Обратно Заседание № 33 от 20.05.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 33 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
20 май 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1. Полагане на клетва от общински съветник.
 
2. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3553/13.04.2021 г. относно участие на Столична община като партньор в проект ХАРМОНИЯ: „Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението  на климата и екстремни  събития въз основа на Глобалната система за наблюдение на Земята (ГСНЗ) и модерни инструменти за моделиране“ (HARMONIA: Development of a Support System for Improved Resilience and Sustainable Urban areas to cope with Climate Change and Extreme Events based on GEOSS and Advanced Modelling Tools), финансиран от Програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на Европейския Съюз. 
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №245 по т. 2, обявено на 27.05.2021 г.
 
3. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4505/14.05.2021 г. относно определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №246 по т. 3, обявено на 27.05.2021 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4316/1/18.05.2021 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем, на граждани с установени жилищни нужди, по док. № СОА21-ВК08-4316/24.03.2021 г. на кмета на район „Илинден“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №247 по т. 4, обявено на 27.05.2021 г.
 
5. Доклад вх.№СОА21-ВК66-4451/13.05.2021 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Ангел Джоргов
Решение №248 по т. 5, обявено на 27.05.2021 г.
Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
6. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1323/12.02.2020 г. допълнен с вх. № СОА20-ВК66-1323/2/19.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Карлос Контрера, Георги Георгиев, Дончо Барбалов
Решение №249 по т. 6, обявено на 27.05.2021 г.
 
7.Доклад вх.№СОА21-ВК66-1398/36/13.05.2021 г. относно промяна на бюджета на Столична община за  I-во тримесечие на 2021 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №250 по т. 7, обявено на 27.05.2021 г.
 
8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5779/15/22.04.2021 г. относно план за действие за 2021 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 – 2022 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение №251 по т. 8, обявено на 27.05.2021 г.
 
9. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3848/20.04.2021г. относно проект на Решение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 
Докл. Албена Атанасова
Решение №252 по т. 9, обявено на 27.05.2021 г.
 
10. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-13/683/13.04.2021 г. относно поетапно разкриване на три Центъра за обществената подкрепа, два Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и два Дневни центъра за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по Проект № BG05M9OP001-2.019-0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“.
Докл. Албена Атанасова
Решение №253 по т. 10, обявено на 27.05.2021 г.
 
11. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3573/14.04.2021 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2022 г.
Докл. Десислава Билева
Решение №254 по т. 11, обявено на 27.05.2021 г.
Приложения №№1, 2, 3
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3607/14.04.2021 г. относно План на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2021 година и Отчет на плана на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2020 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение №255 по т. 12, обявено на 27.05.2021 г.
 
13. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4390/12.05.2021 г. относно промени в режима на локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране в района на ул. „Цар Иван Шишман“ във връзка с извършването на строително-монтажните работи по реконструкция на ул. "Цар Иван Шишман" от ул. "Ген. Паренсов" до пл. "Народно събрание".
Докл.  Ангел Джоргов, Елен Герджиков
Решение №256 по т. 13, обявено на 21.05.2021 г.
 
14. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2837/23.03.2021 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-3124,3219-„за ЖС и магазини“ и УПИ IX-3128,3158,2862-„за ЖС и магазини“, кв. 27, м. „ж.к. Връбница-2”, район „Връбница”, ПИ с идентификатори 68134.2815.3128, 68134.2815.3158, 68134.2815.2862, 68134.2815.3124 и 68134.2815.3219 по КККР, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Връбница-2”, одобрен с Решение №166 по Протокол №79/26.03.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №257 по т. 14, обявено на 27.05.2021 г.
 
15. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3221/01.04.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 14831.6529.17 и 14831.6529.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Герман за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-17,18 „за обществено обслужване и жилища“, кв. 49а, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица между о.т. 164г до о.т. 164д за създаване на нова задънена улица от о.т. 1164 (нова) до о.т. 1164а (нова) и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI-822 „за склад, офис и сервиз“, м. „с. Герман“, район “Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №258 по т. 15, обявено на 27.05.2021 г.
 
16. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3207/01.04.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация на УПИ V-2214,2215, кв. 10а, м. „Хаджи Димитър - част”, район „Подуяне”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №259 по т. 16, обявено на 27.05.2021 г.
 
17. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3211/01.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - План-извадка – изменение на плана за регулация на кв. 82б, УПИ IV-1598 и създаване на нов УПИ IV-623 „за ЖС“, поземлен имот (ПИ) 68134.4356.623 по КККР, изменение на общите регулационни граници с контактен УПИ V-900 и отреждането му в УПИ V-155; Проект за изменение на плана за застрояване на нов УПИ IV-623 „за ЖС“, кв. 82б и изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 101 до о.т. 102а и от о.т.102а до о.т. 102б, м. „Бул. Сливница” (Бул. „Баба Парашкева”), район „Люлин“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №260 по т. 17, обявено на 27.05.2021 г.
 
18. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3190/01.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на планa за регулация на УПИ VIII-82 и УПИ ІХ-82 в кв. 29, кв. Требич, район „Надежда“ и контактен УПИ ХХ-81 в кв. 29 за създаване на четири нови УПИ VIII-82 „за ЖС“, УПИ IХ-82 „за ЖС“, УПИ ХХIII-82 „за ЖС“ и УПИ ХХIV-82 „за ЖС“ по имотната граница на ПИ 68134.1331.82 по КККР; изменение на плана за улична регулация от о.т.4 до о.т.22 за създаване на нова задънена улица от о.т.22а нова до о.т.22г нова; изменение на плана за застрояване за нови УПИ VIII-82 „за ЖС“, УПИ IХ-82 „за ЖС“, УПИ ХХIII-82 „за ЖС“ и УПИ ХХIV-82 „за ЖС“ в кв. 29, кв. Требич, район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №261 по т. 18, обявено на 27.05.2021 г.
 
19. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-3737/36/02.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на план за улична регулация (ИПУР) на от о.т. 172 до о.т. 173 за създаване на нова задънена улица от о.т. 172а (нова) до о.т. 172б (нова), изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XXXIII „за КОО и ТП“, кв. 27 и създаване на нови УПИ XXXIII-1511 „за КОО и ТП“ и УПИ XXXIV „за озел.“, м. „с. Железница“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №262 по т. 19, обявено на 27.05.2021 г.
 
20. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3269/02.04.2021 г. относно одобряване на проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ X „за специални нужди“ от кв. 2Б за създаване на нова алея, делител на нови квартали 2Б и 2Д; създаване на нови УПИ XIII „за парк, спорт и пг“, УПИ X „за специални нужди“ и УПИ XI-738 в нов квартал 2Б и промяна на действащата улична регулация между о.т.95 – о.т.96 - о.т.44 с цел създаване на уличен паркинг, между о.т.97 до о.т.98 и между о.т.237 и о.т.238, м. „Младост 3“, район „Младост“ СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №263 по т. 20, обявено на 27.05.2021 г.
 
21. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3268/02.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.905.626 по КККР, за създаване на нов УПИ V-626-„за ЖС“ в кв. 46, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“ и свързаното с това изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 40 и о.т. 41 за създаване на нова задънена улица по о.т. 40а(нова) - о.т. 40б(нова) до о.т. 40в(нова), район „Лозенец“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №264 по т. 21, обявено на 27.05.2021 г.
 
22. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3272/02.04.2021 г. относно одобряване на проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхвата на УПИ ІІІ-2-„за ресторант”, кв. 9, м. „ГГЦ Зона В-17”, район „Сердика“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №265 по т. 22, обявено на 27.05.2021 г.
 
23. Доклад вх.№ СОА19-ПП00-2/125/16.04.2021 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична  община за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект „Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум“ (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ на Европейския съюз.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №266 по т. 23, обявено на 27.05.2021 г.
 
24. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3925/22.04.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ), кв. 59 и кв. 60, м. ,,Орлова круша с. Лозен”, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №267 по т. 24, обявено на 27.05.2021 г.
 
25. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3920/22.04.2021 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „ж.к. Борово“ , район „Красно село“-СО в частта му относно УПИ ІІІ-261, общ. от кв. 320.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №268 по т. 25, обявено на 27.05.2021 г.
 
26. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3801/19.04.2021 г. относно одобряване на проект за ПУП - ИПРЗ, м. „ кв. Овча купел-актуализация“, кв. 57, кв. 57а, кв. 58, кв. 59 и кв. 61, план-схема по чл.108 от ЗУТ, част ВиК, район „Овча купел“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №269 по т. 26, обявено на 27.05.2021 г.
  
27. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-431/2/11.03.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ V-646 „за обществено обслужване”, кв. 25, м. „Младост 1”, район „Младост”. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №270 по т. 27, обявено на 27.05.2021 г.
 
28. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2410/11.03.2021 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ XXX- „за безвредно производство, ОДО, търговия, офиси, хотел, жилища, спорт и атракция, ТП и подземни паркинг-гаражи – 2 нива“ и УПИ XXXI-„за безвредно производство, ОДО, търговия, офиси, хотел, жилища, спорт и атракция, ТП и подземни паркинг-гаражи – 2 нива“, кв. 1, м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, части север и юг, район „Лозенец“, заедно с план – схеми на инженерната  инфраструктура в обхвата на проекта, изключен от обхвата на одобряване с т. 4.1. от Решение № 254 по протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №271 по т. 28, обявено на 27.05.2021 г.
 
29.Доклад вх.№СОА21-ВК66-4447/13.05.2021 г. относно даване на съгласие за провеждане на процедура по реда на чл. 193 от Закона за устройство на територията за предоставяне на безвъзмездно и безсрочно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Ангел Джоргов
Решение №272 по т. 29, обявено на 27.05.2021 г.
 
30. Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-1263/11.05.2021 г. относно приемане на допълнение в приложение № 1 на Годишния общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2020 -2021 г., приет с Решение №422 по Протокол №20 от 24.09.2020 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Решение №273 по т. 30, обявено на 27.05.2021 г.
 
31. Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-1264/11.05.2021 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти.
Докл. Николай Стойнев
Решение №274 по т. 31, обявено на 27.05.2021 г.
 
32. Доклад вх.№СОА21-ВК66-4456/13.05.2021 г. относно одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Столична община и Европейската  инвестиционна банка в рамките на  ЕКЦИВ №АА-010617.
Докл. Прошко Прошков, Георги Георгиев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение №275 по т. 32, обявено на 27.05.2021 г.
 
33. Доклад вх.№СОА21-ВК66-4282/1/13.05.2021 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2021 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №276 по т. 33, обявено на 27.05.2021 г.
 
34. Доклад вх.№ СОА21-ТД26-4498/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г. сключен със Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков, Дончо Барбалов
Решение №277 по т. 34, обявено на 27.05.2021 г.
 
35. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9819/3/27.01.2021 г. относно изменение и допълнение на Решение № 251/25.06.2020 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Карлос Контрера
Решение №278 по т. 35, обявено на 27.05.2021 г.
 
36. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4077/27.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №279 по т. 36, обявено на 27.05.2021 г.
 
37. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4309/11.05.2021 г. относно давене на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XV-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №280 по т. 37, обявено на 27.05.2021 г.
 
38. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1162/3/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №281 по т. 38, обявено на 27.05.2021 г.
 
39. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1176/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център II-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №282 по т. 39, обявено на 27.05.2021 г.
 
40. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1181/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №283 по т. 40, обявено на 27.05.2021 г.
 
41. Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-36/6/13.05.2021 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №284 по т. 41, обявено на 27.05.2021 г.
 
42. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10481/07.12.2020 г. относно проект на Тарифа за изменение на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение № 714 на Столичния общински съвет от 24.11.2016 г.
Докл. Тома Белев
Решение №285 по т. 42, обявено на 27.05.2021 г.
 
43. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-10636/6/31.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси, с цел отдаване под наем за срок 10 години на общо 14 обекта, включващи 6 нежилищни помещение и 8 поземлени имота или части от такива, представляващи частна общинска собственост, разположени на различни места на територията на Район „Възраждане“.
Докл. Савина Савова
Решение №286 по т. 43, обявено на 27.05.2021 г.
 
44. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16216/3/04.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен оповестен конкурс, за отдаване под наем, на имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част – помещение с площ 53 кв. м., заедно с 12.50 кв. м., припадащи се към него идеални части от общите части на сградата, разположено на втория етаж в двуетажна сграда, кв. Бенковски, район „Сердика“, за срок от пет години, за осъществяване на здравна дейност (лекарски кабинет).
Докл. Тодор Кръстев
Решение №287 по т. 44, обявено на 27.05.2021 г.
 
45. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15275/1/14.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на обособена реална част от поземлен имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район "Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №288 по т. 45, обявено на 27.05.2021 г.
 
46. Доклад вх.№ СОА21-ВК08-852/2/02.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост, представляващ парк “Света Троица”, попадащ по КККР в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.473 на територията на Район "Илинден” за поставяне на преместваем обект - павилион по план-схема, одобрена от Столичния общински съвет.
Докл. Иван Божилов
Решение №289 по т. 46, обявено на 27.05.2021 г.
 
47. Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4/3/01.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години на части от имоти - частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваеми обекти по одобрени подробни схеми от главния архитект на CO.
Докл. Димитър Димов
Решение №290 по т. 47, обявено на 27.05.2021 г.
 
48. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-8038/5/20.10.2020 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.
Докл. Теодор Петков
Решение №291 по т. 48, обявено на 27.05.2021 г.
 
49. Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1911/2/01.04.2021 г. относно изменение на решение № 376/, по Протокол № 18 от 23.07.2020 г. на СОС.
Докл. Даниела Райчева
Решение №292 по т. 49, обявено на 27.05.2021 г.
 
50. Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3437/1/01.04.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 199 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията. 
Докл. Лилия Донкова
Решение №293 по т. 50, обявено на 27.05.2021 г.
 
51. Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1741/2/02.03.2021 г. относно именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“, с името „Генчо Скордев“ и „Елена Варакаджиева“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №294 по т. 51, обявено на 27.05.2021 г.
 
52. Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3333/08.03.2021 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в м. „ВЕЦ-Симеоново-обслужващи обекти на Околовръстен път“, СО-Район „Витоша“ с името „Константин Помянов“.
Докл. Теодор Петков
Решение №295 по т. 52, обявено на 27.05.2021 г.
 
53. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1647/6/11.11.2020 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в кв. „Драгалевци“, в. з. „Драгалевци – лифта и под плажа“, СО-Район „Витоша“, гр. София, с името „Мирослав Миндов“.
Докл. Теодор Петков
Решение №296 по т. 53, обявено на 27.05.2021 г.
 
54. Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3966/17.03.2021 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в с. Локорско, СО-Район „Нови Искър“, с името „Валого“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №297 по т. 54, обявено на 27.05.2021 г.
 
55.Питане вх.№СОА21-ВК66-3198/01.04.2021 г. от Димитър Вучев и Симеон Колев  – общински съветници до кмет на район „Красно село“ Росина Станиславова, относно  възражение от наемател на общински помещения в ОКИ „Красно село“.
Отговор по т. 55
 
56.Питане вх.№СОА21-ВК66-2655/18.03.2021 г. от Методи Лалов– общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно парк „Света Троица“ в район „Илинден“.
 
57.Питане вх.№СОА21-ВК66-2951/26.03.2021 г. от Методи Лалов– общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно общински имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна“, ул. „Методи Кусевич“ № 1 и съседен общински (съсобствен) имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129.
 
58.Питане вх.№СОА21-ВК66-3491/12.04.2021 г. от Грети Стефанова– общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно паспортизация на сградите в София.
 
59.Питане вх.№СОА21-ВК66-3411/08.04.2021 г. от Симеон Ставрев– общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно предстояща реконструкция на трасето на трамвай № 5.
 
60. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3684/16.04.2021 г. относно приемане на решение за намаляване броя  на потребителите  на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Мечтатели“ с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Боряна“№ 32 от 10 на 6, считано от 01.04.2021г.
Докл. Албена Атанасова
Решение №298 по т. 60, обявено на 27.05.2021 г.
 
61. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4597/18.05.2021 г. относно удължаване на срока за подаване на документи в процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.
Докл. Ботьо Ботев
Решение №299 по т. 61, обявено на 27.05.2021 г.
 
62. Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5342/1/12.05.2021 г. относно процедура по чл.15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на действащ ПУП-ИПРЗ за недвижими имоти, находящи се на територията на район „Младост“, образуване на нови урегулирани имоти, изменение на улица и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №300 по т. 62, обявено на 27.05.2021 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     (п)
              /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/