Обратно Заседание № 71 от 23.02.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ №71 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
23 февруари 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Декларация на Столичния общински съвет.
Решение №114 по т. 1, обявено на 02.03.2023 г.

2. Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2276/15/16.02.2023 г. относно одобряване на избрания кандидат във връзка с проведен конкурс № 7-СО-2022 г. за учредяване на безвъзмездно и срочно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Младост“, стадион „Горубляне“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №115 по т. 2, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1
Приложение №2

3. Доклад вх.№СОА22-ВК08-19134/1/18.01.2023 г. относно безвъзмездно прехвърляне на право на собственост чрез дарение на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ параклис на Софийска света митрополия, на основание чл.34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.1 от Наредбата за общинска собственост, във връзка с чл.54, ал. 3 от Закона за вероизповеданията и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Теодор Петков
Решение №116 по т. 3, обявено на 02.03.2023 г.

4. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10032/16/04.01.2023 г. относно проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Зафир Зарков, Христиан Петров, Радослав Влахов
Решение №117 по т. 4, обявено на 02.03.2023 г.

5. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10032/18/12.01.2023 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев
Решение №118 по т. 5, обявено на 24.02.2023 г. 

6. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10032/20/20.01.2023 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев, Грети Стефанова
Решение №119 по т. 6, обявено на 24.02.2023 г. 

7. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10032/25/31.01.2023 г. относно проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Зафир Зарков, Дончо Барбалов
Решение №120 по т. 7, обявено на 24.02.2023 г. 

8.Доклад вх.№СОА22-ВК66-6029/3/03.08.2022 г. и писмо вх. №СОА22-ВК66-6029/5/03.10.2022 г. относно приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, с която да се отмени  НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, Приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 1.03.2021 г., изм. - Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г., изм. - Решение № 5847 от 15.10.2021 г. по адм. дело № 5957 от 2021 г., XI тричленен състав на Адм. съд София-град, оставено в сила с Решение № 3327 от 7.04.2022 г. по адм. дело №77/2022 г., пето отделение на ВАС.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №121 по т. 8, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1
​​​​
9.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1787/14.02.2023 г. относно промяна на бюджета на Столична община за  IV-то  тримесечие на 2022г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №122 по т. 9, обявено на 02.03.2023 г.

10.Доклад с вх.№ СОА23-ВК66-1849/15.02.2023 г. относно Прилагане на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г от 30.12.2022г., ПМС №7/19.01.2023г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 година, ФО-1/20.01.2023г. и ФО-2/20.01.2023г. на Министерство на финансите.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №123 по т. 10, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

11.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4835/40/13.02.2023 г. относно приемане на Общински годишен план за младежта 2023 и Отчет за изпълнението на дейностите на Общинския годишен план за младежта за предходната 2022 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №124 по т. 11, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1
Приложение №2

12.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1859/15.02.2023 г. относно подписване на споразумение за сътрудничество между Столична община, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД и социални партньори.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №125 по т. 12, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1

13.Доклад с вх.№ СОА23-ВК66-1877/16.02.2023 г. относно участие на Столична община като координиращ бенефициент в проектно предложение по Програма LIFE 2021-2027 на ЕС, покана 2022г. за Стратегически интегрирани проекти – действия по климата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №126 по т. 13, обявено на 02.03.2023 г.

14.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18705/14/09.02.2023 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти за индивидуално ползване по реда и при условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) .
Докл. Десислава Билева
Решение № 127 по т. 14, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение № 1
Приложения №№ 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З,

15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15054/3/15.02.2023 г. относно Календар на културните събития на Столична община за 2023 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №128 по т. 15, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1

16.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1200/30.01.2023 г. относно приемане на парично дарение, с цел обезпечаване на отчуждително производство по реда на Глава III от Закона за общинската собственост.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №129 по т. 16, обявено на 02.03.2023 г.

17.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1413/03.02.2023 г. относно приемане на парично дарение, с цел обезпечаване на отчуждително производство по реда на Глава III от Закона за общинската собственост.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №130 по т. 17, обявено на 02.03.2023 г.

