Обратно Заседание № 60 от 21.07.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 60 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
21 юли 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4965/18.05.2022 г. относно приемане на проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства като Приложение 8 от Наредбата за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.
Докл. арх. Ивайло Петков, арх. Здравко Здравков
Решение №537 по т. 1, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1 - част І, част ІІ, част ІІІ
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18003/2/15.06.2022 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №538 по т. 2, обявено на 28.07.2022 г. 
 
3.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6504/17.06.2022 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г.
Докл. Зафир Зарков, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Борис Бонев
Решение №539 по т. 3, обявено на 28.07.2022 г. 
Решението е обжалвано. Образувано е адм. дело № 7745/ 2022 г., ХVІІ к.с., по описа на АССГ.
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5548/30.05.2022 г. относно проект на Решение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022г.
Докл. Албена Атанасова
Решение №540 по т. 4, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-9093/3/19.07.2022 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение „Партньорства и финансиране за социалното включване на мигранти“ (Partnerships and Financing for Migrant Inclusion - PAFMI), финансирано от Европейската комисия /чрез Генерална дирекция „Вътрешни работи и миграция“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“/ through the Directorate General for Home Affairs and Migration (DG HOME)/ Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)/.
Докл. Албена Атанасова
Решение №541 по т. 5, обявено на 28.07.2022 г. 

6.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-2131/1/15.07.2022 г. относно приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“, с адрес: гр. София, ул. „Гюешево“ № 21 от 20 места на 35 места, считано от 01.09.2022г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №542 по т. 6, обявено на 28.07.2022 г. 

7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7942/15.07.2022 г. относно приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“  с адрес: гр. София, ул. „Охридско езеро“ № 2 от 6 места на 8 места, считано от 01.08.2022г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №543 по т. 7, обявено на 28.07.2022 г. 

8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7966/15.07.2022 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет психични разстройства) – с основни дейности “Дневна грижа“,   на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-1254/14.07.2022г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.08.2022г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №544 по т. 8, обявено на 28.07.2022 г. 

9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7701/12.07.2022 г. относно приемане на решение за увеличаване капацитета на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения) (ДЦПЛУ), от 30 на 60 места, считано от 01.08.2022 г. и допълване мястото, на което ще се предоставят част от дейностите включени в ДЦПЛУ.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №545 по т. 9, обявено на 28.07.2022 г. 
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7796/13.07.2022 г. относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №546 по т. 10, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1 - част І, част ІІ
 
11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7887/14.07.2022 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2022 г.“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №547 по т. 11, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №2а
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6349/16/14.07.2022 г. относно одобряване на избрания кандидат във връзка с проведен конкурс № 4-СО-2022г. за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху недвижим  имот– частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. ,Люботрън“, за срок до 30 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.900.921 с площ от 1 758 кв.м., за построяване на сграда за спортни дейности.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №548 по т. 12, обявено на 28.07.2022 г. 
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7043/28.06.2022 г. относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №549 по т. 13, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1

14.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8200/19/15.07.2022 г. относно прекратяване на конкурс № 1-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, който имот съгласно действащия подробен устройствен план представлява УПИ I-за ЖС, магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост, кв. 858, м. ж.к. „Вълчо Иванов“ – 2000 г., район „Илинден“, за реализиране строителството на част от жилищен блок № 173 – секция I (вход „А“, стар блок 1), ж.к. „Света Троица“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №550 по т. 14, обявено на 28.07.2022 г. 

15. Доклад вх.№СОА22-ВК66-8036/18.07.2022 г. относно намаляване и увеличаване на капитала на "Софийски имоти" ЕАД и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев
Решение №551 по т. 15, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение А
 
16.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7731/12.07.2022 г. относно промяна на бюджета на Столична община за второ тримесечие на 2022г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №552 по т. 16, обявено на 28.07.2022 г. 
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ДИ02-49/4/09.03.2022 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №553 по т. 17, обявено на 28.07.2022 г. 
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8614/2/12.07.2022 г. относно изменение на Решение № 606 по Протокол №39/23.09.2021г. от заседание на Столичния общински съвет (СОС), относно членство на Столична община чрез ОП „Туризъм“ в международната Асоциация за маркетинг на градовете в Европа (Юропиън Ситис Маркетинг - Еuropean Cities Marketing), понастоящем преименувана на Алианс на градските дестинации (Сити Дестинейшънс алайънс - City Destinations Alliance).
Докл. Ирина Савина
Решение №554 по т. 18, обявено на 28.07.2022 г. 
 
19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7863/14.07.2022 г. относно продажба на движими вещи, образувани и/или предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови и подобни отпадъци по смисъла на закона за управление на отпадъците по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурсите.
Докл. Десислава Билева
Решение №555 по т. 19, обявено на 28.07.2022 г. 
 
20.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7118/29.06.2022 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2021 г. на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2021 г., попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м., Дончо Барбалов
Решение №556 по т. 20, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
21.Доклад вх.№СОА22-ВК66-7785/13.07.2022 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м.,  Дончо Барбалов
Решение №557 по т. 21, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
22.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8431/5/12.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост.
Докл. Мирослав Боршош, Ангел Стефанов
Решение №558 по т. 22, обявено на 28.07.2022 г. 
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6780/16.07.2021 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ І-„за озеленяване, пазар и коо”, кв.4 за промяна на предназначението му в нов УПИ I-„озеленяване“, кв. 4, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4331.401 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на м. „кв. Горна баня“, район „Овча купел”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №559 по т. 23, обявено на 28.07.2022 г. 
 
24.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-216/1/28.06.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на м. „с. Иваняне”, район „Банкя” в обхват: улица от о.т. 311а до о.т. 32н (ул. „Св. Св. Кирил и Методий”); от кв. 35 – УПИ XXXII-528, XXXI-382, XXX-649,562, XXIX-648,562, XXVIII-461,562, XXVII-477, XXVI-668, XXII-628, XXI-421, XX-421, XIX-421 и XVIII-420,421 „за училище и жил. строителство” и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „с. Иваняне-разширение-изток” с териториален обхват: неурегулирана територия при граници- от север ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и кв. 35 от м. „с. Иваняне”; от изток ул. Леденик”; от юг река „Иванянска“; от запад кв. 19б и кв. 6 от м. „с. Иваняне”, район „Банкя”, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ с придружаващите го план-схеми по части: „Електроснабдяване“, „Водоснабдяване и канализация“, идеен нивелетен проект.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №560 по т. 24, обявено на 28.07.2022 г. 
 
