Обратно Заседание № 61 от 16.09.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ №61 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
16 септември 2022 г. (петък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9826/26.08.2022 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2021 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №678 по т. 1, обявено на 23.09.2022 г.
 
2.Връщане за ново обсъждане на Решение № 476 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА21-ВК08-3347/36/07.02.2022 г. от Георги Георгиев, арх. Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Николай Стойнев, Борис Петров, Карлос Контрера, Арх. Здравко Здравков , върнато със Заповед № АК-03-3/21.07.2022 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Решение № 679 по т. 2, обявено на 23.09.2022 г.
Решението е обжалвано в частта на чл. 94в, „в частта, с която се определя размерът на административните наказания на част от административните нарушения" . Образувано е адм. д. № 9187/2022 г., XV тричленен св. на АССГ. Делото е прекратено с влязло в сила Определение. Решението е в сила.
 
3.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10917/3/29.08.2022 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б.„б“ от ДДС № 01/26.01.2015 г. по европейски проект „Управление на силите и средствата за защита при земетресения в Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество“(BALANCE), финансиран по Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз (DG ECHO).
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №680 по т. 3, обявено на 23.09.2022 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ДИ02-1/5/12.07.2022 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №681 по т. 4, обявено на 23.09.2022 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9109/10.08.2022 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №682 по т. 5, обявено на 23.09.2022 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-8931/4/07.09.2022 г. относно участие на Столична община като партньор в проектно предложение с наименование: “DUETTE: Цифрови градски европейски близнаци за транспорт и околна среда” (DUETTE: Digital Urban European Twins for Transport & Environment) по Програма “Хоризонт Европа”.
Докл. Генчо Керезов, Кристиан Кръстев
Решение №683 по т. 6, обявено на 23.09.2022 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11371/4/13.07.2022 г. относно отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2021/2022 г. по Програма „София – град на младите и активните“ в изпълнение на Решение № 183 по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. и Решение № 836 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на СОС.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №684 по т. 7, обявено на 23.09.2022 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7970/16.07.2022 г. относно одобряване на проект за план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44063.6214.182 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Лозен за създаване на нов УПИ III-182 „за производство, ремонтна и складова дейност“, кв. 1, м. „Стопански двор-запад”, с. Лозен, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 17-о.т. 2 за създаване на улица от о.т. 17а (нова)-о.т. 17б (нова)-о.т. 17в (нова), о.т. 17г (нова), о.т. 17д (нова), район  „Панчарево” и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за  „Водоснабдяване и канализация“ („ВиК“), район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №685 по т. 8, обявено на 23.09.2022 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-8797/03.08.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на м. „Студентски град”, кв. 53, УПИ II-1356 „за паркинг“, район „Студентски”-СО, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град“, в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на Столичен общински съвет и свързаното с това изменение на улична регулация между о.т. 708а и о.т. 742 и уличнорегулационната граница на УПИ II откъм бул. „Г.М. Димитров“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №686 по т. 9, обявено на 23.09.2022 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9439/18.08.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.2808.40 по КККР, кв. 3г(нов), м. „Територии, прилежащи на пътен възел „Околовръстен път – бул. „Сливница“, план за улична регулация (ПУР) за нова улица от о.т.74б до о.т.74в(нова) и създаване на алея между кв. 3а и нов кв. 3г , район „Връбница“, и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „ВиК“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №687 по т. 10, обявено на 23.09.2022 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5119/4/11.08.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) -изменение на парцеларен план (ИПП) на трасето за обект: за площадка за резервоар ,,Бистрица“ с хлораторна станция в поземлен имот (ПИ) 0216, идентичен с ПИ с идентификатор 04234.6066.434 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и трасе на водопровод от ,,Рилски водопровод“ до кв. 42 на м. ,,с. Бистрица-разширение“ и от кв. 13а на м. ,,с. Бистрица“ до резервоар ,,Кокаляне“ в обхват на изменението: от ПИ с идентификатор 37914.6802.30 през ПИ с идентификатор 37914.6802.83 по южната граница на ПИ с идентификатор 37914.6802.82, през ПИ с идентификатор 37914.6803.110 до включване по одобреното трасе в ПИ с идентификатор 37914.6806.123 по северозападната граница на ПИ с идентификатор 37914.6806.125 по КККР на Кокаляне, район ,,Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №688 по т. 11, обявено на 23.09.2022 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9145/1/11.08.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация (ПУП – ИПУР) в участъка между о.т. 326а до о.т. 423 по ул. „Зорница“, с което се изменя плана за регулация на прилежащи УПИ и квартали – кв. 84а, кв. 85, кв. 89 и нов кв. 89а, заличаване на улица от о.т. 604 до о.т. 606, напречна на ул. „Зорница“, м. „Волуяк-гарата“, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №689 по т. 12, обявено на 23.09.2022 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5182/1/18.08.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за части от поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.904.1498, 68134.904.1648, 68134.904.1499, 68134.904.1621, 68134.904.3027, 68134.904.2448 и 68134.904.3010 по КККР, кв. 121, м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“, за създаване на нов УПИ II- за детска ясла, и ПУР по ул. „Флора Кънева“, в участъка от о.т. 192 до о.т.192а (нова).
