Обратно Заседание № 82 от 14.09.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ № 82 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
14 септември 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:


1.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7815/21.08.2023 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2023 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №814 по т. 1, обявено на 18.09.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7
Приложение №8
Приложения №№9.1-9.34

-Предложение с вх. № СОА23-ВК66-7815/1/05.09.2023 г. за изменение и допълнение на проект за решение по доклад № СОА23-ВК66- 7815/21.08.2023 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2023год.
 ПГ „Патриоти за София“

2.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7816/21.08.2023 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2022 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №815 по т. 2, обявено на 21.09.2023 г.

3.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7852/22.08.2023 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ за своевременно и активно лечение на служител от Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение №816 по т. 3, обявено на 21.09.2023 г.

4.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-7811/2/26.07.2023 г. относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на „Метрополитен“ ЕАД върху недвижими имоти частна общинска собственост.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №817 по т. 4, обявено на 21.09.2023 г.
Приложения

5.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8342/07.09.2023 г. относно отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на стълбищна платформа за хора с увреждания.
Докл. Георги Георгиев, Милка Христова, Грети Стефанова, Борислав Игнатов, Карлос Контрера
Решение №818 по т. 5, обявено на 21.09.2023 г.

6.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3910/2/07.09.2023 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот, частна общинска собственост (AOC № 306/14.12.1998 на СО - район „Средец“), представляващ нежилищно помещение с площ от 120 кв.м., находящ се на бул. „Михай Еминеску" № 5, район „Средец" , за нуждите на Фондация „София - европейска столица на спорта".
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Николай Велчев, Владимир Митов, Веселин Калановски
Решение №819 по т. 6, обявено на 21.09.2023 г.

7.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12369/30.08.2023 г. относно отмяна на Решение № 236 по Протокол №74 от 06.04.2023 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №820 по т. 7, обявено на 21.09.2023 г.

8.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9554/1/14.07.2023 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, находяща се в гр. София, район „Витоша“, ул. „Лешникова гора“ №15а.
Докл. Теодор Петков
Решение №821 по т. 8, обявено на 21.09.2023 г.

9.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-1331/5/19.08.2023 г. относно обявяване на имоти-публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на Държавата безвъзмездно правото на собственост върху недвижими имоти –частна общинска собственост, попадащи в обхвата за реализация на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско и свързването му с Път II-18 „Софийски околовръстен път“ („СОП“) от км 1+640 до км 2+800 и от км 3+700 до км 6+300, в частта на пътен възел „Северна скоростна тангента“ при км 5+109, в землището на с. Мрамор, находящи се на територията на район „Връбница“ – Столична община (СО).
Докл. Младен Младенов
Решение №822 по т. 9, обявено на 21.09.2023 г.

10.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-1345/2/21.08.2023 г. относно обявяване на имоти-публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на Държавата безвъзмездно правото на собственост върху недвижими имоти –частна общинска собственост, попадащи в обхвата за реализация на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско от км 45+997.45 до км 48+611.93, в землището на с. Мрамор, находящи се на територията на район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №823 по т. 10, обявено на 21.09.2023 г.

11.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-725/1/11.09.2023 г. относно отмяна на Решение №88 по Протокол №28 от 11.02.2021 г. на Столичния общински съвет и за учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет) години на сдружение „Национална организация „Малки български хора“ върху част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по КККР 68134.401.58.1.1, находящ се на втори (първи над магазините) етаж, част от четириетажна сграда, находяща се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №78, ведно с прилежащо зимнично помещение и съответните идеални части от общите части на сградата и от дворното място, съставляващо УПИ XV-20, кв. 30, м. ГГЦ-Зона Г-14“,  с цел осъществяване на дейността на Център по въпросите на малките хора в България.
Докл. Малина Едрева, д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Д-р Веселин Милев
Решение №824 по т. 11, обявено на 21.09.2023 г.

12.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12117/3/08.09.2023 г. относно процедура за изменение на план за регулация на уличнорегулационната линия  към о.т.188-о.т.30б-о.т.143а, за УПИ I-1269 ,,за ЖС”,  кв.1, м. „Левски - Зона В“.
Докл. Ева Митова
Решение №825 по т. 12, обявено на 21.09.2023 г.

13.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12341/2/08.09.2023 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на подробен устройствен план (ПУП), изменение на подробен устройствен план (ПУП), изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ X-474 – „за магазин и офис“ кв. 29, м. „Световрачене“ и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 113 – о.т. 75 за присъединяването на част от ПИ с ИД. 65601.5479.570 - общинска собственост, район „Нови Искър“ към новообразуван УПИ X-474,570 „за магазин и офис“ от кв. 29, м. „Световрачене“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №826 по т. 13, обявено на 21.09.2023 г.

14.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12810/11.09.2023 г. относно замяна на следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор 68134.1601.20, с площ 1946 кв.м., представляващ част от УПИ II-20, кв.54 по плана на м. „Студентски град“, район „Студентски“ и поземлен имот с идентификатор 68134.408.330, с площ 516 кв.м. , съставляващ УПИ VIII – „обслужване“, кв.150, м. “Подуяне-Център“, район „Оборище“,  собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, находящ се в гр. София с имот с идентификатор 68134.901.1131 по КККР с площ 2800 кв.м., представляващ част от  УПИ I – „резиденция“, кв. 145, м. „Лозенец“ II-ра част -  собственост на „Лозенец Дивелпмънт къмпани“ ЕООД, находящ се в гр. София, район „Лозенец“ - СО,  бул. „Джеймс Баучер“ и парични средства.
Докл. Константин Павлов
Решение №827 по т. 14, обявено на 21.09.2023 г.