25.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6957/28.06.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлени имоти с  кадастрални идентификатори (ПИ с КИ) 57011.5534.2 и 57011.5534.3 по кадастралната карта и кадастралните (КККР) на с. Подгумер, район „Нови Искър” за създаване на нови УПИ ІІІ-3-„за жилищно строителство“ и УПИ V-2-„за жилищно строителство“ от кв.34а и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за отваряне на нова улица по о.т.44г – о.т.44д – о.т.44е – о.т.28а и на нова улица по о.т.28а– о.т.28б, кв. 34а, м. “с. Подгумер“, район „Нови Искър” - Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №561 по т. 25, обявено на 28.07.2022 г. 
 
26.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6825/24.06.2022 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14831.6505.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Герман за създаване на нов УПИ I-96 „за ЖС“, кв. 46в, план за улична регулация (ПУР) от о.т. 213, о.т. 213 а (нова) до о.т. 213 б (нова), м. „с. Герман“, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №562 по т. 26, обявено на 28.07.2022 г. 
 
27.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6824/24.06.2022 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 254 по протокол №17 /31.05.2012 г. на СОС, с което е одобрен проект за ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. НПЗ „Хладилника - Витоша” – части север и юг, район „Лозенец “, като в т.4.1. вместо: УПИ IV-„за специални нужди“, да се чете: УПИ V-„за специални нужди“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №563 по т. 27, обявено на 28.07.2022 г. 
 
28.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5788/13/15.06.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) - план извадка, заличаване на кв. 113а, УПИ І-„за културен център“ и улица от о. т. 74 до о. т. 165, изменение на кв. 114, УПИ VІ-„за ОЖС и озел.“ и УПИ VІІ-„за ОЖС“ и създаване на нови УПИ VІ-„за ОЖС и озел.“, УПИ VІІ-„за ОЖС и траф.“, УПИ ХІV-9424, 9426- „за ЖС“, УПИ ХV-„за озеленяване“, УПИ ХVІ-9620, 9621 „за ЖС“, УПИ ХVІІ-17-„за ЖС“ и УПИ ХVІІІ-14 „за ЖС“; изменение на улици от о.т.111а-о.т.72а-о.т.165-о.т.166-о.т.167 и от о.т. 72 до о.т.72а и създаване на нови улици от о.т.111в-о.т.111г-111д-о.т 166а-о.т.166б и задънена улица от 72б-о.т. 72в, м. „ж.к. Овча купел 1“, район „Овча купел“; изменение на план за застрояване (ИПЗ)-план извадка на нови УПИ VІІ-„за ОЖС и траф.“, УПИ ХІV-9424, 9426- „за ЖС“, УПИ ХVІ-9620, 9621 „за ЖС“, УПИ ХVІІ-17-„за ЖС“ и УПИ ХVІІІ-14 „за ЖС“; кв. 114, м. „ж.к. Овча купел 1“, район „Овча купел“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №564 по т. 28, обявено на 28.07.2022 г. 
 
29.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7090/29.06.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14831.6530.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Герман - нов УПИ VI-13 „за общ. обсл., ЖС, шоурум, автосервиз, ПГ“, кв. 49б, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за промяна на профила на улица „Патриарх Герман“, заличаване на улична регулация  от о.т. 331-о.т. 332 и продължаване на задънена улица от о.т. 333-о.т. 334 (нова), м. „с. Герман”,  район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №565 по т. 29, обявено на 28.07.2022 г. 
 
30.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7242/01.07.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ ХVІІІ-775-„за жилищно строителство”, кв. 32, м. „с. Локорско”, район „Нови Искър”-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №566 по т. 30, обявено на 28.07.2022 г. 
 
31.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7243/01.07.2022 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за части от:  м. “Стопански двор “Кумарица“ –  квартали 300, 301 и 302“, м.“ гр. Нови Искър, кв. “Ал. Войков (Кумарица и Славовци) –  без квартали 176, 177 ,184, 185, 187, 188, 199 и площта за озеленяване от кв.198“, м.“гр. Нови Искър, кв. “Кумарица – квартали 180, 182, 184, 194, 195, 196, 197“  и  парцеларен план (ПП) за нова улица от о.т.595 (м.“гр. Нови Искър, кв. “Ал. Войков(Кумарица и Славовци)“ до Софийски околовръстен път  (СОП), район „Нови Искър“-СО и  одобряване на задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №567 по т. 31, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
32.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7329/05.07.2022 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на решение № 364 по протокол № 69/08.07.2010г. на Столичен общински съвет /СОС/, район „Връбница“ - Столична община /СО/.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №568 по т. 32, обявено на 28.07.2022 г. 
 
33.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7495/07.07.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация за кв. 1, УПИ IV-122, 154 „за озеленяване, спорт и фитнес клуб“, изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение 237 по протокол № 38/16.04.2009 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ на м. „ж.к. Овча купел 2“, район „Овча купел“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №569 по т. 33, обявено на 28.07.2022 г. 
 
34.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7682/11.07.2022 г. относно одобряване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 14831.6532.11 и 14831.6532.12 и изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 201 до о.т.209 на южния локал на Околовръстен път и от о.т. 204 до о.т. 205а по плана на м. „Орлова круша“, план за улична регулация за създаване на нова улица от о.т. 204а до о.т. 202а и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, части „Водоснабдяване и канализация“ и ,,Вертикално планиране“, м. „Орлова круша”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №570 по т. 34, обявено на 28.07.2022 г. 
 
35.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7666/11.07.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ XX-7 „за ЖС”, УПИ XIX-8 „за ЖС” и УПИ XVIII-9 „за ЖС, кв. 13, м. „Долни Богров-север“, район „Кремиковци”, представляващ неразделна част от ПУП - план за регулация и застрояване на м. „Долни Богров-север“, одобрен с Решение № 537 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №571 по т. 35, обявено на 28.07.2022 г. 
 
36.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7042/28.06.2022 г. относно допускане на устройство и застрояване преди 2025 г., Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план (ПУП) – ПУР от о.т. 499(нова) в  м. „Трайков чифлик“ през о.т.2071 до о.т. 517(нова), от о.т. 517(нова) до о.т.319 при кв.44б в м. „кв. Суходол“, ПРЗ на поземлени имоти прилежащи на уличната регулация с идентификатори 68134.3998.11, 68134.3981.23, 68134.3981.19, 68134.3979.1, 68134.3956.3 в м. „Дреновец“ и ПИ 68134.3982.9 в м. „Крушовец“ по КККР на район „Овча купел“, ИПУР за промяна на профила  на улица от о.т.309 до о.т.313а при м. „Трайков чифлик“, от о.т.207а до о.т.2071, о.т.528 до о.т.319 в м. “кв. Суходол“ и  ИПР на терен на „Терен за учебно-медицински и болничен комплекс на Медицинската академия – София“, кв. „Суходол“, район „Овча Купел“– Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №572 по т. 36, обявено на 28.07.2022 г. 
 
