Обратно Заседание № 79 от 29.06.2023 година

 ЗАСЕДАНИЕ № 79 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
29 юни 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3160/2/16.06.2023 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на мерките, предвидени в Програмата за опазване на околната среда на Столична община до 2027 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №522 по т. 1, обявено на 06.07.2023 г.
Приложение №1

2.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8967/22.06.2023 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна помощ на общински служител – главен специалист в отдел „УТК“ на Столична община район „Младост“.
Докл. Милка Христова, Стефан Стефанов
Решение №523 по т. 2, обявено на 06.07.2023 г.

3.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8008/02.06.2023 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Съюза на инвалидите в България, за нуждите на Дружество на инвалидите „Бусманци“– район „Искър, върху част от имот - частна общинска собственост,  представляващ помещения с площ от 61.2 кв. м. от сграда с обща застроена площ -120 кв. м., находящ се в УПИ I, кв. 21, с. Бусманци, ул. „ Генерал Йосиф В. Гурко” № 25
Докл. Ивайло Цеков
Решение №524 по т. 3, обявено на 06.07.2023 г.

4.Доклад вх.№ СОА21-ДИ04-2218/14/23.06.2023 г. относно запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) №  BGENVIRONMЕNT-3.002-0011-СО1 от 06.12.2021г., за проект „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община, чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №525 по т. 4, обявено на 06.07.2023 г.

5.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6139/23.06.2023 г. относно прехвърляне на капиталови средства от бюджета на направление „Зелена система, екология и земеползване“ към бюджета на Фондация „Асоциация за развитие на София“ за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на класирания на първо място проект от програмата „София избира зеленото“ – „Повече колела днес, по-чист въздух утре - Пъмп трак София“ в обект: Парк със зона за събития, детска и спортна площадка и пъмп трак съоръжение“ в поземлен имот 68134.4083.6095, УПИ XIII - за парк, спорт и пг, кв. 2Б, м. „Младост 3“, район „Младост“, Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №526 по т. 5, обявено на 06.07.2023 г.

6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15528/2/15.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения, в сграда с идентификатор 68134.202.1.2 - Акт за частна общинска собственост № 1821 от 27.01.2019 г. и идентификатор 68134.202.1.3 - Акт за частна общинска собственост № 1822 от 29.01.2019 г., намираща се на ул. „Дамян Груев“ № 8а.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №527 по т. 6, обявено на 06.07.2023 г.

7.Доклад вх.№ СОА23-ПП00-3/1/19.06.2023 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Умения, свързани с интелигентната специализация в контекста на двойния преход”(SKYLA - Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition), по Програма „Интеррег Европа” 2021-2027 на Европейския съюз.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №528 по т. 7, обявено на 06.07.2023 г.

8.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4929/7/13.06.2023 г. относно кандидатстване за финансиране с проектно предложение по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища към Министерство на образованието и науката (МОН).
Докл. Мирослав Боршош, Ангел Джоргов, Ирина Савина
Решение №529 по т. 8, обявено на 06.07.2023 г.

9.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2062/13/22.06.2023 г. относно разходване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Докл. Десислава Билева, Дончо Барбалов, Лорита Радева, Стефан Марков
Решение №530 по т. 9, обявено на 06.07.2023 г.

10.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6089/22.06.2023 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи за дейности по сключени Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за реализация на Проект BG16RFOP001-1.001-0002-C04 „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София”.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №531 по т. 10, обявено на 06.07.2023 г.

11.Доклад вх.№ СОА18-ПП04-4/107/22.06.2023 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци“, Столична община“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №532 по т. 11, обявено на 06.07.2023 г.

12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8337/08.09.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХVIII „за КОО и тп“, УПИ ХIХ „за КОО и тп“, кв. 10, изменение на план за улична регулация (ИПУР) на задънена улица от о.т.59-о.т.60 и на улица от о.т.60а до о.т.58, създаване на нов УПИ XVIII-490 „за КОО, офиси и жс“, кв. 10, м. „бул. Цар Борис III”, район „Витоша”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №533 по т. 12, обявено на 06.07.2023 г.

