Обратно Заседание № 63 от 06.10.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ №63 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
06 октомври 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Доклад №СОА22-ВК66-10480/14.09.2022 г. относно отмяна на решение № 212 прието на заседание №53 на СОС от 07.04.22 г.
Докл. Иван Мечков, Борислав Иванов, Владимир Митов, Иван Виделов
Решение №727 по т. 1, обявено на 13.10.2022 г. 
 
2.Доклад вх.№ СОА20-ТД26-6779/22/10.02.2022 г. относно изграждане на проекти от „Софийска вода“ АД, финансирани чрез Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение (ТДС) към Договора за концесия (ДК), сключено между Столична община и „Софийска вода“ АД от 23.03.2018г. за 2022 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №728 по т. 2, обявено на 13.10.2022 г. 
Приложение №1
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-5167/8/10.02.2022 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД  съгласно чл.2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №729 по т. 3, обявено на 13.10.2022 г. 
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4821/27/21.09.2022 г. относно частична промяна в общата численост на Столичната общинска администрация, в изпълнение на Плана за действие, съдържащ мерките, сроковете и средствата за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столичната община, превод на жестов език при провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица и други дейности.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №730 по т. 4, обявено на 13.10.2022 г. 
Приложение №1
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-2919/1/23.09.2022 г. относно приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Център за обществена подкрепа „Шанс“  с адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Спътник“ № 4, офиси 1 и 2 от 30 от 50 места, считано от 01.10.2022 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №731 по т. 5, обявено на 13.10.2022 г. 
 
6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10609/16.09.2022 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект № BG16M1OP002-5.003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Докл. Десислава Билева
Решение №732 по т. 6, обявено на 13.10.2022 г. 
 
7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10514/15.09.2022 г. относно изменение на Решение № 209 по Протокол № 53, т. 3 от 07.04.2022 г. на СОС за учредяване възмездно от Държавата в полза на Столична община на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, находящи се в землището на с. Владая, район „Витоша“, във връзка с реализация на проект „Водоснабдяване на с. Владая”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №733 по т. 7, обявено на 13.10.2022 г. 
 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10821/21.09.2022 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на културата с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РА14-Р2-2.1-РД-13 (рег. № СОА21-ДГ56-5786 от 10.12.21 г.) за изпълнение на проект BGCULTURE-2.001-0090 „Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“ (Проектът) по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №734 по т. 8, обявено на 13.10.2022 г. 
 
9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10268/08.09.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „в.з. Банкя”, кв. 70, УПИ I-со, УПИ XLV-1771, УПИ XLVI-1771, УПИ XLVII-1771 и УПИ XLIX-со и отпадане на задънена улица от о.т. 27а - о.т. 27б до о.т. 27в, с цел създаване на нов УПИ LII-3163 „за ЖС“ по имотни граници на ПИ с идентификатор 02659.2194.3163 по кадастрална карта, свързаното с това изменение на общите регулационни граници със съседни УПИ XLIII-1753, УПИ XLVIII-893,893а от кв. 70, задънена улица в участъка при о.т. 56в и УПИ XIII-„за озеленяване” от кв. 72.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №735 по т. 9, обявено на 13.10.2022 г. 
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10275/08.09.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 32216.2327.26 по КККР на с. Иваняне, за създаване на нов УПИ III-26 „за смесено предназначение”, кв. 49, м. кв. "Изгрев" - гр. Банкя, и ИПУР между о.т. 455 и о.т. 457, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №736 по т. 10, обявено на 13.10.2022 г. 
 
11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10279/08.09.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация и застрояване на м. „Факултета“, район „Красна поляна“- СО в частта му относно УПИ І-191,249, „за чисто производство, офиси и складове“, кв. 130.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №737 по т. 11, обявено на 13.10.2022 г. 
 
12.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11812/1/29.09.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за подмяна на централния сървър на районна администрация район Банкя.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №738 по т. 12, обявено на 13.10.2022 г. 
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-8625/1/29.09.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на дълготрайни материални и дълготрайни нематериални активи за развитие на техническата инфраструктура и подобряване качеството на електронното управление в Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №739 по т. 13, обявено на 13.10.2022 г. 
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-14854/71/29.09.2022 г. относно изменение Приложение 1 към Решение № 495 от 07.07.2022 г. на СОС за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонти на училища и детски градини през 2022 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №740 по т. 14, обявено на 13.10.2022 г. 
 
15.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13953/1/29.09.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на неотложни ремонти в детски градини на територията на район „Кремиковци".
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №741 по т. 15, обявено на 13.10.2022 г. 
 
