Обратно Заседание № 26 от 14.01.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 26 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
14 януари 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9805/19.11.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков, Генчо Керезов
Решение № 1 по т.1 , обявено на 21.01.2021 г.
  
2.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10245/01.12.2020 г.  относно приемане на „Стратегия за сигурност на Столична община 2021-2027 г.“
Докл. Борислав Иванов, Карлос Контрера, Веселин Милев, Иван Пешев, Ваня Тагарева, Борис Петров, Иво Божков
Решение № 2 по т. 2, обявено на 21.01.2021 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10917/17.12.2020 г. относно  участие на Столична община в европейски проект „Управление на силите и средствата за защита при земетресения в Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансграничното сътрудничество“ (BALANCE), финансиран по Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз (DG ECHO).
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 3 по т. 3, обявено на 21.01.2021 г.
 
 
4.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10541/1/21.12.2020 г. относно разглеждане от СОС на доклад за разрешение за разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община за овладяване разпространението на  COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 4 по т. 4, обявено на 21.01.2021 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9818/19.11.2020 г. относно експериментално въвеждане на училищни автобуси в централния район на София.
 
6.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10515/07.12.2020 г. относно изваждане на участъци от републиканската пътна мрежа, които свързват град София с населени места, които попадат в административната рамка на Столична община, от „Списъка на републиканските пътища, за които се събират такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса“, чрез подписване на Споразумение между АПИ и СО за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в границите на СО.
Докл. Десислава Билева, Ангел Джоргов, Зафир Зарков
Решение № 6 по т. 6, обявено на 21.01.2021 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10313/02.12.2020 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 526 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. на Столичен общински съвет, с което е прието допускането на паралелки от I до  XII клас под минималния брой ученици за учебната 2020/2021 г. в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 7 по т. 7, обявено на 21.01.2021 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14107/3/17.12.2020 г. относно предоставяне на сграда и прилежащия й терен – публична общинска собственост за сграда-3 към детска градина № 125 „Усмивка“, район „Овча купел“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 8 по т. 8, обявено на 21.01.2021 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-8574/9/07.01.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Подобряване на иновативните възможности за съвместно възстановяване на местните райони“ (AGORA – Advancing innovative cogeneration Options for Revitalising local Areas) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ (2014-2020) на Европейския съюз.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 9 по т. 9, обявено на 21.01.2021 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-11028/21.12.2020 г. относно намерение за поемане на дългосрочен дълг с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране изпълнението на проект „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“.
Докл. Дончо Барбалов, Ангел Джоргов
Решение № 10 по т. 10, обявено на 21.01.2021 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9790/19.11.2020 г. относно проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на ПИ с идентификатор 12084.2757.4 по КККР на с. Волуяк за обособяване на нов УПИ VІ-4-„за безвредно производство, офиси, складове, работилници, общежития, автопарк и трафопост“, кв. 113б, м. „Волуяк-гарата“, план за улична регулация (ПУР) от о.т. 7б до о.т. 528в и план-схема за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част ВиК, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 11 по т. 11, обявено на 21.01.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10008/25.11.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VIII-2866 „за ОО“ и УПИ IX-2763 „за ОО“, кв. 130б, м. „Надежда 1б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация на м. „Надежда 1б“, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 12 по т. 12, обявено на 21.01.2021 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10109/27.11.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2310.57 по КККР на с. Иваняне, създаване на нови УПИ XVII-57 „за ЖС”, УПИ XVIII-57 „за ЖС” и УПИ XIX-57 „за ЖС”, кв. 7а, изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 74б и о.т. 74в за създаване на задънена улица от о.т. 74г (нова) до о.т. 74д (нова), м. „в.з. Бели брег”, район „Банкя”
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 13 по т. 13, обявено на 21.01.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9994/25.11.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за откриване на нова задънена улица от о.т. 145 до о.т. 128о за урегулиране на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6909.35, 04234.6909.63, 04234.6909.64, 04234.6909.65, 04234.6909.66, 04234.6909.67, 04234.6908.5, 04234.6908.514, 04234.6908.515 и 04234.6908.516, създаване на нови УПИ I-35 "за жил. стр.", УПИ II-63, 64 "за жил. стр.", УПИ III-65 "за жил. стр.", УПИ IV-66, 67 "за жил. стр." от кв. 15а; УПИ XXX-5 "за жил. стр." от кв. 15; УПИ V-514 "за жил. стр.", УПИ VI-515 "за жил. стр." и УПИ VII-516 "за жил. стр." от кв. 15б, м. „в. з. Малинова долина – Герена“ и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от при о.т.145, м. "в.з. Малинова долина - Герена", район „Панчарево", Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 14 по т. 14, обявено на 21.01.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9737/17.11.2020 г. относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ИПУП)-план-извадка-изменение на план за регулация на УПИ VII-312,1005 по отношение на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 37914.6843.2143 и 37914.6843.2144 за образуване на нов УПИ II-2143 „за ЖС“ и нов УПИ XII-2144 „за ЖС“, кв. 8, м. „в.з. Кокалянски ханчета“, което води до изменение плана за улична регулация (ИПУР) между о.т.94 - о.т.76; о.т.76 - о.т.145; о.т.145 - о.т.144а, план за застрояване (ПЗ) на нов УПИ II-2143 „за ЖС“ и нов УПИ XII-2144 „за ЖС“, кв. 8, м. „в.з. Кокалянски ханчета“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 15 по т. 15, обявено на 21.01.2021 г.
   