15.Връщане за ново обсъждане на Решение № 687 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. №  СОА22-ВК66-14558/2/25.07.2023 г. от д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Иво Петров, Владимир Митов, Ирина Йорданова, д-р Веселин Милев, Михаил Паргов , върнато със Заповед № АК-03- 1/04.08.2023 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Решение №828 по т. 15, обявено на 15.09.2023 г.

16.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7464/08.08.2023 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2023 – 2025 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №829 по т. 16, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

17.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-409/19/05.09.2023 г. относно кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Процедура за кандидатстване №BG16FFPR003-2.001 – „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ (като водещ партньор и партньор) и даване на съгласие за сключване на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепции за ИТИ,  съгласно Приложение А2 от Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ (Единните указания).
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №830 по т. 17, обявено на 21.09.2023 г.

18.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-694/3/06.09.2023 г. относно приемане на Решение за създаване на две нови социални услуги в общността като държавно делегирана дейност – Център за обществена подкрепа „МИР“ и Център за обществена подкрепа „МОГА“ с основни дейности - „Информиране и консултиране“ (като общодостъпна и специализирана услуга), „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“ (само стандартите за терапия), „Обучение за придобиване на умения“ (като общодостъпна и специализирана услуга), както и за промяна на броя на потребителите на социална услуга – Център за работа с деца на улицата,  с адрес: гр. София, район „Люлин“, ул. Филиповци“ от 25 на 30 места.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №831 по т. 18,  обявено на 21.09.2023 г.

19.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7859/23.08.2023 г. относно общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2023 г.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №832 по т. 19, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

20.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2161/5/21.07.2023 г. относно залесяване с горско-дървесни видове на части от поземлен имот с идентификатор № 07106.1403.16, разположен в местност „Морулево“, землище на с. Бусманци, район „Искър“, Столична община - частна общинска собственост.
Докл. Десислава Билева
Решение №833 по т. 20, обявено на 21.09.2023 г.
Приложения

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7015/22.07.2023 г. относно одобряване на „Актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София“.
Докл. Десислава Билева
Решение №834 по т. 21, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение
Приложение 1
Приложения 2
Приложения 4-6

22.Доклад вх.№ СОА23-ДИ02-3/8/30.08.2023 г. относно изразяване на становище по преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №835 по т. 22, обявено на 21.09.2023 г.

23.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8361/07.09.2023 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като водещ партньор/главен градски орган в проектно предложение „Зелени градове чрез иновативни отворени пазари и мрежа от зелени коридори”, с акроним „ГРИНОМАРТ“(GRINNOMART), по Втора покана за представяне на предложения на „Европейската градска инициатива“, направление „Иновативни дейности“, тема „По-зелени градове“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №836 по т. 23, обявено на 21.09.2023 г.

24.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-587/3/07.09.2023 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение „Адаптивен мониторинг и поддръжка за безопасност на пътната инфраструктура“, с акроним АМАНДА (AMANDA), по Програма “Хоризонт Европа”, покана „Безопасен и устойчив транспорт и услуги за интелигентна мобилност за пътници и стоки“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №837 по т. 24, обявено на 21.09.2023 г.

25.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11028/9/22.07.2023 г. относно разрешаване на устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6989.256 и 04234.6989.257 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, м. ,,Рудищата“, район ,,Панчарево“, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с Общия устройствен план (ОУП) на СО, приет с решение на Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №838 по т. 25, обявено на 21.09.2023 г.

26.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7338/02.08.2023 г. относно прекратяване на административно производство по одобряване на ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ V-870,872 „за ЖС“, кв. 82, м. „Надежда 4“, район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №839 по т. 26, обявено на 21.09.2023 г.

27.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7657/15.08.2023 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 57011.5986.2016 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Подгумер, район „Нови Искър” - СО за създаване на нов УПИ V-2016-„за жилищно строителство“ от кв. 35б, м. „с. Подгумер“, изменение на плана за улична регулация при о.т.1г и план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.1г–о.т.1д(нова) – о.т.1е(нова), м. „с. Подгумер ”, район „Нови Искър“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №840 по т. 27, обявено на 21.09.2023 г.

28.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7658/15.08.2023 г. относно разрешаване на устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32216.2315.27 по КККР на с. Иваняне, м. „в.з. спирка Иваняне – м. Бели брег“, район „Банкя“, попадащ в територия за далекоперспективно развитие съгласно ОУП на СО, приет с решение на Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №841 по т. 28, обявено на 21.09.2023 г.

29.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7798/21.08.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VІІІ-301, кв. 1, м. „в.з. Симеоново-юг“, поземлен имот (ПИ) 68134.2048.301 по КККР и изменение на плана за улична регулация за създаване на нова задънена улица по нови о.т.47а – о.т.47б – о.т.47в до о.т.47г, район „Витоша” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №842 по т. 29, обявено на 21.09.2023 г.

