Обратно Заседание № 74 от 06.04.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ №74 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
06 април 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3490/31.03.2023 г. относно избор на кмет на столичен район „Красно село“ на основание чл. 42, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Карлос Контрера

2.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3597/05.04.2023 г. относно действия във връзка с проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF- трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община".
Докл. Йорданка Фандъкова, Николай Стойнев, Прошко Прошков, Стефан Марков
Решение №218 по т. 2, обявено на 07.04.2023 г.

3.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1335/02.02.2023 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, арх. Ивайло Петков, арх. Здравко Здравков
Решение №219 по т. 3, обявено на 13.04.2023 г. 

4.Доклад вх.№ СОА20-ТД26-6779/35/16.03.2023 г. относно изграждане на проекти от „Софийска вода“ АД, финансирани чрез Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение (ТДС) към Договора за концесия (ДК), сключено между Столична община и „Софийска вода“ АД от 23.03.2018 г. за 2023 г., 2024 г. и 2025 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №220 по т. 4, обявено на 13.04.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2

5.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-137/2/29.03.2023 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 706 по Протокол 86 от 14.09.2006 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №221 по т. 5, обявено на 07.04.2023 г.

6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11538/8/02.03.2023 г. относно възлагане предоставянето на услугата „грижа в дома“ по проект „Грижа в дома в Столична община”, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и предоставяне заемообразно на средства за изпълнение на проекта.
Докл. Албена Атанасова
Решение №222 по т. 6, обявено на 13.04.2023 г. 

7.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2163/1/02.03.2023 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2024 г.
Докл. Десислава Билева
Решение №223 по т. 7, обявено на 13.04.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

8.Доклад вх.№ СОА20-ТД26-7966/5/20.02.2023 г. относно изменение на Решение №223/14.04.2011 г. на Столичен общински съвет в частта по пункт I, т.8 В за обект №3 – за отмяна провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот – публична общинска собственост.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №224 по т. 8, обявено на 13.04.2023 г. 

9.Доклад вх.№ СОА21-ДИ02-66/5/01.03.2023 г. относно изразяване на становище по преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №225 по т. 9, обявено на 07.04.2023 г.

10.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3204/24.03.2023 г. относно план за дейности по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2023 година. Отчет за изпълнение на План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2022 година.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №226 по т. 10, обявено на 13.04.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2

11.Доклад вх.№ СОА23-КИ18-53/1/27.03.2023 г. относно приемане на нов устройствен правилник на Малък градски театър „Зад канала“.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №227 по т. 11, обявено на 13.04.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2

12.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2242/27.02.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VІ-856, УПИ VІІ-1109 и УПИ VІІІ-1109, кв. 121а, м. „Драгалевци – разширение - север” в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.1972.2820, 68134.1972.2822, 68134.1972.2825 и 68134.1972.2955, план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.1972.920; изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XV-336, кв. 121а и на УПИ XLI-пешеходна алея, кв. 121а; изменение на план за улична регулация от о.т.64-о.т62 за откриване на нова задънена улица от о.т.64а-о.т.64б-о.т.64в, о.т. 64б-о.т.64г-о.т.64д заедно с план-схеми по части „ВиК“ и „Електрификация“, район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №228 по т. 12, обявено на 13.04.2023 г. 

13.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2312/28.02.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в м. „кв. Суходол“ за урегулиране на ПИ с идентификатори 68134.4141.696 и 68134.4141.797 по КККР на район „Овча купел“ като се създава нов УПИ XII-696,797 „за складове, безвредно производство и жс“ в кв.41а, като в резултат на което се засяга общата граница със съседен УПИ II-694 от кв.41а; план за улична регулация (ПУР) за създаване улица от о.т. 124 през о.т. 251 до о.т. 253 и от о.т. 251 до о.т. 252 в м. „кв. Суходол” и план-схема за вертикално планиране, район “Овча купел” на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №229 по т. 13, обявено на 13.04.2023 г. 

14.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2314/28.02.2023 г. относно одобряване на проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация, План за улична регулация, План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.18, 04234.6958.38, 04234.6958.55, 04234.6942.3626 и 04234.6942.3653 по КККР на с. Бистрица, район Панчарево; заличаване на сервитут на  водопровод и план - схеми за мрежите съоръженията на техническата инфраструктура по чл.108, ал.2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №230 по т. 14, обявено на 13.04.2023 г. 

