Обратно Заседание № 77 от 25.05.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ № 77 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
25 май 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

1.Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-132/2/04.05.2023 г. относно проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Зафир Зарков, Карлос Контрера, Радослав Влахов
Решение №319 по т. 2, обявено на 31.05.2023 г. 

3.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4509/05.05.2023 г. относно проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община.
Докл. Веселин Милев, Борис Петров, Лорита Радева, Иван Пешев
Решение №320 по т. 3, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

4.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1849/2/16.05.2023 г. относно разчети за финансиране на капиталови разходи за срока до приемане на  бюджета на Столична община за 2023 г. съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. от 30.12.2022г., ПМС №7/19.01.2023г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 година, ФО-1/20.01.2023г. и ФО-2/20.01.2023г. на Министерство на финансите и завишение на ангажиментите за разходи.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №321 по т. 4, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

5.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4220/26.04.2023 г. относно приемане на разработени планове за реформиране на Дом за стари хора с адрес: София, ж.к. „Зона Б-5“, ул. „Партений Нишавски“ бл. 4, Дом за стари хора „Надежда“, с адрес: София, ж.к. „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175, Дом за стари хора кв. Горна баня с адрес: София, кв. „Горна баня“, ул. „Обзор“ № 29 и Дом за стари хора „Дълголетие“, с адрес: София, ж.к. „Дървеница“, ул. „Пловдивско поле“ № 8, финансирани от държавния бюджет на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №322 по т. 5, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4

6.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4956/22.05.2023 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на културата за срок от 10 години за осъществяване на образователна дейност недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, ул. „Свети свети Кирил и Методий“ № 63.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №323 по т. 6, обявено на 31.05.2023 г. 

7.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2297/8/23.05.2023 г. относно кандидатстване с две проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 -  „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №324 по т. 7, обявено на 31.05.2023 г. 

8.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5993/1/17.05.2023 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на вещи - частна общинска собственост на дружество „Софекострой“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №325 по т. 8, обявено на 31.05.2023 г. 

9.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5875/4/15.05.2023 г. относно изменение на Решение № 267 на Столичния общински съвет от 27.04.2023 г. за прекратяване на Договор за наем № СОА20-ДГ66-5/25.02.2020 г. и предоставяне на спортен обект - публична общинска собственост, безвъзмездно за използване, за срок от 10 години на Сдружение „Футболен клуб „ГРАНИТ ВЛАДАЯ".
Докл. Татяна Георгиева
Решение №326 по т. 9, обявено на 31.05.2023 г. 

10.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7268/17.05.2023 г. относно отпускане на средства за продължаване изграждането на Православен Храм „Св. Серафим Софийски Чудотворец“, ж.к. „Надежда 3“, район „Надежда“.
Докл. Албена Кръстева, Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №327 по т. 10, обявено на 06.06.2023 г. 

11.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5953/1/24.04.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Кокаляне - район „Панчарево“.
Докл. Анатоли Илиев, Стефан Марков, Диян Стаматов, Ваня Тагарева
Решение №328 по т. 11, обявено на 31.05.2023 г. 

12.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-308/1/24.04.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Бистрица - район „Панчарево".
Докл. Анатоли Илиев, Стефан Марков, Диян Стаматов
Решение №329 по т. 12, обявено на 31.05.2023 г. 

13.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5927/1/24.04.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Железница - район „Панчарево".
Докл. Анатоли Илиев, Стефан Марков, Диян Стаматов, Ваня Тагарева
Решение №330 по т. 13, обявено на 31.05.2023 г. 

14.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4933/1/27.04.2023 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 (десет) години, на Сдружение „Асоциация Аутизъм“ върху нежилищен имот – частна общинска собственост, гр. София, район „Лозенец“, ул. „Персенк“, бл. 34, ет. 1.
Докл. Константин Павлов
Решение №331 по т. 14, обявено на 31.05.2023 г. 

15.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5714/18.04.2023 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване, без провеждане на търг за срок от 6 години, върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща сграда, в район Витоша, община Столична, Природен Парк Витоша, м. Офелиите, с идентификатор 68134.2095.1931.10 на „СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ МАЧИРСКИ“.
Докл. Теодор Петков, Татяна Георгиева
Решение №332 по т. 15, обявено на 31.05.2023 г. 