30.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7799/21.08.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ XVII-348 за образуване на нов УПИ XVII-921 „за ЖС“, кв. 29, м. „кв. Вердикал” (ПИ с идентификатор 02659.2196.921 по КККР) и свързаното с това изменение на контактни УПИ XVI-348 и УПИ XXI-„за парк“, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №843 по т. 30, обявено на 21.09.2023 г.

31.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7807/21.08.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на УПИ IX-194-„за безвредно производство и ОО” и УПИ X-1902-„за безвредно производство и ОО”, кв. 9, м. „Батарея“, район „Кремиковци”, представляващ неразделна част от ПУП - план за регулация и застрояване на м. „Батарея“, одобрен с Решение № 539 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №844 по т. 31, обявено на 21.09.2023 г.

32.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8019/29.08.2023 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване  (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) ПИ 29430.4714.16 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Житен за създаване на нови урегулирани поземлени имоти  (УПИ) X-16-„жилищно строителство“ и ХІ-16-„жилищно строителство“ от кв. 31а на м.„с. Житен“; обособяване на нов пешеходен тротоар към улица по о.т.107 – о.т.108,  район „Нови Искър”-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №845 по т. 32, обявено на 21.09.2023 г.

33.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8020/1/29.08.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 02659.2193.612 по КККР за създаване на нов УПИ VII-612 „за ЖС“, кв. 1, м. „гр. Банкя”, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 4 до о.т. 300 (нова) и о.т. 300 (нова) до о.т. 301 (нова) и свързаното с това изменение на контактни УПИ I-1557 и УПИ XX-„за озел.“, кв. 1а, м. „гр. Банкя”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №846 по т. 33, обявено на 21.09.2023 г.

34.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8021/29.08.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 12084.2719.112 по КККР, землище на с. Волуяк, за създаване на нов УПИ VI-112„за автоработилница, гараж, офис и жил. сграда“, кв. 61а, м. „Волуяк - гарата“ и план за улична регулация в участъка от о.т. 301в до нова о.т. 301е,  район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №847 по т. 34, обявено на 21.09.2023 г.

35.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8023/29.08.2023 г. относно допускане на устройството и застрояване преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6987.5, 04234.6987.6 и 04234.6987.7 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево”, попадащи в територия за далекоперспективно развитие.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №848 по т. 35, обявено на 21.09.2023 г.

36.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8025/29.08.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват на УПИ  І-„за озеленяване, спорт и инженерна инфраструктура“ за създаване на нов УПИ VІ „за корекция на река и озеленяване“, кв. 126,  м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №849 по т. 36, обявено на 21.09.2023 г.

37.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7948/25.08.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ІV- „за административни и обслужващи функции” и УПИ ХІІІ - „за научноизследователска дейност, производствена дейност и офиси“ от кв. 231а; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на северния локал на бул. „Цар Борис III“ между о.т. 37 и о.т. 54, като се създава нова улица с уширение за улично паркиране от о.т. 53а до о.т. 53е, в резултат на което се изменят границите на кв. 231а и се създава нов УПИ I - „за парк“ в нов кв. 231б и ИПЗ за нов УПИ ІV-377 „за ЖС, ОО, офиси , ПГ и ТП“, кв. 231а в м. „Цар Борис ІІІ-ІІ част“, район „Овча купел” и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №850 по т. 37, обявено на 21.09.2023 г.

38.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7996/29.08.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на одобрен „Парцеларен план за площадка за резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция в ПИ 0216 и трасе на водопровод от „Рилски водопровод“ до кв. 42 на с. Бистрица-разширение и от кв. 13а на с. Бистрица до резервоар „Кокаляне“, район „Панчарево” във връзка с добавяне на трасе за консумативен водопровод за с. Бистрица и кабелно трасе за ел. захранване на резервоар „Бистрица“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №851 по т. 38, обявено на 21.09.2023 г.

39.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8048/30.08.2023 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за: пътни връзки, за подземно трасе ел.-кабел  20 kV и за водопровод ф 315 от Софийски околовръстен път до ПИ с КИ 44224.5792.168 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Локорско, район „Нови Искър“-СО одобряване на задание по смисъла на чл.125 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №852 по т. 39, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

40.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8056/30.08.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) по реда на чл. 22, ал. 8 във връзка с чл. 16 от ЗУТ за м. „Младост 1“ – кв. 11, 16, 18, 13г, 24, 27, 28 и кв. 33; м. „Младост 2“ – кв. 7; м. „бул. Ал. Малинов“, кв. 33, 33а и кв. 33б“ - кв. 33, 33а и кв. 33б по отношение на ПИ с идентификатори 68134.4082.6373, 68134.4082.529, 68134.4082.528, 68134.4082.5962, 68134.4082.5908, 68134.4082.6275, 68134.4082.5990, 68134.4082.1, 68134.4091.5843, 68134.4082.6120, 68134.4082.6119, 68134.4082.6210, 68134.4082.6314, 68134.4082.6333, 68134.4082.6341, 68134.4090.27, 68134.4090.494, 68134.4082.6300, 68134.4082.6295 и 68134.4082.7 по КККР.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №853 по т. 40, обявено на 21.09.2023 г.

