Обратно Заседание № 50 от 24.03.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 50 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
24 март 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1134/04.02.2022 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Борислав Иванов
Решение №159 по т. 1, обявено на 31.03.2022 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7921/2/18.01.2022 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов, Мирослав Боршош
Решение №160 по т. 2, обявено на 31.03.2022 г.
Приложение А
Решение № 160/24.03.2022 г. по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. е частично обжалвано пред АССГ.
Образувано е адм. дело № 3715/2022 г., XVIII св., по описа на АССГ.
Образувано е адм. дело № 11376/2022 г., първо отделение, по описа на ВАС. Постановено е Определение № 11518/13.12.2022 г. по адм. дело № 11376/2022 г., първо отделение, по описа на ВАС. Съдебното производство е прекратено.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7921/7/10.03.2022 г. относно утвърждаване на Методика за определяне на цени на билети за вход при посещение на организирани прояви и/или концерти на съставите на Общински културен институт Дом на културата „Красно село“, Общински културен институт Дом на културата „Средец“, Общински културен институт Дом на културата „Искър“ и Общински културен институт „Надежда“.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №161 по т. 3, обявено на 31.03.2022 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-676/24.01.2022 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС).
Докл. Методи Лалов
Решение №162 по т. 4, обявено на 31.03.2022 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1710/18.02.2022 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем, на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №163 по т. 5, обявено на 31.03.2022 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2192/07.03.2022 г. относно създаване на нова социална услуга в общността – „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Застъпническо и посредничество“ на територията на Столична община, финансирана със средства от общинския бюджет по реда на чл. 53, ал. 3 от Закона за социалните услуги (ЗСУ).
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев
Решение №164 по т. 6, обявено на 31.03.2022 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2193/07.03.2022 г. относно създаване на нова социална услуга в общността – „ Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на жени, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: "Осигуряване на подслон" , „Информиране и консултиране“; „Застъпничество и посредничество“; „Общностна работа“; „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“) на територията на Столична община, финансирана със средства от общинския бюджет по реда на чл. 53, ал. 3 от Закона за социалните услуги (ЗСУ).
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев
Решение №165 по т. 7, обявено на 31.03.2022 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4445/2/28.02.2022 г. относно залесяване с горско-дървесни видове на част от поземлен имот с идентификатор 51250.5653.1 по КККР, землище на с. Негован, район „Нови Искър“, Столична община - публична общинска собственост.
Докл. Десислава Билева
Решение №166 по т. 8, обявено на 31.03.2022 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА21-КИ18-161/2/16.03.2022 г. относно промяна в структурата на Общински културен институт Дом на културата „Красно село“.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №167 по т. 9, обявено на 31.03.2022 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА21-КИ18-342/3/17.03.2022 г. относно отпускане на безлихвен кредит  на театър „София“ в размер на 180 000 (сто и осемдесет  хиляди) лв. от бюджета на театъра за покриване на дейности по реализация на спечелен проект BGCULTURE -2.001-0038  „Пер Гюнт пътува“ по Норвежката културна програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №168 по т. 10, обявено на 31.03.2022 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2212/08.03.2022 г. относно поемане на дългосрочен дълг от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране изпълнението на Проект „Разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап III – участък „ж.к. „Хаджи Димитър“ – ж.к. „Левски“ и участък „ул. „Шипка“ –  кв. „Гео Милев“ – ж.к. „Слатина“ – Тех. парк/Зала „Арена Армеец“ – бул. „Цариградско шосе“.
Докл. Дончо Барбалов, Ангел Джоргов
Решение №169 по т. 11, обявено на 31.03.2022 г.
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 3624/2022г.,  по описа на АССГ.
 
