Обратно Заседание № 59 от 07.07.2022 година


ЗАСЕДАНИЕ №59 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
07 юли 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

 

ДНЕВЕН РЕД:


1.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3347/36/07.02.2022 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.), изм. и доп. - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г., Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.
Докл. Георги Георгиев, Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Николай Стойнев, Борис Петров, Карлос Контрера, арх. Здравко Здравков
Решение №476 по т. 1, обявено на 14.07.2022 г.*

* Решението е върнато със Заповед № АК-03-3 /21.07.2022 г. на Областния управител на област София
Решението е обжалвано в частта на чл. 94в, „в частта, с която се определя размерът на административните наказания на част от административните нарушения". Образувано е адм. д. № 7622/2022 г., XIV тричленен св. на АССГ. Делото е прекратено с влязло в сила Определение. Решението е в сила.


2.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3654/12.04.2022 г. относно приемане на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление (ННУГМС).
Докл. Марта Георгиева
Решение №477 по т. 2, обявено на 14.07.2022 г.

3.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4821/1/28.06.2022 г. относно внасяне за разглеждане на План за действие, съдържащ мерките, сроковете и средствата за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столичната община, превод на жестов език при провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица и други дейности в изпълнение на Решение № 359 на Столичен общински съвет по Протокол № 35 от 24.06.2021 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №478 по т. 3, обявено на 14.07.2022 г.
Приложение №1


4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7189/30.06.2022 г. относно частична промяна в структурата и общата численост на столичната общинска администрация и на администрацията на район „Оборище“ към Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №479 по т. 4, обявено на 14.07.2022 г.
Приложение №1
Приложение №2

5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5595/31.05.2022 г. относно провеждане на тръжна процедура за продажба на негодни за втора употреба метални изделия от транспортната инфраструктура, съхранявани от „Софинвест“ ЕАД, находящи се в депо за съхранение „Младост“ и утвърдени с акт за брак № СОА22-ВК66-3434/06.04.2022г., на основание Заповед № СОА21-РД91-38/19.01.2022г. на кмета на Столична община.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №480 по т. 5, обявено на 14.07.2022 г.
Приложение №1

6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1664/4/16.06.2022 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 на Решение № 105 по Протокол № 48/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №481 по т. 6, обявено на 14.07.2022 г.

7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7103/29.06.2022 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от І до VІІ клас.
Докл. Мирослав Боршош, Диян Стаматов
Решение №482 по т. 7, обявено на 14.07.2022 г.

8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1699/18.02.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ VІ-879 „за жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор 68134.1500.879), кв.18а, м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част“, район „Искър“, представляващ неразделна част от ПУП-ПЗ на м. ж.к.  „Дружба 1 – I и II част“, одобрен с Решение № 555/28.07.2016 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №483 по т. 8, обявено на 14.07.2022 г.

9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7049/28.06.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на УПИ XII-999, кв. 60, м. „Надежда 3“, район „Надежда” и План за застрояване на УПИ X-985,986,1001, УПИ XI-1000,1002,1003, УПИ XII-999, УПИ XIII-998 и УПИ XIV-997, представляващи неразделна част от ПУП - План за регулация и застрояване на м. „Надежда 3“, одобрен с Решение № 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №484 по т. 9, обявено на 14.07.2022 г.

10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6956/27.06.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХVI за създаване на нов УПИ ХVI-2057,2101,2032 „за ЖС и ОО“, кв. 1, м. кв. „Илиянци“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. кв. „Илиянци“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 542 по протокол № 86 от 23.07.2015 г., т.49 на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №485 по т. 10, обявено на 14.07.2022 г.

