127/2/18.05.2023 г. относно даване съгласие па „Диагностично-консултативен център XXV-София" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив 1(един) брой нов остеоденситометър.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №460 по т. 50, обявено на 22.06.2023 г. 

51.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-207/3/25.05.2023 г. относно даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център XX — София " ЕООД да сключи договор за наем на обекти, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №461 по т. 51, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

52.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-263/2/01.06.2023 г. относно даване разрешение на Диагностично-консултативен център XVII - София ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №462 по т. 52, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

53.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5566/07.06.2023 г. относно провеждане на конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №463 по т. 53, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложения 

54.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-268/2/07.06.2023 г. относно даване на разрешение на „Диагностично – консултативен център V - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 3 (три) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №464 по т. 54, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

55.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-269/2/06.06.2023 г. относно даване разрешение на ..Диагностично - консултативен център V - София" ЕООД да сключи договор за наем на помещение№ 12, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 3 (три) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №465 по т. 55, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

56.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-267/2/06.06.2023 г. относно даване съгласие „Диагностично - консултативен център V - София “ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, нов ехограф.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №466 по т. 56, обявено на 22.06.2023 г. 

57.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5623/08.06.2023 г. относно продължаване на психологическа помощ като форма на палиативна грижа и грижа за тежкоболни пациенти и техните близки в общински многопрофилни болници за активно лечение.
Докл. Георги Георгиев, д-р Антон Койчев, д.м., Грети Стефанова, Албена Кръстева, Милка Христова, Владимир Митов, д-р Веселин Милев
Решение №467 по т. 57, обявено на 22.06.2023 г. 

58.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-156/1/08.06.2023 г. относно избиране на ликвидатор на “Медицински център XVI - София” ЕООД - в ликвидация  , ЕИК 130327659, даване на съгласие за осребряване на имуществото, определяне на метод за нейното извършване и предприемане на действия по неговото заличаване от Търговския регистър.
Докл. Стефан Марков, Милка Христова, Бойко Димитров
Решение №468 по т. 58, обявено на 22.06.2023 г. 

59.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7619/1/06.06.2023 г. относно отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за осъществяване на дейности за ученическо столово и ученическо бюфетно хранене за срок от 5 /пет/ календарни години, в общинските училища на територията на СО – район „Люлин“.
Докл. Милко Младенов
Решение №469 по т. 59, обявено на 22.06.2023 г. 

60.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5249/05.04.2023 г. относно именуване на ДГ №122, в ж.к. „Люлин“ – 6 м.р., ул. „Полк. Никола Попов“ №5 с името „Синева“.
Докл. Милко Младенов
Решение №470 по т. 60, обявено на 22.06.2023 г. 

61.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6635/1/10.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общински училища на територията на Столична община – район „Средец“, находящи се в сградата на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”,.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №471 по т. 61, обявено на 22.06.2023 г. 

62.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6638/1/10.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общински училища на територията на Столична община – район „Средец“, находящи се в сградата на 7 СУ „Свети Седмочисленици”,.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №472 по т. 62, обявено на 22.06.2023 г. 

63.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6639/1/10.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общински училища на територията на Столична община – район „Средец“, находящи се в сградата на 6 ОУ „Граф Н.П. Игнатиев”.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №473 по т. 63, обявено на 22.06.2023 г. 

64.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6437/1/10.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общински училища на територията на Столична община – район „Средец“, находящи се в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов”.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №474 по т. 64, обявено на 22.06.2023 г. 

65.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4893/1/28.04.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижим имот -  публична общинска собственост, находящ се в гр. София, Столична община – район ,,Средец“, парк ,,Княз Борисова градина“.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №475 по т. 65, обявено на 22.06.2023 г. 

66.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-7973/15/22.05.2023 г. относно предложение до Столичен общински съвет за прекратяване на съсобственост, върху недвижим имот – частна общинска собственост, между Столична община и „Бигла III“ ООД, с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 135, чрез продажба на частта на общината – 27.25% ид. ч. от недвижим имот, представляващи поземлен имот с идентификатор 68134.302.249 по КККР на гр. София, целият с площ от 543 кв.м, одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Савина Савова
Решение №476 по т. 66, обявено на 22.06.2023 г. 