37.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5827/3/12.07.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32216.2315.53 и част от ПИ с идентификатори 32216.2315.51 и 32216.2315.54 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Иваняне с цел създаване на УПИ I-51 „за ЖС“, УПИ II-53 „за ЖС“ и УПИ III-54 „за ЖС“, кв. 30 (нов), м. „в.з. спирка Иваняне – м. Бели брег“, изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 11е и о.т. 11к, план за улична регулация (ПУР) за създаване на задънена улица от о.т. 400 (нова) - о.т. 401 (нова) - о.т. 402 (нова) до о.т. 403, м. „в.з. спирка Иваняне – м. Бели брег“, район „Банкя” и план-схема по част Водоснабдяване.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №573 по т. 37, обявено на 28.07.2022 г. 
 
38.Доклад вх.№СОА22-ВК66-7723/12.07.2022 г. относно одобряване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за уличната регулация от о.т.18 до о.т.22 и създаване на нова задънена улица от о.т.20а до о.т.20б, кв. 22,  изменение на плана за регулация на УПИ II –„за парк“ от кв. 22 и изменение на план за застрояване за предвиждане на ново застрояване м. „кв. Илиянци, район „Надежда“
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №574 по т. 38, обявено на 28.07.2022 г. 
 
39.Доклад вх.№СОА22-ВК66-7754/13.07.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация (ИПР) в териториален обхват: улична регулация в участъка между о.т. 627в през о.т. 627а до о.т. 686 и УПИ I-„за парк“, кв. 84, местност „гр. Банкя“, район „Банкя“, ПИ с идентификатори 02659.2193.472 и 02659.2193.471 по КККР на гр. Банкя.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №575 по т. 39, обявено на 28.07.2022 г. 
 
40.Доклад вх.№СОА22-ВК66-6821/1/13.07.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на м. „в.з. Банкя” и м. „гр. Банкя“ в обхват: ул. „Средна гора” от о.т. 622а до о.т. 198 и прилежащите урегулирани поземлени имоти (УПИ) и ул. „Рила“ от о.т. 620а при кръстовището с ул. „Средна гора“ до о.т. 217б и прилежащите УПИ в кв. 15 и 119, м. „в.з. Банкя” и м. „гр. Банкя“, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №576 по т. 40, обявено на 28.07.2022 г. 
 
41.Доклад вх.№СОА21-ВК66-9747/1/13.07.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за създаване на нов УПИ І-„за гробищен парк“ от нов кв. 23а; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за улица между о.т.148 – о.т.154; план за улична регулация (ПУР) за нови улици между нови о.т.154а - о.т.154; о.т.154а - о.т.154в - о.т.154г; о.т.154а - о.т.154б; м. “с. Балша“, район „Нови Искър” - СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №577 по т. 41, обявено на 28.07.2022 г. 
 
42.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2391/4/13.07.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - - изменение на план за регулация на м. НПЗ ,,Изток“ – подзона ,,Горубляне“ и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват: част от улица ,,Михаил Греков“ от о.т.622б през о.т. 622ж до о.т.622з; о.т.625б-о.т.43-о.т.622ж; създаване на нов кв. 5-А; промяна в улично-регулационните линии на кв. 1, кв. 5, кв. 8 и продължението на ул. „Михаил Греков“ съгласно транспортно-комуникационна схема и ПТКП за част от артериите от първостепенната улична мрежа, район „Младост“ СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №578 по т. 42, обявено на 28.07.2022 г. 
 
43.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2391/3/11.07.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 110, ал. 1, т.1 от ЗУТ с урегулиране на поземлените имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ за м. ЖК „Горубляне 2“, НПЗ „Изток“-подзона „Горубляне“, жк „Горубляне 3“, част от м. кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО, план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, оценки по чл. 210 от ЗУТ, ПТКП, план за вертикално планиране.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №579 по т. 43, обявено на 28.07.2022 г. 

44.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7846/14.07.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на м. „Студентски град”, кв. 20, УПИ V-6385,6388,5562 „за КОО“, район „Студентски”-СО, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град“, в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №580 по т. 44, обявено на 28.07.2022 г. 
 
45.Доклад вх.№СОА22-ВК08-9983/3/14.07.2022 г. относно учредяване на право на ползване на „Софийски имоти“ ЕАД върху балнеолечебница на два етажа и тавански избени помещения, представляваща сграда с идентификатор 02659.2193.483.1 и даване на разрешение за разходване на собствени средства.
Докл. Анна Стойкова, Ботьо Ботев, Радослав Абрашев, Николай Стойнев, Прошко Прошков, Рангел Марков
Решение №581 по т. 45, обявено на 28.07.2022 г. 
 
46.Доклад вх.№СОА22-ТД26-8541/2/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД за провеждане на конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижими имоти собственост на „Софийски имоти” ЕАД и предоставени за стопанисване на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №582 по т. 46, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
Приложения №№2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
 
47.Доклад вх.№СОА22-ВК66-7875/14.07.2022 г. относно изменение на Решение №331 по Протокол №42 от 27.06.2013 г. на Столичния общински съвет и приемане на проекти на споразумения за разсрочване на задължения към „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Георги Георгиев, д-р Ваня Тагарева, Прошко Прошков
Решение №583 по т. 47, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение А
 
48.Доклад вх.№СОА22-ТД26-5387/1/13.07.2022 г. относно даване на съгласие ”Топлофикация София” ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков, Стефан Марков
Решение №584 по т. 48, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение А
 
49.Доклад вх.№СОА21-ВК08-15757/4/14.07.2022 г. относно ремонт и възстановяване на спортни многофункционални игрища в с. Бусманци и кв. Абдовица, район „Искър“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №585 по т. 49, обявено на 28.07.2022 г. 
 
50.Доклад вх.№СОА21-МЦ29-233/3/14.07.2022 г. относно осигуряване на финансови средства за ремонт на покрив на сградата и площадкова канализация на СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №586 по т. 50, обявено на 28.07.2022 г. 
 