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №690 по т. 13, обявено на 23.09.2022 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9006/3/17.08.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХХI „общ.“ за създаване на нов УПИ ХХIV-2066,2017,2068 „за ЖС и ОО“, кв. 2, местност кв. „Илиянци“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. „Илиянци“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 542 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №691 по т. 14, обявено на 23.09.2022 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9345/16.08.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т. 74б (съществуваща) с цел продължаване на задънена улица от о.т. 74б (съществуваща)-о.т. 74в (нова) до о.т. 74г (нова); откриване на задънена улица от о.т. 74в (нова)-о.т.74д (нова)-о.т.74е (нова) до о.т.74ж (нова); изменение на плана за регулация (ИПР) с оглед изменение на границите на УПИ I-„за озеленяване“ за създаване на нов УПИ I-517 за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.6701.517 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), нов УПИ VI-671 ,,за жс“ за ПИ с идентификатор 68134.6723.671 по КККР и УПИ VII-319 за ПИ с идентификатор 68134.6723.319 по КККР, план за застрояване (ПЗ) на нов УПИ VI-671 ,,за жс“кв. 1, м. ,,Детски град“, район ,,Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №692 по т. 15, обявено на 23.09.2022 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9343/16.08.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект ПУП-план за регулация и застрояване на м. НПЗ ,,Хладилника-Витоша“, район „Лозенец“, заедно с план-схеми на техническата инфраструктура, в частта му относно проектен УПИ I-268,271,272,273,1569 „за КО и офиси“, кв. 5, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 4 от  решение № 254 по протокол № 17/31.05.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №693 по т. 16, обявено на 23.09.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9186/11.08.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VIII-1701 „за ЖС и ОО“ и УПИ X-639 „за бензиностанция,  газостанция, обсл. сграда, паркинг и автомивка“, кв. 53, м. „Люлин-2м.р.“ и ИПУР от о.т. 229 до о.т. 230, от о.т. 229 до о.т. 405а и от о.т. 405а до о.т. 456в, район „Люлин“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №694 по т. 17, обявено на 23.09.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9584/22.08.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация за кв. 12г, УПИ IХ-876, 877, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение 325/27.06.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ на м. „Суха река-запад“, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №695 по т. 18, обявено на 23.09.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9569/22.08.2022 г. относно одобряване на   проект за подробен устройствен план –  ИПР в обхвата на УПИ ХХІ-174, кв. 63, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.2041.2126 и ИПУР на улица от о.т.72 до о.т.72а,  за създаване на нови УПИ ХХІ-2126-„за жс“ и ХХІV-„за озеленяване и траф.“ и нова задънена улица от о.т. 72б-о.т. 72г и о.т. 72в-о.т. 72д (нови),  м. в.з. „Симеоново - север”, район „Витоша”  , Столична община .
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №696 по т. 19, обявено на 23.09.2022 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9570/22.08.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ), м. „Подлозище-Горна баня-разширение”, район „Овча купел”, кв. 99, УПИ XIII-209, 1525, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Подлозище-Горна баня-разширение”, район „Овча купел”, одобрен с Решение № 384 по протокол № 64/26.06.2014г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №697 по т. 20, обявено на 23.09.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9659/23.08.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация между  о.т 685г и о.т. 685е, план за улична регулация за продължаване на улица от о.т. 685е до о.т 685ж нова; от о.т 685ж до о.т. 685з нова за образуване на нова задънена улица и план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори  44063.6216.3571, 44063.6216.3572, 44063.6216.3573, 44063.6216.3574, 44063.6216.3575 по кадастралната карта и кадастралната регистри (КККР) на с. Лозен за образуване на нови УПИ VII-3571, УПИ VIII-3572, УПИ IX-3573, УПИ X-3574, УПИ XI-3575, кв.138а, м. „с. Лозен“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №698 по т. 21, обявено на 23.09.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9657/23.08.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6938.3722, 04234.6938.3723, 04234.6938.3724 и 04234.6938.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица за създаване на нови УПИ XXXIX-126 „за жс“, УПИ XL-3722 „за жс“, УПИ XLI-3723 „за жс“, УПИ XLII-3724 „за жс“, кв. 8мб, изменение на план за застрояване (ИПЗ) с предвиждане на ново застрояване в нови УПИ XXXIX-126 „за жс“, УПИ XL-3722 „за жс“, УПИ XLI-3723 „за жс“, УПИ XLII-3724 „за жс“ и план за улична регулация (ПУР) от о.т.371а до о.т.375(нова) и нова задънена улица по нови о.т.372 до о.т.372б, м. ,,в.з. Бистрица-Манастира“, район „Панчарево” и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по части: „вертикално планиране“, „водоснабдяване и канализация“, „електрификация“, „план-схема за комуникационно транспортната мрежа“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №699 по т. 22, обявено на 23.09.2022 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9438/18.08.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на поземлен имот с идентификатор 68134.905.719 по КККР, за образуване на нов УПИ I-„за озеленяване“, кв. 3в, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“, и свързаното с това изменение на плана за улична регулация (ИПУР) по о.т.22д – о.т.22г и о.т.22г - о.т.29е - о.т.29д, район „Лозенец“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №700 по т. 23, обявено на 23.09.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9585/22.08.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация за кв. 63в, УПИ IV-569 „за офиси, магазини и складове“, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение 271/30.05.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ на м. „Хаджи Димитър-част“, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №701 по т. 24, обявено на 23.09.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-8083/5/08.09.2022 г. относно допълнение на Приложение № 1 на Решение № 308 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет, доп. С Решение № 663 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет, със спортни обекти, собственост на „Спортна София - 2000“ ЕАД, с цел насърчаване на физическата активност при деца и младежи с интелектуални затруднения на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев, Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Ботьо Ботев, Владимир Митов, Грети Стефанова
