Обратно Заседание № 67 от 15.12.2022 година

 
ЗАСЕДАНИЕ №67 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
15 декември 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
ДНЕВЕН РЕД:
 
 

1.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13136/02.11.2022 г. относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г., размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 г.
Докл. Десислава Билева, Дончо Барбалов
Решение №929 по т. 1, обявено на 22.12.2022 г.

2.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14466/29.11.2022 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2022 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №930 по т. 2, обявено на 22.12.2022 г.

3. Доклад вх. № СОА22-ВК66-4070/1/16.06.2022 г. относно приемане на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община.
Докл. Зафир Зарков, Лорита Радева, Анна Стойкова, Симеон Колев, Димитър Вучев, Прошко Прошков, Радослав Абрашев
Решение № 931 по т. 3, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение № 1
Решението е обжалвано. Образувано е адм. дело № 411/2023 г., XXV тричленен състав, по описа на АССГ.

4.Доклад вх.№ СОА21-ДИ04-375/16/17.11.2022 г. относно приемане на нов Устройствен правилник на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 428 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Малина Едрева
Решение №932 по т. 4, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

5.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-1034/2/07.12.2022 г. относно приемане на дарение под формата на парични средства в размер на 300 000 лв. от Фондация „Америка за България“ за финансово подпомагане и обезпечаване на дейността на Общински културен институт „Научно-образователен детски център „Музейко“ и допускане на предварително изпълнение на приетото решение.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №933 по т. 5, обявено на 19.12.2022 г.

6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15055/08.12.2022 г. относно предоставяне на имоти - публична и частна общинска собственост – представляващи административна сграда с идентификатор 68134.408.272.4 и едноетажна нежилищна сграда с идентификатор 68134.408.272.9, и двете разположени в поземлен имот с идентификатор 68134.408.272, съставляващ УПИ І – за у-ще,  кв. 140, „м. Подуяне – Центъра“, район Оборище, гр. София, с адм. адрес ул. „Оборище“ № 44,  безвъзмездно за управление на 164 Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №934 по т. 6, обявено на 22.12.2022 г.

7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14003/18.11.2022 г. относно приемане на годишен план-график за 2023 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“.
Докл. Албена Атанасова
Решение №935 по т. 7, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14874/06.12.2022 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.004-0047-C03 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Албена Атанасова
Решение №936 по т. 8, обявено на 22.12.2022 г.

9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14028/19.11.2022 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на общинско имущество движими вещи, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. 
Докл. Десислава Билева
Решение №937 по т. 9, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14654/02.12.2022 г. относно разходване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  (ЗУО) за 2022 г.
Докл. Десислава Билева
Решение №938 по т. 10, обявено на 19.12.2022 г. 

11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14659/02.12.2022 г. относно разходване на средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.
Докл. Десислава Билева
Решение №939 по т. 11, обявено на 22.12.2022 г.

12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14162/22.11.2022 г. относно изпълнение на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.020, по приоритетна ос 1 „Води” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична  община за разплащане на разходи по проекта.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №940 по т. 12, обявено на 22.12.2022 г.

13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14624/02.12.2022 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите, работещи по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №941 по т. 13, обявено на 22.12.2022 г.

14.Доклад вх.№ СОА22-ПП00-3/8/06.12.2022 г. относно предложение за приемане на решение за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Столична община за реализация на СМР/дейности и доставка на съоръжения, обзавеждане и оборудване на обект „Основен ремонт/реконструкция на Общински културен институт „Средец“, предмет на интервенция по Проект BG16RFOP001-1.001-0009-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“ район „Оборище“.
Докл. Ангел Джоргов, Мирослав Боршош
Решение №942 по т. 14, обявено на 22.12.2022 г.

15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14959/07.12.2022 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Изграждане на Младежки център в Столична община“ по процедура BG-RRP-1.008-А1 „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиционен проект 4 „Младежки центрове”.
Докл. Ангел Джоргов, Ирина Савина, Мирослав Боршош
Решение №943 по т. 15, обявено на 22.12.2022 г.