51.Доклад вх.№СОА22-ТД26-9312/2/14.07.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост на „Пазари Възраждане“ ЕАД и даване на съгласие за разходване на собствени средства от дружеството за организиране на временен пазар.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №587 по т. 51, обявено на 28.07.2022 г. 
 
52.Доклад вх.№СОА22-ТД26-5379/3/14.07.2022 г. относно даване на съгласие дружеството да проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на многофамилна жилищна сграда  с търговски обекти и подземен паркинг върху част от недвижим имот, собственост на „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №588 по т. 52, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
53.Доклад вх.№СОА22-ВК66-7864/14.07.2022 г. относно освобождаване и избор на член на Съвета на директорите на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Докл. Христиан Петров, Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Иван Пешев, Михаил Ставрев
Решение №589 по т. 53, обявено на 28.07.2022 г. 
 
54.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-9313/1/14.07.2022 г. относно даване на съгласие на „Пазари Възраждане“ ЕАД да кандидатства в партньорство с неправителствена организация  „Фабрика за екологични инициативи“ с проект Програма „LIFE 2020“ на Европейския съюз.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №590 по т. 54, обявено на 28.07.2022 г. 
 
55.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7856/14.07.2022 г. относно утвърждаване на Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура“ за  2023 г.
Докл. Малина Едрева, Веселин Калановски, Владимир Митов, Мирослав Боршош
Решение №591 по т. 55, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
56.Доклад вх.№СОА22-ВК66-7780/13.07.2022 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от сграда, находяща се  на ул. „Георги Бенковски“ № 12 на сектор „Общинска полиция“.
Докл. Борислав Иванов, д-р Веселин Милев, Карлос Контрера, Борис Петров, Иван Мечков, Иван Пешев, Иван Виделов
Решение №592 по т. 56, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложения №№1-3

Решението е обжалвано. Образувано е адм. дело № 7786/ 2022 г., 24 св., по описа на АССГ.

 
57.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7165/30.06.2022 г. относно учредяване на право на ползване върху движими вещи, представляващи спортни съоръжения на Сдружение „Българска скейтборд федерация“.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Николай Стойнев
Решение №593 по т. 57, обявено на 28.07.2022 г. 
 
58.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11699/3/14.07.2022 г. относно отмяна на Решение №700 по Протокол №41 от 14.10.2021г. на Столичния общински съвет и изменение и допълнение на Решение №137 по Протокол №30 от 18.03.2021г. и на Решение №254 по Протокол №53 от 07.04.2022г. на Столичния общински съвет.
Докл. Малина Едрева, Веселин Калановски, Михаил Паргов
Решение №594 по т. 58, обявено на 28.07.2022 г. 
 
59.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-156/7/14.07.2022 г. относно изменение на Решение № 253 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Милка Христова, Ботьо Ботев, Дончо Барбалов
Решение №595 по т. 59, обявено на 28.07.2022 г. 
 
60.Доклад вх.№СОА22-ВК66-7778/13.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ – публични предприятия – търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община и удължаване на срока на договорите за възлагане на управлението на общински лечебни заведения до избора на управители, след проведен конкурс.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №596 по т. 60, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
 
61.Доклад вх.№СОА22-ВК66-7776/13.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения – публични предприятия – търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община и удължаване на срока на договорите за възлагане на управлението на общински лечебни заведения до избора на управители, след проведен конкурс.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №597 по т. 61, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложения №№7-8
 
62.Доклад вх.№СОА22-ГР94-954/2/13.07.2022 г. относно възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център II - София“ ЕООД до избора на управител, след провеждането на конкурс.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
Решение №598 по т. 62, обявено на 28.07.2022 г. 
 
63.Доклад вх.№СОА22-МЦ29-303/2/13.07.2022 г. относно даване на съгласие Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД – гр. София да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой нова гъвкава модулна система за анализ на биохимични, електролитни и имунологични изследвания.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Ирина Йорданова, Дончо Барбалов
Решение №599 по т. 63, обявено на 28.07.2022 г. 
 
64.Доклад вх.№СОА22-МЦ29-196/2/13.07.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XVII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №600 по т. 64, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
65.Доклад вх.№СОА22-МЦ29-250/2/13.07.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №601 по т. 65, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
66.Доклад вх.№СОА22-ВК66-7764/13.07.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №602 по т. 66, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
67.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община.
Докл. Патриоти за София
Решение №603 по т. 67, обявено на 28.07.2022 г. 
 
68.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1198/2/11.05.2022 г. относно изменение и допълнение на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки.
Докл. Михаил Петров, Владимир Митов
Решение №604 по т. 68, обявено на 28.07.2022 г. 
 
69.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1489/14.02.2022 г. относно удължаване на автобусна линия №107 през квартал и метростанция Горна Баня до кв. Суходол и осигуряване на удобна връзка с метрото.
Докл. Борис Бонев
Решение №605 по т. 69, обявено на 28.07.2022 г. 
Решението е обжалвано. Образувано е адм. дело № 7521/ 2022 г., XIV св., по описа на АССГ.
Образувано е адм. дело № 2365/2023 г., Трето отделение, по описа на ВАС. Постановено е Определение № 3428/03.04.2023 г. по адм. дело № 2365/2023 г., Трето отделение, по описа на ВАС. Съдебното производство е прекратено.
 
70.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7958/15.07.2022 г. относно въвеждане на нови и промяна в съществуващи линии от мрежата на масовия градски транспорт.
Докл. Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №606 по т. 70, обявено на 28.07.2022 г. 

71.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-8006/18.07.2022 г. относно даване на съгласие за сключване на  споразумение между Столична община и „МТК Гроуп“ ООД.
Докл. Николай Стойнев, Димитър Вучев, Стефан Марков, Зафир Зарков
Решение №607 по т. 71, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
72.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9427/1/30.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо бюфетно хранене - бюфет в общинско училище на територията на Столична община – район „Средец“, находящ се в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №608 по т. 72, обявено на 28.07.2022 г. 
 
73.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9429/1/30.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обект, представляващ част от имот –  публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене - стол в общинско училище на територията на Столична община – район „Средец“, находящ се в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №609 по т. 73, обявено на 28.07.2022 г. 
 
74.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10782/14.07.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ  поземлен имот с идентификатор 68134.306.202, с площ 622,00 кв.м. представляващ УПИ ІІІ-общ., кв. 276, м. ”Зона Б-19”, актуван с АчОС № 1698/07.02.2022 г., с административен  адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. ”Позитано” № 127 и ул. „Царибродска“ № 134, срещу обезщетение с равностойностни обекти.
Докл. Савина Савова
Решение №610 по т. 74, обявено на 28.07.2022 г. 
 