15.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2369/01.03.2023 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на УПИ III-231,232, кв. 10б, м. „ж.к. Люлин 10 мр“, район „Люлин”, изключен от обхвата на т. 2 от решение № 405 по протокол № 21 от 19.07.2012г. на Столичен общински съвет /СОС/, с което е одобрен ПУП-плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин 10 м.р.“ и план схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №231 по т. 15, обявено на 07.04.2023 г.

16.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2514/06.03.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)  – план-извадка, изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-„за обезщетение“ от кв. 242, м. “гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци) без квартали 176, 177, 184, 185, 188, 199“  за създаване на нови УПИ VІІІ-„за трафопост“, УПИ  ХVІІ-5358.1129-„за жс“, УПИ ХVІІІ-5358.1129-„за жс“, УПИ ХІХ-5358.1129-„за жс“, УПИ ХХ-5358.1129-„за жс“ и УПИ ХХІ-5358.1129-„за жс“ от кв. 242; нова задънена улица по о.т.202(нова) – о.т.202а(нова) и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за промяна профила на улица по о.т.1053 – о.т.1054 - о.т.963; поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор  (КИ) 00357.5358.1129 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на  гр. Нови Искър,  район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №232 по т. 16, обявено на 13.04.2023 г. 

17.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3410/29.03.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване, план-схеми по части: „Електроснабдяване“ и „Водоснабдяване и канализация“, план-схема „Вертикално планиране“, м. „Изгрев – изток”, район „Банкя” в обхват: улица от о.т. 3 до о.т. 13, кв. 55, улица от о.т. 51 до о.т. 48, от о.т. 48 до о.т. 46, от о.т. 46 до о.т. 43, от кв. 40 – южната регулационна граница на УПИ XXXVII-252, XIV-2745, XIII-2745, улица от о.т. 38 до о.т. 30 и от о.т. 30 до о.т. 3; Изменение на план за регулация на м. „Изгрев – Изток” (бивша местност „кв. Девети септември”), кв. 40, УПИ III-2426, VII-211,230,2422, кв. 41а, преномериране на УПИ II-206 и кв. 41, УПИ VI-2429,43.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №233 по т. 17, обявено на 13.04.2023 г. 

18.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3079/21.03.2023 г. относно приемане на Правила за реализиране на Подпрограма за развитие на детско – юношеския спорт за 2023 г. и обявяване на сесия за набиране на проектни предложения  в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №234 по т. 18, обявено на 13.04.2023 г. 
Приложение А
Приложение Б

19.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3080/21.03.2023 г. относно отмяна на Решение № 452/14.07.2016 г. и Решение № 522/26.07.2018 г. на Столичния общински съвет и приемане на Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за педагогически специалисти от столични училища, с професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" или "треньор" по вид спорт, класирали на призови места ученически отбори в Трети етап – Зонални състезания и Четвърти етап – Финални състезания по съответния вид спорт от Ученическите игри.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №235 по т. 19, обявено на 13.04.2023 г. 
Приложение №1

20.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3201/24.03.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на спортен терен-открит обект за спортни дейности, находящ се в кв. 6, поземлен имот с идентификатор 68134.1333.683, УПИ V-1333.1. кв. „Требич“, гр. София.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №236 по т. 20, обявено на 13.04.2023 г. 

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3442/30.03.2023 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2022 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
Решение №237 по т. 21, обявено на 13.04.2023 г. 
Приложение №1

22.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2113/23.02.2023 г. относно избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ, съгласно Решение № 596 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Михаил Паргов, Владимир Митов
Решение №238 по т. 22, обявено на 13.04.2023 г. 

23.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2021/21.02.2023 г. относно избор на контрольори на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД и „Диагностично-консултативен център XX-София“ ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова
Решение №239 по т. 23, обявено на 13.04.2023 г. 

24.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2388/02.03.2023 г. относно избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно Решение № 316 от 12.05.2022 г. и Решение 597 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Михаил Паргов, Владимир Митов
Решение №240 по т. 24, обявено на 13.04.2023 г. 