16.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13826/15.11.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация от о.т. 185 (нова)-о.т. 186 (нова)-о.т. 187 (нова) до о.т. 188 (нова), Изменение на план за улична регулация от о.т. 188 (нова) - 188а (нова) - о.т. 188б (нова) - о.т. 188в (нова) - о.т. 188г (нова) - о.т. 188д (нова) - о.т. 188е (нова) до о.т. 42, м. „ЦГЧ Банкя – кв. Изгрев” и свързаното с това изменение на контактни УПИ I-467, УПИ III-466 и УПИ VI-2744 от кв. 19, УПИ VII-„за корекция на р. Банска и озеленяване”, терен за трафопост и озеленяване от кв. 21 и терен за Ж.П. ареал от кв. 83а, м. „ЦГЧ Банкя – кв. Изгрев”, район „Банкя.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №944 по т. 16, обявено на 22.12.2022 г.

17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14927/07.12.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв. 9“ с урегулиране на поземлените имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ, район „Искър“, изменение на план за улична регулация (ИПУР) на контактни улици, план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, план-схема на вертикално планиране и прекратяване на производството по одобряване на план за застрояване.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №945 по т. 17, обявено на 22.12.2022 г.

18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14963/08.12.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „гр. Банкя – ЦГЧ и кв. Изгрев” с териториален обхват: неурегулирана територия при граници- от север терен „за корекция на р. Банска и озеленяване; от изток кв. 81д; от юг терен „за ЖП ареал“; от запад улица от о.т. 88 до о.т. 85 от м. „гр. Банкя – ЦГЧ и кв. Изгрев ”, район „Банкя”, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ с придружаващите го план-схеми по част „Водоснабдяване и канализация“ и схема за вертикално планиране по чл. 108 от ЗУТ и свързаното с това изменение на план за улична регулация (ИПУР) в кръстовището при о.т. 85; между о.т. 20 и о.т. 305 (нова); между о.т. 47 и о.т. 315 (нова); при о.т. 317 (нова) и при о.т. 88 и изменение на план за регулация (ИПР) на терени „за корекция на р. Банска и озеленяване“ и „за ЖП“ ареал“, м. „гр. Банкя – ЦГЧ и кв. Изгрев”, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №946 по т. 18, обявено на 22.12.2022 г.

19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14996/08.12.2022 г. относно одобряване на проект за специализиран подробен устройствен план за трасе и метростанции на отклонение от Трета метролиния на „Софийски метрополитен“ през кв. „Слатина“ до кв. „Младост 1“, свързаните с него изменения на плана за регулация и одобряване на план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура към него.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №947 по т. 19, обявено на 22.12.2022 г.

20.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11286/3/21.11.2022 г. относно изменение на Решение № 802 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за приемане на пакет от мерки, целящи подобряване на пътната безопасност на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев, Зафир Зарков
Решение №948 по т. 20, обявено на 22.12.2022 г.

21.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-5957/3/07.12.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Центъра за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №949 по т. 21, обявено на 22.12.2022 г.

22.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-827/1/08.12.2022 г. относно даване на съгласие за поставяне на паметник на юристите-спасители на българските евреи.
Докл. Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Диана Тонова, Михаил Петров, Методи Лалов, Борис Милчев
Решение №950 по т. 22, обявено на 22.12.2022 г.

23.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14992/08.12.2022 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Иван Мечков, Стефан Марков, Ботьо Ботев, д-р Веселин Милев
Решение №951 по т. 23, обявено на 22.12.2022 г.

24.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14989/08.12.2022 г. относно избор на членове на съвета на директорите на ЛОЗАНА“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Ботьо Ботев, д-р Веселин Милев, Милка Христова
Решение №952 по т. 24, обявено на 22.12.2022 г.

25.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14991/08.12.2022 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Спортна София-2000“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Ботьо Ботев, Анатоли Илиев, Николай Николов
Решение №953 по т. 25, обявено на 22.12.2022 г.

26.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-14953/2/08.12.2022 г. относно даване на съгласие за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 37023.501.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Китен, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-94/21.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №954 по т. 26, обявено на 22.12.2022 г.

27.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-11526/2/08.12.2022 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД с непарична вноска, представляваща право на собственост върху недвижими имоти в кв. “Горубляне“, район „Младост“-СО и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството, във връзка с прилагане на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ с урегулиране на поземлените имоти по реда на чл.16 от ЗУТ за м.ж.к. “Горубляне 2“, НПЗ „Изток“-подзона „Горубляне“, ж.к. “Горубляне 3“, част от м.к.в. “Горубляне“, район „Младост“-СО, одобрен с Решение № 579 по Протокол № 60/21.07.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №955 по т. 27, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение А