75.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1452/14/08.07.2022 г. относно отмяна на точка 1.1от  Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на Столичен общински съвет и  определяне  предназначението  на общински апартамент № 3  на ул. „Врабча“ №2, вх. А, първи надпартерен етаж, за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Николай Александров
Решение №611 по т. 75, обявено на 28.07.2022 г. 
 
76.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17636/8/08.07.2022 г. относно приемане на технико-икономическа обосновка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния във връзка с издадена виза за проектиране на нова детска градина в УПИ I  за „детска градина”, кв. 129б, м. „Подуяне-център” с адм. адрес ул. „Васил Друмев” № 53, район „Оборище“-СО.
Докл. Николай Александров
Решение №612 по т. 76, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
77.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10086/2/20.09.2021 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от жилище и магазин в сградата на ул. „Сан Стефано“ № 1, заедно с припадащите се идеални части от сградата и мястото от съсобствениците Александър Силянов, Ирина Пенчева, Росица Силянова и Росен Силянов.
Докл. Николай Александров
Решение №613 по т. 77, обявено на 28.07.2022 г. 
 
78.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8618/5/20.06.2022 г. относно процедура по прекратяване на съсобственост върху ПИ № 68134.609.661, находящ се в гр. София, район ,,Подуяне”, ул. ,,Ген. Инзов”, съставляващ УПИ Х-661, кв.306В, м. ,,бул. Ботевградско шосе – рамка”.
Докл. Ева Митова
Решение №614 по т. 78, обявено на 28.07.2022 г. 
 
79.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10613/11.07.2022 г. относно промяна в характера на собственост – от частна общинска в публична общинска собственост на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24, находящ се в ж.к. „Левски – Зона В“, жил. блок № 5, вх. А, ет. 1 и предоставянето му безвъзмездно и безсрочно за управление на детска градина № 91 „Слънчев кът“.
Докл. Ева Митова
Решение №615 по т. 79, обявено на 28.07.2022 г. 
 
80.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-6621/6/06.07.2022 г. относно процедура за учредяване право на строеж върху общинската собственост в УПИ III- „за жс“, ПИ с идентификатор 68134.609.326, кв. 20, м. „Левски- Зона В“, гр. София, ул. „Станислав Доспевски“ № 70 срещу обезщетение с равностойни обекти , район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова
Решение №616 по т. 80, обявено на 28.07.2022 г. 
 
81.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8996/1/24.06.2022 г. относно кандидатстване по проект за закупуване на товарни автомобили чрез Национален доверителен екофонд.
Докл. Георги Илиев
Решение №617 по т. 81, обявено на 28.07.2022 г. 
 
82.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12078/6/16.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на втория етаж и складово помещение на първия (приземния) етаж от двуетажна нежилищна сграда – частна общинска собственост, заедно с градина с площ 180 кв. м, представляваща част от поземления имот, върху който е построена сградата, находящи се на булевард “Черни връх” № 27, Район “Лозенец”. 
Докл. Константин Павлов
Решение №618 по т. 82, обявено на 28.07.2022 г. 
 
83.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12714/6/20.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на реална част от поземлен имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на един преместваем обект, включващ покрита и открита площ по одобрена схема от главния архитект на СО, находящ се на бул. „Черни връх“, № 41, гр. София.
Докл. Константин Павлов
Решение №619 по т. 83, обявено на 28.07.2022 г. 
 
84.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7387/1/14.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, върху която е предвидено разполагането на преместваеми обекти по типов проект и мобилни търговски съоръжения по одобрена схема на главния архитект на СО, находящ се в район „Лозенец“.
Докл. Константин Павлов
Решение №620 по т. 84, обявено на 28.07.2022 г. 
 
85.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10532/08.07.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на две пристройки за учебен блок и за многофункционален физкултурен салон към Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ в имот с идентификатор 68134.902.948, УПИ II-за училище и трафопост, кв. 182, м. „Лозенец III-та част“, по плана на гр. София.
Докл. Константин Павлов
Решение №621 по т. 85, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение №1
 
86.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4250/2/27.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещение, представляващо частна общинска собственост АОС 2071 от 2020 г./, находящо се на адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, бл. 98, разположено в партерния етаж на жилищния блок, цялото с площ от 60,90 кв.м., заедно със законно съществуващ навес със застроена площ от 38,33 кв.м., находящо се , с предназначение кафе-клуб, на територията на Район „Триадица“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №622 по т. 86, обявено на 28.07.2022 г. 
 
87.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5834/5/17.06.2022 г. относно частично прекратяване на конкурс, открит със заповед СОА22-РД98-4/11.012022 г. на кмета на Столична община, в частта за обекти № 10-12, находящи се в Южен парк – III част.
Докл. Димитър Божилов
Решение №623 по т. 87, обявено на 28.07.2022 г. 
 
88.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9548/1/13.07.2022 г. относно изкупуване на имот, собственост на физически лица, изцяло попадащи в улиците „Васил Стефанов“ и „Костенски водопад“ , ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София.
Докл. Димитър Божилов
Решение №624 по т. 88, обявено на 28.07.2022 г. 
 
89.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8397/1//20.06.2022 г. относно процедура по чл. 17, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за сключване на предварителен договор, във връзка с проект на ПУП-ПР и ПЗ и образуване на нови УПИ I-1616,1617-„за жс“ и УПИ II-1618,1619-„за жс“, квартал 59, м. „Факултета”.
Докл. Иван Чакъров
Решение №625 по т. 89, обявено на 28.07.2022 г. 
 
90.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5897/1/07.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение №626 по т. 90, обявено на 28.07.2022 г. 
 
91.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7918/2/12.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на част от четириетажна нежилищна сграда с идентификатор 68134.1106.327.4 – публична общинска собственост, включваща част от първия етаж (без аптеката), както и втория, третия и четвъртия етаж на сградата, находящи се на булевард “Александър Стамболийски” № 186, Район “Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение №627 по т. 91, обявено на 28.07.2022 г. 
 
92.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9841/2/30.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, предназначен за организиране на ученическото столово хранене в 3-то СУ „Проф. Марин Дринов“.
Докл. Иван Божилов
Решение №628 по т. 92, обявено на 28.07.2022 г. 
 
93.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7134/5/20.06.2022 г. относно учредяване на право на пристрояване към самостоятелен обект – частна собственост, върху урегулиран поземлен имот, находящ се на територията в ж.к. „Света Троица“, район „Илинден“ – частна общинска собственост.
Докл. Иван Божилов
Решение №629 по т. 93, обявено на 28.07.2022 г. 
 