18.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1479/06.02.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за улична регулация, план за улична регулация и план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 68134.4369.11, 68134.4369.12, 68134.4369.19, 68134.4369.20, 68134.4369.25 и 68134.4369.27 по КККР за създаване на нови УПИ в квартали 47, 56 и 57, м. „кв. Филиповци”, район „Люлин” и свързаното с това изменение на плана за регулация за УПИ XV-396, кв. 47, план за вертикално планиране и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №131 по т. 18, обявено на 02.03.2023 г.

19.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1512/07.02.2023 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 1“ , район „Младост“-СО  в частта му относно проектeн УПИ III-575,576,597,600 ,,за обществено обслужване“ от кв. 36, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от  решение № 551 по протокол № 45/29.07.2009 год. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №132 по т. 19, обявено на 02.03.2023 г.

20.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1581/08.02.2023 г. относно даване на съгласие „Столичен автотранспорт“ ЕАД да сключи договор, по силата на който в полза на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД да бъдат учредени, възмездно и безсрочно, сервитутни права.
Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение №133 по т. 20, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1890/16.02.2023 г. относно даване на съгласие за закупуване на шест броя употребявани туристически автобуси и за увеличаване капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №134 по т. 21, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1

22.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1891/16.02.2023 г. относно разширяване и увеличаване на маршрутните линии по проект „Автобуси до училища на територията на Столична община“.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №135 по т. 22, обявено на 02.03.2023 г.

23.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1902/16.02.2023 г. относно въвеждане на Иновативен градски транспорт в изпълнение на проект ИНДЕКС: UIA05-202, АКРОНИМ: INNOAIR. ИМЕ: „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда" (Innovative demand responsive green public transportation for cleaner air in urban environment) на Европейската комисия.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, Дончо Барбалов
Решение №136 по т. 23, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1
Приложение №2

24.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4073/8/14.02.2023 г. относно отмяна на  Решение № 523 на Столичния общински съвет от 26.07.2018 г. и приемане на Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош, Анатоли Илиев
Решение №137 по т. 24, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1
Приложение №2

25.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18266/32/15.02.2023 г. относно приемане на актуализиран Списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет за управление и разпореждане за 2023 година.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош, Анатоли Илиев
Решение №138 по т. 25, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1

26.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1887/16.02.2023 г. относно даване на съгласие за подписване на меморандум за сътрудничество между Столична община и Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева
Решение №139 по т. 26, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1

27. Доклад с вх.№ СОА23-ВК66-1922/16.02.2023 г. относно предоставяне на знамена – български национален флаг, на общинските училища, детски градини и ясли на територията на Столична община по случай 3-ти март – Ден на Освобождението на България от османско владичество.
Докл. Георги Георгиев,  Мирослав Боршош
Решение №140 по т. 27, обявено на 24.02.2023 г. 

28.Доклад вх.№СОА23-ВК08-2288/2/16.02.2023 г. относно преименуване на улица "5037" в район "Искър" с името "проф. Иван Апостолов".
Докл. Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Васко Тодоров, Борис Милчев, Михаил Петров, Методи Лалов, Карлос Контрера
Решение №141 по т. 28, обявено на 02.03.2023 г.

29.Доклад вх.№СОА23-ВК08-2289/2/16.02.2023 г. относно преименуване на улица "412" в район "Младост" с името "проф. Петко Венедиков".
Докл. Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Васко Тодоров, Борис Милчев, Михаил Петров, Методи Лалов, Карлос Контрера
Решение №142 по т. 29, обявено на 02.03.2023 г.

30.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1384/03.02.2023 г. относно именуване на безименна улица в р-н „Студентски“ на името на първия български радио водещ Петър Витанов.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м.
Решение №143 по т. 30, обявено на 02.03.2023 г.

31.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1879/16.02.2023 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки, до приемане на Сборен бюджет на Столична община за  2023 г.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Малина Едрева, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №144 по т. 31, обявено на 02.03.2023 г.

32.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-28/1/08.02.2023 г. относно продължаване на срока за погасяване на отпуснати заеми от Столична община на „Медицински център I - Банкя“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №145 по т. 32, обявено на 02.03.2023 г.

33.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11619/2/16.02.2023 г. относно осигуряване на финансови средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева,  д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Ирина Йорданова, Карлос Контрера, проф. Иво Петров
Решение №146 по т. 33, обявено на 02.03.2023 г.