11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7158/30.06.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за улична регулация (ПУР) за продължаване на улица от о.т.37к (съществуваща) до о.т. 72а (нова) и от о.т.72а (нова), о.т. 38(нова), о.т.39 (нова), о.т.40 (нова), о.т.41 (нова), о.т.42 (нова), о.т.43 (нова), о.т.44 (нова), о.т.45 (нова) до о.т.46 (нова), изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о.т. 37к, план за регулация (ПР) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 37914.6848.3150, 37914.6848.1723, 37914.6848.2411, 37914.6848.2316, 37914.6848.1727, 37914.6848.1728, 37914.6848.1750, 37914.6848.3113 и 37914.6848.3114 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кокаляне за създаване за създаване на нови УПИ I-3150,1723 „за ЖС“ и УПИ II-1727,1728,2316,2411 в кв. 19б и нов УПИ V-1750,3113,3114 „за ЖС“ в кв. 28а, м. ,,Разширение на в.з. Кокалянски ханчета”, район „Панчарево“, план за застрояване (ПЗ) на нови УПИ I-3150,1723 „за ЖС“ и УПИ II-1727,1728,2316,2411 в кв. 19б и нов УПИ V-1750,3113,3114 „за ЖС“ в кв. 28а, м. ,,Разширение на в.з. Кокалянски ханчета” и план-схеми за мрежите съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Вертикално планиране“ („ВП“) и „Водоснабдяване“, „Канализация“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №486 по т. 11, обявено на 14.07.2022 г.

12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6867/25.06.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-469, УПИ IV-467, УПИ V-СО и УПИ VI-548 от кв.1 и на УПИ ХІІ-469 от кв.8 за урегулиране на ПИ с идентификатори 68134.1894.467, 68134.1894.523, 68134.1894.548 и 68134.1894.1023 и свързаното с това ИПР на контактен УПИ II „за озеленяване и водни площи“; изменение на плана за улична регулация на улици: от о.т.27 до о.т.30 между квартали 1 и 8 за отпадане на участъка от о.т.27 до о.т.30; изменение на трасето от о.т.26 до о.т.66 за създаване на улица от о.т. 26 - о.т.26а /нова/ до о.т.66а /нова/ и свързаното с това изменение на терен без регулационно отреждане в кв.2; изменение на профила от о.т.65 до о.т.66 и от о.т.30 до о.т.64 за създаване на пешеходна връзка между квартали 1 (нов), 2 и 8 (нов) и промяна профила на улица от о.т. 32 до о.т. 33 и от о.т. 30-о.т. 31, м. „ж.к. Карпузица“, район „Витоша”, Столична община и План-схеми на мрежите на техническата инфраструктура - част ВиК.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №487 по т. 12, обявено на 14.07.2022 г.

13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7118/29.06.2022 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2021 г. на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2021 г., попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м.,  Дончо Барбалов
Решение №488 по т. 13, обявено на 14.07.2022 г.

14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7122/29.06.2022 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2021 г. на общински дружества в ликвидация.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м., Дончо Барбалов
Решение №489 по т. 14, обявено на 14.07.2022 г.

15.Доклад вх.№ СОА22-УЗ21-1444/3/30.06.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд подмяната на топлоинсталацията на сградата на 121 СУ „Георги Измирлиев“ в район „Триадица“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №490 по т. 15, обявено на 14.07.2022 г.

16.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9794/1/30.06.2022 г.  относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на многофункционална спортна площадка с прилежащ паркинг и трибуни в кв. Кумарица, гр. Нови Искър и реновиране и облагородяване на прилежащите площи на стадиона в кв. Кумарица, гр. Нови Искър.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №491 по т. 16, обявено на 14.07.2022 г.

17.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9795/1/30.06.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за основен ремонт на многофункционална спортна площадка в с. Балша, район „Нови Искър“ – Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №492 по т. 17, обявено на 14.07.2022 г.

18.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9650/3/30.06.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на проект „Основен ремонт/реконструкция на сграда със смесено предназначение (Център за временно настаняване „Света София“, административна сграда район „Илинден“ и търговски обекти), включен в Инвестиционната програма на Столична община, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020).
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №493 по т. 18, обявено на 14.07.2022 г.

19.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9808/3/30.06.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на обект „Реконструкция на дворно пространство и ограда на ДГ №119 „Детска планета“ в УПИ VI. кв.218, местност „Западно направление – етап Метростанция 5-7“, ул. „Брегалница“ №26-30, Район „Възраждане“ - Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №494 по т. 19, обявено на 14.07.2022 г.

20.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-14854/62/30.06.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонти на училища и детски градини през 2022 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №495 по т. 20, обявено на 14.07.2022 г.
Приложение №1

21.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9848/1/30.06.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършване на спешен ремонт на детска площадка, зад бл. 364 в ж.к. „Младост 3“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №496 по т. 21, обявено на 14.07.2022 г.