13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-8248/22.07.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Разсадника-бежанци“, кв. 13, УПИ I-„за читалище“ с цел образуване на нов УПИ III-811 „за жилищно стр., обществено обслужване“ в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1202.811 по КККР на район „Илинден“, представляващ неразделна част от изменение на план за регулация на м. „Разсадника - Бежанци”, кв. 13, УПИ I-„за читалище” и II-„за ел. подстанция” за създаване на кв. 13 (нов) и кв. 13а (нов) с нови УПИ I-„за озеленяване”, УПИ II-945 „за ел. подстанция” и УПИ III-945 „за админ. дейности”, създаване на улица от о.т.93а (нова) до о.т.109а (нова), което води до изменение на улица от о.т.107 до о.т.110 и от о.т.1094 до о.т.93, одобрен с решение № 535 по протокол № 37 от 20.07.2017 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №534 по т. 13, обявено на 06.07.2023 г.

14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5669/15.06.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 12 и о.т. 13. Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IX-522 и УПИ ІІІ – за озел. за образуване на нов УПИ IX-522 „за жс“ и нов УПИ ІІІ - за озелен., кв. 51, м. „Зона за отдих-Панчарево”, район „Панчарево” и изменение на план за застрояване (ИПЗ) на УПИ IX-522, кв. 51, м. „Зона за отдих-Панчарево”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №535 по т. 14, обявено на 06.07.2023 г.

15.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5389/02.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VIII „за ЖС“, по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2192.933 по КККР, за създаване на нов УПИ VI-933 „за ЖС“ и остатъчен УПИ VIII „за ЖС“, ИПУР на ул. „Зорница“ по о.т. 57-о.т.57а-о.т. 62а(нова), заличаване на задънена улица от о.т. 57а до о.т. 57б и създаване на нова по нови о.т. 57в до о.т. 57д, и свързаното с това ИПР за контактен УПИ XI-950, кв. 19а, м. „кв. Михайлово”, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №536 по т. 15, обявено на 06.07.2023 г.

16.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5758/13.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Къро“, район „Младост“ СО, кв. 12, нови УПИ I-9923, 9828 „за ЖС“ и УПИ II-9828 „за ЖС“ и кв. 12а, нови УПИ II-9856 „за ТП“, УПИ III-9828 „за ЖС и ОО“, УПИ XV-1137 „за жилища, магазини и офиси“; създаване на нова улица от о.т.304-о.т.305 (нова) до о.т. 311 (нова); план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №537 по т. 16, обявено на 04.07.2023 г.

17.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5790/14.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 04234.6989.5, 04234.6989.17, 04234.6989.18 по КККР на с. Бистрица, изменение на плана за улична регулация о.т. 601 и о.т. 601а за създаване на нова улица от о.т. 601в (нова) до о.т. 601г (нова), м. „в.з. Бистрица-разширение”, район „Панчарево” и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №538 по т. 17, обявено на 06.07.2023 г.

18.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10129/1/14.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за улична регулация по бул. „Царица Йоана“ от МС „Люлин“ до пътен възел със СОП и  прилежащите на булеварда УПИ, специализиран план по реда на чл. 111 във връзка с чл. 189 от ЗУТ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, район „Люлин“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №539 по т. 18, обявено на 06.07.2023 г.

19.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5879/16.06.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР), м. „Изток - изток част I и част II”, кв. 91, УПИ V-626 „за ЖС“ (проектен УПИ V-626), район „Изгрев” и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на контактен УПИ VI „за озеленяване“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Изток-Изток част I и част II“, одобрен с Решение № 241 по Протокол № 38 от 16.04.2009г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №540 по т. 19, обявено на 06.07.2023 г.

20.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5576/07.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в м. „Манилов дол“, кв. 10 за урегулиране на ПИ с идентификатори 68134.4377.6, 68134.4377.7 и 68134.4377.8 по КККР на район „Овча купел, изменение на плана за улична регулация при о.т. 35в и план за улична регулация за образуване на нова задънена улица от о.т.35в до о.т.35г, район „Овча купел“ на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №541 по т. 20, обявено на 06.07.2023 г.

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5902/19.06.2023 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ II „за обществено строителство”, кв. 31, м. „Младост 4”, район „Младост”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №542 по т. 21, обявено на 06.07.2023 г.