Решение №702 по т. 25, обявено на 23.09.2022 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10251/08.09.2022 г. относно осигуряване на средства за реализиране на дейности в областта на спорта от фондация „София – европейска столица на спорта“ за младежи със синдром на Даун.
Докл. Татяна Георгиева, Грети Стефанова
Решение №703 по т. 26, обявено на 23.09.2022 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-5379/5/08.09.2022 г. относно отмяна на Решение № 588 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет по Протокол № 60 за учредяване право на строеж върху част от собствен недвижим имот, съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.
Докл. Георги Георгиев, арх. Ивайло Петков, Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №704 по т. 27, обявено на 23.09.2022 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-11014/1/07.09.2022 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД  за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 14.09.2022 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Прошко Прошков, Николай Стойнев
Решение №705 по т. 28, обявено на 23.09.2022 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-8093/19.07.2022 г. относно приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура“.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош, Веселин Калановски, Владимир Митов
Решение №706 по т. 29, обявено на 23.09.2022 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9867/2/11.07.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно  за периода  от 10 октомври до 1 ноември 2022 г.  на Фондация „Изкуство-дела и документи“- юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза, на четири  магазина-частна общинска собственост, находящи се в пешеходния подлез „Източна порта на Сердика“, за използването им за  целите  на артистичен проект  „Sofia Art Projects“2.
Докл. Николай Александров
Решение №707 по т. 30, обявено на 23.09.2022 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6372/2/12.07.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. ,,Старата воденица”, попадащ в УПИ V – 1359, кв. 16 съгласно действащ ПУП - ПРЗ за м. „Орландовци - Малашевци“ на територията на СО – район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №708 по т. 31, обявено на 23.09.2022 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6068/2/11.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на три самостоятелни складови помещения находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут /сграда/ с идентификатор 68134.1201.5.4 по КККР на гр. София, публична общинска собственост, попадаща в нереализирана улична регулация на улица „Крум Хр. Стоянов“ от о.т.36 до о.т.36а, на територията на район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“.
Докл. Иван Божилов
Решение №709 по т. 32, обявено на 23.09.2022 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7878/2/ 20.06.2022 г. относно дава съгласие реална част от ПИ 68134.4365.29 - публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 10110/17.08.2020г., която реална част е идентична с проектен имот 68134.4365.146 с проектна площ 271.00 кв. м., включен в границите на проектен УПИ II4363.29; 4363.106; 4363.109; 4363.110; 4363.111; 4365.9; 4365.24; 4365.29 в кв. 64а с отреждане „За търговско-административен комплекс, жилища, трафопост, подземни гаражи и многоетажен паркинг“, да бъде обявена от публична в частна общинска собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение №710 по т. 33, обявено на 23.09.2022 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10056/2/12.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на територията на СО – район „Връбница“ на основание чл. 8, ал.1, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за общинската собственост, находящ се с. Волуяк, ул. „Зорница“, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №711 по т. 34, обявено на 23.09.2022 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА22-ВК8-10063/2/12.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на територията на СО – район „Връбница“ на основание чл. 8, ал.1, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за общинската собственост, находящ се с. Волуяк, ул. „Зорница“, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №712 по т. 35, обявено на 23.09.2022 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10619/2/13.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, находящ се в административната делова сграда на с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №713 по т. 36, обявено на 23.09.2022 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10064/2/14.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, находящ се в административната делова сграда на с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №714 по т. 37, обявено на 23.09.2022 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10615/2/14.07.2022 г. относно процедура по реда на чл. 15. ал 5 от Закона за устройство на територията, за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-„общ.“ от кв. 52а, м. „Волуяк-гарата“ и образуване на нови УПИ III-3100,3106,3108-„за ЖС“ за поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.3100, 12084.2700.3106 и 12084.2700.3108 с предвидено застрояване и УПИ VII-„общ.“ от кв. 52а и поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.3107 и 12084.2700.3109 - незастроени, попадащи в улица между осови точки О.Т. 320 - О.Т. 404=646/, м. „Волуяк-гарата, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №715 по т. 38, обявено на 23.09.2022 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-12408/3/25.08.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот-публична общинска собственост, с предназначение за ученически бюфет, находящ се на територията на 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №716 по т. 39, обявено на 23.09.2022 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17127/13/12.07.2022 г. относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) за отдаване под наем, находящи се в землищата на с. Казичене, с. Кривина, с. Железница, с. Долни Пасарел-„язовир Искър“,  на територията на район „Панчарево“ Столична община.
Докл. Николай Гюров
Решение №717 по т. 40, обявено на 23.09.2022 г.
 
