Обратно Заседание № 20 от 24.09.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 20 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

24 септември 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 

ДНЕВЕН РЕД
 

 1. Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-2118/1/11.09.2020 г. относно прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 413 по т. 1, обявено на 01.10.2020 г.

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7245/08.09.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства за разходи по Проект № BG05M9OP001-2. 004-0047-C03 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“, процедура  BG05M9OP001-2. 004 „Услуги за ранно детско развитие“, Оперативна програма „Развитие човешките ресурси“ 2014-2020.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 414 по т. 2, обявено на 01.10.2020 г.

 3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7571/16.09.2020 г. относно участие с проект „Иновативен градски транспорт“ по /Покана 5/ с приоритет Подобряване качеството на въздуха по програма „Новаторски дейности в областта на устойчивото градско развитие“ от проектите на UIA (Urban innovative action).
  Докл. Кристиан Кръстев
  Решение № 415 по т. 3, обявено на 01.10.2020 г.

 4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1600/4/16.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения, в сграда с идентификатор 68134.202.1.2 – Акт за частна общинска собственост № 1821 от 27.01.2019 г. и идентификатор 68134.202.1.3 – Акт за частна общинска собственост № 1822 от 29.01.2019 г., намиращ се на ул. „Дамян Груев“ № 8а.
  Докл. Кристиан Кръстев
  Решение № 416 по т. 4, обявено на 01.10.2020 г.

 5. Доклад вх.№ СОА20-ТД26-8676/1/16.09.2020 г. относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване „Метрополитен“ ЕАД върху търговски обекти, разположени в метростанциите от Трета линия на Софийското метро.
  Докл. Кристиан Кръстев
  Решение № 417 по т. 5, обявено на 01.10.2020 г.
  Приложение

 6. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8457/3/16.09.2020 г. относно оптимизиране транспортната схема на масовия градски транспорт поради въвеждане в експлоатация на първия участък /метростанция „Красно село“ – метростанция „Хаджи Димитър“/ от третия лъч на столичното метро,  продължаващата епидемиологична обстановка и последствията от нея, като и други необходимости.
  Докл. Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Зафир Зарков
  Решение № 418 по т. 6, обявено на 01.10.2020 г.

 7. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3189/23.04.2020 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Дружба 1 – I и II част“, в частта му относно поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1500.2231, 68134.1500.2232, 68134.1500.2233 и 68134.1500.2234 по КККР на район „Искър“, попадащи в кв. 19 по плана, одобрен с Решение № 555/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, отменено частично с Решение № 4880/18.07.2018 г. по адм. Дело № 4107/2018 г. на АССГ.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 419 по т. 7, обявено на 01.10.2020 г.

 8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2873/08.04.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-232 и УПИ ІІ-231 за създаване на нов УПИ ХХІІІ-259 „за жс“, кв. 2, по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1980.259 по КККР и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 56 и о.т. 57 за създаване на нова задънена улица от о.т. 56б до о.т. 56в, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци - I част“, район „Витоша“, Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 420 по т. 8, обявено на 01.10.2020 г.

 9. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7750/1/20.07.2020 г. относно издаване на решение за изменени и продължаване срока на действие на Разрешително № 0050/20.07.2001 г. за водоползване на минерална вода, изм. и продължено с Решение № 248/05.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите с титуляр „Национална специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД с ЕИК 121461642, от водовземно съоръжение Сондаж № 1хг към находище на минерална вода „София-Овча купел“ – изключителна държавна собственост № 80 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, предоставено на Столична община с решение № 37/04.02.20011 г. на министъра на околната среда и водите – безвъзмездно за ползване и управление за срок от 25 години, материализирани в ново разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващи съоръжения.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 421 по т. 9, обявено на 01.10.2020 г.