41.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8151/01.09.2023 г. относно подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия – средно напрежение в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.5010.200, 68134.5011.200, 68134.1306.26, 68134.1307.29 и 68134.5012.200 по КККР за обезпечаване на нов трафопост, разположен в ПИ с идентификатор 68134.1307.27, м. „кв. Требич”, район „Надежда” и одобряване на задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №854 по т. 41, обявено на 21.09.2023 г.

42.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8153/01.09.2023 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, част „Електроснабдяване“ за прокарване на кабелна линия СрН от съществуващ стълб на ВЛ 20kV „Растениевъдство“  в ПИ 44063.6208.74 до БКТП в УПИ IV-37, кв. 2, м. „Автомагистрала тракия - м. “Прогоно", район “Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №855 по т. 42, обявено на 21.09.2023 г.

43.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8154/01.09.2023 г. относно допускане устройството и застрояването на поземлени имоти на юг от Софийски околовръстен път от кадастрални райони 68134.1323 по КККР на район „Надежда“ и 49206.2682 по КККР на с. Мрамор, район Връбница, попадащи в устройствена зона „Смф2Д“ по ОУП на СО; разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ по смисъла на чл. 110, ал.1, т.1 от ЗУТ с прилагане на чл. 16 от ЗУТ на контактната територия при възела на Софийски околовръстен път и Северна скоростна тангента в землището на с. Мрамор район „Връбница” и кв. Требич, район „Надежда” и изработването на парцеларен план /ПП/ по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за пътища, обслужващи контактната територия при възела на Софийски околовръстен път и Северна скоростна тангента, райони „Връбница“ и „Надежда”
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №856 по т. 43, обявено на 21.09.2023 г.

44.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8341/07.09.2023 г. относно участие на Столична община като партньор в проектно предложение: „Тестване и демонстриране на модифицирани решения за защита на критична инфраструктура във връзка с изменението на климата, интегриране на природно базирани решения“ (Testing and demonstrating transformative solutions to protect critical infrastructure from climate change, mainstreaming nature based solutions), с акроним Енбиесфорес (NBS4res), по Програма „Хоризонт Европа”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №857 по т. 44, обявено на 21.09.2023 г.

45.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8354/07.09.2023 г. относно обновяване на подвижния състав на наземния обществен транспорт и съпътстваща инфраструктура.
Докл. Зафир Зарков, Дончо Барбалов
Решение №858 по т. 45, обявено на 21.09.2023 г.
Приложения

46.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-7251/3/19.07.2023 г. относно придобиване на автобуси за обезпечаване на транспортната задача, изпълнявана от „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Карлос Контрера
Решение №859 по т. 46, обявено на 21.09.2023 г.

47.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8328/07.09.2023 г. относно разкриване на излетни и експресни автобусни линии на територията на Столична община
Докл. Карлос Контрера
Решение №860 по т. 47, обявено на 21.09.2023 г.

48.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-12914/4/07.09.2023 г. относно изразяване на становище по Бизнес план на „Софийска вода“ АД за периода 2022-2026 г.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Прошко Прошков
Решение №861 по т. 48, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

49.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-15773/3/07.09.2023 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Метрострой“ ЕАД- в ликвидация.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №862 по т. 49, обявено на 21.09.2023 г.

50.Доклад вх.№ СОА23-ДИ04-2580/3/07.09.2023 г. относно освобождаване и избор на нов изпълнителен директор на директорите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Карлос Контрера
Решение №863 по т. 50, обявено на 15.09.2023 г.
Образувано адм. дело №9676/2023 г.  по описа на АССГ. Образувано адм. дело №2038/2024 г. по описа на ВАС.

51.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12536/4/07.09.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за ремонт на спортно игрище, находящо се в с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №864 по т. 51, обявено на 21.09.2023 г.

52.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12537/1/07.09.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за обновяване и ремонт на паркинги и тротоари, находящи се на територията на район „Илинден“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №865 по т. 52, обявено на 21.09.2023 г.

53.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12524/1/07.09.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за изпълнение на строителство за изграждане, обзавеждане и оборудване на сграда, предназначена за училище с актова зала и детско заведение в УПИ VI, в кв. 6, м. „Манастирски ливади – Запад“, район „Витоша“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №866 по т. 53, обявено на 21.09.2023 г.

54.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-14854/81/07.09.2023 г. относно финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонти на обекти - сгради-общинска собственост
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №867 по т. 54, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

55.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-349/3/07.09.2023 г. относно изменение на Решение № 665/13.07.2023 г. задаване съгласие Столична община да разходва бюджетни средства, за погасяване на задължения на „Медицински център XVI - София“ ЕООД - в ликвидация и суброгиране в правата на удовлетворените кредитори.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №868 по т. 55, обявено на 21.09.2023 г.

56.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6923/1/26.07.2023 г. относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център VI-София" ЕООД да закупи със собствени средства ехокардиограф - дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №869 по т. 56, обявено на 21.09.2023 г.

57.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-468/2/07.09.2023 г. относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център XXV-София" ЕООД да закупи със собствени средства биохимичен автоматичен анализатор - дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №870 по т. 57, обявено на 21.09.2023 г.