16.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3558/2/29.09.2022 г. относно съфинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение  на проект по „Красива България” - мерки за енергоспестяване „Топлинно изолиране на външни стени и частична подмяна на дограма в 162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец. район „Кремиковци“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №742 по т. 16, обявено на 13.10.2022 г. 
 
17.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9795/4/29.09.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на втори етап на реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Балша, район „ Нови Искър“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №743 по т. 17, обявено на 13.10.2022 г. 
 
18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11281/29.09.2022 г. относно предоставяне на психологическа помощ като форма на палиативна грижа и грижа за тежкоболни пациенти и техните близки в общински многопрофилни болници за активно лечение.
Докл. Георги Георгиев, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Албена Кръстева, Грети Стефанова, Дончо Барбалов
Решение №744 по т. 18, обявено на 13.10.2022 г. 
 
19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4990/4/29.09.2022 г. относно предприемане на необходимите действия по осигуряване на медицински застраховки за служителите на Столичната община и районните администрации и обобщение на работата на работната група, създадена със Заповед № СОА20-РД91-37/13.02.2020 г. на Кмета на Столичната община.
Докл. Георги Георгиев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №745 по т. 19, обявено на 13.10.2022 г. 
   
20.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11118/27.09.2022 г. програма на Столична община за извършване на очни прегледи на децата от първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №746 по т. 20, обявено на 13.10.2022 г. 
Приложение №1
 
21.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-338/2/09.09.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XVIII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №747 по т. 21, обявено на 13.10.2022 г. 
 
22.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10048/30.06.2022 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в село Кубратово, район „Нови Искър“.
Докл. Татяна Георгиева, Даниела Райчева
Решение №748 по т. 22, обявено на 13.10.2022 г. 
 
23.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11268/29.09.2022 г. относно сключване на договор с Фондация „Четири лапи“ за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху имот – частна общинска собственост (ветеринарномедицинска клиника в район „Банкя“).
Докл. Лорита Радева, Анна Стойкова, Марта Георгиева
Решение №749 по т. 23, обявено на 13.10.2022 г. 
 
24.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14013/23.09.2022 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на „ДОБРОВОЛЦИТЕ НА СВВ. ГЕОРГИ“, фондация в обществена полза върху недвижим имот, намиращ се в гр. София, район Красно село“, ул. „Мъглен“ № 25, ж.к. „Лагера“ представляващ помещение към действащ трафопост с функция на обекта-клуб-кафе аперитив с идентификатор 68134.201.125.3 по КККР, АОС № 767/2001 г. (нов 1969/2022 г.) г.
Докл. Росина Станиславова
Решение №750 по т. 24, обявено на 13.10.2022 г. 
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10573/2/15.10.2021 г. относно безвъзмездно прехвърляне от Столична община на Българската православна църква на общински поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2360, отреден по действащия подробен устройствен план на м. „жк Дружба – I-ва част“, кв. 54, за УПИ IІ – за църква.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №751 по т. 25, обявено на 13.10.2022 г. 
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ДИ04-2065/16/25.07.2022 г. относно безвъзмездно предоставяне в собственост на държавата на поземлени имоти във връзка с реализация на проект: „Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София-Волуяк“.
Докл. Милко Младенов
Решение №752 по т. 26, обявено на 13.10.2022 г. 
 
27.Доклад вх.№ СОА21-ДИ04-2065/17/25.07.2022 г. относно обявяване от публична в частна общинска собственост и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на поземлени имоти – общинска собственост, във връзка с реализация на проект: „Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София-Волуяк“.
Докл. Младен Младенов
Решение №753 по т. 27, обявено на 13.10.2022 г. 
 
28.Доклад вх.№ СОА22-ГР94-1233/2/11.07.2022 г. и становище СОА22-РИ95-26/1/27.07.2022 г. относно безвъзмездно прехвърляне от Столична община на Църковното настоятелство при храмове „Успение Богородично“, „Свети Йоан Кръстител“ и „Въздвижение на Св. Кръст Господен“, кв. „Обеля“ на имот - частна общинска собственост, представляващ сграда – обществена тоалетна с идентификатор 68134.2818.4502.1, попадаща в УПИ II – за озеленяване и УПИ V-2161, за параклис, кв. 39, м. „кв. Обеля“, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №754 по т. 28, обявено на 13.10.2022 г. 
 
29.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10767/2/19.07.2022 г. относно процедура по прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за регулация за УПИ VII-438, кв. 57, м. „кв. „Бенковски”, район „Сердика”, ул. „Оралица” №17.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №755 по т. 29, обявено на 13.10.2022 г. 
 