34.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4052/11/07.04.2022 г. относно прехвърляне правото на собственост върху 80,141% идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1895.1029 - частна общинска собственост, с площ от 716 кв.м. 
Докл. Теодор Петков
Решение №147 по т. 34, обявено на 02.03.2023 г.

35.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2183/1/13.02.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на плана за регулация на УПИ XLIV-1053, кв. 60, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци-II част“, район Витоша, гр. София. 
Докл. Теодор Петков
Решение №148 по т. 35, обявено на 02.03.2023 г.

36.Доклад вх.№ СОА20-НЦ62-924/13/29.04.2022 г. относно отмяна на решение №576 по протокол № 80/25.07.2019 г. на СОС и предоставяне на клубно помещение за безвъзмездно стопанисване и управление на район „Красно село" за откриване на клуб на пенсионера и инвалида на територията на район „Красно село" по реда на чл. 12, ал. 1, от Закона за общинската собственост в ж.к. Бели Брези, бл. 9. партер АОС№ 1785/2018 г.
Докл. Росина Станиславова
Решение №149 по т. 36, обявено на 02.03.2023 г.

37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7731/5/13.02.2023 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 /десет/ години  на  05 РУ-СДВР за приемна  на полицейските и младши полицейските инспектори и ИДПС  на част от недвижим имот- публична общинска собственост, находящ  се в гр. София,  ул. “Кракра“ №  2-а.
Докл. Николай Александров
Решение №150 по т. 37, обявено на 02.03.2023 г.

38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13132/2/06.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден”, с административен адрес: „кв. Гевгелийски“, местност „Гевгелийски“.
Докл. Иван Божилов
Решение №151 по т. 38, обявено на 02.03.2023 г.

39.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13650/16.09.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок до вземане на решение от компетентните органи за реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 години на реална  част от поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2258 и нежилищна сграда с идентификатор 68134.1383.2258.3, представляващи частна общинска собственост и находящи се в местност ж. к. “Надежда – 2а и 2б”, Район “Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение №152 по т. 39, обявено на 02.03.2023 г.

40.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16741/1/31.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот (помещение) -частна общинска собственост на територията на район ,,Надежда“, с административен адрес: гр. София, район ,,Надежда“, ж.к. ,,Надежда“ – 2 част, между бл.238 и бл.237.
Докл. Димитър Димов
Решение №153 по т. 40, обявено на 02.03.2023 г.

41.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16785/1/07.02.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се територията на район „Надежда“, с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“ -2 част, ул. „Свети Климент“ №63 А.
Докл. Димитър Димов
Решение №154 по т. 41, обявено на 02.03.2023 г.

42.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17258/23.11.2023 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройството на територията във връзка с изменение на подробен устройствен план за промяна на границите на УПИ ХI-106, кв.86, ж.к. „Дружба 1“, район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №155 по т. 42, обявено на 02.03.2023 г.

43.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-837/16.01.2023 г. относно промяна на предназначението на общинско жилище от фонд „ Продажби” на Столична община в жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №156 по т. 43, обявено на 02.03.2023 г.

44.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9758/4/16.08.2022 г. относно довършване на процедура за прилагане на план за регулация за УПИ ІV-1360,1450,1454 ,,за КОО”, кв.274, м. ,,Студентски град”.
Докл. Петко Горанов
Решение №157 по т. 44, обявено на 02.03.2023 г.

45.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18321/2/02.02.2023 г. относно учредяване право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД за изграждане трансформаторен пост – тип КТП (комплектен трансформаторен пост) с площ от 8.50 кв. м. и сервитутна зона за КТП с площ от 38.92 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 68134.1609.6141 по КККР на гр. София, УПИ Х – „за трафопост“, кв. 49, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част,  район „Студентски“.
Докл. Петко Горанов
Решение №158 по т. 45, обявено на 02.03.2023 г.

46.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17706/01.12.2022 г. относно предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, съставляващ УПИ ХІХ-снс, кв.24 по плана на местност „Беликата“, с.Панчарево, попълнен в действащата кадастрална карта с идентификатор 55419.6708.848, с площ 605,00 кв.м. /АОС №1035/03.11.1998г. на СО, район „Панчарево“.
Докл. Николай Гюров
Решение №159 по т. 46, обявено на 02.03.2023 г.

