Обратно Заседание № 49 от 10.03.2022 година

 
ЗАСЕДАНИЕ № 49 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
10 март 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1398/52/17.02.2022 г. относно промяна на бюджета на Столична община за  IV –то  тримесечие на 2021г. 
Докл. Дончо Барбалов
Решение №126 по т. 1, обявено на 17.03.2022 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-681/4/09.02.2022 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проект „Слънчеви градове“ (Solar Cities), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) със споразумение за финансиране № 81277394.
Докл. Десислава Билева
Решение №127 по т. 2, обявено на 17.03.2022 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-641/86/07.02.2022 г. относно изпълнение на Решение 341/24.06.2021 г. на СОС - отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2021 година.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №128 по т. 3, обявено на 17.03.2022 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1846/23.02.2022 г. относно подобряване транспортното обслужване на кварталите/жилищни комплекси „Обеля“, „Надежда“, „Иван Вазов“, „Манастирски ливади”, „Борово”, „Гoцe Делчев”, „Красно село”, „Стрелбище“ (разположени в обсега на бул. „България”) с осигуряване на лесен и удобен достъп до административната част на центъра, метролиния 1 (МС „Сердика”), пл. „Св. Неделя”, Лъвов мост.
Докл. Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №129 по т. 4, обявено на 17.03.2022 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1849/23.02.2022 г. относно промяна на транспортното обслужване в кварталите „Симеоново“ и „Драгалевци“ и ж.к. „Младост“.
Докл. Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №130 по т. 5, обявено на 17.03.2022 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1071/02.02.2022 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в табличната част на план за регулация и застрояване на м. ,,ЖГ Камбаните-Младост 4“, кв. 45, район ,,Младост“, одобрен с решение № 253 по протокол № 17/31.05.2012 г. на СОС по реда на чл. 16 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №131 по т. 6, обявено на 17.03.2022 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1651/17.02.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6959.796 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за създаване на нов УПИ I-796 „за жил. стр.“, нов кв. 52-а, м. „Орешковица - с. Бистрица“, план за улична регулация (ПУР) от о.т. 842-о.т. 843 (нова)-о.т. 844 (нова) и план-схеми за мрежите съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №132 по т. 7, обявено на 17.03.2022 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1656/17.02.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план  - план за регулация и застрояване за поземлен имот с кадастралeн идентификатор КИ 21662.4802.42 от кадастралната карта и кадастралните регистри КККР на с. Доброславци, район „Нови Искър“ - СО за създаване на нови урегулирани поземлени имоти ІV-42-„за жс“, УПИ V-42-„за жс“, УПИ VІ-42-„за жс“, VІІ-42-„за жс“, УПИ VІІІ-42-„за жс“, УПИ ІХ-42-„за жс“ от кв. 53 на м. “с. Доброславци“; план за улична регулация за нова улица по о.т. 13г - о.т. 13д – о.т.13е – о.т.13ж; нова задънена улица по о.т.13е - о.т.13з; изменение на плана за улична регулация при о.т.13г за отваряне на новата улица по о.т.13г – от.13ж; план-схема на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, по част „ВиК“, м. “с. Доброславци“, район „Нови Искър“ - СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №133 по т. 8, обявено на 17.03.2022 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6880/1/21.02.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Отвеждане на постоянно течащи води от водосбора на Манастирско дере извън чашата на хвостохранилище „Бухово”, попадащ в ПИ с идентификатор 29204.7635.15, с. Желява и ПИ с идентификатор 07140.8131.403, м. „Бунов дол“, гр. Бухово, район ,,Кремиковци” и определяне на сервитутните линии на мрежите и съоръженията.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №134 по т. 9, обявено на 17.03.2022 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5975/10/22.02.2022 г. относно одобряване на проект за: Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ V-13,2919,2931, кв. 121, м. „Надежда 1б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация и застрояване на м. „Надежда 1б“, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №135 по т. 10, обявено на 17.03.2022 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2808/22.02.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 139 - о.т. 300 (нова) - о.т. 301 (нова) - о.т. 924 - о.т. 302 (нова) - о.т. 303 (нова) до о.т. 304 (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори по КККР 02659.2283.50 и 02659.2283.51, създаване на УПИ XXIII-50 „за ЖС” и УПИ XXII-51 „за ЖС”, кв. 18а, м. „кв. Михайлово”, район “Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №136 по т. 11, обявено на 17.03.2022 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-62/1/18.02.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XII - София" ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №137 по т. 12, обявено на 17.03.2022 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11909/1/19.10.2021 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на  територията на район „Възраждане“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда.
Докл. Савина Савова
Решение №138 по т. 13, обявено на 17.03.2022 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2872/2/28.02.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на детско заведение – детска ясла в УПИ ІІ - за детска ясла, кв. 89, м. „Изток – Изток – II част“ по плана на гр. София, район „Изгрев“, имот с идентификатор 68134.802.619
Докл. Делян Георгиев
Решение №139 по т. 14, обявено на 17.03.2022 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18644/3/10.02.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. София, район „Илинден”, ул. „Билянини извори“.
Докл. Иван Божилов
Решение №140 по т. 15, обявено на 17.03.2022 г.
 