30.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7354/2/27.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част в имот – частна общинска собственост находящ се в гр. София, Район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”, ул. „Цар Симеон“, бл. 313,  вх. В, ет. 1.
Докл. Иван Божилов
Решение №756 по т. 30, обявено на 13.10.2022 г. 
 
31.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7489/2/16.08.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, върху която е предвидено разполагането на преместваем обект по одобрена подробна Схема №39 на главния архитект на СО, на бул. „Сливница“, м. „Западен парк“ на територията на СО – район „Илинден“.
Докл. Иван Божилов
Решение №757 по т. 31, обявено на 13.10.2022 г. 
 
32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6399/1/08.08.2022 г. относно конкурс за отдаване под наем  на части от  недвижими имоти /терени/- частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти на територията на район „Надежда“,  ж.к. „Надежда“,  бул. „Ломско шосе“ №34 съгласно одобрени схеми от гл .архитект на Столична община.
Докл. Димитър Димов
Решение №758 по т. 32, обявено на 13.10.2022 г. 
 
33.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10665/1/19.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2321, с площ от 637 кв.м., представляващ частна общинска собственост, находящ се в ж.к. “Дружба 1“, кв.1, м. “Цариградско шосе“, 7-11км.“, район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №759 по т. 33, обявено на 13.10.2022 г. 
 
34.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10779/1/19.07.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ IХ-1105, кв.45, м. ,,в.з. Киноцентъра І-ва част - разширение”.
Докл. Теодор Петков
Решение №760 по т. 34, обявено на 13.10.2022 г. 
 
35.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15545/7/15.08.2022 г. относно процедура по ликвидиране на съсобственост в УПИ V-15044, кв. 23, местност „село Мало Бучино “, ул. „Орлица“ № 5, район „Овча купел“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №761 по т. 35, обявено на 13.10.2022 г. 
 
36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8599/2/22.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница ”, с. Мрамор.
Докл. Младен Младенов
Решение №762 по т. 36, обявено на 13.10.2022 г. 
 
37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9589/3/16.07.2022 г. относно предоставяне на части от имоти – публична общинска собственост, безвъзмездно за управление на 09 РУ – СДВР, за приемни на районните полицейски инспектори, за срок от 10 (десет) години - с. Мрамор и с. Волуяк, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №763 по т. 37, обявено на 13.10.2022 г. 
 
38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8948/1/13.07.2022 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 04234.6901.282, в.з. „Малинова долина”,  находящ се в с. Бистрица, Район Панчарево, чрез продажба на общинската идеална част на съсобствениците.
Докл. Николай Гюров
Решение №764 по т. 38, обявено на 13.10.2022 г. 
 
39.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10032/1/14.07.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл  в сила план,  чрез прехвърляне правото  на собственост върху поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търнов рид /Партизанска/ №26“.
Докл. Рангел Марков
Решение №765 по т. 39, обявено на 13.10.2022 г. 
 
40.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7863/19.05.2022 г. относно именуване на  безименни улици, находящи се в м. „Малинова долина“, район „Студентски“, с името „Никола Станчев“, „Еньо Вълчев“, „Тодор Йончев“, „Борислав Йорданов“, „Даниел Бланшу“, „Проф. Иван Стайков“, „Петър Иванов – Вертер“, „Стефан Чапрашиков“ и „Жак Фардел“.
Докл. Петко Горанов
Решение №766 по т. 40, обявено на 13.10.2022 г. 
 
41.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17555/3/19.08.2022 г. относно предложение за именуване на жилищен комплекс с повече от от 30 сгради ( къщи), находящ се в ПИ с идентификатор 11394.1825.653, УПИ VIII – 93,94,кв.21, в с. „Владая“, м. “с. Владая, м. Приплат, кв.21,22,23“, СО - Район „Витоша“, с името „Света Петка“.
Докл. Теодор Петков
Решение №767 по т. 41, обявено на 13.10.2022 г. 
 
42.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-12569/1/09.09.2022 г. относно именуване на  нова локализационна единица - жилищен комплекс „Многофункционален комплекс от затворен тип, с жилища, хотел, ресторант, подземен гараж и помещения за трафопостове“, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.1943.3015, стар номер УПИ  XXIV-2922, 813, в кв.20А по плана на м. „Киноцентър – Бояна“, СО-Район „Витоша“ с името „Фохар“.
Докл. Теодор Петков
Решение №768 по т. 42, обявено на 13.10.2022 г. 
 