67.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17636/21/06.06.2023 г. относно учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  68134.409.23  с площ 812 .кв. м. , съставляващ УПИ ХVІІІ-23 „за ЖС“ , кв. 116, м. „Подуяне-Центъра“ с административен адрес гр. София, ул. „Черковна“ № 19.
Докл. Николай Александров
Решение №477 по т. 67, обявено на 22.06.2023 г. 

68.Доклад вх.№ СОА19-ГР94-2789/13/19.05.2023 г. относно предложение за провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за промяна на подробен устройствен план м. „Бенковски“, кв. 29 и процедура по чл. 199 ЗУТ за улица-тупик от о.т. 168А, о.т. 168Б до о.т. 168В.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №478 по т. 68, обявено на 22.06.2023 г. 

69.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6547/1/10.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общински училища на територията на Столична община – район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова
Решение №479 по т. 69, обявено на 22.06.2023 г. 

70.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5664/2/30.05.2023 г. относно процедура по реда на §8, ал.2, т. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ XIV-25, кв. 358A, м. „Комплекс Ботевградско шосе“.
Докл. Ева Митова
Решение №480 по т. 70, обявено на 22.06.2023 г. 

71.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5696/2/30.05.2023 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, находящ се в район „Подуяне“, с административен адрес: ул. „Ген. Георги Вазов“, чрез продажба на частта на общината на съсобственика.
Докл. Ева Митова
Решение №481 * по т. 71, обявено на 22.06.2023 г. 
* По жалба срещу Решение № 481 от 15.06.2023 г. на СОС е образувано адм. д. № 7527/2023 г., 56 състав на АССГ

72.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6356/2/30.05.2023 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ IІІ ,,за ЖС“ и УПИ V ,,за ЖС“, кв.39, м.,,ж.к. Левски - зона Г”.
Докл. Ева Митова
Решение №482 по т. 72, обявено на 22.06.2023 г. 

73.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7162/2/26.05.2023 г. относно промяна  предназначението на  общинско жилище от фонд „Продажби“ в жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Делян Георгиев
Решение №483 по т. 73, обявено на 22.06.2023 г. 

74.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5757/1/30.05.2023 г. относно процедура по доброволно прилагане на подробен устройствен план за УПИ II-558, кв. 40, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“, по реда на § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Константин Павлов
Решение №484 по т. 74, обявено на 22.06.2023 г. 

75.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5037/2/30.05.2023 г. относно процедура по придобиване от Столична община на ПИ идентификатор 68134.904.3398, собственост на физически лица, който попада в улична регулация, в обхвата на ул. „Хага“, м. „Кръстова вада“ по плана на  гр. София, район „Лозенец“.
Докл. Константин Павлов
Решение №485 по т. 75, обявено на 22.06.2023 г. 

76.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2400/4/30.05.2023 г. относно процедура по придобиване от Столична община на ПИ с проектни идентификатори 68134.1006.2850 и 68134.1006.2851, собственост на физически лица, които попадат в улична регулация, в обхвата на ул. „Шарл Шампо“, м. „Манастирски ливади – изток“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №486 по т. 76, обявено на 22.06.2023 г. 

77.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3531/4/31.05.2023 г. относно процедура за прилагане на ПУП за УПИ V – 5, 6, 7, 8 и 9, квартал 45В, местност „Зона В-17“ и учредяване право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, район „Илинден“, ул. „Илийчо П. Илиев“.
Докл. Иван Божилов
Решение №487 по т. 77, обявено на 22.06.2023 г. 

78.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5974/2/06.05.2023 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.1386.30, идентичен с УПИ І-30, кв. 116, местност „Надежда 1а и 1б“, с адрес в гр. София, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание” № 6, чрез продажба на общинската част от имота на съсобствениците.
Докл. Димитър Димов
Решение №488 по т. 78, обявено на 22.06.2023 г. 

79.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15568/1/10.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на реални части от поземлени имоти – публична и частна общинска собственост, с цел разполагане на шест преместваеми обекта по одобрена схема от главния архитект на СО, в местност “Надежда-ІV част”, находящи се на ъгъла на улица “Ген. Никола Жеков” и улица “Търговска”.
Докл. Димитър Димов
Решение №489 по т. 79, обявено на 22.06.2023 г. 

80.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6861/1/02.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на територията на район ,,Надежда“, ж.к. ,,Толстой“.
Докл. Димитър Димов
Решение №490 по т. 80, обявено на 22.06.2023 г. 