41.Доклад вх.№ СОА19-ГР94-3325/10/27.06.2022 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице, чрез продажба на общинската част, представляваща 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 02659.2198.2572, находящ се на ул. „Знеполе“ №41, район „Банкя”
Докл. Рангел Марков
Решение №718 по т. 41, обявено на 23.09.2022 г.
 
42.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7858/14.07.2022 г. относно поставяне на паметна плоча на Николай Тодоров, режисьор и аниматор.
Докл. Малина Едрева, Веселин Калановски
Решение №719 по т. 42, обявено на 23.09.2022 г.
 
43.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2153/07.03.2022 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно договорни отношения между Столична община, Метрополитен ЕАД и Център за градска мобилност.
 
44.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2109/04.03.2022 г. от Симеон Колев – общински съветник до кмета на Столична община  – Йорданка Фандъкова относно договорения през есента на 2021 г. инвестиционен кредит от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ).
 
45.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2516/15.03.2022 г. от Николай Стойнев и Екатерина Йорданова – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно размер на компенсациите от държавата за повишените цени на електроенергията и горива за транспортните дружествата на Столична община.
 
46.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2937/25.03.2022 г. от Бойко Димитров – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно участие на Столична община в програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г.
 
47.Питане вх.№ СОА22-ВК66-3757/14.04.2022 г. от Иван Таков и Альоша Даков – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно предвиждане за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводната мрежа в кварталите от район Витоша – Симеоново, Драгалевци, Бояна и Княжево.
 