94.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5880/2/05.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от сграда в имот – частна общинска собственост на територията на СО - район „Илинден“.
Докл. Иван Божилов
Решение №630 по т. 94, обявено на 28.07.2022 г. 
 
95.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8181/3/20.06.2022 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ, касаеща УПИ Х-1138 ,,за коо”, кв.7а, м. ,,ж.к. Свобода” и УПИ VІ ,,за озеленяване“, кв.7а, м. ,,ж.к. Свобода”, чрез сключване на окончателен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ.
Докл. Димитър Димов
Решение №631 по т. 95, обявено на 28.07.2022 г. 
 
96.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7335/1/07.07.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок – до вземане на решение от компетентните органи за  реализиране на  предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 /десет / години, на  имот /терен/ публична общинска собственост  находящ се на територията на район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №632 по т. 96, обявено на 28.07.2022 г. 
 
97.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7195/3/ 20.06.2022 г. относно прилагане на действащ план за регулация, кв. 135, м. „Малинова долина - изток“ по реда на Закона за устройство на територията.
Докл. Петко Горанов
Решение №633 по т. 97, обявено на 28.07.2022 г. 
 
98.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6632/3/27.06.2022 г. относно довършване на процедура за изменение на ПУП по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ XII-2186, 2187 „за жс“, кв. 25, м. „с. Владая и в.з. Владая“, район Витоша.
Докл. Теодор Петков
Решение №634 по т. 98, обявено на 28.07.2022 г. 
 
99.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6460/1/20.06.2022г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1978.674, с площ от 1338 кв.м. ,находящ се в гр. София, район ,,Витоша”, ул. ,,Мавровец“ № 3, за който е отреден УПИ V-674, кв.19, м. ,,в.з. Киноцентъра ІІ част“.
Докл. Теодор Петков
Решение №635 по т. 99, обявено на 28.07.2022 г. 
 
100.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-99/9/20.06.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ ХХХІV-816,818 и УПИ ХХХVІ-815,816, кв. 44, съгласно действащ  регулационен план на м. „кв. Суходол - кв. 44“, одобрен със заповед № РД-09-50-541/25.10.1996г. на Главен архитект на София.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №636 по т. 100, обявено на 28.07.2022 г. 
 
101.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8227/2/20.06.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащия ПУП – план за регулация за УПИ II – 937 за КОО, м. “ж.к. Люлин – 7 м.р.“, на основание §8, ал. 2, т. 1 от ПР от Закона за устройство на територията.
Докл. Милко Младенов
Решение №637 по т. 101, обявено на 28.07.2022 г. 
 
102.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7186/2/20.06.2022 г. относно довършване на процедура по изменение на подробен устройствен план по реда на 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, относно УПИ XII-161, кв. 6, м. „ж.к. Люлин-център“ и м. „ж.к. Люлин-главен център“.
Докл. Милко Младенов
Решение №638 по т. 102, обявено на 28.07.2022 г. 
 
103.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9009/3/04.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост,  представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445, заедно с намиращата се в него сграда-бензиностанция, находящ се на територията на СО – район „Люлин”,  за срок от 10 (десет) години.
Докл. Милко Младенов
Решение №639 по т. 103, обявено на 28.07.2022 г. 
 
104.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6446/1/07.07.2022 г. и №СОА22-ВК08-6447/19.04.2022 г.  относно откриване на  процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост - сграда с идентификатор 68134.2816.2377. на един етаж, със застроена площ от 189 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2816.2377 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №640 по т. 104, обявено на 28.07.2022 г. 
 
105.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4980/1/13.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот /сграда/, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение №641 по т. 105, обявено на 28.07.2022 г. 
 
106.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4541/5/01.06.2022 г. относно прекратяване  на съсобственост чрез продажба на общинския дял на съсобствениците в поземлен имот с идентификатор 48393.4988.578  по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-15/23.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ частично в УПИ ІІ -578, кв.21 по действащия регулационен план на с. Мировяне,  район „Нови Искър“, Столична община, одобрен с Решение №27 по Протокол №32/10.12.2001 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Даниела Райчева
Решение №642 по т. 106, обявено на 28.07.2022 г. 
 
107.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6505/14/22.03.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 51250.5714.201, за който е отреден УПИ XVII-201 , кв.41, по плана на с. Негован, район „Нови Искър“ с площ от 683 кв.м, включен в „Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за 2021год.“ приета с Решение на СОС.
Докл. Даниела Райчева
Решение №643 по т. 107, обявено на 28.07.2022 г. 
 
108.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10692/12.07.2022 г. относно допълване на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2022г.”, раздел Х, приета с Решение №206 по Протокол №51 от 31.03.2022г. на Столичен общински съвет за придобиване чрез изкупуване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Нови Искър, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение Заповед №РД-18-12056/08.12.01.2020г. на Началник на СГКК – София, попадащ в УПИ I – 36 за инженерна инфраструктура /КПС, трафопост и озеленяване/, кв. 264а по действащ регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков /Кумарица и Славовци/, одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984г. на гл. архитект на София, ИПЗР на м. „гр. Нови Искър“, Ал. Войков /Кумарица и Славовци/“, одобрен с Решение №207 по Протокол №75 /18.04.2019г., т. 19 на СОС, с площ от 1210 кв.м., собственост на физически лица и прекратяване на съсобственост за урегулирания поземлен имот.
Докл. Даниела Райчева
Решение №644 по т. 104, обявено на 28.07.2022 г. 
 
109.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18341/14.12.2021 г. относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”, съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 87 ал.1, Наредбата за общинската собственост и по реда и разпоредбите на чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл.21. ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Лилия Донкова
Решение №645 по т. 109, обявено на 28.07.2022 г. 
 
110.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-368/11/12.07.2022 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”, съгласно чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.13, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.1, т.2 във връзка с чл.4, ал.3 и чл.30, ал.1, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет.
Докл. Лилия Донкова
Решение №646 по т. 110, обявено на 28.07.2022 г. 
 
111.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5655/08.04.2022 г. и становища СОА22-ВК08-7309/1/01.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на  едноетажна нежилищна сграда с идентификатор 68134.8591.2.1, представляваща частна общинска собственост, находяща се в квартал “Враждебна”, Район “Кремиковци”.
Докл. Лилия Донкова
Решение №647 по т. 111, обявено на 28.07.2022 г. 
 