28.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15050/08.12.2022 г. относно даване на съгласие за извършване на продажба на дълготрайни материални активи на „Топлофикация София“ ЕАД, представляващи поземлен имот с идентификатор 00357.5350.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение от 01.10.2020 г., находящ се в гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, кв. „Курило”, целият с площ от 4 362,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) и поземлен имот с идентификатор  00357.5350.1184 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение от 01.10.2020 г.,  находящ се в гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, кв. „Курило”, целият с площ от 57 031,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти.
Докл. Прошко Прошков, Николай Стойнев
Решение №956 по т. 28, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1
Приложение №2

29.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-16250/1/08.12.2022 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да сключи договори за особен залог върху вземания в полза на „Български енергиен холдинг“ ЕАД в изпълнение на Споразумение с регистрационен индекс № 74-2022/15.09.2022 г.
Докл. Прошко Прошков, Николай Стойнев
Решение №957 по т. 29, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1
Приложение №2

30.Доклад вх.№ СОА22-УЗ21-2909/5/08.12.2022 г. относно поставяне на паметна плоча в чест на 130-годишнината от създаването на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на фасадата на сградата, находяща се на адрес ул. „Будапеща“ № 1, Гьоте институт.
Докл. Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Васко Тодоров, Михаил Петров, Карлос Контрера, Методи Лалов, Борис Милчев
Решение №958 по т. 30, обявено на 22.12.2022 г.

31.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-15773/1/08.12.2022 г. относно продължаване на срока на ликвидация на „Метрострой“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №959 по т. 31, обявено на 22.12.2022 г.

32.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-489/1/08.12.2022 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център XVI- София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център I - Банкя“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Стефан Марков, Бойко Димитров
Решение №960 по т. 32, обявено на 22.12.2022 г.

33.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-14901/2/08.12.2022 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи споразумение за сътрудничество с „Пазари Запад“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №961 по т. 33, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

34.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-14577/1/08.12.2022 г. относно процедура по преобразуване на „Лабело“ ЕООД и „Заводпроект“ ЕООД чрез вливане на „Лабело“ ЕООД и „Заводпроект“ ЕООД в „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №962 по т. 34, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5

35.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-16410/2/08.12.2022 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в извънредното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 19.12.2022 г. извънредно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков
Решение №963 по т. 35, обявено на 19.12.2022 г. 

36.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14289/24.11.2022 г. относно утвърждаване на приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2023 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
Решение №964 по т. 36, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1
 
37.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14340/25.11.2022 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ за 2022 г., основни насоки, бюджет и програма за дейността на Фондацията за 2023 г.
Докл. Татяна Георгиева, Николай Стойнев, Диян Стаматов, Анатоли Илиев, Анна Стойкова, Николай Велчев, Петко Димитров, Владимир Митов
Решение №965 по т. 37, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1
Приложение №2

38.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13910/3/06.12.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на район „Овча купел“ на общински имот – сграда находяща се в кв. „Горна баня“, ул. „Каменица“ № 2 за разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида.
Докл. Татяна Георгиева
Решение №966 по т. 38, обявено на 22.12.2022 г.

39.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15054/08.12.2022 г. относно приемане на документ „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2023 г.”
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош
Решение №967 по т. 39, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

40.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-573/1/01.12.2022 г. относно даване на съгласие със собствени средства „ДКЦ ХІ-София“ ЕООД и „ДКЦ ХХІV-София“ ЕООД да предприемат действия по обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и технически паспорт – дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №968 по т. 40, обявено на 22.12.2022 г.

41.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-560/2/01.12.2022 г. относно даване на съгласие на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив - автоматизирана система за идентификация и определяне на антибактериална чувствителност на микроорганизми.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №969 по т. 41, обявено на 22.12.2022 г.

42.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-533/3/01.12.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1(един) брой нов DR панел за рентгенови снимки.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №970 по т. 42, обявено на 22.12.2022 г.

43.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-472/2/01.12.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХХІІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - хардуерни устройства и софтуерни продукти за доизграждане на мрежовата структура на киберсигурността.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №971 по т. 43, обявено на 22.12.2022 г.

44.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-384/2/01.12.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХVІІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №972 по т. 44, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

45.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14558/01.12.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани устави и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на общински лечебни заведения за болнична помощ.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №973 по т. 45, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5

46.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-490/3/06.12.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №974 по т. 46, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

47.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-561/2/07.12.2022 г. относно даване на съгласие Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД – гр. София да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Ирина Йорданова
Решение №975 по т. 47, обявено на 22.12.2022 г.