16.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9918/23.11.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 68134.2045.1576 и 68134.2045.1691, създаване на УПИ XLVIII-1576,1691 „за жилищно строителство“, кв. 7, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път”; изменение на улична регулация в обхвата на улица между о.т. 331 и о.т.333 и изменение на плана за регулация на УПИ І-1328,1329 „за жилищно строителство и тп”, създаване на улица-тупик от о.т. 333а-о.т. 333б за осигуряване на транспортен достъп до новоообразувания УПИ XLVIII-1576,1691 „за жилищно строителство“, кв. 7, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път”, район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 16 по т. 16, обявено на 21.01.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-11251/29.12.2020 г. относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2021 г.
Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Прошко Прошков, Карлос Контрера, д-р Дончо Барбалов
Решение № 17 по т. 17, обявено на 21.01.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10682/10.12.2020 г. относно приемане на бизнес-план, промяна на търговската фирма утвърждаване на актуализиран устав на „Чистота Искър“ ЕАД.
Докл. Стефан Марков, Николай Стойнев, Анна Стойкова
Решение № 18 по т. 18, обявено на 21.01.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-100/06.01.2021 г. относно отчет за изпълнение на финансирани проекти на спортни клубове по Програма за развитие на детско – юношеския спорт 2020 година, в изпълнение на Решение № 105 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г , Решение № 133 по Протокол 11 от 16.04.2020 г., Решение № 236 по Протокол № 15 от 11.06.2020 г. на СОС.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 19 по т. 19, обявено на 21.01.2021 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-98/06.01.2021 г. относно обявяване на сесия за набирани на проектни предложения за 2021 г. по Програма „София – град на младите и активните“.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 20 по т. 20, обявено на 21.01.2021 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-454/3/30.11.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център V-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 21 по т. 21, обявено на 21.01.2021 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16048/11.12.2020 г. относно процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се гр. София, район „Възраждане“, ул. „Осогово“ № 33, АОС № 1628/19.06.2020 г., представляващ общински незастроен имот с идентификатор 68134.305.386, съгласно КК и КР представлява УПИ III за ЖС, магазини и ПГ, кв. 218, м. „Западно направление“, с площ от 414.00 кв. м., срещу обезщетение с равностойностни обекти.
 
23.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12817/1/17.12.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти и помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Сердика“.
 
24.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15956/1/11.12.2020 г. относно кандидатстване на район „Подуяне“ – СО по Програма „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Текущ ремонт на дворно пространство на ДГ № 92 „Мечта“, гр. София 1836, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 10, УПИ IV – за детска градина, кв. 19, ж.к. „Левски зона Г“ по плана на гр. София, район „Подуяне“.
 
25.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13933/1/30.11.2020 г. относно отмяна на Решение № 258 по Протокол № 16 от 25.06.2020 г. на Столичен общински съвет.
 
26.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16732/36/15.12.2020 г. относно отмяна на Решение № 860 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Константин Павлов
Решение № 26 по т. 26, обявено на 21.01.2021 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12544/1/30.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реална част, с площ 50 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 68134.1106.58, представляващ частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект и съобразно локална схема за група павилиони № 30, одобрена от главния архитект на СО.
 
28.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12532/1/30.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на две реални части от общински имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти, съответно с площ 54 кв. м. и  20 кв. м. по индивидуален проект и съобразно локална схема за група павилиони № 54, одобрена от главния архитект на СО.
 
29.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14353/1/15.12.2020 г. относно учредяване право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Надежда“, срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.
 
30.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12997/1/09.12.2020 г. относно промяна предназначението на общинска жилище  от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
 
31.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13514/1/04.12.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за сключване на окончателен договор, във връзка с изменение на плана за регулация и образуване на нов УПИ III-2464- „за обществено обслужване“, кв. 1б, м. „ж.к. Дружба 1-I  и II част“, район „Искър“.
 
32.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6716/4/09.12.2020 г. относно дарение на апартамент № 24, находящ се в гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бл. 274, вх. Б, ет. 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.1505.2270.6.3 по кадастрална карта и кадастралните регистри.
 
33.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6459/8/04.12.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.4083.37, попадащ в улица, собственост на юридическо лице.
 