22. Доклад вх. № СОА22-ВК66-7068/29.06.2022 г. относно обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения по Програма „Европа“ 2022 на Столична община.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
Решение №497 по т. 22, обявено на 14.07.2022 г.
Приложение №1

23.Доклад вх.№  СОА22-ВК66-7058/28.06.2022 г. относно утвърждаване на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г.
Докл. Прошко Прошков, Стефан Марков, Николай Стойнев, Карлос Контрера
Решение №498 по т. 23, обявено на 14.07.2022 г.
Приложение №1

24.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7056/28.06.2022 г. относно изпълнение на Решение №  560 на Столичния общински съвет от 25.07.2019 г. за избор на независим международен консултант и външен мениджър на „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Прошко Прошков, Стефан Марков, Николай Стойнев, Карлос Контрера
Решение №499 по т. 24, обявено на 14.07.2022 г.

25.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-7297/4/28.06.2022 г.  относно даване на съгласие на „Пазари Запад” ЕАД за разходване на собствени средства за реновиране на временен пазар на бул. „Черни връх“ в имот 68134.901.1002, район „Лозенец“, гр. София.
Докл. Стефан Марков, Николай Стойнев, Карлос Контрера, Николай Велчев
Решение №500 по т. 25, обявено на 11.07.2022 г.

26.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7052/28.06.2022 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да учреди в полза на Столична община за нуждите на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) безвъзмездно право на ползване върху IV-ти етаж от сграда, находяща се на ул. „Ген. Й. Гурко“ № 12, район „Средец“, за срок от 5 (пет) години.
Докл. Николай Стойнев, Калоян Паргов, Грети Стефанова, Карлос Контрера
Решение №501 по т. 26, обявено на 14.07.2022 г.

27.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-8627/1/28.06.2022 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД за сключване на договор за кредит за финансиране на проект „Изграждане и експлоатация на многоетажен паркинг в район „Надежда“, върху УПИ II, кв. 77, м. „Надежда 1 Б“, район „Надежда“, град София и учредяване на обезпечения.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №502 по т. 27, обявено на 14.07.2022 г.
Приложение №А

28.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-8215/1/20.06.2022 г. относно даване на съгласие на „Пазари Изток” ЕАД за разходване на собствени средства и/или паричен заем за финансиране на СМР по проект „Изграждане на многоетажен паркинг на територията на пазар “Ситняково“.
Докл. Стефан Марков, Николай Стойнев, Карлос Контрера
Решение №503 по т. 28, обявено на 14.07.2022 г.

29.Доклад с вх.№ СОА22-ВК66-7178/30.06.2022 г. относно освобождаване и избор на нов член на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №504 по т. 29, обявено на 14.07.2022 г.

30.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7181/30.06.2022 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 08.07.2022 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м.
Решение №505 по т. 30, обявено на 08.07.2022 г.

31.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-273/2/28.06.2022 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №506 по т. 31, обявено на 14.07.2022 г.

32.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6574/20.06.2022 г. относно одобрение на Допълнително споразумение към Договор №СО-РД-56-1007/05.12.201Зг. между Столична община, „Столичен електротранспорт" ЕАД и „Център за градска мобилност" ЕАД и Договор №СО-РД-56-1008/05.12.2013 г. между Столична община, „Столичен автотранспорт" ЕАД и „Център за градска мобилност" ЕАД за обществен превоз на пътници от общинската транспортна схема на Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Кристиан Кръстев, Ангел Джоргов, Дончо Барбалов
Решение №507 по т. 32, обявено на 14.07.2022 г.
Приложение №А
Приложение №Б


33.Доклад вх.№СОА22-ТД26-8215/4/05.07.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за инвестиционен кредит за финансиране на проект „Изграждане на надземен етажен паркинг в УПИ  III, кв. 1, м. „Гео Милев – Подуяне - Редута“, р-н „Слатина“, гр. София.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №508 по т. 33, обявено на 14.07.2022 г.