48.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-542/2/07.12.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център XV - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
Решение №976 по т. 48, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

49.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14958/07.12.2022 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински имот - частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години на Сдружение „Спортен клуб Шарк" по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка чл. 22, ал. 1, т. 2 от Наредбата за общинска собственост на Столичен общински съвет на помещение, с площ от 47.68 кв.м., самостоятелен обект на първи етаж в масивна жилищна сграда, с административен адрес: ул.“Три уши“ № 103, бл. 6, ет. 1 управляван от район „Възраждане”.
Докл. Савина Савова
Решение №977 по т. 49, обявено на 22.12.2022 г.

50.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14360/2/11.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект - магазин № 7, помещение с идентификатор 68134.405.115.2.207,  със склад и санитарен възел, със застроена площ от 20,30 кв. м,  Район “Оборище”,  за търговска дейност. находящ се в сграда с идентификатор 68134.405.115.2, със застроена площ от 1798 кв. м, представляваща пешеходен подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков” /между ЦУМ, хотел „Шератон“ и метростанция „Сердика“/.
Докл. Николай Александров
Решение №978 по т. 50, обявено на 22.12.2022 г.

51.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9312/1/28.10.2022 г. относно отдаване под наем на “Български пощи” ЕАД за извършване на универсална пощенска услуга, без провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда.
Докл. Делян Георгиев
Решение №979 по т. 51, обявено на 22.12.2022 г.

52.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16654/11.11.2022 г. относно промяна  предназначението на общинско жилище от фонд „Продажби” във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.
Докл. Делян Георгиев
Решение №980 по т. 52, обявено на 22.12.2022 г.

53.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14458/1/14.11.2022 г. относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от апартамент, находящ се в сградата на ул. „Плачковица“ № 17,  отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри с идентификатор 68134.901.892.3.38.
Докл. Константин Павлов
Решение №981 по т. 53, обявено на 22.12.2022 г.

54.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-3082/5/02.12.2022 г. относно сключване на договор по чл.15, ал.3 и ал.5 за довършване процедура по прилагане на подробния устройствен план, одобрен със Заповед РД09-50-770/02.06.2008г. на Гл. архитект на София на УПИ IV-398,399,400, кв.2в, м. НПЗ „Средец“, и учредяване на безсрочно и възмездно право на строеж върху имот с идентификатор 68134.1107.375, срещу обезщетение за Столична община в новопостроената сграда.
Докл. Иван Чакъров
Решение №982 по т. 54, обявено на 22.12.2022 г.

55.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16903/1/19.11.2021 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.1387.345.1, с площ от 57 кв.м., заедно с 1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1387.345, попадащи в урегулиран поземлен имот IV-345,346, кв.843, м. ”Триъгълника-Надежда”,  ул. ”Перун” № 12.
Докл. Димитър Димов
Решение №983 по т. 55, обявено на 22.12.2022 г.

56.Доклад вх.№ СОА22-ДИ03-93/5/25.11.2022 г. относно придобиване по давност на идеални части от самостоятелни обекти в сграда – жилищен блок № 257, ж.к. „Надежда ІІ“, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение №984 по т. 56, обявено на 22.12.2022 г.

57.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-12855/1/29.11.2022 г. относно продажба от Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.1979.865, с площ 580 кв. м, съставляващ урегулиран поземлен имот V – 865, кв. 26а, м. „Драгалевци“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение №985 по т. 57, обявено на 22.12.2022 г.

58.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14795/1/29.11.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 от ПЗР на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ XIX – 1372, кв. 70, м. „Владая“. находящ се в район „Витоша“, с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 92.
Докл. Теодор Петков
Решение №986 по т. 58, обявено на 22.12.2022 г.

59.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16708/2/29.11.2022 г. относно провеждане на процедура по реда §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ, за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІ-6305, кв. 63, местност „Горна баня“, район „Овча купел“ чрез прехвърляне правото на собственост върху реална част с площ 6 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 68134.4327.1501, включена в УПИ ІІ-6305, а Столична община да придобие реална част от общо 140 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 68134.4327.6305, попадаща в УПИ LI отреден за озеленяване.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №987 по т. 59, обявено на 22.12.2022 г.

60.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11888/04.08.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница ”, с административен адрес: ж.к. „Обеля - I“, бл. 104/3, вх. „А“, идентичен с вх. „В“.
Докл. Младен Младенов
Решение №988 по т. 60, обявено на 22.12.2022 г.