16.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3814/12.04.2023 г. относно предстоящо кандидатстване с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Докл. Албена Атанасова
Решение №333 по т. 16, обявено на 31.05.2023 г. 

17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8614/4/04.05.2023 г. относно изменение на Решение № 606 от 23.09.2021 година на Столичния общински съвет (СОС) (изменено с Решение № 554 от 21.07.2022 г. на СОС), за членство на Столична община чрез Общинско предприятие „Туризъм“ в Алианс на градските дестинации (City Destinations Alliance).
Докл. Ирина Савина
Решение №334 по т. 17, обявено на 31.05.2023 г. 

18.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4188/25.04.2023 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.
Докл. Мирослав Боршош 
Решение №335 по т. 18, обявено на 31.05.2023 г. 

19.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4869/18.05.2023 г. относно решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения от втора сесия на Направление 7 „Мобилност“ по Програмата през 2023 г.
Докл. Мирослав Боршош, Борислав Бориславов, Веселин Калановски
Решение №336 по т. 19, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

20.Доклад вх.№ СОА23-ДИ04-925/2/18.05.2023 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор № BG05SFOP001-1.013-0002-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), подписан на 07.04.2021 г. между Управляващия орган на ОПДУ 2014-2020 и бенефициента по проекта Министерството на електронното управление (МЕУ) (преди - Държавна агенция „Електронно управление“), като Столична община (СО) е партньор по проекта.
Докл. Генчо Керезов
Решение №337 по т. 20, обявено на 31.05.2023 г. 

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4337/1/02.05.2023 г. относно участие на Столична община като партньор в проектно предложение: „Природосъобразно градско обновяване за по-устойчива социална и околна среда“ (Nature-based urban regeneration for increased social and environmental resilience) с акроним: Нейчърайз (NatURise) по Програма “Хоризонт Европа” на Европейския съюз.
Докл. арх. Здравко Здравков, Ирина Савина
Решение №338 по т. 21, обявено на 31.05.2023 г. 

22.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3935/18.04.2023 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - План за улична регулация и план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ, м. „Матейница“ - с. Плана, район „Панчарево“ и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №339 по т. 22, обявено на 31.05.2023 г. 

23.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3947/18.04.2023 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство” на Столична община  за 2022 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №340 по т. 23, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

24.Доклад вх.№ СОА22-ГР94-1701/3/20.04.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж. к. „Хаджи Димитър“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №341 по т. 24, обявено на 31.05.2023 г. 

25.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11048/3/21.04.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – кабелна линия за външно ел. захранване с кабели H.H. – 1kV за „Склад за пакетирани храни на едро и офис“, район „Люлин“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №342 по т. 25, обявено на 31.05.2023 г. 

26.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4159/24.04.2023 г. относно план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 68134.1945.643 по КККР за образуване на нови УПИ VIII-643 „За сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост“ и УПИ IX-„За озеленяване“, кв. 1, м. „Национален киноцентър“; изменение на плана за регулация на контактен УПИ VII-189 „За киноцентър“, кв. 1; изменение на план за улична регулация от о.т. 113 до о.т. 114 за промяна профила на улицата.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №343 по т. 26, обявено на 31.05.2023 г. 

27.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4192/25.04.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 14831.6525.48 и 14831.6525.49 по КККР на с. Герман,  изменение на плана за улична регулация и план за улична регулация, м. „в.з. Врана –Герман“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №344 по т. 27, обявено на 31.05.2023 г. 

28.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4193/25.04.2023 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация на УПИ IV-243,291,258, кв. 17, м. „ж.к. Люлин 5 м.р.“, район „Люлин”, изключен от обхвата на т. 2 от решение № 411 по протокол № 21, т. 22 от 19.07.2012г. на СОС, с което е одобрен проект за ПУП-план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин 5 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и решение № 821 по протокол № 66 от 06.12.2018г. на СОС за поправка на очевидна фактическа грешка /ОФГ/.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №345 по т. 28, обявено на 31.05.2023 г. 

29.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15704/2/28.04.2023 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в графичната част и в таблиците към графиката към подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) на м. „Япаджа” район „Кремиковци“, одобрен с Решение № 536 по протокол № 86/23.07.2015 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №346 по т. 29, обявено на 31.05.2023 г. 