12.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-889/16.03.2022 г. относно приемане на Годишен общински план за насърчаване на инвестициите и политиката в областта на инвестициите на СО за 2022 - 2023 г., годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2022-2023 г. и утвърждаване на отчет на СОАПИ за извършената работа по изпълнението на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол и насърчаване на инвестициите за 2020-2021 г.
Докл. Николай Стойнев
Решение №170 по т. 12, обявено на 31.03.2022 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-886/16.03.2022 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти.
Докл. Николай Стойнев
Решение №171 по т. 13, обявено на 31.03.2022 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1704/18.02.2022 г. относно осигуряване на мостово финансиране по АДБФП №BG16M10P002-5.004- 0007-С01 / 09.10.2019 г., финансиран по ОПОС 2014-2020 г., за изпълнение на проект № BG16M10P002-5.004-0007 с наименование. Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси’’.
Докл. Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение №172 по т. 14, обявено на 31.03.2022 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2525/1/17.03.2022 г. относно приемане на Годишна програма за работа на Специализирания общински приватизационен фонд за 2022 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №173 по т. 15, обявено на 31.03.2022 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-268/6/17.03.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  подмяна на MARS компютър и софтуерен ъпгрейд на системата за апарат за магнитно-резонансна томография на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №174 по т. 16, обявено на 31.03.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2636/17.03.2022 г. относно експлоатация на нощните автобусни линии №1, №2, №3 и №4 на територията на Столична община и експерименталното въвеждане на нова автобусна линия № 173.
Докл. Карлос Контрера, Прошко Прошков
Решение №175 по т. 17, обявено на 31.03.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2376/11.03.2022 г. относно продължаване на участието на Столична община като партньор в реализирането на Програма „Къща за литература и превод в София“ за периода 2022 – 2027 г.
Докл. Малина Едрева
Решение №176 по т. 18, обявено на 31.03.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2276/09.03.2022 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4084.9395. с площ 18 355 кв. м., за срок от 20 г.
Докл. Анатоли Илиев, арх. Стефан Стефанов
Решение №177 по т. 19, обявено на 31.03.2022 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2550/16.03.2022 г. относно осигуряване на безвъзмездно ползване на масовия градски транспорт на бежанци от Република Украйна.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №178 по т. 20, обявено на 25.03.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-54/2/09.03.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №179 по т. 21, обявено на 31.03.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-76/2/09.03.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV - София“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №180 по т. 22, обявено на 31.03.2022 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-67/2/15.03.2022 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център XVI - София“ ЕООД, което се намира в район с повишен здравен риск.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №181 по т. 23, обявено на 31.03.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2151/07.03.2022 г. относно промени в поименния състав на постоянни комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Грети Стефанова
Решение №182 по т. 24, обявено на 31.03.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-684/24.01.2022 г. относно възлагане на Съвета за управление на ОГФМСП, на Надзорния съвет на СОАПИ и на Съвета за управление на СОПФ да вземат решения, съгласно които, считано от 01.03.2022 г. до края на мандата на СОС - 2019-2023 г. техните членове да получават за себе си възнаграждения в размер на една месечна минимална работна заплата в страната, а разликата над този размер да бъде предоставяна ежемесечно по сметка на Столична община за дейността на лекарите, медицинските сестри, санитари и персонал на общински болници, които се грижат за заразени с COVID-19 пациенти, както и за социални дейности, насочени към преодоляване на неблагоприятните последици от здравната, икономическата, енергийната и други кризи.
Докл. Методи Лалов
Решение №183 по т. 25, обявено на 31.03.2022 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-4292/3/25.02.2022 г. относно учредяване на право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.
Докл. Савина Савова
Решение №184 по т. 26, обявено на 31.03.2022 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-916/2/28.01.2022 г. и становище № СОА21-ВК08-5823/17/18.02.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Български червен кръст” върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище”, бул. „Генерал Данаил Николаев” № 8.
Докл. Николай Александров
Решение №185 по т. 27, обявено на 31.03.2022 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2566/2/14.03.2022 г. относно участие на Столична община, чрез район „Оборище“ като бенефициент в проектно предложение: „Бъдеще за децата: Предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“, финансиран от Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021.
Докл. Николай Александров
Решение №186 по т. 28, обявено на 31.03.2022 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4180/4/16.02.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищни имоти – помещения към трансформаторни постове – частна общинска собственост.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №187 по т. 29, обявено на 31.03.2022 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА18-ТД26-4212/15/25.01.2022 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за сключване на окончателен договор, във връзка с изменение на  плана за регулация и образуване на нов УПИ VI-591-„за чисто производство и администрация“,  квартал 4А, м. ”НПЗ Военна рампа-изток” 1 и 2 част , район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №188 по т. 30, обявено на 31.03.2022 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18759/3/04.03.2022 г. относно промяна характера на собствеността на сграда, находяща се на територията на район „Сердика“, кв. „Бенковски“, бул. „Лазар Михайлов“ № 53 – от публична в частна общинска собственост и отдаване под наем на помещения в сградата, без търг или конкурс, за задоволяване на здравни нужди на населението.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №189 по т. 31, обявено на 31.03.2022 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-463/3/25.02.2022 г. относно придобиване на ПИ с идентификатор 68134.904.3588, попадащ в обхвата на ул. „Арарат“, собственост на физически лица.
Докл. Константин Павлов
Решение №190 по т. 32, обявено на 31.03.2022 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3425/1/17.03.2022 г. относно предложение за     учредяване на право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Триадица“, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.
Докл. Димитър Божилов
Решение №191 по т. 33, обявено на 31.03.2022 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16312/05.11.2021 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване  на народно читалище „Тротоара 2020“ върху сграда частна общинска собственост, находяща се на територията на район „Триадица“, гр. София.
Докл. Димитър Божилов
Решение №192 по т. 34, обявено на 31.03.2022 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4237/17.03.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху част общински недвижим имот –частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Красна поляна”, ул. „Георги Папанчев” № 14, представляващ едноетажна сграда, нанесена в КККР, с идентификатор 681334.1114.1334.1.
Докл. Иван Чакъров
Решение №193 по т. 35, обявено на 25.03.2022 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-3705/4/22.02.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на филиал „Надежда“ към Дирекция „Социално подпомагане - Сердика“, безвъзмездно за управление имот – частна общинска собственост.
Докл. Димитър Димов
Решение №194 по т. 36, обявено на 31.03.2022 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18431/2/25.02.2022 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за кв. 80, м.ж.к. „Дружба”, район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №195 по т. 37, обявено на 31.03.2022 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5667/3/08.02.2022 г. относно предложение за приемане на дарение от юридическо лице   под формата на труд и услуги, изразяващо се извършване на ремонтни дейности на съществуваща спортна площадка на открито, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.1505.1834, район Искър, гр. София.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №196 по т. 38, обявено на 31.03.2022 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12368/3/25.02.2022 г. относно прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот с идентификатор 68134.1974.376, находящ се на улица “Николай Бинев” № 17, чрез продажба на общинския дял от имота, представляващ 13,67 % идеални части.
Докл. Теодор Петков
Решение №197 по т. 39, обявено на 31.03.2022 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3172/1/08.03.2022 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на част от едноетажна сграда, представляваща нежилищен имот–частна общинска собственост, находяща се в ж.к. Филиповци, район „Люлин“ СО.
Докл. Милко Младенов
Решение №198 по т. 40, обявено на 31.03.2022 г.
 