22.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5992/21.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация,  изменение на плана за регулация и план за регулация и застрояване, кв. 7 и кв. 21, м. „НПЗ Искър – север“, район „Искър“
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №543 по т. 22, обявено на 06.07.2023 г.

23.Доклад вх.№ СОА16-ВК66-11145/6/21.06.2023 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на направени разходи по проект „Прилагане на иновативни природосъобразни решения в градовете" (URBiNA Т), финансиран по Програма „Хоризонт 2020" на Европейския съюз.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №544 по т. 23, обявено на 06.07.2023 г.

24.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4559/1/22.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация на ул. ,,Марко Бочар“ с надлъжни и типови напречни профили, прилежаща на кв. 236, м. ,,Парк Гео Милев“ и на квартали 44, 42, 43, м. ,,Слатина –Хр. Смирненски“ и наложеното от това изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, район ,,Слатина“
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №545 по т. 24,  обявено на 06.07.2023 г. 

25.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5345/1/07.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) за парк „Кукуряк“ по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ, м. „кв. Овча купел - актуализация“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, район „Овча купел“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №546 по т. 25, обявено на 06.07.2023 г.

26.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-2178/2/15.02.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ ХП-4142,4141.4143,4126,4152,4256.4198,4200,4069, общ.- за КОО и подземни паркинг-гаражи, кв. 28А, ж.к. Младост IV, м. „Югоизточен град-район 4, зона 5“ и про¬дажба на имот с идентификатор 68134.4093.9471 - общинска собственост на собственика на законно изградена сграда
Докл. арх. Ивайло Петков
Решение №547 по т. 26, обявено на 06.07.2023 г.

27.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5033/9/22.06.2023 г. относно продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев, Диян Стаматов, Иван Таков, Грети Стефанова, Борислав Иванов, д-р Антон Койчев, д.м.
Решение №548 по т. 27, обявено на 06.07.2023 г.

28.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-4644/4/22.06.2023 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Метрополитен“ ЕАД, чрез непарична вноска и отмяна на Решение № 47 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера, Стефан Марков, Дончо Барбалов, Борислав Иванов, Иван Виделов
Решение №549 по т. 28, обявено на 06.07.2023 г.
Приложения №№1-10

29.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4993/23.05.2023 г. относно приемане на Стратегия  „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.
Докл. Малина Едрева, Карлос Контрера, Веселин Калановски, Иван Виделов
Решение №550 по т. 29, обявено на 06.07.2023 г.
Приложение №1
Приложение №2

30.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4972/22.05.2023 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2022 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2023 г.
Докл. Димитър Вучев, Владимир Митов
Решение №551 по т. 30, обявено на 06.07.2023 г.
Приложение №1
Приложение №2

31.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3079/16/21.06.2023 г. относно финансиране на проекти по Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 г. към Програма „Спорт за високи постижения“, в изпълнение на Решение № 234 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №552 по т. 31, обявено на 06.07.2023 г.
Приложение

32.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-1955/20.06.2023 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти.
Докл. Николай Стойнев
Решение №553 по т. 32, обявено на 06.07.2023 г.

33.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13186/5/22.06.2023 г. относно даване на съгласие „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД да закупи, със собствени средства, дълготрайни материални активи – нови и употребявани моторни превозни средства и специализирана техника.
Докл. Прошко Прошков, Стефан Марков, Николай Стойнев, Николай Велчев
Решение №554 по т. 33, обявено на 06.07.2023 г.

34.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6523/03.05.2023 г. относно продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на закон¬но построената върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2891, УПИ VII-2027 за „жс", кв. 7г, местност „ж.к. Надежда 1а и 16", CO - район „ Надежда.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №555 по т. 34, обявено на 06.07.2023 г.

35.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-292/2/14.06.2023 г. относно даване разрешение на „Диагностично-консултативно център XII - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №556 по т. 35, обявено на 06.07.2023 г.
Приложение №1

36.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15088/3/14.06.2023 г. относно избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно Решение № 1009 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Михаил Паргов, Владимир Митов
Решение №557 по т. 36, обявено на 06.07.2023 г.

37.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-287/2/14.06.2023 г. относно даване на съгласие на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, ендоскопска видео система за нуждите на бронхологичен кабинет.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №558 по т. 37, обявено на 06.07.2023 г.