30.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4324/28.04.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ IХ–794,2283 и УПИ ХІ-788,790,791,2285, кв. 23, м. „Толстой“, район „Надежда“ и План за застрояване (ПЗ) на УПИ IХ–794,2283 и УПИ ХІ-788,790,791,2285, кв. 23, м. „Толстой“, район „Надежда“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Толстой“, одобрен с решение № 644 по протокол № 52 от 21.11.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №347 по т. 30, обявено на 31.05.2023 г. 

31.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4393/02.05.2023 г. относно приемане на парично дарение с цел обезпечаване на отчуждително производство по реда на Глава III от Закона за общинската собственост.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №348 по т. 31, обявено на 31.05.2023 г. 

32.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4405/03.05.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XV–„за индивидуално комплексно жилищно строителство“ от кв. 120, м. „гр. Нови Искър „кв. Гниляне“ за създаване на нов УПИ XL-1054-„за обществено обслужване, пункт за ГТП и автосервиз“ по имотните граници на ПИ с КИ 00357.5353.1054, нов УПИ XV–„за индивидуално комплексно жилищно строителство“ и нов УПИ XXXIX-1175 „за индивидуално комплексно жилищно строителство“ от кв. 120 и изменение на плана за улична регулация за промяна профила на улица между о.т.672 – о.т.673б, район „Нови Искър“– Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №349 по т. 32, обявено на 31.05.2023 г. 

33.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4421/03.05.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ІІ-14,456 в кв. 117а, м. „бул. Сливница- Люлин-10 м.р.”, район „Люлин”, изключен от обхвата на т. 5 от решение № 396 по протокол № 64 от 26.06.2014г. на Столичен общински съвет /СОС/, с което е одобрен ПУП-изменение на план за регулация и застрояване и план схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №350 по т. 33, обявено на 31.05.2023 г. 

34.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4422/03.05.2023 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 57011.5523.9, 57011.5523.24 и 57011.5523.25 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Подгумер, район „Нови Искър” - СО за създаване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХХХ-9-„за жилищно строителство“, ХХХІ-24-„за жилищно строителство“ и ХХХІІ-25-„за жилищно строителство“  от кв. 1, м. „с. Подгумер“ и план за улична регулация (ПУР) за нови улици по: о.т.15д – о.т.15е(нова); о.т.15е(нова) – о.т.15ж(нова) – о.т.15з(нова) – о.т.15и(нова);  о.т.15з(нова) – о.т.15к(нова),  м. „с. Подгумер ”, район „Нови Искър“-СО и план-схеми по част „ВиК“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №351 по т. 34, обявено на 31.05.2023 г. 

35.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4424/03.05.2023 г. относно допускане на устройството и застрояване преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6979.147, 04234.6979.169, 04234.6979.177, 04234.6979.179 и 04234.6979.207 по КККР на с. Бистрица, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №352 по т. 35, обявено на 31.05.2023 г. 

36.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4437/04.05.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване на нов УПИ V-69 „ за ЖС“ в кв. 15а и изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 309 до о.т. 310 и от о.т. 145н до о.т. 128о, м. „Малинова долина Герена“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №353 по т. 36, обявено на 31.05.2023 г. 

37.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4477/05.05.2023 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - План за улична регулация и план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, за прилежащата територия на кв. 43, кв. 5, кв. 5а и кв. 5б, м. „кв. Обеля“, район „Връбница“ и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №354 по т. 37, обявено на 31.05.2023 г. 

38.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4478/05.05.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация, прилежаща на квартали 106, 107, 109 и 201 по ул. ,,Боян Магесник“, по ул. ,,Велчо Атанасов“, по ул. ,,Юндола“, по ул. ,,Добромирка“, по ул. ,,Георги Пеячевич“, по ул. ,,Кадин връх“, за съвместяване на улично-регулационните линии с имотните граници по одобрената КККР на всички УПИ, прилежащи на изброените улици, включително вътрешните регулационни линии на УПИ в кварталите, м. ,,Подуене-Редута“, район ,,Слатина“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №355 по т. 38, обявено на 31.05.2023 г. 