25.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-84/2/30.03.2023 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център  V - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №241 по т. 25, обявено на 13.04.2023 г.
Приложение №1

26.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16836/33/27.02.2023 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза- Фондация „ИЗКУСТВО-ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ“ върху нежилищен имот с идентификатор 68134.405.115.1.8, находящ се в гр. София,  пешеходен  подлез „Източна порта на Сердика.
Докл. Николай Александров
Решение №242 по т. 25, обявено на 13.04.2023 г. 

27.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2557/2/09.03.2023 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл  в сила план,  чрез прехвърляне правото  на собственост върху поземлен имот, частна общинска собственост и придобиване от страна на Столична община по реда на чл.199 от Закона за устройство на територията,  на поземлен имот, собственост  на  физическо  лице,  попадащ в улица.
Докл. Ева Митова
Решение №243 по т. 27, обявено на 13.04.2023 г. 

28.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1744/1/15.03.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижими имоти  /помещения/ находящи се в едноетажна сграда, част от битов комбинат -частна общинска собственост на територията на район „Надежда“ с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. “Ген. Никола Жеков“ №8-10.
Докл. Димитър Димов
Решение №244 по т. 28, обявено на 13.04.2023 г. 

29.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18607/2/01.03.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, самостоятелен обект в сграда, находящ се в район ,,Връбница“, с. „Мрамор“, ул. „Васил Левски“ №19.
Докл. Младен Младенов
Решение №245 по т. 29, обявено на 13.04.2023 г. 

30.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18955/2/20.01.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1.7, с площ от 165 кв. м., находящ се в гр. София, район ,,Връбница”, с. „Мрамор“,  ул. „Васил Левски“ №19.
Докл. Младен Младенов
Решение №246 по т. 30, обявено на 13.04.2023 г. 

31.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-2410/3/04.11.2022 г. относно предоставяне на части от имоти – публична и частна общинска собственост, представляващи части от покривното пространство на сгради, находящи се на територията на с. Локорско, район „Нови Искър“, безвъзмездно за управление на Комисия за регулиране на съобщенията, за срок от 10 /десет/ години, за експлоатация на изградена дистанционно-управляема станция за радиомониторинг.
Докл. Даниела Райчева
Решение №247 по т. 31, обявено на 13.04.2023 г. 

32.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1564/2/01.03.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 7 години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за търговия, находяща се в с. Мировяне, Район “Нови Искър”,  за търговска дейност.
Докл. Даниела Райчева
Решение №248 по т. 32, обявено на 13.04.2023 г. 

33.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4968/4/06.03.2023 г. относно доброволно прилагане на действащия план за регулация, одобрен с решение на общинския съвет по отношение на урегулиран поземлен имот ХІІІ-695 от квартал № 23 в местност “Бухово”.
Докл. Лилия Донкова
Решение №249 по т. 33, обявено на 13.04.2023 г. 

34.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1797/3/10.03.2023 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на район „Панчарево“ имот – частна общинска собственост, представляващ административна, делова сграда с идентификатор 44063.6228.2555.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, за разкриване на клуб на пенсионера и инвалида.
Докл. Николай Гюров, Георги Младенов
Решение №250 по т. 34, обявено на 13.04.2023 г. 

35.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1805/1/10.03.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се в едноетажна сграда на ул. “Демокрация“ № 2, ет.1 в с. Кривина, район Панчарево.
Докл. Николай Гюров
Решение №251 по т. 35, обявено на 13.04.2023 г. 

36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-19030/22.12.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 от ПЗР на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ IV – 341, кв. 27, по плана на с. Клисура, район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
Решение №252 по т. 36, обявено на 13.04.2023 г. 

37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18323/12.12.2022 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Студентски“, м. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“ с името „проф. Иван Венедиков“.
Докл. Петко Горанов
Решение №253 по т. 37, обявено на 13.04.2023 г. 

38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16655/3/17.02.2023 г. относно предложение за именуване на безименна улица, находяща се в м. “ж.к. Гърдова глава“, СО-Район „Витоша“, гр. София, с името  „Лиляна Барева“.
Докл. Теодор Петков
Решение №254 по т. 38, обявено на 13.04.2023 г. 