81.Доклад вх.№ СОА22-ГР94-234/7/30.05.2023 г. относно процедура по придобиване от Столична община на реална част от ПИ идентификатор 68134.4082.292, собственост на физически лица, попадаща в обхвата на бул. „Йерусалим“, между о.т. 116 – о.т. 117, м. „Младост – 1“ по плана на  гр. София, район „Младост“.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №491 по т. 81, обявено на 22.06.2023 г. 

82.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6812/1/30.05.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи триетажна сграда с идентификатор 68134.1896.710.1 с площ от 442 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 68134.1896.710, с площ от 3067 кв. м., находящи се в гр. София, район ,,Витоша”, кв. „Княжево“, ул. „Войводина могила“ №136.
Докл. Теодор Петков
Решение №492 по т. 82, обявено на 22.06.2023 г. 

83.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7439/1/30.05.2023 г. относно откриване на процедура по чл. 36, ал. 1, т. 2 за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор 68134.1978.391, находящ се ул. „Лешникова гора“, местност: „в.з. Габаро-Азмата“, чрез продажба на общинската част, която е в размер на 13.04 % идеални части.
Докл. Теодор Петков
Решение №493 по т. 83, обявено на 22.06.2023 г. 

84.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13151/4/30.05.2023 г. относно сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 във вр. с чл. 199 от Закона за устройство на територията и чл. 35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, находящ се в район „Витоша“, кв. „Бояна“, ул. „Тричкова могила“.
Докл. Теодор Петков
Решение №494 по т. 84, обявено на 22.06.2023 г. 

85.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2958/1/27.04.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за поставяне на преместваем обект-павилион по индивидуален проект, съгласно Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО, гр. София, район ,,Овча купел“, ул. ,,Любляна“ №18-18А.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №495 по т. 85, обявено на 22.06.2023 г. 

86.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6200/2/30.05.2023 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ V-7, кв. 42 по плана на местност „кв. Горна баня“, нанесен в КККР с идентификатор 68134.4331.4207 на собственика на  законно построена върху него сграда.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №496 по т. 86, обявено на 22.06.2023 г. 

87.Доклад вх.№ СОА21-ГР94-879/6/30.05.2023 г. относно процедура по доброволно прилагане на подробен устройствен план по реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ по отношение на УПИ ІІ-74, кв. 4, местност „Мало Бучино“, район „Овча купел“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №497 по т. 87, обявено на 22.06.2023 г. 

88.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7258/2/30.05.2023 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на ПУП-ИПР на УПИ ХV-2069,9426 /ПИ 68134.4335.9523/, кв.209, м. „ж.к. Овча Купел-стар кв.12а и част от кв.23“, район „Овча Купел“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №498 по т. 88, обявено на 22.06.2023 г. 

89.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3267/7/07.06.2023 г. относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години, в 66 СУ “Филип Станиславов” на територията на район “Овча купел”, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс, по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №499 по т. 89, обявено на 22.06.2023 г. 

90.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3267/6/05.06.2023 г. относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години, в 53 ОУ “Николай Хрелков” на територията на район “Овча купел”, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс, по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №500 по т. 90, обявено на 22.06.2023 г. 

91.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3267/5/07.06.2023 г. относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години, в 149 СУ “Иван Хаджийски” на територията на район “Овча купел”, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс, по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №501 по т. 91, обявено на 22.06.2023 г. 

92.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6363/2/30.05.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план по реда на ЗУТ, чрез определяне на квоти на съсобственост в урегулиран поземлен имот, находящ се на територията на район „Връбница“ и последващо учредяване на право на строеж върху общинския дял от съсобствения имот, срещу обезщетение За Столична община с равностойни обекти в бъдещата сграда.
Докл. Младен Младенов
Решение №502 по т. 92, обявено на 22.06.2023 г. 

93.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5700/1/17.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на  недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 68134.2818.476.3, със застроена площ от 116 кв.м., попадаща в УПИ І-476“за читалище и кметство“, кв.39, м. “кв. Обеля“, ул. “Ефрем Чучков“ № 1, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №503 по т. 93, обявено на 22.06.2023 г. 

94.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5085/2/30.05.2023 г. относно изкупуване от страна на Столична община на недвижими имоти, находящи се в с. Войнеговци, район „Нови Искър“,  попадащи съгласно действащия регулационен план,  одобрен със Заповед № РД-16-077/09.04.1990 година  на Председателя на ИК на ОбНС „Нови Искър“,  в улица  (о. т. 85-о. т.86).
Докл. Даниела Райчева
Решение №504 по т. 94, обявено на 22.06.2023 г. 