39.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4049/20.04.2023 г. относно приемане на годишният финансов отчет за 2021 г. на „Топлофикация София“ ЕАД, освобождаване от отговорност на надзорния и управителния съвети, разпределение на печалбата по годишният финансов отчет за 2021 г. и попълване на фонд „Резервен“ и определяне на регистриран одитор за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. и 2023 г. на „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков
Решение №356 по т. 39, обявено на 31.05.2023 г. 

40.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-3863/1/20.04.2023 г. относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2023 г.
Докл. Прошко Прошков, Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №357 по т. 40, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

41.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4239/1/04.05.2023 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2022 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №358 по т. 41, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

42.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15758/48/04.05.2023 г. относно осигуряване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонтни дейности на училища и детски градини през 2023 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №359 по т. 42, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

43.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5940/1/04.05.2023 г. относно осигуряване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на покрива на Културен център – „Люлин“, находящ се на територията на район „Люлин“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №360 по т. 43, обявено на 31.05.2023 г. 

44.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6407/1/04.05.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за полагане на топлоизолация на фасадите и частичен вътрешен ремонт на сградата на кметството в с. Доброславци, район „Нови Искър“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №361 по т. 44, обявено на 31.05.2023 г. 

45.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6436/1/04.05.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на неотложни и аварийни ремонтни дейности на покрив на физкултурен салон на 136 ОУ „Любен Каравелов", админ. адрес ул. „Димитър Петков“ №116 и детска площадка към Корпус 2 на ДГ № 120 „Детство под липите“, ул. „Позитано“ №    125, разположени на територията на Район „Възраждане“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №362 по т. 45, обявено на 31.05.2023 г. 

46.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5753/26/12.05.2023 г.  относно изменение и допълнение на Решение № 352 и Приложение № 1 към същото, по Протокол № 35/24.06.2021 г. на Столичен общински съвет за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на ремонтни дейности на обекти на образователната инфраструктура през 2021 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №363 по т. 46, обявено на 31.05.2023 г. 

47.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2237/1/18.05.2023 г. относно даване на разрешение за отдаване под наем чрез конкурс, за срок от 5 години, на реални части от недвижим имот, собственост на „Софинвест" ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №364 по т. 47, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

48.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2362/12/17.05.2023 г. относно финансиране на одобрени проекти по обявена сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура, в изпълнение на Решение № 176/09.02.2023 година на Столичен общински съвет.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №365 по т. 48, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

49.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2361/11/17.05.2023 г. относно финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2023 г. по Програма „Спорт в района“, Програма „Спорт за деца и ученици“, Програма „Спорт за всички“, в изпълнение Решение № 175 по Протокол № 72 от 03.04.2023  г. на Столичен общински съвет.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №366 по т. 49, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

50.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-178/1/21.04.2023 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Дентален център II - София" ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №367 по т. 50, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

51.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-568/1/21.04.2023 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина- София" ЕАД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №368 по т. 51, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

52.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4410/03.05.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина-София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №369 по т. 52, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

53.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-148/2/24.04.2023 г. относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център VIII-София" ЕООД да закупи и изгради със собствени средства фотоволтаична система - дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №370 по т. 53, обявено на 31.05.2023 г. 

54.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4411/03.05.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично –консултативен център XXVIII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №371 по т. 54, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

55.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4409/03.05.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Втора специализиран акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №372 по т. 55, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

56.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-183/3/04.05.2023 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №373 по т. 56, обявено на 31.05.2023 г. 
Приложение №1

57.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14429/28.11.2022 г. относно възстановяването на Мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк при Първа Софийска пехотна дивизия в Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата война 1913 г. и Първата световна война 1914-1918 г.
Докл. Карлос Контрера, Михаил Петров, Георги Георгиев, Димитър Вучев, Борислав Бориславов, Малина Едрева
Решение №374 по т. 57, обявено на 31.05.2023 г. 