58.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-487/2/07.09.2023 г. относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център XXV-София" ЕООД да извърши основен ремонт, като закупи със собствени средства PVC дограма - дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №871 по т. 58, обявено на 21.09.2023 г.

59.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12550/01.09.2023 г. относно промяна на т. III от решение №555 по протокол №79 от 29.06.2023г. на СОС относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на територията на район „Надежда“.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №872 по т. 59, обявено на 21.09.2023 г.

60.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12722/07.09.2023 г. относно конкурс за „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ спортен терен -открит обект за спортни дейности, находящ се в  кв. „Требич”,  имот с идентификатор  68134.1333.683.- вписан във списък на спортните обекти – общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2023г.  съгласно чл.7 ал. 5 от  Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №873 по т. 60, обявено на 21.09.2023 г.

61.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10535/1/25.07.2023 г. относно кандидатстване на Столична община, чрез район „Оборище“ с проектно предложение „Интеграционен, културен и образователен център за бежанци и мигранти „Отворени обятия“ по процедура DFPO-1.008 на Фондът за двустранни отношения.
Докл. Николай Александров
Решение №874 по т. 61, обявено на 21.09.2023 г.

62.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8325/23/11.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Оборище”, ул. ,,Бачо Киро” № 22, ет.3.
Докл. Николай Александров

63.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9086/23.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на реална част, с площ 6,50 кв. м от поземлен имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект със същата площ по типов проект и одобрена схема от главния архитект на СО, квартал № 56 в местност “Изток-Изток – част І и част ІІ”.
Докл. Делян Георгиев
Решение №875 по т. 63, обявено на 21.09.2023 г.

64.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9332/1/12.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се на адрес: гр. София, ж.к. ,,Стрелбище“, ул. ,,Нишава“ №116.
Докл. Димитър Божилов
Решение №876 по т. 64, обявено на 21.09.2023 г.

65.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11508/14.08.2023 г. относно продажба на идеална част от общински поземлен имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост на собственика на законно построена в имота сграда и разпределение на ползването на площта на поземлен имот с идентификатор 68134.1004.149, представляващ УПИ I-149 за озеленяване, трафопост и КОО, кв. 6, м. „Жилищна група – Южен парк“, район „Триадица“.
Докл. Димитър Божилов, Борис Милчев
Решение №877 по т. 65, обявено на 21.09.2023 г.

66.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11444/11.08.2023 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез доброволна делба на имот – помещение, находящо се в Район „Триадица“, ул. „Цар Асен“, 78.
Докл. Димитър Божилов
Решение №878 по т. 66, обявено на 21.09.2023 г.

67.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9499/03.07.2023 г. относно изкупуване на  имот, собственост на физически лица, изцяло попадащ в улица „ФЛОРА“,  ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София.
Докл. Димитър Божилов
Решение №879 по т. 67, обявено на 21.09.2023 г.

68.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11048/03.08.2023 г. относно учредяване право на пристрояване на едноетажна пристройка към самостоятелен обект в нежилищна сграда, находяща се до бл. 298, ж.к. „Света Троица“, р-н „Илинден“.
Докл. Иван Божилов
Решение №880 по т. 68, обявено на 21.09.2023 г.

69.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9260/1/26.07.2023 г. относно определяне на предназначението на гараж – общинска собственост, за настаняване под наем,  находящ се на адрес: район „Младост“, кв. „Горубляне“, ул. „Искър“ № 47.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №881 по т. 69, обявено на 21.09.2023 г.

70.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11319/09.08.2023 г. относно учредяване право на строеж в полза на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД на нов трансформаторен пост – тип БКТП (бетонов комплектен трансформаторен пост) с площ от 9 кв. м. и сервитутна зона за БКТП с площ от 26 кв. м. (определена съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 / 2004г. за сервитутите на енергийните обекти) върху общински поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7169, с площ от 443 кв. м., отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, одобрена със Заповед № РД-18-3810.07.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), попадащ в обхвата на УПИ V – „за трафопост и озеленяване“, кв. 18, м. „Малинова долина – части: 1- ва, 2 – ра, 3 – та, 4 – та, 5 – та и 6 – та“,  район „Студентски“ – публична общинска собственост.
Докл. Петко Горанов
Решение №882 по т. 70, обявено на 21.09.2023 г.

71.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9557/1/14.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект, находящ се в кв. Бояна, пл. Сборище, ул. ,,Брезовица“.
Докл. Теодор Петков
Решение №883 по т. 71, обявено на 21.09.2023 г.

72.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-19209/4/06.07.2023 г. относно продажба на имот частна общинска собственост на съсобственик в УПИ XXXVIII-169, кв. 166 по действащ регулационен план на м. „Гърдова глава“.
Докл. Теодор Петков
Решение №884 по т. 72, обявено на 21.09.2023 г.

73.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7427/3/06.07.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ, касаеща УПИ ХX-486, кв. 2, м. "в.з. Малинова долина – II-ра част”  чрез сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Теодор Петков
Решение №885 по т. 73, обявено на 21.09.2023 г.