38.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8837/20.06.2023 г. относно приемане на технико-икономическа обстановка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на Детско заведение с яслена група в нова жилищна сграда и за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. София, ул. „Васил Друмев“ № 40, срещу обезщетение за Столична община с равностойни обекти.
Докл. Пеню Пенев, Николай Александров
Решение №559 по т. 38, обявено на 06.07.2023 г.
Приложение №1

39.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-988/3/13.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот, терен – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Средец“, парк ,,Княз Борисова градина“. 
Докл. Трайчо Трайков
Решение №560 по т. 39, обявено на 06.07.2023 г.

40.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-216/6/30.05.2023 г. относно предоставяне под наем за срок от 3 три  години,  на нежилищно помещение– частна общинска собственост, находящо се  в сграда на булевард “Ген. Данаил Николаев” № 26, Район “Оборище”,  на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Здраве за всички”.
Докл. Николай Александров
Решение №561 по т. 40, обявено на 06.07.2023 г.

41.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8496/2/20.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общински училища на територията на Столична община, район „Оборище“.
Докл. Николай Александров
Решение №562 по т. 41, обявено на 06.07.2023 г.

42.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6350/2/30.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 10 години на имоти – частна общинска собственост, обособени в обект № 1, включващ 10 поземлени имота и обект № 2, включващ 2 поземлени имота, находящи се в местност “Предгаров площад” (“ГГЦ-зона В-15 и части от зона В-16 и В-17”), Район “Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №563 по т. 42, обявено на 06.07.2023 г.

43.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8034/2/14.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Сердика“, УПИ I-672, кв. 21 по плана на гр. София, м. „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов” № 54.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №564 по т. 43, обявено на 06.07.2023 г.

44.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8038/05.06.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. „Първа българска армия“, м. „НПЗ Военна рампа-изток“ 1 и 2 част по плана на гр. София.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №565 по т. 44, обявено на 06.07.2023 г.

45.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8139/06.06.2023 г. относно откриване процедура за провеждане на публичен  търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се  в гр. Бургас, ж.к. „Лазур“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №566 по т. 45, обявено на 06.07.2023 г.

46.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16210/4/13.06.2023 г. относно отдаване под наем, след провеждане на публично оповестен конкурс на общински нежилищни имоти – публична общинска собственост, намиращ се в 28 СУ „Алеко Константинов” на адрес бул. „Възкресение” № 60 на  на основание чл.21, ал.1, т.8 ат ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.3 от Наредбата за организиране на ученическото столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Иван Чакъров
Решение №567 по т. 46, обявено на 06.07.2023 г.

47.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8495/13.06.2023 г. относно отдаване под наем, след провеждане на публично оповестен конкурс на общински нежилищни имоти – публична общинска собственост, намиращ се в 17 СУ „Дамян Груев” на адрес ул. „Сава Михайлов” № 64 на основание на основание чл.21, ал.1, т.8 ат ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.3 от Наредбата за организиране на ученическото столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Иван Чакъров
Решение №568 по т. 47, обявено на 06.07.2023 г.

48.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8029/1/15.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, район ,,Красна поляна, м. ,,Барите“ – 2 част.
Докл. Иван Чакъров
Решение №569 по т. 48, обявено на 06.07.2023 г.

49.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7107/2/05.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, с адрес, гр. София, район ,,Илинден“, ж.к. ,,Св. Троица“, ул. ,,Цар Симеон“ №263. 
Докл. Иван Божилов
Решение №570 по т. 49, обявено на 06.07.2023 г.

50.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7494/2/08.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящо се в ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх. А, ет. 1
Докл. Иван Божилов
Решение №571 по т. 50, обявено на 06.07.2023 г.

51.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7514/1/12.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, с административен адрес ул. „Александър Михов“ №23 р-н ,,Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №572 по т. 51, обявено на 06.07.2023 г.

52.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6675/2/09.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имоти/терени – публична общинска собственост на територията на район ,,Надежда“, м. НПЗ“ Военна рампа – запад“  бул. „ Рожен“ № 4.
Докл. Димитър Димов
Решение №573 по т. 52, обявено на 06.07.2023 г.