112.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16418/1/01.12.2021 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ XXII-СГНС, кв.21, в.з. ,,Бистрица” и в.з. ,,Манастира“, идентичен с поземлен имот с идентификатор 04234.6970.92, с площ от 637 кв.м., находящ се в с. Бистрица, район ,,Панчарево”.
Докл. Николай Гюров
Решение №648 по т. 112, обявено на 28.07.2022 г. 
 
113.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15799/2/16.12.2021 г. относно прехвърляне правото на собственост на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6708.888, съставляващ УПИ IХ-снс, кв.№ 4, находящ се във в.з. „Беликата“,  с. Панчарево,  Район Панчарево.
Докл. Николай Гюров
Решение №649 по т. 113, обявено на 28.07.2022 г. 
 
114.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6216/3/24.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за   отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на реални части от имот – публична общинска собственост по КККР – ПИ с идентификатор: 02659.2195.2730 с площ 658 кв. м. , находящи се на територията на район „Банкя”, ул. „Стефан Стамболов”, актуван с АпОС № 161/29.12.2015 г., за разполагане на преместваеми обекти с търговски и обслужващи дейности /павилиони/ и съоръжения за търговия на открито по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община,  съгласно одобрени със заповед № РА50-86/31.01.2022 г. на  Главен архитект на СО подробни  схеми І етап и ІІ етап, без позиции № 4.6 и № 4 .7
Докл. Рангел Марков
Решение №650 по т. 114, обявено на 28.07.2022 г. 
 
115.Доклад вх.№ СОА17-ГР94-4651/12/28.06.2022 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИXX- 2443/XX – 1675/ кв.55, гр. Банкя за образуване на нови УПИ XX -1675 и УПИ XXIII за ОЖС и ТП. По КККР – ПИ с идентификатор: 02659.2198.1675, чрез закупуване на придаваем ПИ с идентификатор: 02659.2198.2521 с площ 38 кв. м. – частна общинска собственост на основание АОС № 1238 /15.10.2014 г. на район „Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение №651 по т. 115, обявено на 28.07.2022 г. 
 
116.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9422/20.06.2022 г. относно учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на 30,24 кв. м. върху общински недвижим имот, находящ се в Столична община, район „Банкя”, гр. Банкя, УПИ XІІ-1861, кв.87 по КККР - ПИ с идентификатор: 02659.2193.45, с площ 1392 кв. м., съгласно скица с номер 15-285530 от 24.03.2020 г. на АГКК, за който е съставен АОС № 1664 от 06.11.2019 г., вписан в СВ Акт № 5, том ІІІ, д. № 903, вх. рег. № 1611, имотна партида № 656307/17.01.2020 г. за изграждане на пристройка – складови помещения към съществуващ гараж, съгласно съгласуван инвестиционен проект и виза от Главен архитект на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
Решение №652 по т. 116, обявено на 28.07.2022 г. 
 
117.Доклад вх.№ СОА21-ДИ10-58/13/07.07.2022 г. относно поставяне на паметник – бронзов бюст  на Нелсън Мандела, в поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.108.239, УПИ III-105, кв. 19, м. „3-та извънградска част“, бул. „Цариградско шосе 47-А“, Район „Средец“.
Докл. Малина Едрева, Веселин Калановски, Калоян Паргов
Решение №653 по т. 117, обявено на 28.07.2022 г. 
 
118.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10233/04.07.2022 г. относно именуване на поземлен имот за озеленяване с името „Градина Татяна Лолова“ и за благоустрояването му.
Докл. Георги Илиев
Решение №654 по т. 118, обявено на 28.07.2022 г. 
 
119.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9724/ 24.06.2022 г. относно именуване на улица в СО Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“ с името „Георги Черкелов“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №655 по т. 119, обявено на 28.07.2022 г. 
 
120.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-14261/01.10.2021 г. относно именуване на безимена  улица, находяща се в район „Младост”, кв. „Полигона“ с името „Спас Капелков“.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №656 по т. 120, обявено на 28.07.2022 г. 
 
121.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5429/06.04.2022 г. относно предложение за именуване на безименни улици, продължения на вече именувани улици, находящи се в м. „Малинова долина“, район „Студентски“, с имената: „Проф. Кирил Попов“, „Акад. Борис Стефанов“.
Докл. Петко Горанов
Решение №657 по т. 121, обявено на 28.07.2022 г. 
 
122.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7772/1/23.05.2022 г. относно именуване на безименни улици в СО район „Връбница“, кметство с. Волуяк,  с имената: „Божур“, „Дива лоза“, „Ливадина“, „Канатица“, „Розета“, „Голям маказ“, „Елбетица“ и „Бабица“.
Докл. Младен Младенов
Решение №658 по т. 122, обявено на 28.07.2022 г. 
 
123.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8559/03.06.2022 г. относно именуване на продължение на ул. „Манастирска“, с. Бистрица  -  район „Панчарево“ – Столична община, с името „Манастирска“.
Докл. Николай Гюров
Решение №659 по т. 123, обявено на 28.07.2022 г. 
 
124.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6002/12.04.2022 г. относно именуване на безименни улици в с. Плана  -  район „Панчарево“ – Столична община, с имената: „Буково усое“, „Полски мак“, „Розов цвят“ и „Синият камък“.
Докл. Николай Гюров
Решение №660 по т. 124, обявено на 28.07.2022 г. 
 
125.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-8035/18.07.2022 г. относно отдаване под наем на незастроен недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор № 68134.1601.3596, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, ул. „Акад. Стефан Младенов“. Площта на имота е 2889 кв. м, а предназначението „За базар и озеленяване“, собственост на „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение № 661 по т. 125, обявено на 28.07.2022 г. 
Приложение № 1
Решението е обжалвано. Образувано е адм. дело № 7553/ 2022 г., 56 св., по описа на АССГ.

Съдебното производство е прекратено с влязло в сила Определение № 7417 от 26.09.2022 г.

 

126.Доклад вх.№СОА22-ВК66-8091/19.07.2022 г. относно организиране и провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на терени, собственост на общински търговски дружества, с цел изграждане на зарядни станции за електрически автомобили.
Докл. Стефан Марков, Симеон Колев
Решение №662 по т. 126, обявено на 28.07.2022 г. 

127.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-8083/19.07.2022 г. относно допълнение на Приложение № 1 на Решение №308 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет със спортен обект, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, с цел насърчаване на физическата активност при деца и младежи с интелектуални затруднения на територията на Столична община.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Ботьо Ботев, Владимир Митов, Диян Стаматов
Решение №663 по т. 127, обявено на 28.07.2022 г. 