34.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-579/1/05.07.2022 г. относно даване на разрешение управителния съвет на „ДКЦ V - София“ ЕООД да сключи извънсъдебна спогодба за опрощаване  на съществуващи задължения на Сдружение „Аутизъм Днес“ по договор за наем от 22.03.2021 г., сключен в изпълнение на Решение № 555 по Протокол № 23/12.11.2020 г. на Столичен общински съвет и за кредитиране на Сдружение „Аутизъм Днес“ чрез освобождаването му от задължение да заплаща наемана вноска до 01.01.2023 г.
Докл. Стефан Марков, Диян Стаматов, Карлос Контрера, Грети Стефанова
Решение №509 по т. 34, обявено на 14.07.2022 г.
Приложение №1

35.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7374/05.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Софекострой“ ЕАД.
Докл. Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №510 по т. 35, обявено на 11.07.2022 г. 
Приложение №1

36.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7371/05.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Метрополитен“ ЕАД.
Докл. Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №511 по т. 36, обявено на 11.07.2022 г. 
Приложение №1

37.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7375/05.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №512 по т. 37, обявено на 11.07.2022 г. 
Приложение №1

38.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7372/05.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД.Докл. Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №513 по т. 38, обявено на 11.07.2022 г. 
Приложение №1

39.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11631(7)/20.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на 21 кабинета на първия етаж и 3 помещения в сутерена за медико-социални дейности, намиращи се в нежилищна сграда, първият етаж, от която, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.404.96.26.1, със застроена площ 730,62 кв. м – частна общинска собственост, находящ се на булевард “Ген. Данаил Николаев” № 26, Район “Оборище”.
Докл. Николай Александров
Решение №514 по т. 39, обявено на 14.07.2022 г.

40.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5267/2/24.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имот – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №515 по т. 40, обявено на 14.07.2022 г.

41.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7815/5/27.06.2022 г. относно изкупуване на имот, попадащ в „Гробищен парк Малашевци“ и улица, собственост на физическо лице.
Докл. Ева Митова
Решение №516 по т. 41, обявено на 14.07.2022 г.

42.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4485/5/01.06.2022 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3, ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията, във връзка с довършване на изменение на действащия ПУП – ИПРЗ за УПИ ІV „ за озеленяване и ЖС“ и образуване на нов УПИ ХLІI-1139, 1140 „за ЖС“, кв. 206, м. „Подуяне – Редута“ и последващо учредяване на право на строеж върху съсобствения урегулиран поземлен имот, срещу обезщетение с предоставяне в собственост на Столична община на равностойни обекти.
Докл. Георги Илиев
Решение №517 по т. 42, обявено на 14.07.2022 г.

43.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5890/1/01.06.2022 г. относно отмяна на Решение № 402 по Протокол № 78 от 27.06.2019 година  и Решение  № 568 по Протокол № 23 от 12.11.2020 година на Столичен общински съвет.
Докл. Константин Павлов
Решение №518 по т. 43, обявено на 14.07.2022 г.

44.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1276/9/20.04.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – с идентификатор 68134.1203.918, находящ се в местност „ж.к. Разсадника – Бежанци”, парцел III от кв. 35, Район “Илинден”, върху която е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност по типов проект по одобрена схема на главния архитект на СО.
Докл. Иван Божилов
Решение №519 по т. 44, обявено на 14.07.2022 г.

45.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7231/1/27.06.2022 г. относно за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2461 – частна общинска собственост, находящ се на територията на район “Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение №520 по т. 45, обявено на 14.07.2022 г.

46.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8345/1/10.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение в сутерена на 4.ОУ "Проф. Джон Атанасов".
Докл. Ивайло Цеков
Решение №521 по т. 46, обявено на 14.07.2022 г.

47.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10040/30.06.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно, върху поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1505.2649 с площи 1470 кв.м., за който е отреден урегулиран поземлен имот УПИ IV-2373, кв.11, м. “ж.к. Дружба 2 – II“, район „Искър“  - Столична община, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроена сграда в полза на Столична община.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №522 по т. 47, обявено на 14.07.2022 г.

48.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8876/1/27.06.2022 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на построена върху нея сграда.
Докл. Теодор Петков
Решение №523 по т. 48, обявено на 14.07.2022 г.

49.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15140/6/02.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на две помещения, част от имот, разположен в сутерена в училищната сграда на 88 СУ “Д. Попниколов” – публична общинска собственост – за спортни дейности и за зъболекарски кабинет.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №524 по т. 49, обявено на 14.07.2022 г.