43.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10029/30.06.2022 г. относно именуване на жилищен комплекс, с. Лозен  -  район „Панчарево“ – Столична община с името „ЛОЗЕН ПАРК“.
Докл. Николай Гюров
Решение №769 по т. 43, обявено на 13.10.2022 г. 
 
44.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11158/21.07.2022 г. относно именуване на жилищен комплекс, м. Богдана, с. Бистрица  -  район „Панчарево“ – Столична община, с името „ПЕТ МОРЕНИ“.
Докл. Николай Гюров
Решение №770 по т. 44, обявено на 13.10.2022 г. 
 
45.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18129/2/12.07.2022 г. относно именуване на безименна улица от о. т. 65 , о. т. 174 - о. т. 175, о. т. 88  между кв. 81 А и кв. 81 Ж по плана на гр. Банкя с името – „Златни липи”.
Докл. Рангел Марков
Решение №771 по т. 45, обявено на 13.10.2022 г. 
 
46.Питане вх.№СОА22-ВК08-4978/1/25.07.2022 г. от Михаил Петров – общински съветник до кмета на район „Овча купел“ -  Ангел Стефанов относно равностойни урегулирани имоти във връзка с Ваш отговор № РОК22-ЕВ00-94/1/30.03.2022 г.
 
47.Питане вх.№СОА22-ВК66-2366/11.03.2022 г. от Николай Николов – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно временно трамвайно трасе на бул. „Генерал Скобелев“, изградено над подлеза пред НДК.
Отговор по т. 47
 
48.Питане вх.№СОА22-ВК66-2518/15.03.2022 г. от Николай Стойнев и Малина Едрева – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно размер на компенсациите от държавата за повишените цени на енергоизточниците за общинските детски и учебни заведения, културни домове, лечебни заведения и социални домове.
Отговор по т. 48
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
 
49.Питане вх.№ СОА22-ВК66-4900/17.05.2022 г. от Марта Георгиева и Иво Божков – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно строителни и други дейности около „Боянското блато“.
 
50.Питане вх.№ СОА22-ВК66-6371/15.06.2022 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно липсваща канализация в кв. „Бенковски“, столичен район „Сердика“.
Отговор по т. 50
 
51.Питане вх.№СОА22-ВК66-6939/27.06.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно канализация в кв. „Драгалевци“, район „Витоша“.
Отговор по т. 51
 

52.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-749/33/01.10.2022 г. относно приемане на решение за даване на съгласие следните райони: „Възраждане“, „Оборище“, „Подуяне“, „Младост“, „Изгрев“, „Връбница“, „Кремиковци“, „Илинден“, „Средец“, „Триадица“, „Слатина“, „Овча купел“, „Банкя“, „Панчарево“, „Люлин“, „Красна поляна“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Сердика“ и район „Красно село“ да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №772 по т. 52, обявено на 13.10.2022 г. 

53.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-2917/1/30.09.2022 г. относно приемане на решение за промяна броя на потребителите от 30 на 50 на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с адрес: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. Д. Хаджикоцев“ № 20, считано от 01.10.2022 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №773 по т. 53, обявено на 13.10.2022 г. 

54.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-2917/2/30.09.2022 г. относно приемане на решение за промяна броя на потребителите от 25 на 30 на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“  с адрес: гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Роглец“ № 17, ет. 1, считано от 01.10.2022 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №774 по т. 54, обявено на 13.10.2022 г. 

55.Доклад вх.№ СОА22-ДИ04-3559/1/03.10.2022 г. относно подписване на ново Споразумение за партньорство по проект с наименование: “Облачни е-услуги за администрацията”, Процедура BG05SFOP001-1.013 на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.
Докл. Генчо Керезов
Решение №775 по т. 55, обявено на 13.10.2022 г. 
Приложение №1

56.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11265/29.09.2022 г. относно разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община във връзка с Решение № 169 на Столичния общинска съвет от 31.03.2011 г.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Иван Пешев, Грети Стефанова
Решение №776 по т. 56, обявено на 13.10.2022 г.
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело №10261/2022 г. по описа на АССГ. Приключило с определение на ВАС по адм. дело №210/2023 г., четвърто отделение, в полза на Столичния общински съвет

57.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5245/6/04.10.2022 г. относно изменение на Решение № 386 на Столичния общински съвет от 26.05.2022 г.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев
Решение №777 по т. 57, обявено на 13.10.2022 г. 

58.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3347/60/04.10.2022 г. относно изменение на Решение № 679 от 16.09.2022 г. на Столичен общинска съвет по Протокол № 61.
Докл. Георги Георгиев, Диян Стаматов, арх. Ивайло Петков
Решение №778 по т. 58, обявено на 13.10.2022 г. 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/