34.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-10625/6/04.12.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.4092.4195, попадащ в обхвата на бул. „Копенхаген“, собственост на физически лица.
 
35.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13144/1/30.11.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.
 
36.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-4981/4/04.12.2020 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.1982.88 по КККР, местност „Породин“, в.з. „Симеоново – Драгалевци – 2 част“, район „Витоша“, с предоставено право на ползване по смисъла на ; 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 
37.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12332/1/14.12.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – частна общинска собственост, представляващ помещение разположено на втори етаж в масивен корпус от масивна сграда за търговия с административен адрес: гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Розова долина“ № 17а.
 
38.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3548/4/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ сграда, находяща се на ул. „Стара планина“, район „Кремиковци“ – за склад, за срок от 3 /три/ години.
 
39.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8144/7/14.12.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на помещение за офис с административна сграда на кметство Горни Богоров, която е публична общинска собственост, находяща в село Горни Богоров, Район „Кремиковци“.
 
40.Доклад вх.№ СОА20-ДИ04-117/8/03.11.2020 г. относно обявяване на имоти публична общинска собственост в частна общинска собственост и прехвърляне на държавата безвъзмездно правото на собственост върху недвижими имоти – частна общинска собственост попадащи в обхвата на проект за „Модернизация на железопътна линия „София-Пловдив“: за обекти: „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км. 14+814.68 по път 1 и на км. 14+913.04 по път 2“ с. “Казичене“ и „Нов пътен надлез сп. „Верила“, жп. Км. 18+564.72 по път 1 и жп. Км. +563.60 по път 2, с. Лозен“, район Панчарево.
 
41.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11985/1/03.12.2020 г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 37914.6843.1244.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, и отдаването му под наем, без провеждане на публично оповестен конкурс, на „Български пощи“ ЕАД, за извършване на универсална пощенска услуга.
 
42.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12216/1/16.12.2020 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на построена върху нея сграда.
 
43.Доклад вх.№ СОА16-ГР94-3814/17/04.12.2020 г. относно продажба на 25,16% идеални части от поземлен имот с идентификатор 02659.2193.1017 – частна общинска собственост, на собствениците на жилища в приземния и първия етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Банкя, ул. „Панайот Волов“ № 1.
 
44.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13361/15.10.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройството на територията.
 
45.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13194/1/14.12.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на реална част, с площ 2 кв. м за поставяне на банкомат, вляво от входната врата на триетажната административна сграда на района с идентификатор 02659.2193.476.1 – публична общинска собственост, находяща в град Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1.
 
46.Питане вх.№СОА20-ВК66-10298/02.12.2020 г. от Калоян Паргов – общински съветник относно ефективно използване на 22-те станции за измерване на ФПЧ10 на територията на Столична община.
Отговор по т. 46
 
47.Питане вх.№СОА20-ВК66-9753/18.11.2020 г. от Тома Белев – общински съветник относно изпълнение на чл. 19, ал. 6 на ЗУЗСО и чл. 63, ал. 5 от ЗУТ.
Отговор по т. 47
 
48.Питане вх.№СОА20-ВК66-10520/08.12.2020 г. от Симеон Ставрев – общински съветник относно задълбочаващия се проблем с качеството на въздуха в гр. София и усилията на Столична община, в т.ч. миналите, настоящи и предстоящи проекти, свързани с битовото отопление и неговото въздействие.
Отговор по т. 48
 
49.Питане вх.№СОА20-ВК66-10729/11.12.2020 г. от Марта Георгиева –общински съветник относно липса на публичен регистър и картотекиране на дълготрайните декоративни дървета на територията на Столична община в нарушение на Закона за устройство на територията и Закона за устройство и застрояване на Столична община.
Отговор по т. 49
 
50.Питане вх.№СОА20-ВК66-10741/14.12.2020 г. от Симеон Ставрев – общински съветник относно изграждане на места за пресичане на ул. „Околовръстен път“, в участъка между пътния възел с бул. „България“ и и пътния възел с бул. „Св. Климент Охридски“.
Отговор по т. 50
 
51.Питане вх.№СОА20-ВК66-10733/11.12.2020 г. от Марта Георгиева – общински съветник относно липса на достоверна маркировка и информация за гражданите при премахването на дървета в парковете и зелени площи на територията на Столична община.
Отговор по т. 51
 

52.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3502/5/11.01.2021 г. относно изменение на Решение № 502 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Георги Георгиев, Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение № 46 по т. 52, обявено на 21.01.2021 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
 
53.
Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10605/1/11.01.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Метрополитен” ЕАД чрез парична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Георги Георгиев, Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение № 47 по т. 53, обявено на 21.01.2021 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

54.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-344/13.01.2021 г. относно удължаване на срока за подаване на документи в процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 48 по т. 54, обявено на 21.01.2021 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/