58.Доклад вх.№ СОА16-ВК08-3085/15/15.07.2022 г. относно определяне пазарната цена на общински имот - ЧОС, представляващ Ателие и Галерия № 2 с идентификатор 68134.303.56.1.177 и РЗП от 226,41 кв.м., заедно с 1,503 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, разположен на територията на район „Възраждане“ - СО, ж.к. „Зона Б-18“ бл. 1, вх. Б, ет. 19.
Докл. Савина Савова
Решение №375 * по т. 58, обявено на 31.05.2023 г. 
* По жалба срещу Решение № 375 от 25.05.2023 г. на СОС е образувано адм. д. № 5854/2023 г., 53 състав на АССГ

59.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6618/04.05.2023 г. относно съгласие за безвъзмездно придобиване от Столична община на правото на собственост на поземлени имоти - държавна собственост, попадащи в границата на улична регулация на ул. „Добруджански край“ и бул. „инж. Иван Иванов“, находящи се на територията на район „Възраждане“ Столична община.
Докл. Савина Савова
Решение №376 по т. 59, обявено на 29.05.2023 г.

60.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5389/2/21.04.2023 г. относно доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VI- 969, кв. 62а, м. „Хаджи Димитър- част“, гр. София, ул. „Скайлер“ № 7,  СО- район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение №377 по т. 60, обявено на 31.05.2023 г. 

61.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4364/1/04.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в район ,,Подуяне“ – частна общинска собственост, върху които да се разположат преместваеми обекти.
Докл. Ева Митова
Решение №378 по т. 61, обявено на 31.05.2023 г. 

62.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18574/1/23.01.2023 г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, §22, ал. 1, т.1, буква „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията, във връзка с доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ XIV-984, кв. 19, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново “, чрез взаимно прехвърляне правото на собственост, съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост върху ПИ с идентификатор 68134.905.3234, с площ 238 кв.м. - частна общинска собственост, попадащ в УПИ XIV-984, кв. 19 и ПИ с идентификатор 68134.905.948 – собственост на физическо лице, представляващ реална част от УПИ XVII-1494, общ., с площ 251 кв.м, кв. 19, по плана на гр. София, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“ – СО.
Докл. Константин Павлов
Решение №379 по т. 62, обявено на 31.05.2023 г. 

63.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5517/2/03.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, предназначен за организиране на ученическото столово и бюфетно хранене в 45-то ОУ „Константин Величков“.
Докл. Иван Божилов
Решение №380 по т. 63, обявено на 31.05.2023 г. 

64.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6421/28.04.2023 г. относно конкурс за отдаване под наем  на части от  недвижими имоти /терени/- публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти на територията на район „Надежда“ съгласно одобрена схема от гл. архитект на Столична община съгласно  заповед №РД-18-48/12.10.2011г. на гл. архитект на Столична община.
Докл. Димитър Димов
Решение №381 по т. 64, обявено на 31.05.2023 г. 

65.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6226/1/27.04.2023 г. относно конкурс за отдаване под наем  на недвижими имоти / терени/- публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти на територията на район „Надежда“ съгласно одобрени схеми  по чл.62 ал.9 от ЗУТ.
Докл. Димитър Димов
Решение №382 по т. 65, обявено на 31.05.2023 г. 

66.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6274/27.04.2023 г. относно конкурс за отдаване под наем  на части от  недвижим имот /терени/- частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти на територията на район „Надежда“ съгласно одобрени схеми от гл. архитект на Столична община съгласно  заповеди № РД-09-09-07/27.01.2011 г., № РД-09-09-40/04.06.2012 г. и № РД-09-09-07/08.02.2016г. на Гл. архитект на Столична община.
Докл. Димитър Димов
Решение №383 по т. 66, обявено на 31.05.2023 г. 

67.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6277/2/10.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общинско училище на територията на Столична община – район „Студентски“.
Докл. Петко Горанов
Решение №384 по т. 67, обявено на 31.05.2023 г. 

68.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5026/2/21.04.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ, касаеща УПИ XХXV-508, кв. 5, местност „в. з. Килиите” чрез сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Теодор Петков
Решение №385 по т. 68, обявено на 31.05.2023 г. 

69.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4745/3/04.05.2023 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията по прилагане плана за регулация в обхвата на УПИ V-241 от кв. 21, м. „в.з. Килиите“, район Витоша, по плана на гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение №386 по т. 69, обявено на 31.05.2023 г. 