50.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4736/3/01.06.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл  в сила план,  чрез прехвърляне правото  на собственост върху реална част от поземлен имот, частна общинска собственост и придобиване на поземлен имот, собственост на частно лице, попадащ в улица.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №525 по т. 50, обявено на 14.07.2022 г.

51.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3171/2/01.06.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на чл.15, ал. 3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за одобряване на план за регулация на м. „бул. Сливница-ж.к. Люлин-9 м.р.“ за създаване на нов УПИ ІІ-111,116,117,120, кв.116, район „Люлин“.
Докл. Милко Младенов
Решение №526 по т. 51, обявено на 14.07.2022 г.

52.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6595/2/01.06.2022 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПР на съществуващи УПИ I-„за училище“ и УПИ II-9062,896-„за обществено обслужване“, кв. 37, м. „с. Мрамор“, район „Връбница”  и  сключване на предварителен и окончателен договор за взаимно  прехвърляне на  право на собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение №527 по т. 52, обявено на 14.07.2022 г.

53.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6597/2/01.06.2022 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на  територията на район „Връбница“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда.
Докл. Младен Младенов
Решение №528 по т. 53, обявено на 14.07.2022 г.

54.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7110/2/01.06.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на ЗУТ за УПИ II-855, кв. 44, м. ,,Модерно предградие”.
Докл. Младен Младенов
Решение №529 по т. 54, обявено на 14.07.2022 г.

55.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-19010/6/27.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години, на част от имот – частна общинска собственост, за разполагане на един брой преместваем обект (павилион).
Докл. Младен Младенов
Решение №530 по т. 55, обявено на 14.07.2022 г.

56.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3012/24.02.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на ЗУТ  за УПИ VI-398, кв. 17, район „Нови Искър“, с. „Мировяне“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №531 по т. 56, обявено на 14.07.2022 г.

57.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6735/1/01.06.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ І-551,552, кв.42, кв. ,,Враждебна”, район „Кремиковци“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №532 по т. 57, обявено на 14.07.2022 г.

58.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10276/5/18.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на два недвижими имота – частна общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 68134.8360.764, находящ се на улица “Балкан” № 12А и поземлен имот с идентификатор 22304.7891.548, находящ се на улица “28МА” № 28.
Докл. Лилия Донкова
Решение №533 по т. 58, обявено на 14.07.2022 г.

59.Доклад вх.№ СОА21-ДИ04-1894/5/19.08.2021 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ XX-17, кв. 1, м. в.з. „Беликата“, съставляващ по КККР поземлен имот с идентификатор 55419.6708.17.
Докл. Николай Гюров
Решение №534 по т. 59, обявено на 14.07.2022 г.

60.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2153/07.03.2022 г.  от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно договорни отношения между Столична община, Метрополитен ЕАД и Център за градска мобилност.
Отговор по т. 60

61.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2109/04.03.2022 г. от Симеон Колев – общински съветник до кмета на Столична община  – Йорданка Фандъкова относно договорения през есента на 2021 г. инвестиционен кредит от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ).
Отговор по т. 61

62.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2516/15.03.2022 г.  от Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно размер на компенсациите от държавата за повишените цени на електроенергията и горива за транспортните дружествата на Столична община.
Отговор по т. 62

63.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2937/25.03.2022 г. от Бойко Димитров – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно участие на Столична община в програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г.
Отговор по т. 63

64.Питане вх.№ СОА22-ВК66-3757/14.04.2022 г.  от Иван Таков и Альоша Даков – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно предвиждане за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводната мрежа в кварталите от район Витоша – Симеоново, Драгалевци, Бояна и Княжево.
Отговор по т. 64

65.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-373/1/01.06.2022 г. относно присъждане на отличие „Почетен знак на Столична община“ на Марияна Арсенова – директор на Държавен музикален и балетен център – София.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №535 по т. 65, обявено на 14.07.2022 г.

66.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7361/05.07.2022 г. относно удостояване със званието "Почетен гражданин на София" Янка Такева - синдикален лидер - председател на Съюза на българските учители.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова

67.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7237/01.07.2022 г. относно именуване на безименна улица в  р-н „Витоша“ на името на Стоянка Мутафова.
Докл. Малина Едрева
Решение №536 по т. 67, обявено на 14.07.2022 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                             /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/