128.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-322/2/18.07.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център  XXII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №664 по т. 128, обявено на 28.07.2022 г. 

129.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-258/4/18.07.2022 г. относно даване на съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД да закупи дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №665 по т. 129, обявено на 28.07.2022 г. 

130.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8959/6/14.07.2022 г. относно учредяване право на строеж върху 75% идеални части от съсобствен поземлен имот с идентификатор 68134.512.215 по кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се в гр. София, район „Сердика”, бул. „Генерал Николай Столетов” № 96, срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти в бъдещата сграда.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №666 по т. 130, обявено на 28.07.2022 г. 

131.Доклад вх.№ СОА22-ГР94-1591/6/07.07.2022 г. относно прекратяване на съсобственост, върху недвижими имоти – частна общинска собственост, между Столична община и „Трансинвест 007“ ЕООД и „Лекс Инвест 17“ ЕООД, с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 37а, чрез продажба на частта на общината - 18/60 ид. ч. от недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.302.491.1, заедно с 18/60 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 68134.302.491 по КККР на гр. София, одобрена със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Савина Савова
Решение №667 по т. 131, обявено на 28.07.2022 г. 

132.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10699/13.07.2022 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, в обхвата на УПИ XII-13, кв. 199, м. „Центъра-Западно направление-част“ и прехвърляне право на собственост върху поземлен имот – ЧОС, с идентификатор 68134.300.629 по КККР на р-н „Възраждане“, с адм. адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 24.
Докл. Савина Савова
Решение №668 по т. 132, обявено на 28.07.2022 г. 

133.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-8674/8/19.07.2022 г. относно процедура за прилагане на действащ подробен устройствен план по реда на ЗУТ чрез определяне на квоти на съсобственост в УПИ V-43,44, кв. 227, м. „Западно направление – етап метростанция 5-7“, гр. София, ул. „Зайчар“ № 129 и последващо учредяване право на строеж върху общинската идеална част от съсобствения УПИ, без търг или конкурс, след решение на СОС, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 183, ал. 3 от ЗУТ.
Докл. Савина Савова
Решение №669 по т. 133, обявено на 28.07.2022 г. 

134.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9480/ 21.06.2022 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на общински служител – мл.  експерт в отдел „КОССДИКЕУМ“ на район „Красно село“ – СО.
Докл. Росина Станиславова
Решение №670 по т. 134, обявено на 28.07.2022 г. 

135.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2692/4/15.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот-публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене-ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на район „Красно село“-Столична община, а именно: 142 ОУ „Веселин Ханчев“, с административен адрес, ул. „Пчела“ № 21 (УПИ ХІІ за училище, кв. 392 а, м. „Красно село-Плавателен канал-Север“ по план на гр. София) с обща площ – 516.45 кв. м., с идентификатор 68134.207.107  АОС № 1747/2017 г.
Докл. Росина Станиславова
Решение №671 по т. 135, обявено на 28.07.2022 г. 
Образувано е адм. д. №7669/2022г., 59 св. на АССГ. Образувано е адм. д. №9101/2022г. IV отделение. Делото е прекратено с влязло в сила Определение.

136.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2691/4/15.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот-публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене-ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на район „Красно село“-Столична община, а именно: 36 СУ „Максим Горки“, с административен адрес, ул. „Пирински проход“ № 35 (УПИ І за училище, кв. 289, м. „ж.к. Борово“ по плана на гр. София) с обща площ – 551.23 кв. м., с идентификатор 68134.206.51.4 по КККР,  АОС № 1750/2017 г.
Докл. Росина Станиславова
Решение №672 по т. 136, обявено на 28.07.2022 г. 
Образувано е адм. д. №7667/2022г., 38 св. на АССГ. Делото е прекратено с влязло в сила Определение.

137.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2693/4/15.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот-публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене-ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на район „Красно село“-Столична община, а именно: 34 ОУ „Стою Шишков“, с административен адрес, ул. „Родопски извор“ № 43 (УПИ ІІІ за училище, кв. 288, м. „ж.к. „Борово“ по плана на гр. София) с обща площ – 560.45 кв. м., с идентификатор 68134.206.97.1 по КККР, за стол и бюфет, АОС № 1723/2017 г.
Докл. Росина Станиславова
Решение №673 по т. 137, обявено на 28.07.2022 г. 
Образувано е адм. д. №7666/2022г., 53 св. на АССГ. Делото е прекратено с влязло в сила Определение.

138.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2736/4/15.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот-публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене-ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на район „Красно село“-Столична община, а именно: 51 СУ „Елисавета Багряна“, с административен адрес, ул. „Софийски герой“ № 28 (УПИ І за училище, кв. 26, м. „Хиподрума“ по плана на гр. София) с обща площ – 445.00 кв. м., с идентификатор 68134.204.69 (68134.204.69.4-сграда за стол и бюфет) АОС № 1746/2017 г.
Докл. Росина Станиславова
Решение №674 по т. 138, обявено на 28.07.2022 г. 
Образувано е адм. д. №7668/2022г., 52 св. на АССГ. Делото е прекратено с влязло в сила Определение.

139.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2726/4/15.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот-публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене-ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на район „Красно село“-Столична община, а именно: 25 ОУ „Д-р Петър Берон”, с административен адрес, ж.к. „Лагера”, ул. „Балканджи Йово” № 22, УПИ І за училище, кв. 37, м. „Лагера” по плана на гр. София с обща площ – 247.68 кв. м., с идентификатор 68134.201.238,  АОС № 1748/2017 г.
Докл. Росина Станиславова
Решение №675 по т. 139, обявено на 28.07.2022 г. 
Образувано е адм. д. №7665/2022 г., 27 св. на АССГ. Делото е прекратено с влязло в сила Определение.

140.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11022/19.07.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 2 СУ „Академик Емилиян Станев“, 26 СУ „Йордан Йовков“, 5 ОУ „Иван Вазов“, 50 ОУ „Васил Левски“ и 86 ОУ „Св. Климент Охридски“.
Докл. Теодор Петков
Решение №676 по т. 140, обявено на 28.07.2022 г. 

141.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9861/1/15.07.2022 г. относно процедура по възстановяване на предназначението на реконструирано детско заведение с идентификатор 68134.4360.349, кв.11, УПИ VIII, осигуряване на щатни бройки и бюджет, както и номериране на детската градина.
Докл. Милко Младенов
Решение №677 по т. 141, обявено на 28.07.2022 г. 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/