41.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1411/1/25.02.2022 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, с идентификатор 44224.5807.450, с площ от 621 кв.м., за който е отреден урегулиран поземлен имот III-450, кв.9, м.” с. Локорско”.
Докл. Даниела Райчева
Решение №199 по т. 41, обявено на 31.03.2022 г.
 
42.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10397/3/19.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.8360.538, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район “Кремиковци”.
Докл. Лилия Донкова
Решение №200 по т. 42, обявено на 31.03.2022 г.
 
43.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1946/07.02.2022 г. относно именуване на безименна улица находяща се в кв. 13, м. „Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. Сливница“, район „Люлин“, с името „Шеовица“.
Докл. Милко Младенов
Решение №201 по т. 43, обявено на 31.03.2022 г.
 
44.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1787/03.02.2022 г. относно именуване на безименна улица в с. Панчарево, -  район „Панчарево“ – Столична община, с името „СВЕТА ЕЛЕНА“.
Докл. Николай Гюров
Решение №202 по т. 44, обявено на 31.03.2022 г.
 
45.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1188/24.01.2022 г. относно именуване на безименна улица от о. т.  17А през о. т. 100Б до о. т. 100В  по плана на в. з. „Спирка Иваняне”, м. „Бели брег” с  името – „Света Петка Параскева”.
Докл. Рангел Марков
Решение №203 по т. 45, обявено на 31.03.2022 г.
 
46.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2760/21.03.2022 г. относно намаляване на капитала на „Спортна София - 2000“ ЕАД и даване на съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество между Столична община, Фондация „Америка за България“ и Химико-технологичен и металургичен университет за създаване на първото в България иновативно училище от ново поколение с фокус върху изучаването на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM) в съвременна и мотивираща образователна среда, което да служи и за база за продължаващо обучение на учители от цялата страна в съвременни образователни практики и иновации.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №204 по т. 46, обявено на 31.03.2022 г.
 
47.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2053/02.03.2022 г. от Стефан Марков – общински съветник до кмет на район „Красно село“ – Росина Станиславова –относно неусвоени бюджетни средства за извършване на текущ ремонт на пътища.
Отговор по т. 47
 
48.Питане вх.№СОА21-ВК66-12139/21.12.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно коледна реклама пред Народен театър „Иван Вазов“.
Отговор по т. 48
Приложение: Схема
Приложение: Разрешение за поставяне
 
49.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1754/21.02.2022 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмет на район „Студентски“ – Петко Горанов относно извършени ремонтни дейности в детски градини и строителство на детски градини на територията на столичен район „Студентски“.
Отговор по т. 49

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/