61.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15154/14.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от нежилищен имот-частна общинска собственост, част от поземлен имот, находящ се в гр. София, ул. ,,Връх Манчо“, пред бл.3, вх. В, район ,,Връбница“. 
Докл. Младен Младенов
Решение №989 по т. 61, обявено на 22.12.2022 г.

62.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14285/3/23.11.2022 г. относно процедура по придобиване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3205 с площ от 12 кв. м., собственост на физически лица, попадащ в улична регулация по действащ план за регулация и застрояване на м. „Стопански двор – Връбница“, район „Връбница” Столична община.
Докл. Младен Младенов
Решение №990 по т. 62, обявено на 22.12.2022 г.

63.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15432/2/28.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, находяща се в с. Подгумер, ул. „Стара планина“ № 23Б., район ,,Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №991 по т. 63, обявено на 22.12.2022 г.

64.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17531/29.11.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектиране, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда – бивша детска градина и пристрояване на два нови корпуса към нея в с. Войнеговци, Район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №992 по т. 64, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

65.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15355/1/23.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от сграда -  публична общинска собственост, находяща се на ул. ,,27“, кв. ,,Враждебна“, СО район ,,Кремиковци“. 
Докл. Лилия Донкова
Решение №993 по т. 65, обявено на 22.12.2022 г.

66.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15356/1/22.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от нежилищен имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО- район ,,Кремиковци“, кв. ,,Враждебна“, ул. ,,59-та“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №994 по т. 66, обявено на 22.12.2022 г.

67.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15606/2/29.11.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на ЗУТ  за УПИ II-357, кв. 48, район „Кремиковци“, с. „Желява“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №995 по т. 67, обявено на 22.12.2022 г.

68.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14746/1/29.11.2022 г. относно процедура по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ за придобиване на общински имот с идентификатор 14831.6520.433 с площ 24 кв. м., находящ се във в. з. „Врана-Лозен-Триъгълника“,  с. Герман, район Панчарево.
Докл. Николай Гюров
Решение №996 по т.68,  обявено на 22.12.2022 г.

69.Питане вх.№ СОА22-ВК66-927/31.01.2022 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно Парк „Княжевска борова гора“ и предприетите действия в тази връзка от страна на кмета на Столична община за запазването му широко обществено ползване.
Отговор по т. 69

70.Питане вх.№СОА22-ВК66-8488/28.07.2022 г. от Николай Велчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно Решение № 384 на СОС от 11.06.2009 г. в което изрично се разпорежда в IV „Целево“ да се използват средствата от продажбата на част от отнетия терен, чрез публичен търг за приватизация на СОАП и Решение на НС на СОАП № 1154/2010-04-16, сграда с УПИ /незавършено строителство с адрес ул.  „Люботрън“ 12, район „Лозенец“, за изграждане на плувен басейн и физкултурен салон към 21 СОА „Христо Ботев“.
Отговор по т. 70

71.Питане вх.№СОА21-ВК66-12223/22.12.2021 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно евентуален строеж в зелена площ в ж.к. Дианабад.
Отговор по т. 71

72.Питане вх.№СОА22-ВК66-10185/07.09.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно състояние на бул. „Витоша“.
Отговор по т. 72

73.Питане вх.№СОА22-ВК66-10854/21.09.2022 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно опасен терен на мястото на бившето езеро в парк „Лебеда“, кв. „Западен парк“, район „Красна поляна“.
Отговор по т. 73

74.Питане вх.№ СОА22-ВК66-14801/05.12.2022 г. от Диян Стаматов – общински съветник до кметовете на „Изгрев“ Делян Георгиев, „Лозенец“ Константин Павлов, „Студентски“ Петко Горанов, „Овча купел“ Ангел Стефанов, „Красно село“ Росина Станиславова – относно предприетите действия по изпълнение на Решение № 340 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет във връзка с определяне предназначението на общински жилища, включително в сгради до три етажа, за продажба на настанените в тях наематели.
Отговор по т. 74 от г-н Константин Павлов - кмет на район "Лозенец";
Отговор по т. 74 от г-н Петко Горанов - кмет на район "Студентски";
Отговор по т. 74 от г-жа Росина Станиславова - кмет на район "Красно село";

75.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18252/3/12.12.2022 г. относно частична промяна в структурата и общата численост на районна администрация „Слатина“ към Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №997 по т. 75, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

76.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15213/12.12.2022 г. относно общинско сътрудничество за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №998 по т. 76, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

77.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11699/5/09.12.2022 г. относно удължаване сроковете за изпълнение на временната художествена инсталация „Между миналото, което е и на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев по програма за временни художествени инсталации в градска среда „Навън“.
Докл. Малина Едрева
Решение №999 по т. 77, обявено на 22.12.2022 г.