74.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9882/1/20.07.2023 г. относно довършване на процедура  по прилагане на подробен устройствен план за УПИ I-183, от кв. 11 по регулационния план на м. „ в. з. Малинова долина-II а част“, район Витоша.
Докл. Теодор Петков
Решение №886 по т. 74, обявено на 21.09.2023 г.

75.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9094/1/18.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Витоша“,  ул. ,,Симеон Радев“ №7.
Докл. Теодор Петков
Решение №887 по т. 75, обявено на 21.09.2023 г.

76.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10168/1/28.07.2023 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, с площ 351 кв. м, кв. 30, м. „Манастирски ливади - запад“.
Докл. Теодор Петков
Решение №888 по т. 76, обявено на 21.09.2023 г.

77.Доклад вх.№ ПГП23-ВК08-72/2/02.06.2023 г. относно безвъзмездно за управление на ОП „Гробищни паркове“, за разширяване на Гробищен парк „Драгалевци“,  имоти – публична общинска собственост.
Докл. Теодор Петков
Решение №889 по т. 77, обявено на 21.09.2023 г.

78.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11831/17.08.2023 г. относно продажба на имот- частна общинска собственост на съсобственик в УПИ XVIII-СНС, кв. 69, по действащ регулационен план на м. „с. Владая“ и „в.з. Владая“, одобрен със Заповед № РД-09-50-541/13.11.1987 г. на Главен архитект на София.
Докл. Теодор Петков
Решение №890 по т. 78, обявено на 21.09.2023 г.

79.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12318/29.08.2023 г. относно сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 199 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/, във връзка с приемане на проект за ПУП- план за регулация и застрояване за създаване на нов УПИ VII-44, 45, 2928, 2930, 5211 „ЗА ЖС и КОО“, кв. 128, съответстващи на ПИ с идентификатори 68134.1971.44, 68134.1971.45, 68134.1971.2928, 68134.1971.2930 и 68134.1971.5211, м. „ Драгалевци- разширение- север- II част“, район „ Витоша“, гр. София
Докл. Теодор Петков
Решение №891 по т. 79, обявено на 21.09.2023 г.

80.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11835/17.08.2023 г. относно продажба на имот-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се в кв. Драгалевци, м. в.з. „Киноцентър връзката I и II част“, ул. “Стойко Владиславов“ № 4-Г, район Витоша, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1978.994
Докл. Теодор Петков
Решение №892 по т. 80, обявено на 21.09.2023 г.

81.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8212/2/06.07.2023 г. относно процедура по реда на §8, ал.2, т. 1 от ПР на ЗУТ в. вр. чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ III-81, кв. 100, м. „Подлозище-Горна баня-разширение“. 
Докл. Ангел Стефанов
Решение №893 по т. 81, обявено на 21.09.2023 г.

82.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11032/02.08.2023 г. относно процедура по реда на чл. 37. ал. 1. ал. 2 от ЗОС и чл. 56 ал. 1. ал. 3. ал. 4 от НОС. във връзка е обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ XXVIII-225 „За жилищно строителство, магазини и гаражи", кв. 5. м. „ж.к. Люлин-център“, срещу процент на обезщетение в бъдещата сграда.
Докл. Милко Младенов, Васко Тодоров
Решение №894 по т. 82, обявено на 21.09.2023 г.

83.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10584/1/30.08.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищни имоти-частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район ,,Люлин“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Милко Младенов
Решение №895 по т. 83, обявено на 21.09.2023 г.

84.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11570/1/3.08.2023 г. относно откриване на нова детска градина, находяща се в  ж. к. „Люлин“, 3 –ти м.р.
Докл. Милко Младенов
Решение №896 по т. 84, обявено на 21.09.2023 г.

85.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14867/5/28.07.2023 г. относно провеждане на процедура по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, район „Връбница“ – Столична община (СО).
Докл. Младен Младенов
Решение №897 по т. 85, обявено на 21.09.2023 г.

86.Доклад вх.№ СОА22-ГР94-5059/4/06.07.2023 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, на основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение №898 по т. 86, обявено на 21.09.2023 г.

87.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10307/2/26.07.2023 г. относно провеждане на процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-1268, кв. 55, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“, по реда на § 8, ал.2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби (ПР) на Закона за устройство на територията.
Докл. Младен Младенов
Решение №899 по т. 87, обявено на 21.09.2023 г.

88.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9891/07.07.2023 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял в поземлени имоти с идентификатори 68134.2823.3023 и 68134.2823.3024.
Докл. Младен Младенов
Решение №900 по т. 88, обявено на 21.09.2023 г.

89.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9885/2/20.07.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ, касаеща УПИ XIII-941, кв. 54, м. „Враждебна-юг”  чрез сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Лилия Донкова
Решение №901 по т. 89, обявено на 21.09.2023 г.

90.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7420/1/06.07.2023 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на ПУП-ИПР на УПИ VIII-606,1366, кв.18, м. „в.з. Малинова долина - Герена“, район „Панчарево“.
Докл. Николай Гюров
Решение №902 по т. 90, обявено на 21.09.2023 г.

91.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7156/1/19.06.2023 г. относно провеждане на процедура за продажба на общински поземлен имот, представляваща УПИ ХІ-380, кв. 26, на собственика на законно построената върху него сграда.
Докл. Николай Гюров
Решение №903 по т. 91, обявено на 21.09.2023 г.