53.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7365/1/07.06.2023 г. относно упълномощаване на  директора на ДГ № 115 "ОСМИ МАРТ"  за подписване на удължаване на действие на  Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, дирекция „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество” .
Докл. Димитър Димов
Решение №574 по т. 53, обявено на 30.06.2023 г.

54.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7790/1/14.06.2023 г. относно откриване на процедура За  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот публична  общинска собственост  на територията на район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №575 по т. 54, обявено на 06.07.2023 г.

55.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8011/02.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, на територията на СО – Район „Искър“, находящ се в кв. 54, м. жк. „Дружба- 1“, гр. София.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №576 по т. 55, обявено на 06.07.2023 г.

56.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7441/1/05.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за обществено хранене – кафе – сладкарница с идентификатор 1139444.1796.833.5 с площ от 145.00 кв. м., находяща се в с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 59 със специфично конкурсно условие за кафе – сладкарница.
Докл. Теодор Петков
Решение №577 по т. 56, обявено на 06.07.2023 г.

57.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7442/1/08.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за търговия с идентификатор 11394.1795.2332.1 с площ от 80.00 кв. м., находящ се в с. Владая, ул. „Иван Шишманов“ със специфично конкурсно условие магазин за хранителни стоки.
Докл. Теодор Петков
Решение №578 по т. 57, обявено на 06.07.2023 г.

58.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4301/2/20.06.2023 г. относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на общинската част на физически лица, съсобственици в имота, местност „в.з. Симеоново-Драгалевци-II част“, по плана на гр. София, находящ се на ул. „Йордан Иванов“ №  14.
Докл. Теодор Петков
Решение №579 по т. 58, обявено на 06.07.2023 г.

59.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7015/1/09.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи части от сградата на 27 СУ ,,Акад. Георги Караславов“, находящо се в ж.к. ,,Люлин – 6 м.р.“, ул. ,,Полк. Никола Попов“ №4.
Докл. Милко Младенов
Решение №580 по т. 59, обявено на 06.07.2023 г.

60.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4397/22.03.2023 г. относно отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за срок до реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 / пет / години.
Докл. Милко Младенов
Решение №581 по т. 60, обявено на 06.07.2023 г.

61.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7139/15.05.2023 г. и становище СОА23-ВК08-7137/1/01.06.2023 г. относно откриване на процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост на територията на Столична община - район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №582 по т. 62, обявено на 06.07.2023 г.

62.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7574/23.05.2023 г. и становище СОА23-ВК08-7571/1/30.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, р-н ,,Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №583 по т. 62, обявено на 06.07.2023 г.

63.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16151/6/19.06.2023 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на апартамент в построена върху него сграда, находящ се в с. Волуяк, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №584 по т. 63, обявено на 06.07.2023 г.

64.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7886/2/12.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, помещение за склад, находящ се в административна сграда – кметство на с. Световрачене.
Докл. Даниела Райчева
Решение №585 по т. 64, обявено на 06.07.2023 г.

65.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4038/2/18.05.2023 г. относно именуване на безименна улица в р-н „Студентски“ на доц. д-р Димитър Трифонов.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м.
Решение №586 по т. 65, обявено на 06.07.2023 г.

66.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6676/2/15.06.2023 г. относно именуване на безименна алея в ж.к. „Яворов“ на името на проф. арх. Васил Вълчанов – проектант на жилищния комплекс.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №587 по т. 66, обявено на 06.07.2023 г.

67.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6715/09.05.2023 г. относно именуване на безименна улица в с. Лозен  -  район „Панчарево“ – Столична община, с името „ИКОНОМ ЦАНКО ТОТЕВ“.
Докл. Николай Гюров
Решение №588 по т. 67, обявено на 06.07.2023 г.

68.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5958/20.06.2023 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Георги Господинов – български поет, писател, драматург и литературовед, първият българин, носител на литературната награда „Букър“ за своя роман „Времеубежище“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №589 по т. 68, обявено на 06.07.2023 г.

69.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5650/1/09.06.2023 г. относно присъждане на отличието „Почетен знак“ на Столична община на Анджела Родел - преводач, преподавател, музикант и етномузиколог.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №590 по т. 69, обявено на 06.07.2023 г.