16.Доклад вх.№СОА21-ВК08-8164/4/16.11.2021 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ ХIII-16,548,585,555, кв.1а, м. ,,Складова зона Илиянци - Връбница”, одобрен със Заповед № РД-09-50-668/07.12.1998г. на Главния архитект на гр. София и Заповед № РД-09-26/26.01.2000г. на Главния архитект на район ,,Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №141 по т. 16, обявено на 17.03.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17700/2/02.02.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на  обособена  част от имот, публична общинска собственост, от първия партерен етаж – главно  фоайе в административната сграда на район “Студентски”,  находяща се на ул. „проф. Георги Брадистилов“, ж.к. „Студентски град“,  за поставяне на автомат за топли напитки.
Докл. Петко Горанов
Решение №142 по т. 17, обявено на 17.03.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-641/85/25.01.2022 г. относно безвъзмездно предоставяне на използването за срок до 10 години на спортен обект - частна общинска собственост на Сдружение „Футболен клуб Зенит – Филиповци“.
Докл. Милко Младенов
Решение №143 по т. 18, обявено на 17.03.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1839/1/25.02.2022 г. относно безвъзмездно прехвърляне от Държавата на Столична община на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9820, попадащ в улица.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №144 по т. 19, обявено на 17.03.2022 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-11348/4/25.02.2022 г. относно безвъзмездно прехвърляне от Държавата на Столична община на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9825, попадащ в улица.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №145 по т. 20, обявено на 17.03.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-494/12.01.2022 г. и становище № СОА22-ВК66-1285/09.02.2022 г. относно предложение за процедура по реда на ЗУТ за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ Х-153, кв. 3, м. „Манилов дол“ чрез прехвърляне на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.4378.314 с площ 82 кв.м. на собственика на урегулирания поземлен имот, в който е включен на основание §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №146 по т. 21, обявено на 17.03.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11553/3/28.10.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №147 по т. 22, обявено на 17.03.2022 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-15326/6/19.01.2022 г. и становище № СОА22-ВК66-1314/09.02.2022 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ЧЗРКП, касаеща УПИ I-926, кв.43, м. ,,кв. Обеля”, чрез сключване на окончателен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ.
Докл. Младен Младенов
Решение №148 по т. 23, обявено на 17.03.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-19118/29.12.2021 г. и становище № СОА22-ВК66-1340/10.02.2022 г.  относно отдаване под наем на имот,  частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.2816.2409.5.87, със застроена площ от 40.56 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри,  без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс,  на „Български пощи“ ЕАД,  за извършване на универсалната пощенска услуга.
Докл. Младен Младенов
Решение №149 по т. 24, обявено на 17.03.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17941/1/24.01.2022 г. относно процедура за изменение на подробен устройствен план в обхвата на  УПИ V-712,714,715 и УПИ VIII-за офиси, кв.21, м. ,,НПЗ Орион и съседни жилищни територии”.
Докл. Младен Младенов
Решение №150 по т. 25, обявено на 17.03.2022 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18001/1/04.02.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №151 по т. 26, обявено на 17.03.2022 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6583/6/09.02.2022 г. относно довършване на процедура  по прилагане на подробен устройствен план за УПИ III-542,851,696,656-«за производствени и обслужващи дейности», кв. 52, с. Негован, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №152 по т. 27, обявено на 17.03.2022 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18024/09.12.2021 г. и становища № СОА22-ВК66-1283/09.02.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс  за  отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, с. Мировяне, район „Нови Искър“, с цел разполагане на преместваеми обекти по одобрена схема от главния архитект на СО.
Докл. Даниела Райчева
Решение №153 по т. 28, обявено на 17.03.2022 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1068/2/10.02.2022 г. относно предоставяне на част от спортна зала – публична общинска собственост, безвъзмездно за управление на 159 ОУ „Васил Левски“, кв. „Челопечене“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №154 по т. 29, обявено на 17.03.2022 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1295/26.01.2022 г. относно поправка на явна техническа   грешка в Решение № 803 по Протокол № 43/25.11.2021 г. на СОС за  именуване на безименна част  улица в с. Кокаляне  -  район „Панчарево“, Столична община.
Докл. Николай Гюров
Решение №155 по т. 30, обявено на 17.03.2022 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2184/07.03.2022 г. относно отпускане на финансови средства за оказване на помощ на граждани пристигащи от Украйна, търсещи закрила на територията на Република България.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №156 по т. 31, обявено на 17.03.2022 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-199/1/07.03.2022 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти" ЕАД да сключи договор за заем за послужване върху магазин №I с идентификатор 68134.306.403.1.57. застроена площ 182.29 кв.м. находят се на първи и полуетаж, състоящ се от едно помещение, тоалетна с площ 3.02 кв.м., находяща се на първи етаж на кота +0.00 м. и обслужващо складово помещение с площ 15.05 кв.м., находящо се на полуетаж на кота +1.15 м. в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. "Царибродска” №136-142 със „Сдружение на украинските организации в България Мати Украйна".
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, проф. Иво Петров, Грети Стефанова, Карлос Контрера
Решение №157 по т. 32, обявено на 14.03.2022 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ГР94-3823/7/07.03.2022 г. относно именуване на алея в Парк „Княз – Борисова градина“ на Димитър Воев, музикант, певец и поет.
Докл. Малина Едрева, Димитър Вучев
Решение №158 по т. 33, обявено на 17.03.2022 г.
 