70.Доклад вх.№ СОА22-ГР94-1538/6/06.05.2023 г. относно доброволно прилагане на действащия план за регулация, одобрен с решение на общинския съвет по отношение на УПИ І-144 и попадащите в улична регулация части от поземлен имот с пл. № 144 от квартал № 1 в местност “бул. Цар Борис ІІІ”.
Докл. Теодор Петков
Решение №387 по т. 70, обявено на 31.05.2023 г. 

71.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5024/2/06.05.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ Х-1169,2631,2632,2732-за жс и УПИ XI-2732-за детска площадка и озеленяване, кв. 35, м. кв. Драгалевци, район Витоша, гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение №388 по т. 71, обявено на 31.05.2023 г. 

72.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5036/1/06.05.2023 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.1974.5258, представляващ УПИ V-130, кв.5, м. ”в.з. Габаро – Азмата“, район „Витоша“, чрез продажба на общинския дял на съсобственика.
Докл. Теодор Петков
Решение №389 по т. 72, обявено на 31.05.2023 г. 

73.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16311/2/06.05.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ XIV-919-ОбНС и УПИ XV-919-ОбНС, кв.43, местност „кв. Обеля“, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №390 по т. 73, обявено на 31.05.2023 г. 

74.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4457/3/18.04.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/, на недвижим имот-публична общинска собственост, с предназначение за ученически стол и бюфет, находящ се на територията на 171 ОУ „Стоил Попов“ – гр. Нови Искър.
Докл. Даниела Райчева
Решение №391 по т. 74, обявено на 31.05.2023 г. 

75.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2937/2/24.04.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 7 години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от сграда за търговия, находяща се административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Розова долина“ № 17а,  Район “Нови Искър”,  за търговска дейност.
Докл. Даниела Райчева
Решение №392 по т. 75, обявено на 31.05.2023 г. 

76.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4495/1/19.04.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот - публична общинска собственост, находяща се на територията район ,,Кремиковци“, кв. ,,Челопечене“, ул. ,,Ангел Маджаров“ №31
Докл. Лилия Донкова
Решение №393 по т. 76, обявено на 31.05.2023 г. 

77.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5981/21.04.2023 г. относно безвъзмездно придобиване от Столична община на правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, находящи се в район „Панчарево“,  с. Герман попадащи в улици.
Докл. Николай Гюров, Ангел Джоргов
Решение №394 по т. 77, обявено на 31.05.2023 г. 

78.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6010/1/01.06.2022 г. относно отмяна на решение № 598/26.07.2018 година по протокол № 58 на Столичен общински съвет; разглеждане на предложение за изменение на плана за регулация и границите на урегулирани поземлени имоти VIII – ОбНС и IХ – общ. от квартал № 139 по плана за регулация на село Лозен, посредством създаване на нови имоти – урегулирани поземлени имоти VIII – 4806, 4808 и IХ – 4806, 4807, 4808, 4809, както и прекратяване на съсобствеността върху имоти, части от тях.
Докл. Николай Гюров
Решение №395 по т. 78, обявено на 31.05.2023 г. 

79.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7117/12/09.12.2022 г. относно процедура по придобиване в собственост чрез изкупуване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 44063.6227.617 по КККР, кв.32, с. Лозен, СО-Район „Панчарево“.
Докл. Николай Гюров
Решение №396 по т. 79, обявено на 31.05.2023 г. 

80.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4408/22.03.2023 г. относно преименуване на улица в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“, с името „Христо Попов“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №397 по т. 80, обявено на 31.05.2023 г. 

81.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4452/22.03.2023 г. относно преименуване на улица в СО Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“, с името „Янкул Хрельовски“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №398 по т. 81, обявено на 31.05.2023 г. 

82.Доклад вх.№ СОА20-НЦ62-73/2/04.04.2023 г. относно именуване на безименна улица на територията на СО Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“, с името „Арх. Александър Баров“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №399 по т. 82, обявено на 31.05.2023 г. 

83.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3672/07.03.2023 г. относно именуване на неименувана улица, находяща се в кв. Горубляне, район „Младост”-СО, о.т. 272, о.т. 274 и о.т. 275 с името „Цветна поляна“.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №400 по т. 83, обявено на 31.05.2023 г. 