95.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4226/2/21.04.2023 г. относно процедура по доброволно прилагане на действащ ПУП по реда на §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за УПИ VII-187 и УПИ VIII-187, кв. 25, с. Желява, район „Кремиковци“, Столична община.
Докл. Лилия Донкова
Решение №505 по т. 95, обявено на 22.06.2023 г. 

96.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6392/2/30.05.2023 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, с идентификатор 22304.7891.29, с площ от 639 кв.м., попадащ в част от урегулиран поземлен имот ХVI-снс, кв.11, с. Долни Богров, ул.“12“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №506 по т. 96, обявено на 22.06.2023 г. 

97.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5790/1/30.05.2023 г. относно учредяване право на строеж за пристройка към съществуваща сграда в УПИ XVIII-420, кв.2 / ПИ с идентификатор 04234.6916.420/ с. Бистрица, СО-район „Панчарево“, актуван с АЧОС №7367/18.07.2022 г.
Докл. Николай Гюров
Решение №507 по т. 97, обявено на 22.06.2023 г. 

98.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6433/28.04.2023 г. относно именуване на улица в СО Район „Триадица“, м. „Кръстова вада и Южен парк IV част“, с името „Йосиф Фаденхехт“.
Докл. Димитър Божилов, Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Методи Лалов, Карлос Контрера, Борис Милчев, Васко Тодоров, Милка Христова
Решение №508 по т. 98, обявено на 22.06.2023 г. 

99.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5184/05.04.2023 г. относно именуване и преименуване на улици на територията на район “Витоша”, с името  „Иван Ведър“.
Докл. Теодор Петков
Решение №509 по т. 99, обявено на 22.06.2023 г. 

100.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11442/1/22.05.2023 г. относно именуване на улица в район „Нови Искър“ с името „Малки дол“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №510 по т. 100, обявено на 22.06.2023 г. 

101.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6581/04.05.2023 г. относно именуване на жилищен комплекс в с. Бистрица на територията на район „Панчарево“ -  Столична община, с името „БИСТРИЦА ТЕРАСИТЕ 2“.
Докл. Николай Гюров
Решение №511 по т. 101, обявено на 22.06.2023 г. 

102.Питане вх.№СОА23-ВК66-1874/16.02.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно „Софийска вода“ АД.
Отговор по т. 102

103. Питане вх.№СОА23-ВК66-1875/16.02.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно споразумение на СО и ЕИБ в рамките на АА-010617.
Отговор по т. 103
Приложение № 1
Приложение № 2

104.Питане вх.№СОА23-ВК66-3913/18.04.2023 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно приемане на Наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване (чл. 16д, ал. 2 от ЗУЗСО).
Отговор по т. 104

105.Питане вх.№СОА23-ВК66-2049/22.02.2023 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмета на район „Подуяне“ -  Ева Митова относно пешеходен подлез на бул. „Ботевградско шосе“.
Отговор по т. 105

106.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5470/14/09.06.2023 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична  община за разплащане на разходи свързани с изпълнението на проект „Социални услуги ориентирани към гражданите“, СИТИСЕСС (Citizen-Centered Social Services, CITICESS), финансиран от Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.
Докл. Ирина Савина
Решение №512 по т. 106, обявено на 22.06.2023 г. 

107.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-8735/1/12.06.2023 г. относно Заемообразно предоставяне на средства от  Столична община на „Софекострой“ ЕАД .
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №513 по т. 107, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

108.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-6595/4/12.06.2023 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване на строително-монтажни дейности на Временен Цветен пазар, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.609.1258, част от УПИ III – за автогара, кв. 400, м. „Левски – Ботевградско шосе – рамка“, район „Подуяне“, гр. София.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №514 по т. 108, обявено на 22.06.2023 г. 

109.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10446/9/12.06.2023 г. относно проектиране и изграждане на Инсталация за третиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО), образувани на територията на Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева, Анна Стойкова, Стефан Марков, Ваня Тагарева
Решение №515 по т. 109, обявено на 22.06.2023 г. 

110.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8272/9/07.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на парцеларен план за площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Яна, м. „Садината“, район „Кремиковци“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №516 по т. 110, обявено на 22.06.2023 г. 