70.Питане вх.№СОА23-ВК66-539/16.01.2023 г. от Бойко Димитров – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно информация за финансово състояние на Столична община.
Отговор по т. 70
Приложение

71.Питане вх.№СОА23-ВК66-1708/13.02.2023 г. от Бойко Димитров – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно информация за изградени и обновени детски площадки за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
Отговор по т. 71
Приложение № 1
Приложение № 2

72.Питане вх.№СОА23-ВК66-1874/16.02.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно „Софийска вода“ АД.
Отговор по т. 72 

73.Питане вх.№СОА23-ВК66-1875/16.02.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно споразумение на СО и ЕИБ в рамките на АА-010617.
Отговор по т. 73
Приложение № 1
Приложение № 2

74.Питане вх.№СОА23-ВК66-3870/13.04.2023 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно изпълнение на План за интегрирано развитие на Столична община – част отчуждаване на частни терени в зелените клинове.
Отговор по т. 74

75.Питане вх.№СОА23-ВК66-2049/22.02.2023 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмета на район „Подуяне“ -  Ева Митова относно пешеходен подлез на бул. „Ботевградско шосе“.
Отговор по т. 75

76.Питане вх.№ СОА23-ВК66-4454/04.05.2023 г. от Албена Кръстева – общински съветник до кмета на район „Надежда“  – Димитър Димов относно изграждане на ул. „Житен“, ж.к. „Надежда“ 3, в участъка от ул. „Алмус“ до  бул. „Ломско шосе“.
Отговор по т. 76

77.Доклад вх.№ СОА23-ДИ04-1405/1/23.06.2023 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“(2) по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и предоставяне заемообразно на средства за изпълнение на подготвителни дейности по процедурата.
Докл. Десислава Билева, Ирина Савина
Решение №591 по т. 77, обявено на 06.07.2023 г.

78.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9132/1/26.06.2023 г. относно процедура по придобиване от Столична община (СО) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69134.2816.1149 с площ от 399 кв. м. и на реална част от ПИ с идентификатор 68134.2816.872 с площ 163 кв. м., собственост на физически лица, попадащи в улична регулация между осови точки (О.Т.) /167-168-154/ по действащия регулационен план на м. „ж.к. Обеля-2“, район „Връбница“ - СО.
Докл. Ангел Джоргов, Младен Младенов
Решение №592 по т. 78, обявено на 06.07.2023 г.

79.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-59/2/23.06.2023 г. относно даване съгласие Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД да прекрати дейността на „ Служба по трудова медицина Света София 4 “ ЕООД чрез ликвидация.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №593 по т. 79, обявено на 06.07.2023 г.

80.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6129/23.06.2023 г. относно поставяне на паметник на ген. Владимир Вазов на бул. "Владимир Вазов" в поземлен имот с идентификатор 68134.606.939 на територията на район "Подуяне".
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, Борислав Бориславов, Карлос Контрера, Веселин Калановски, Грети Стефанова, Радослав Абрашев 
Решение №594 по т. 80, обявено на 06.07.2023 г.

81.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6181/26.06.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №595 по т. 81, обявено на 06.07.2023 г.
Приложение №1
Приложение №2

82.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-6885/3/27.06.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез извършване на непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Христиан Петров, Карлос Контрера
Решение №596 по т. 82, обявено на 06.07.2023 г.
Приложение А
Приложение Б

83.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-8713/1/27.06.2023 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД чрез непарична вноска и за сключване на допълнително споразумение към Договор за паричен заем, сключен между Столична община и „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Христиан Петров, Карлос Контрера
Решение №597 по т. 83, обявено на 06.07.2023 г.
Приложение А

84.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6115/1/27.06.2023 г. относно даване на съгласие за изпълнение на стенопис „Взаимовръзки“ на фасадата на 126 ОУ „Петко Ю. Тодоров“ – София.
Докл. Малина Едрева
Решение №598 по т. 84, обявено на 06.07.2023 г.

85.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4007/2/13.06.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от недвижим имот-публична общинска собственост, с предназначение за ученически бюфет, находящ се на територията на 179 ОУ „Васил Левски“ – с. Доброславци, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №599 по т. 85, обявено на 06.07.2023 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/