92.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9692/1/21.07.2023 г. относно откриване на процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок 10 години на помещение за стоматологичен кабинет с площ 28,27 кв. м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда за здравни и социални услуги с идентификатор 39791.6003.509.5.3, находящ се в двуетажна сграда с идентификатор 39791.6003.509.5, построена в поземлен имот с идентификатор 39791.6003.509, които са частна общинска собственост и се намират на територията на село Кривина, Район “Панчарево”
Докл. Николай Гюров
Решение №904 по т. 92, обявено на 21.09.2023 г.

93.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9684/3/27.07.2023 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация по отношение на УПИ ХХХІV-2368,489,2369, кв.52, в.з. ,,Косанин дол”, с. Бистрица, район ,,Панчарево“.
Докл. Николай Гюров
Решение №905 по т. 93, обявено на 21.09.2023 г.

94.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-769/4/28.08.2023 г. относно именуване на безименна улица в р-н „Красно село“ на името на Вили Кавалджиев.
Докл. Малина Едрева
Решение №906 по т. 94, обявено на 21.09.2023 г.

95.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10687/1/04.08.2023 г. относно преименуване на улица в гр. София, СО-Район “Витоша” по плана на  м. „Драгалевци – разширение-юг“ на името на „Виолета Гиндева“.
Докл. Теодор Петков
Решение №907 по т. 95, обявено на 21.09.2023 г.

96.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10685/25.07.2023 г. относно изменение и допълнение на Решение № 24 на СОС, Протокол № 33 от 24.09.1997г., като преименува уличен участък в м. „Симеоново – Драгалевци - I“,  кв. Драгалевци, СО-Район „Витоша“ - част от ул. „Академик Сандерс“ с името „Евгения Марс“.
Докл. Теодор Петков
Решение №908 по т. 96, обявено на 21.09.2023 г.

97.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8818/2/05.09.2023 г. относно предложение за именуване на улица в м. “с. Бояна и в. з Киноцентъра Бояна“, СО-Район „Витоша“, гр. София, с името  „Витошки турист“.
Докл. Теодор Петков
Решение №909 по т. 97, обявено на 21.09.2023 г.

98.Питане вх.№СОА23-ВК66-1876/16.02.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно проектантите на РПИП за София.
Отговор по т. 98

99.Питане вх.№СОА23-ВК66-3912/18.04.2023 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно изпълнение на План за интегрирано развитие на Столична община.
Отговор по т. 99

100.Питане вх.№СОА23-ВК66-3942/18.04.2023 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно изпълнение на План за интегрирано развитие на Столична община.
Отговор по т. 100

101.Питане вх.№СОА23-ВК66-5971/20.06.2023 г. от Марта Георгиева и Иво Божков – общински съветници до кмета на Столична община -  Йорданка Фандъкова относно редовно използване на пиротехнически изделия за частни цели до хотел „Маринела“ и църквата „Въздвижение на Светия Кръст“.
Отговор по т. 101

102.Питане вх.№СОА23-ВК66-4903/19.05.2023 г. от Димитър Антов – общински съветници до кмета на Столична община -  Йорданка Фандъкова относно има ли опит за прикриване на факти и обстоятелства около дарението съобщено ми от Вас с Ваш отговор № СОА20-ВК66-7757/3/21.10.2020 г., които противоречат на нормите на „Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община“?
Отговор по т. 102

103.Питане вх.№ СОА23-ВК66-4454/04.05.2023 г. от Албена Кръстева – общински съветник до кмета на район „Надежда“  – Димитър Димов относно изграждане на ул. „Житен“, ж.к. „Надежда 3“, в участъка от ул. „Алмус“ до  бул. „Ломско шосе“.
Отговор по т. 103

104.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-12919/1/09.09.2023 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2023 г.“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №910 по т. 104, обявено на 21.09.2023 г.

105.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8404/08.09.2023 г. относно даване на съгласие за участие на Столична община като партньор на Фондация „Сошъл Фючър“ и за подписване на споразумение между кандидат и партньор по проект „Равен шанс за младежи с увреждания на пазара на труда“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“
Докл. Албена Атанасова, Георги Георгиев
Решение №911 по т. 105, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

106.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5985/7/06.09.2023 г. относно приемане на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021-2028.
Докл. Десислава Билева
Решение №912 по т. 106, обявено на 21.09.2023 г.
Приложения част І, част ІІ, част ІІІ, част ІV

107.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-12666/1/06.09.2023 г. относно подписване на Договор за организиране на дейностите по събиране и транспортиране, временно съхраняване, разкомплектоване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) между Столична община и „Автоекопроджект“ АД.
Докл. Десислава Билева
Решение №913 по т. 107, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

108.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8351/07.09.2023 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на образуван отпадък с код 19 12 02 – черни метали.
Докл. Десислава Билева
Решение №914 по т. 108, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

109.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8377/08.09.2023 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0002-С04, проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на централна градска част в гр. София“, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите, работещи по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С05.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №915 по т. 109, обявено на 21.09.2023 г.

110.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8450/11.09.2023 г. относно подготовка на кандидатура на София за Световна столица на книгата под егидата на ЮНЕСКО за 2026 година.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева
Решение №916 по т. 110, обявено на 21.09.2023 г.