 10. Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-2457/28.08.2020 г. относно приемане на Годишен общински план за насърчаване на инвестициите и политиката в областта на инвестициите на СО за 2020 г.,  утвърден от Кмета на СО, проект на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен  контрол за 2020-2021 г. и утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАПИ по изпълнението на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г.
  Докл. Николай Стойнев
  Решение № 422 по т. 10, обявено на 01.10.2020 г.
  Приложение

 11. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7007/28.08.2020 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД с непарична вноска, представляваща право на собственост върху недвижим имоти в район „Младост“ – СО и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството, във връзка с процедура по прилагане на план за регулация за прилежащите улици на УПИ II- 9997, 9998, 9999, кв.32-А, м. „Бул. Александър Малинов“, район „Младост“ – СО.
  Докл. Силвия Христова, Николай Стойнев, Лорита Радева, Милка Христова, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Арх. Здравко Здравков
  Решение № 423 по т. 11, обявено на 01.10.2020 г.
  Приложение А

 12. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7574/16.09.2020 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2019г. на „Чистота Искър“ ЕАД.
  Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева, Десислава Билева, д-р Георги Георгиев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 424 по т. 12, обявено на 01.10.2020 г.
  Приложение А

 13. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7310/09.09.2020 г. относно провеждане на конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ – общински еднолични акционерни дружества.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 425 по т. 13, обявено на 01.10.2020 г.

 14. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7312/09.09.2020 г. относно провеждане на конкурс за избор на управители на лечебни заведения за извънболнична помощ – общински еднолични дружества с ограничена отговорност.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 426 по т. 14, обявено на 01.10.2020 г.

 15. Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-147/1/09.04.2020 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична“ болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД да  закупи  със собствени средства дълготраен материален актив.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 427 по т. 15, обявено на 01.10.2020 г.

 16. Доклад вх.№СОА20-МЦ29-412/1/17.09.2020 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 28.09.2020 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м.
  Решение № 428 по т. 16, обявено на 01.10.2020 г.

 17. Доклад вх.№СОА20-МЦ29-284/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 429 по т. 17, обявено на 01.10.2020 г.

 18. Доклад вх.№СОА20-МЦ29-384/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
  Докл. Д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, Д-р Веселин Милев, Д-р Дончо Барбалов
  Решение № 430 по т. 18, обявено на 01.10.2020 г.

 19. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2927/09.04.2020 г. относно преобразуване на общински дружества „Пазари Юг“ ЕАД, „Пазари Север“ ЕАД, „Пазари Запад“ ЕАД, „Пазари Изток“ ЕАД и „Пазари Възраждане“ ЕАД.
  Докл. Борис Бонев
  Решение № 431 по т. 19, обявено на 01.10.2020 г.

 20. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12325/12/08.04.2020 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС на 8% идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.106.77, целият с площ от 517 кв. м., съставляващ УПИ XII-77, кв.556, м. „Център-Зона “А“ – юг“, находящ се в гр. София, район „Средец“, ул. „Шипка“ № 42.
  Докл. Трайчо Трайков
  Решение № 432 по т.20, обявено на 01.10.2020 г.

 21. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3059/1/23.04.2020 г. относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
  Докл. Николай Александров
  Решение № 433 по т.21, обявено на 01.10.2020 г.

 22. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6703/1/29.07.2020 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ II-1067, кв. 30 по действащия регулационен план на м. „Левски – зона Г“, одобрен с Решение № 4 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на Столичен общински съвет.
  Докл. Ева Митова
  Решение № 434 по т.22, обявено на 01.10.2020 г.

 23. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1988/1/23.04.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.3441, попадащ в ул. „Нелсън Мандела“, както и в безименна улица, собственост на физически лица.
  Докл. Константин Павлов
  Решение № 435 по т.23, обявено на 01.10.2020 г.
  * Решението е обжалвано  пред Административен съд София-град.
  * Образувано е адм. д. № 11459/2020 г., 33 св. по описа на АССГ.

  Съдебното производство е прекратено с влязло в сила определение.

 24. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8925/1/26.08.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.2287, попадащ в ул. „Флора Кънева“, собственост на физически лица.
  Докл. Константин Павлов
  Решение № 436 по т.24, обявено на 01.10.2020 г.

 25. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-435/15/29.07.2020 г. относно искане за закупуване по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.1001.757, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Тунджа“ № 33-37.
  Докл. Димитър Божилов
  Решение № 437 по т. 25, обявено на 01.10.2020 г. *
  * Решението е обжалвано  пред Административен съд София-град. Образувано е адм. д. № 11547/2020 г., 35 св. по описа на АССГ.
    Съдебното производство е прекратено с влязло в сила определение , постановено по адм. дело №11547/2020 г., 35 св., на АССГ оставено в сила с определение, постановено по адм. дело № 2706/2021 г., четвърто отделение на ВАС.