39.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4600/24.03.2023 г. относно именуване на тунел на бул. „Ц. Йоанна“ – подстъп към ж.к. „Люлин“.
Докл. Милко Младенов, Татяна Георгиева
Решение №255 по т. 39, обявено на 13.04.2023 г. 

40.Питане вх.№СОА22-ВК66-15042/08.12.2022 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно прекратяване на дейността на депото за строителни отпадъци „Пет могили“ в кв. Враждебна както в Столичен общински съвет, така и в общественото пространство. Депото е стопанисвано от общинското предприятие „Софинвест" ЕООД.
Отговор по т. 40
Приложения

41.Питане вх.№СОА22-ВК66-14750/02.12.2022 г. от Диана Тонова и Иван Виделов – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова - относно имоти които са управлявани  преди предоставянето им за управление на дружеството „Галатея 2002“.
Отговор по т. 41
Приложения

42.Питане вх.№СОА23-ВК66-156/06.01.2023 г. от Николай Велчев и Васко Тодоров – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно новата електронна система в градския транспорт, която функционира от началото на 2023 г.
Отговор по т. 42
Информация от ЦГМ

43.Питане вх.№СОА23-ВК66-620/17.01.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно режим на работа на светофарната уредба в София.
Отговор по т. 43

44.Питане вх.№СОА23-ВК66-968/24.01.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно разполагане на снимков материал (украса) по коридорите на Столична община, ул. „Московска“ 33.
Отговор по т. 44

45.Питане вх.№СОА22-ВК66-14633/02.12.2022 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмета на  район „Панчарево“ – Николай Гюров относно незаконосъобразно присвояване на имот-публична общинска собственост /улица/ от една страна и за недопустимо бездействие и отказ да се приложи от страна на кмета на район „Панчарево“ от друга.
Отговор по т. 45
Приложения

46.Питане вх.№СОА23-ВК08-2514/13.02.2023 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на район „Триадица“ – Димитър Божилов относно извършени ремонти на тротоари и изградени нови тротоари за 2022 г., план-график за ремонт и изграждане на нови тротоари за 2023 г. на територията на Столичен район „Триадица“.

47.Питане вх.№СОА23-ВК08-2510/13.02.2023 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на район „Искър“ – Ивайло Цеков относно извършени ремонти на тротоари и изградени нови тротоари за 2022 г., план-график за ремонт и изграждане на нови тротоари за 2023 г. на територията на Столичен район „Искър“.
Отговор по т. 47

48.Питане вх.№СОА22-ВК08-4978/4/15.02.2023 г. от Михаил Петров – общински съветник до кмета на район „Овча купел“ -  Ангел Стефанов относно предлагане на ПУП за територията в ж.к. „Овча купел“ 2, между булевард „Президент Линкълн“, ул. „Петър Димков“ и ул. „Централна“.
Отговор по т. 48

49.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1999/20.02.2023 г. относно допускане на устройство и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.8421.37 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на кв. Челопечене, местност „Ленищата“, район „Кремиковци“, попадащ в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №256 по т. 49, обявено на 07.04.2023 г.
Приложение

50.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3544/04.04.2023 г. относно изменение на Решение № 178 на Столичния общински съвет от 09.03.2023 г. за учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване върху ПИ с идентификатор 02659.2195.2730. находящ се на територията на Район „Банкя" на „ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД и разкриване на постоянен пазар.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Анна Стойкова, Татяна Георгиева
Решение №257 по т. 50, обявено на 13.04.2023 г. 

51.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3535/03.04.2023 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Спортно-развлекателен комплекс Корали" АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 28.04.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Ваня Тагарева, Радослав Влахов
Решение №258 по т. 51, обявено на 13.04.2023 г. 

52.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3984/2/24.03.2023 г. относно даване на съгласие „Медицински център I - Банкя“ ЕООД - в ликвидация, да сключи договор за наем със Столична община – район „Банкя“ за 4 (четири) броя помещения, представляващи част от сградата на общинското дружество в ликвидация, находяща се в гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница” № 10.
Докл. Рангел Марков
Решение №259 по т. 52, обявено на 13.04.2023 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/