84.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3431/01.03.2023 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Студентски“, местност „Малинова долина – части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“ с името Любен Бозев - Силач.
Докл. Петко Горанов
Решение №401 по т. 84, обявено на 31.05.2023 г. 

85.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4269/17.03.2023 г. относно предложение за именуване на безименна улица, продължение на вече именувана  ул. „Арх. Димитър Цолов“, находящ се в м. „Витоша ВЕЦ - Симеоново“, район „Студентски“, 132 с името улица „Арх. Димитър Цолов“.
Докл. Петко Горанов
Решение №402 по т. 85, обявено на 31.05.2023 г. 

86.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2818/1/21.02.2023 г. относно предложение за именуване на безименна улица, находяща се в м.“ Драгалевци – разширение - север“, СО - Район „Витоша“, гр. София, именува с името  „Катя Паскалева“.
Докл. Теодор Петков
Решение №403 по т. 86, обявено на 31.05.2023 г. 

87.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3305/28.02.2023 г. относно именуване на безименна улица в м. „Манилов дол“,кв.5 и 5а, район Овча купел, започваща от О.Т. 70, през О.Т. 71, О.Т. 72, О.Т. 73, О.Т. 74 до О.Т. 75 , с  името  „Цветина“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №404 по т. 87, обявено на 31.05.2023 г. 

88.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3306/28.02.2023 г. относно именуване на безименна улица в м. „Подлозище-Горна баня-Разширение“, кв.96, 99 и 100, район „Овча купел“,  с името „Тученица“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №405 по т. 88, обявено на 31.05.2023 г. 

89.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11889/5/07.02.2023 г. относно поправка в Решение № 833 по Протокол 64 от 27.10.2022 г. на СОС при именуване на безименна улица в с. Железница  -  район „Панчарево“ – Столична община.
Докл. Николай Гюров
Решение №406 по т. 89, обявено на 31.05.2023 г. 

90.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-360/1/17.05.2023 г. относно удостояване с отличието „Почетен гражданин на София“ на проф. Станислав Памукчиев.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №407 по т. 90, обявено на 31.05.2023 г. 

91.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4866/18.05.2023 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Георги Константинов Христов – поет и писател.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №408 по т. 91, обявено на 31.05.2023 г. 

92.Питане вх.№СОА22-ВК66-13109/02.11.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно състоянието на „Софекострой“ ЕАД.
Отговор по т. 92
Приложение

93.Питане вх.№СОА23-ВК66-1873/16.02.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно водопроводът от София до Перник.
Отговор по т. 93

94.Питане вх.№СОА22-ВК66-14830/06.12.2022 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова – относно изплатени от Столична община обезщетения, изплатени задължения на Столична община по изпълнителни дела и изплатени средства за съдебни разноски, такси, адвокатски възнаграждения и експертизи.
Отговор по т. 94

95.Питане вх.№СОА22-ВК66-14633/02.12.2022 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмета на  район „Панчарево“ – Николай Гюров относно незаконосъобразно присвояване на имот-публична общинска собственост /улица/ от една страна и за недопустимо бездействие и отказ да се приложи от страна на кмета на район „Панчарево“ от друга.
Отговор по т. 95
Приложение

96.Питане вх.№СОА23-ВК66-2543/07.03.2023 г. от Карлос Контрера, Борислав Иванов – общински съветници до кмета на район „Младост“ -  Стефан Стефанов относно издадени разрешения за строеж на територията на столичен район „Младост“ и контрола по строителството за 2020-2022 г.
Отговор по т. 96

97.Питане вх.№СОА23-ВК66-2544/07.03.2023 г. от Карлос Контрера, Борислав Иванов – общински съветници до кмета на район „Лозенец“ -  Константин Павлов относно издадени разрешения за строеж на територията на столичен район „Лозенец“ и контрола по строителството за 2020-2022 г.
Отговор по т. 97

98.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5020/23.05.2023 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят – Банкя“ АД и даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят - Банкя“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.06.2023 г. извънредно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев
Решение №409 по т. 98, обявено на 31.05.2023 г. 

99.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4900/19.05.2023 г. относно промени в поименния състав на постоянни комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Карлос Контрера, Борислав Иванов
Решение №410 по т. 99, обявено на 31.05.2023 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/