47.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16455/3/10.02.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на обекти,  публична общинска собственост - лекарски кабинети, стоматологичен кабинет и лаборатория,  разположени  в двуетажна сграда с идентификатор 44063.6226.3543.1, с предназначение – здравно заведение в с. Лозен,  район „Панчарево“, за срок от пет години.
Докл. Николай Гюров
Решение №160 по т. 47, обявено на 02.03.2023 г.

48.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16425/5/06.02.2023 г. относно поправка на явна техническа грешка в Решение № 30, протокол 68/12.01.2023 г., т. 30  на Столичен общински съвет в частта, касаеща преименуването на улица „15“, кв. Градоман, гр. Банкя от о. т. 17, о. т. 35- о. т. 35а, о. т. 34, о. т. 33, о. т. 32, о. т. 31, о. т. 29  до о. т. 30 с името – „Връх Вихрен” /като вместо ул. „15-та”, бъде преименувана ул. „Мусала /15-та /”.
Докл. Рангел Марков
Решение №161 по т. 48, обявено на 02.03.2023 г.

49.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16607/1/29.11.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ І-83, кв.7а, кв. ,,Изгрев“, гр. Банкя. 
Докл. Рангел Марков
Решение №162 по т. 49, обявено на 02.03.2023 г.

50.Питане вх.№СОА22-ВК66-14633/02.12.2022 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмета на  район „Панчарево“ – Николай Гюров относно незаконосъобразно присвояване на имот-публична общинска собственост /улица/ от една страна и за недопустимо бездействие и отказ да се приложи от страна на кмета на район „Панчарево“ от друга.
Отговор по т. 50
Приложения

51.Питане вх.№СОА22-ВК66-13762/15.11.2022 г. от Михаил Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно поддържане на зона 10 ПП „Витоша“.
Отговор по т. 51

52.Питане вх.№СОА22-ВК66-14303/24.11.2022 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк и демонтиране и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно – художествения синтез „1300-та години България“ и тяхното реаранжиране.
Отговор по т. 52

53.Питане вх.№СОА22-ВК66-14568/01.12.2022 г. от Николай Николов и Петко Димитров– общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно пешеходна пътека в Казичене и подлез под „Столичен околовръстен път“.
Отговор по т. 53

54.Питане вх.№СОА22-ВК66-14826/06.12.2022 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно изграждане на физкултурен салон на 100 ОУ „Найден Геров“, район „Сердика“ СО.
Отговор по т. 54
Приложение

55.Питане вх.№СОА22-ВК08-17961/3/26.01.2023 г. от Татяна Георгиева – общински съветник до кмета на Овча купел – Ангел Стефанов относно отказ на отговор на питане на общински съветник.

56.Питане вх.№СОА23-ВК08-2511/13.02.2023 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на район „Витоша“ – Теодор Петков относно извършени ремонти на тротоари и изградени нови тротоари за 2022 г., план-график за ремонт и изграждане на нови тротоари за 2023 г. на територията на Столичен район „Витоша“.
Отговор по т. 56

57. Доклад вх.№ СОА23-ТД26-1021/2/20.02.2023 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот, собственост на „Пазари юг“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №163 по т. 57, обявено на 02.03.2023 г.
Приложение №1

58. Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1991/20.02.2023 г. относно отбелязване на годишнина от руската инвазия в Украйна и продължаващата подкрепа на Столична община към Украйна и украинските граждани в София с двудневна кампания „Подкрепи приятел, създай приятелство“ на 25 и 26 февруари, 2023 г.
Докл. Малина Едрева, д-р Антон Койчев, д.м., Борислав Бориславов, Грети Стефанова, Михаил Паргов
Решение №164 по т. 58, обявено на 02.03.2023 г.

59. Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2294/08.02.2023 г. относно кандидатстване на район „Подуяне“-СО по Програма „Красива България“, мярка М02 „ Подобряване на социалната инфраструктура ” с проект „ Текущ ремонт на дворно пространство на ДГ105 "Ракета”, гр. София, ж.к. ‘‘Суха река”, ул. "Емануил Васкидович” № 40А с ПИ с идентификатор 68134.613.649, кв.85. УПИ П-за детска градина, м. „Ботевградско шосе-рамка“ по плана на гр. София, район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова
Решение №165 по т. 59, обявено на 02.03.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/