Обратно Заседание № 80 от 25.07.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 80-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 25 юли 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5415/05.07.2019 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към 31.12.2018 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 515 по т. 1, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 5.1
Приложение № 5.2
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 7.1
Приложение № 8
Приложение № 9

 
2. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5735/15.07.2019 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2019 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 516 по т. 2, обявено на 01.08.2019 г.

 
3. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5877/18.07.2019 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2019 г.“
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 517 по т. 3, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение

 
4. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5821/17.07.2019 г. относно изменение и допълнение на Решение № 258 по Протокол № 75 от 18.04.2019 г., и приемане на условия на Националния дарителски фонд „13 Века България“ за реализиране безвъзмездното придобиване от Столична община на правото на собственост върху недвижим имот – собственост на Фонда, находящ се в район „Витоша“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 518 по т. 4, обявено на 01.08.2019 г.

 
5. Доклад вх. № СОА16-ПП00-25/205/25.06.2019 г. относно разглеждане и приемане от Столичния общински съвет на „Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите Оборище, Средец и Триадица“.
Докл. Ирина Савина, Дончо Барбалов, Зафир Зарков, Иван Велков, Искра Ангелова, Прошко Прошков
Решение № 519 по т. 5, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение

 
6. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4646/11.06.2019 г. относно наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социални услуги „Асистенти за независим живот“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 520 по т. 6, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1.1
Приложение № 1.2
Приложение № 1.3
Приложение № 1.5
Приложение № 1.6
Приложение № 1.7
Приложение № 1.8
Приложение № 1.9
Приложение № 1.10
Приложение № 1.11
Приложение № 2.1
Приложение № 2.2
Приложение № 2.3
Приложение № 2.4
Приложение № 2.5
Приложение № 2.6
Приложение № 2.7
Приложение № 2.8
Приложение № 2.9

 
7. Доклад вх. № СОА19-ВК66-412/16/03.07.2019 г. относно план за действие за 2019 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 521 по т. 7, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1


8. Доклад вх. № СОА17-НЦ62-856/14/08.07.2019 г. относно отмяна на т.2, 4, 5 и 6 от Решение № 863/21.12.2017 г. на Столичен общински съвет и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация „Асоциация Анимус“ върху друго помещение – общинска собственост.
Докл. Албена Атанасова, Иван Божилов
Решение № 522 по т. 8, обявено на 01.08.2019 г.

 
9. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4298/30.05.2019 г. относно изпълнение на условията, заложени в Решение № СО-19-ЕО/2017 г. на директора на РИОСВ - София във връзка с „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10“.
Докл. Йоана Христова
Решение № 523 по т. 9, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1

 
10. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5256/02.07.2019 г. относно приемане на нов Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община и отмяна на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух, приет с  Решение № 21 по Протокол № 46/25.01.2018 г., допълнен с Решение № 855 по Протокол № 66/06.12.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йоана Христова, Лорита Радева, Зафир Зарков, Радослав Абрашев
Решение № 524 по т. 10, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1

 
11. Доклад вх. № СОА19-ТД26-1153/3/03.07.2019 г. относно подписване на Договор за организиране на система  за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) между Столична община и „Елтехресурс“ АД.
Докл. Йоана Христова
Решение № 525 по т. 11, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1

 
12. Доклад вх. № СОА16-ПП00-154/152/16.07.2019 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаващ авансово плащане на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, район „Илинден“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Докл. Ирина Савина
Решение № 526 по т. 12, обявено на 01.08.2019 г.

 
13. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5876/18.07.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0001-С01 от 28.06.2018 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 527 по т. 13, обявено на 01.08.2019 г.

 
14. Доклад вх. №СОА18-ДИ02-3/6/18.07.2019 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 528 по т. 14, обявено на 01.08.2019 г.

 
15. Доклад вх. № СОА19-ВК66-1547/4/16.07.2019 г. относно участие на Столична община в I-ва фаза на европейски проект „Достъп до култура за всички граждани“ (ACCESS to Culture for all Citizens), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 529 по т. 15, обявено на 01.08.2019 г.

 
16. Доклад вх. №СОА18-ДИ09-1890/18/18.07.2019 г. относно предоставяне на съгласие за участие от страна на Столична община в производство по публична продан, респ. за придобиване на ПИ с идентификатор 68134.102.204, находящ се гр. София, Столична община, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 136, заедно с построена в същия триетажна жилищна сграда, с идентификатор 68134.102.204.1, представляващ къща-музей на Пейо Яворов, като и за възлагане на правомощия за  представителство на Столична община в производството.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 530 по т. 16, обявено на 01.08.2019 г.

 
17. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5820/17.07.2019 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за наем на помещение и част от дворно място, представляващо обособен търговски обект, работещ като кафене-бюфет, находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Столична община на ул. „Московска“ № 33.
Докл. Светозар Ерменков
Решение № 531 по т. 17, обявено на 01.08.2019 г.