34.Питане вх.№СОА21-ВК66-12136/21.12.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно развитие по инцидента пред болница „Св. Иван Рилски“ на 14.02.2021 г.
 
35.Питане вх.№СОА21-ВК66-12137/21.12.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно незаконно строителство на територията на Столична община.
Отговор по т. 35
 
36.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1259/08.02.2022 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно отчуждаване на частни поземлен имот и сграда за изграждане на обект „Трасе на Главен канализационен колектор — клон II по ул. „Емилиян Станев — III етап“, район „Триадица“, гр. София.
Отговор по т. 36
 
37.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1506/14.02.2022 г. от Малина Едрева – общински съветник до кмета на район „Лозенец“ – Константин Павлов, относно неизпълнение на Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г.
 
38.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1924/25.02.2022 г. от Татяна Георгиева – общински съветник до кмета на район „Илинден“ – Иван Божилов, относно изграждане на пристройка към 33 ЕГ „Света София“, ж.к. „Света Троица“ – район „Илинден“.
 
39.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2053/02.03.2022 г. от Стефан Марков – общински съветник до кмета на район „Красно село“ – Росина Станиславова – относно неусвоени бюджетни средства за извършване на текущ ремонт на пътища.
 
40.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2054/02.03.2022 г. от Стефан Марков – общински съветник до кмета на район „Слатина“ – Георги Илиев – относно неусвоени бюджетни средства за извършване на текущ ремонт на пътища.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:         (п)
                /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/