48.Питане вх.№СОА22-ВК08-4978/1/25.07.2022 г. от Михаил Петров – общински съветник до кмета на район „Овча купел“ -  Ангел Стефанов относно равностойни урегулирани имоти във връзка с Ваш отговор № РОК22-ЕВ00-94/1/30.03.2022 г.
 
49.Питане вх.№СОА22-ВК08-11282/25.07.2022 г. от Михаил Петров – общински съветник до кмета на район „Красна поляна“ – Иван Чакъров относно имотите в карето от бул. „Константин Величков“ до ул. „Индже Войвода“ и от ул. „Три уши“ до ул. „д-р Калинков“.
 
50.Питане вх.№СОА22-ВК08-11283/25.07.2022 г. от Михаил Петров – общински съветник до кмета на район „Красна поляна“ – Иван Чакъров относно поземлени имоти в кв. „Факултета“.
 
51.Питане вх.№СОА22-ВК08-11281/25.07.2022 г. от Михаил Петров – общински съветник до кмета на район „Красна поляна“ – Иван Чакъров относно имотите във „Виетнамски общежития“.
 
52.Питане вх.№СОА22-ВК08-11284/25.07.2022 г. от Михаил Петров – общински съветник до кмета на район „Люлин“ – Милко Младенов относно гетото в кв. „Филиповци“.
 

53.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-199/6/09.09.2022 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти" ЕАД да сключи нов договор за заем за послужване върху магазин №1 с идентификатор 68134.306.403.1.57, застроена площ 182.29 кв.м. находящ се на първи и полуетаж, състоящ се от едно помещение, тоалетна с площ 3.02 кв.м., находяща се на първи етаж на кота +0.00 м. и обслужващо складово помещение с площ 15.05 кв.м., находящо се на полуетаж на кота +1.15 м. в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, ул. "Царибродска” №136-142 със „Сдружение на украинските организации в България Мати Украйна".
Докл. Георги Георгиев, проф. Иво Петров, Стефан Марков, Грети Стефанова, Карлос Контрера
Решение №720 по т. 53, обявено на 23.09.2022 г.

54.Доклад вх.№СОА22-ВК66-2550/6/12.09.2022 г. относно осигуряване на безвъзмездно ползване на масовия градски транспорт на бежанци от Република Украйна до края на военните действия.
Докл. Георги Георгиев, Стефан Марков, Зафир Зарков, Грети Стефанова
Решение №721 по т. 54, обявено на 23.09.2022 г.

55.Доклад вх.№СОА22-ТД26-8517/6/12.09.2022 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков, Стефан Марков
Решение №722 по т. 55, обявено на 23.09.2022 г.

56.Доклад вх.№СОА22-ТД26-10988/1/12.09.2022 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД и даване на мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 20.09.2022 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.
Докл. Радослав Абрашев
Решение №723 по т. 56, обявено на 23.09.2022 г.

57.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10272/08.09.2022 г. относно отмяна на Решение № 588/21.07.2022 г. по Протокол № 60, т. 50 от 21.07.2022 г.  на Столичен общински съвет за даване на съгласие дружеството да проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг върху част от недвижим имот, собственост на "Пазари Изток" ЕАД.
)Докл. Борис Милчев, Николай Велчев, Борис Бонев
Решение №724 по т. 57, обявено на 23.09.2022 г.

58.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10274/08.09.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в зоната на кръстовището на бул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Георги Райчев“ и свързаното с това изменение на плана за регулация за прилежащи УПИ и квартали, м. „Витоша- ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №725 по т. 58, обявено на 23.09.2022 г.

59.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-12742/2/25.08.2022 г. относно приемане на технико-икономическа обосновка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния, във връзка с предложение на районната администрация за обособяване на две яслени групи в партера и сутерена на жилищна сграда, предвидена със Заповед №РА50-401-21.05.2020г.  на Гл. арх. на СО за одобрен  ПУП – ИПРЗ и РУП за имот, находящ се в УПИ XVIII-23 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.409.23, кв. 116, м. „Подуяне-център” с адм. адрес ул. „Черковна” № 19, район „Оборище“-СО.
Докл. Николай Александров
Решение №726 по т. 59, обявено на 23.09.2022 г.
Приложение №1

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/