111.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5551/07.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за улична регулация на м. „Орландовци-Малашевци“ за отпадане на улица от о.т.262 до о.т.207, изменение в участъците от о.т.560 до о.т.90 и от о.т.509 до о.т.510, изменение на плана за регулация на терен „за градина“ в кв. 107 и терен „озеленяване“, УПИ I-„за ЖС“ и контактен УПИ II-„за културен дом“ в кв. 37а, отпадане на кв. 107 и образуване на нов УПИ I-„за парк“ в нов кв. 37а заедно с терена на отпадналата улица от о.т.262 до о.т.207, изменение на регулационната граница на контактен УПИ II-„за културен дом“ в кв. 37а и на улично-регулационната граница по имотната граница на ПИ с идентификатор 68134.507.1432 и изменение на плана за застрояване на нов УПИ I-„за парк” и на контактен УПИ II-„за културен дом“ в кв. 37а, м. „Орландовци-Малашевци“, район , „Сердика”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №517 по т. 111, обявено на 22.06.2023 г. 

112.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5554/07.06.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за улична регулация по бул. „Илиянци“ в участъка oт о.т. 14 до о.т. 19 по имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 68134.505.2, 68134.505.101 и 68134.506.113 и по ул. „Първа Българска армия“ в участъка от о.т. 19 до о.т. 27 по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 68134.506.1 и свързаното с това изменение на плана за регулация на контактни УПИ I-„за електрическа промишленост“, УПИ II-215 „за производство, складове и офиси“, УПИ V-„за местна промишленост“, УПИ VIII-„за промишлена и складова дейност“, УПИ X-„за каучукова промишленост“, УПИ XI-„за каучукова промишленост“ и УПИ XIV-„за електрическа промишленост“, кв. 3, м. НПЗ „Военна рампа-изток“, район „Сердика”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №518 по т. 112, обявено на 22.06.2023 г. 

113.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5562/07.06.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на плана за регулация за изграждане на връзка на Втори метродиаметър на метрото в София с депо „Обеля“, район „Люлин“ и район „Връбница“, м. „Северен парк-Гробищен парк-„Бакърена фабрика““, м. ж.к. „Обеля 1“ и м. „Складово производствена зона Модерно предградие – Обеля“; изменение на плана за регулация на УПИ III-1754 и създаване на нови УПИ ІІІ-2933 „за производствено складова дейност“ и УПИ Х-„за транспортно обслужващи дейности“, кв. 3, м. „Складово производствена зона Модерно предградие – Обеля“, район „Люлин“; отпадане на западния пътен тунел по ул. „Панчо Владигеров“ между о.т. 284 и о.т. 53 и ситуиране на нова подземна метростанция  с три изхода, които са разположени в УПИ ІІІ-„за ЖП ареал“, УПИ І-„за ЖП ареал“, кв. 20, м. „Складово производствена зона Модерно предградие – Обеля“, район „Люлин“ и частично в улична регулация за осъществяване на връзка с Ж.П. гара на ж.п. линия София- Кюстендил.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №519 по т. 113, обявено на 22.06.2023 г. 

114.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5572/07.06.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване за създаване на нов УПИ VІ-134 „търговско-административен комплекс, чисто производство, трафопост и изгребна яма“ в нов кв. 18; изменение на плана за регулация и застрояване за създаване на нов УПИ І-2649 „за търговско-административен комплекс, безвредно производство, учебен комплекс, жилищно строителство, КОО, трафопост и пречиствателна станция“ в кв. 17; създаване на нов УПИ І-134 „за обсл. обекти“ в нов кв. 15а; изменение на плана за улична регулация, прилежаща на нови кв. 15а и кв. 18 за създаване на нова улица по нови о.т. 113а-о.т. 113б- о.т. 113в-о.т. 97; ИПУР по нови о.т. 96- о.т. 97- о.т. 116а; ИПУР, прилежаща на кв. 17 в участъка от о.т. 95-о.т. 98 до о.т. 100 и от о.т. 102- до о.т. 93; план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за водоснабдяване, канализация и електрификация и отразяване на сервитути, м. „Толева махала“, район  „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №520 по т. 114, обявено на 22.06.2023 г. 

115.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5494/06.06.2023 г. относно отчет на план на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2022 година.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №521 по т. 115, обявено на 22.06.2023 г. 
Приложение №1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/