 26. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7182/1/15.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот в улична регулация, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден“, улица „Пиротска“, върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност по индивидуален архитектурен проект и одобрена подробна схема № 38 от главния архитект на СО.
  Докл. Иван Божилов
  Решение № 438 по т. 26, обявено на 01.10.2020 г.

 27. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4568/1/15.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на реална част с площ 40 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.1202.456, представляващ частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект и подробна схема № 17, одобрена от главния архитект на СО.
  Докл. Иван Божилов
  Решение № 439 по т. 27, обявено на 01.10.2020 г.

 28. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7180/1/15.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на реална част с площ 30 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.1201.67, представляващ частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект и подробна схема № 35, одобрена от главния архитект на СО.
  Докл. Иван Божилов
  Решение № 440 по т. 28, обявено на 01.10.2020 г.

 29. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5975/2/15.07.2020 г. относно прилагане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
  Докл. Димитър Димов
  Решение № 441 по т. 29, обявено на 01.10.2020 г.

 30. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9006/1/26.08.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на ЗУТ.
  Докл. Димитър Димов
  Решение № 442 по т. 30, обявено на 01.10.2020 г.

 31. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9275/1/26.08.2020 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
  Докл. Димитър Димов
  Решение № 443 по т. 31, обявено на 01.10.2020 г.

 32. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8369/2/26.08.2020 г. относно учредяване право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Надежда“, срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.
  Докл. Димитър Димов
  Решение № 444 по т. 32, обявено на 01.10.2020 г.

 33. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8683/1/26.08.2020 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията и последващо учредяване на право на строеж върху общинската част от новообразувания УПИ, находящ се на територията на район „Надежда“, срещу обезщетение чрез предоставяне в собственост на Столична община на равностойни самостоятелни обекти.
  Докл. Димитър Димов
  Решение № 445 по т. 33, обявено на 01.10.2020 г.

 34. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3290/6/18.05.2020 г. относно прилагане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
  Докл. Стефан Стефанов
  Решение № 446 по т. 34, обявено на 01.10.2020 г.

 35. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7509/3/29.07.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.4092.3345, попадащ в улица с о.т.626-о.т.628Б, м. бул. „Копенхаген“, собственост на физически лица.
  Докл. Стефан Стефанов
  Решение № 447 по т. 35, обявено на 01.10.2020 г.

 36. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2308/7/26.08.2020 г. относно промяна в характера на собственост на недвижим имот – от публична в частна общинска собственост, процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с проект ПУП – ИПР и сключване на предварителен и окончателен договори за прехвърляне на собственост от страна на Столична община, учредяване на вещно право на преминаване върху недвижими имоти и прилагане на улична регулация, предвидена по действащ подробен устройствен план на м. „Младост 4“, чрез безвъзмездно придобиване от Столична община на частни имоти на територията на район „Младост“.
  Докл. Стефан Стефанов
  Решение № 448 по т. 36, обявено на 01.10.2020 г.

 37. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-5345/7/15.07.2020 г. относно прехвърляне право на собственост върху 54,43% идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.1930.345-частна общинска собственост, кв. 198, м. „Павлово - Бъкстон“, бул. „Ал. Пушкин“ № 22, на собственика на законно построена върху него сграда.
  Докл. Теодор Петков
  Решение № 449 по т. 37, обявено на 01.10.2020 г.

 38. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7506/1/15.07.2020 г. относно продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1930.344 – частна общинска собственост, съставляващи УПИ III-344, кв. 198, м. “Павлово - Бъкстон“, район „Витоша“, на собственика на законно построена върху него сграда.
  Докл. Теодор Петков
  Решение № 450 по т. 38, обявено на 01.10.2020 г.

 39. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-10841/4/15.07.2020 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
  Докл. Теодор Петков
  Решение № 451 по т. 39, обявено на 01.10.2020 г.

 40. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-9190/3/29.07.2020 г. относно предложение за изкупуване от Столична община по реда на чл. 34, ал. 2 от ЗОС, на поземлен имот с идентификатор 68134.1935.2240 с площ 416 кв. м. – частна собственост, попадащ целия в улична регулация, като част от улица „Иван Багрянов“.
  Докл. Теодор Петков
  Решение № 452 по т. 40, обявено на 01.10.2020 г.