111.Доклад вх.№СОА23-ВК66-8441/25/12.09.2023 г. относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на район и кмет на кметство, във връзка с провеждането на предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. 
Докл. Георги Георгиев
Решение №917 по т. 111, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

112.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8482/12.09.2023 г. относно освобождаване на „Би Ес Джи Медиа“ ООД, „Момичетата от града“ ООД и „Пазари Север“ от задължението за плащане на местна такса по чл. 30, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Стефан Марков, Николай Стойнев, Татяна Георгиева
Решение №918 по т. 112, обявено на 21.09.2023 г.

113.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6409/04.07.2023 г. относно даване на предварително съгласие от Столичен общински съвет за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8555.605, находящ се на територията на Район „Кремиковци“, без провеждане на търг или конкурс, на „Иновекс Технолоджи“ ЕООД, като насърчителна мярка във връзка с подадено пред Българската агенция за инвестиции заявление с вх. № БАИ-ЗНИ-34/14.10.2022 г. за издаване на сертификат за инвестиция клас „Б“.
Докл. Николай Стойнев, Борислав Игнатов, Зафир Зарков, д-р Веселин Милев, Анна Стойкова, Борислав Бориславов
Решение №919 по т. 113, обявено на 21.09.2023 г.

114.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8406/08.09.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен електротранспорт" ЕАД чрез извършване на непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Зафир Зарков, Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение №920 по т. 114, обявено на 21.09.2023 г.
Приложения

115.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6929/2/11.09.2023 г. относно изменение на Решение № 712/27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за подобряване транспортното обслужване чрез промяна на маршрутните разписания на автобусни линии №№ Х50. 58. 120. 304, 310 и оптимизиране на транспортната схема.
Докл. Ивайло Цеков, Лорита Радева
Решение №921 по т. 115, обявено на 21.09.2023 г.

116.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-13025/2/08.09.2023 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 05.10.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Димитър Вучев
Решение №922 по т. 116, обявено на 21.09.2023 г.

117.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-12697/1/08.09.2023 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум" АД 3а гласуване на точките от дневния ред на обявеното 3а 26.09.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Димитър Вучев
Решение №923 по т. 117, обявено на 21.09.2023 г.

118.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8468/12.09.2023 г. относно свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Воден свят-Банкя“ АД на 25.09.2023 г.
Докл. Симеон Колев
Решение №924 по т. 118, обявено на 21.09.2023 г.

119.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8370/08.09.2023 г. относно кандидатстване на Столична община за членство в Общество за култура и креативност към Европейския институт за иновации и технологии.
Докл. Малина Едрева
Решение №925 по т. 119, обявено на 21.09.2023 г.

120.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-448/2/08.09.2023 г. относно даване съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД да закупи със собствени средства 1 (един) брой пътнически бус, места 8+1, необходим за превоз на пациентите, нуждаещи се от хрониодиализа в отделение по „Хемодиализа", представляващ дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №926 по т. 120, обявено на 21.09.2023 г.

121.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-449/2/08.09.2023 г. относно даване съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД да закупи със собствени средства нова HD видеобронхоскопска система - дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №927 по т. 121, обявено на 21.09.2023 г.

122.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-489/2/08.09.2023 г. относно даване съгласие на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №928 по т. 122, обявено на 21.09.2023 г.

123.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-391/2/08.09.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №929 по т. 123, обявено на 21.09.2023 г.
Приложения

124.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-377/2/08.09.2023 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXVIII — София" ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №930 по т. 124, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

125.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-178/6/11.09.2023 г. относно увеличаване на капитала на Дентален център II-София" ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №931 по т. 125, обявено на 21.09.2023 г.
Приложения

126.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-369/5/11.09.2023 г. относно даване разрешение на „Диагностично - консултативен център V - София" ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Ирина Йорданова, Дончо Барбалов
Решение №932 по т. 126, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

127.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8446/11.09.2023 г. относно прекратяване дейността на "Медицински център IX - София" ЕООД чрез ликвидация.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №933 по т. 127, обявено на 21.09.2023 г.
Приложение

128.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-10785/3/08.09.2023 г. относно преобразуване на детска градина № 104 „Моят свят“ с административен адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 15
Докл. Николай Александров
Решение №934 по т. 128, обявено на 21.09.2023 г.

129.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8514/13.09.2023 г. относно проведен конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност, съгласно Решение № 463 от 15.06.2023г. на Столичния общински съвет.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Владимир Митов, Ирина Йорданова
Решение №935 по т. 129, обявено на 21.09.2023 г.

130. Доклад с вх.№СОА23-ВК08-12041/22.08.2023 г. относно именуване на улица в СО – Район „Триадица“, м. „Кръстова вада и Южен парк IV-та част“ с името „Георги Божилов – Слона“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №936 по т. 130, обявено на 21.09.2023 г.

131. Доклад с вх.№СОА23-ВК08-11833/17.08.2023 г. относно именуване на безименна улица в м. „Симеоново – разширение – север“, СО – Район „Витоша“, гр. София с името „Мила Павлова“.
Докл. Теодор Петков
Решение №937 по т. 131, обявено на 21.09.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/