78.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9291/8/12.12.2022 г. относно удължаване периода на изпълнение на проект, финансиран в рамките на Столична програма „Култура“ - 2022 г., приета с Решение № 97 по Протокол № 28 от 11.02.2022 г., изм. с Решение № 871 по Протокол № 44 на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година по отношение на проект „Нашата голяма чиста тайна! (история на РЪГБИ в България)“ на „Лакриц“ ЕООД.
Докл. Малина Едрева, Веселин Калановски
Решение №1000 по т. 78, обявено на 22.12.2022 г.

79.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15202/12.12.2022 г. относно индексация на цените по договори за строителство, сключени между Столична община и дружества изпълнители.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №1001 по т. 79, обявено на 22.12.2022 г.

80.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4093/4/12.12.2022 г. относно участие на Столична община като партньор в проектно предложение: „Изграждане на зелени и климатично-неутрални градски центрове“ (Building Green and Climate Neutral City-Hubs „Билдинг Грийн енд клаймат нутръл сити хаб“) с акроним: КЛИМАБОРОУ (CLIMABOROUGH) по Програма “Хоризонт Европа”, покана: Изследователски и иновационни действия в подкрепа на изпълнението на мисията за климатично неутрални и интелигентни градове (HORIZON-MISS-2021-CIT-02).
Докл. Генчо Керезов, Десислава Билева, Ирина Савина
Решение №1002 по т. 80, обявено на 22.12.2022 г.

81.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14247/5/12.12.2022 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт на санитарни възли в сградата на ул. Георги Бенковски №12“ за финансиране по Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.
Докл. Венера Милова, Ирина Савина
Решение №1003 по т. 81, обявено на 22.12.2022 г.

82.Доклад вх.№ СОА22-ГР94-5674/1/12.12.2022 г. относно промяна в състава на одитния комитет на „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Иван Таков, Стефан Марков
Решение №1004 по т. 82, обявено на 22.12.2022 г.

83.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-15392/3/09.12.2022 г. относно даване на съгласие за сключване на договор за заем за потребление на парични средства в размер на 1 912 440 лв. (един милион деветстотин и дванадесет хиляди четиристотин и четиридесет) между Столична община и „Столичен автотранспорт" ЕАД. ЕИК 121683408.
Докл. Карлос Контрера, Христиан Петров
Решение №1005 по т. 83, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

84.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18035/1/12.12.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на цялостно обновяване на мултифункционална спортна площадка, находяща се в ж.к. „Люлин“ - 2 м.р., изградена през 2009 г. със средства от СОПФ.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №1006 по т. 84, обявено на 22.12.2022 г.

85.Доклад вх. № СОА22-УЗ21-2666/2/12.12.2022 г. относно финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд за осигуряване на средства за изпълнение на ремонтни дейности в ДГ № 124 „Бърборино“ - р-н „Красно село“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №1007 по т. 85, обявено на 22.12.2022 г.

86.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16828/1/12.12.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на нови детски и спортни площадки на територията на район „Надежда“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №1008 по т. 86, обявено на 22.12.2022 г.

87.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15088/09.12.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения - публични предприятия - търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община и удължаване на срока на договорите за възлагане на управлението на общински лечебни заведения до избора на управители, след проведен конкурс.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
Решение №1009 по т. 87, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5

88.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17344/1/09.12.2022 г. относно отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок до 3 /три/ календарни години в общинските училища на територията на СО-район „Възраждане“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на Столична община.
Докл. Савина Савова
Решение №1010 по т. 88, обявено на 22.12.2022 г.

89.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17121/21.11.2022 г. относно учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на Клуб  художествена гимнастика „Левски-Триадица“ /Сдружение/ ЕИК130197832, за спортни нужди върху следния недвижим имот - общинска собственост, находяща се на ул. ‚Димитър Манов“ № 18, ж. к „Иван Вазов“, р-н „Триадица“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №1011 по т. 89, обявено на 22.12.2022 г.

90.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4400/8/07.12.2022 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на  територията на район „Люлин“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда.
Докл. Милко Младенов
Решение №1012 по т. 90, обявено на 22.12.2022 г.
Приложение №1

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