 41. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-439/1/12.03.2020 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена в имота сграда, находяща се на ул. „Мургаш“, м. „в.з. Мало Бучино“ – II част“, р-н „Овча купел“.
  Докл. Ангел Стефанов
  Решение № 453 по т. 41, обявено на 01.10.2020 г.

 42. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7281/1/15.07.2020 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ от 68,65 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 68134.4361.529, съставляващ УПИ VI-отреден за ТП и озеленяване, кв. 11, м. „жк. Люлин – 5-ти микрорайон“, СО – район „Люлин“, за пристрояване на съществуваща сграда – клубно помещение в трафопост, собственост на „РИВА 6“ ЕООД.
  Докл. Милко Младенов
  Решение № 454 по т. 42, обявено на 01.10.2020 г.

 43. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8004/1/26.08.2020 г. относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 41 по Протокол № 32 ат 10.12.2001 на Столичен общински съвет и ИПРЗ за кв. 19, м. „жк Люлин 6-ти м. р-н“, одобрен със Заповед № РД-09-50-517/08.12.2008 г. на Главния архитект на Столична община.
  Докл. Милко Младенов
  Решение № 455 по т. 43, обявено на 01.10.2020 г.

 44. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7997/1/26.08.2020 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ от 24,77 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 68134.4361.533, съставляващ УПИ  I-отреден за ЖС, ТП и обществено обслужване, кв. 7, местност „жк „Люлин – 4-ти микрорайон“, СО – район „Люлин“, за надстрояване на съществуващ самостоятелен обект в сграда.
  Докл. Милко Младенов
  Решение № 456 по т. 44, обявено на 01.10.2020 г.

 45. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-822/6/29.07.2020 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП чрез сключване на окончателен договор  по  чл. 15, ал.5 от ЗУТ, касаещ ПИ № 68134.2821.815, попадащ в УПИ II-815 и УПИ – 815 и УПИ III-за малко предприятие, кв. 5, м. „кв. НПЗ Орион и съседни жилищни територии“.
  Докл. Младен Младенов
  Решение № 457 по т. 45, обявено на 01.10.2020 г.

 46. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6235/1/20.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, на имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част – помещение с площ 14,20 кв. м., припадащи се към него идеални части от общите части на сградата, разположено на втория етаж в триетажна административна сграда, с. Чепинци, район „Нови Искър“, за срок от пет години, за осъществяване на здравна дейност (стоматологичен кабинет).
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 458 по т. 46, обявено на 01.10.2020 г.

 47. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-646/11/15.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице, чрез продажба на общинската част, представляваща 157/757 идеални части от поземлен имот с идентификатор 11884.5964.113, с. Войнеговци, район „Нови Искър“.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 459 по т. 47, обявено на 01.10.2020 г.

 48. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8778/1/30.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект за търговска дейност с идентификатор 00357.5348.1265.7.5 по КККР на Нови Искър, находящ се в гр. Нови Искър, кв. Курило.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 460 по т. 48, обявено на 01.10.2020 г.

 49. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-13019/7/17.08.2020 г. относно определяне на оценка за ПИ с идентификатор 57011.5983.164 с предоставено право на ползване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 461 по т. 49, обявено на 01.10.2020 г.

 50. Питане вх.№СОА19-ГР94-5938/09.12.2019 г. от г-н Тома Белев – общински съветник относно наличието на стратегически документи за развитието и устройството на София.
  Отговор по т. 50

 51. Питане вх.№СОА20-ВК66-3266/27.04.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно новата гора на София
  Отговор по т. 51.

 52. Питане вх.№СОА20ВК66-4962/22.06.2020 г. от Грети Стефанова – общински съветник относно водите на София.
  Отговор по т. 52

 53. Питане вх.№СОА20-ВК66-4979/22.06.2020 г. от Диана Тонова, Иван Виделов, Николай Николов и Альоша Даков– общински съветници относно нови общински детски градини построени и открити на територията на Столична община за периода 2012-2019 г., има ли и кои са детските градини на територията на Столична община, които за периода 2012-2019 г., не са финансирани/съфинансирани от бюджета на Столична община.
  Отговор по т. 53

 54. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-14161/152/21.09.2020 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на ремонтни дейности в общински обекти – училища и детски градини през 2020 година.
  Докл. Стефан Марков, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 462 по т. 54, обявено на 01.10.2020 г.
  Приложение 1

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                      (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)