 
18. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4378/03.06.2019 г. относно одобряване на ПУП - ИПРЗ за кв. 6 и кв. 6а, образуване на нови УПИ I-„за озеленяване и КОО“ II-„за озеленяване и КОО“, III-2081, 2083, 2084, 2086, 2087 „за ЖС и ТП“, кв. 6а (нов) и УПИ I-2081„за тп“, IV-„чисто производство“, V-2078, 2082, 2081„за ЖС“, VII-„чисто производство“, VIII-2080, 2081 „за ЖС и ТП“, кв. 6б (нов) и изменение на план за улична регулация (ИПУР) чрез отпадане на улица от о.т. 19в до о.т. 21б, изменение на задънена улица от о.т. 21а през о.т. 21б до о.т. 21е, изменение на задънена улица от о.т. 21в до о.т. 21д, изменение на задънена улица от о.т. 19б до о.т. 19ж и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ части „Водоснабдяване“ и „Канализация“ местност „НПЗ Военна рампа – запад“, район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 532 по т. 18, обявено на 01.08.2019 г.

 
19. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5244/02.07.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на м. "ж.к. Бъкстон - Север", район Красно село, в частта му относно УПИ VII-503, 520 от кв. 255., който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 17 по Протокол № 33 от 24.01.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 533 по т. 19, обявено на 01.08.2019 г.

 
20. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5288/03.07.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6221.106, 44063.6221.107, 44063.6221.109, 44063.6221.178, 44063.6221.187, 44063.6221.188, 44063.6221.203, 44063.6221.204, 44063.6221.205, 44063.6221.206, 44063.6221.207, 44063.6221.211, 44063.6221.213 и 44063.6221.230 за образуване на кв. 153, кв. 155 (нов), кв. 156 (нов), кв. 157 (нов), кв. 158 (нов), м. „с. Лозен”, район „Панчарево”, план за улична регулация (ПУР) и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 534 по т. 20, обявено на 01.08.2019 г.

 
21. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5290/03.07.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПРЗ), нов УПИ I-16 "за жс" за поземлен имот с идентификатор 68134.4377.16, нов кв. 5б, м. "Манилов дол", изменение на улична регулация от о.т. 35 до о.т. 35а и от о.т. 35а до о.т. 35б и нова улица от о.т. 35а до о.т. 35г, район „Овча купел“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 535 по т. 21, обявено на 01.08.2019 г.

 
22. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5315/03.07.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация, план за улична регулация и парцеларен план, надлъжни профили за осигуряване на трасе за велоалея, свързваща гр. София с гр. Банкя, район "Люлин" и район "Банкя".
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 536 по т. 22, обявено на 01.08.2019 г.

 
23. Доклад вх. № СОА17-ВК66-6337/4/03.07.2019 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за пътна връзка и питейно-битов водопровод за поземлен имот с идентификатор 68134.1322.1, предоставен на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци", в землищата на с. Мрамор, район „Връбница“ и с. Требич, район Надежда.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 537 по т. 23, обявено на 01.08.2019 г.

 
24. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5335/04.07.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VII-2001,2030, кв. 2, м. „ж.к. Свобода”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация на м. „ж.к. Свобода”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 587 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 538 по т. 24, обявено на 01.08.2019 г.

 
25. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5359/04.07.2019 г. относно одобряване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване за УПИ I-„за гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП“ (нов) от кв. 65(нов), нова улица от о.т. 68 до о.т. 68ж, изменение на план за регулация за УПИ IV-”за озеленяване и църква” от кв. 18, изменение на плана за улична регулация между о.т. 72 - о.т. 71а - о.т. 70а и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, м. „с. Пасарел”, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 539 по т. 25, обявено на 01.08.2019 г.

 
26. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5389/05.07.2019 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация (ИПР) на м. НПЗ „Илиенци - запад”, УПИ I-„за озеленяване“ в кв. 4, УПИ I-„за озеленяване“ в кв. 4а, УПИ III-11 „за производство, складове и т. п.“ в кв. 5, изменение на плана за улична регулация в кръстовището при о.т. 78а и кръстовището при о.т. 103 и създаване на нова улица от о.т. 103 до о.т. 78а, район „Надежда”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 540 по т. 26, обявено на 01.08.2019 г.

 
27. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5392/05.07.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VI-87, 95 „за паркинг“ (проектен УПИ VI-472б, общ.-„за паркинг“), кв. 288б, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово” в граници: бул. „България“, бул. „Тодор Каблешков“, бул. „ген. Стефан Тошев“, ул. „Дойран“ и бул. „Гоце Делчев“, район „Красно село”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 541 по т. 27, обявено на 01.08.2019 г.

 
28. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5492/09.07.2019 г. относно oдобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 35 - о.т. 43 - о.т. 44 - о.т. 55 и план за регулация и застрояване на (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39791.6013.1215 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кривина за образуване на нов УПИ III-1215 „за оо“, кв. 46, м. „с. Кривина”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 542 по т. 28, обявено на 01.08.2019 г.

 
29. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2277/28.03.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. „Младост 3”, район „Младост” - СО, квартал 23, нов УПИ I-6206 „за жилища, магазини, офиси, коо, пг и трафопостове“; нов УПИ II „за озеленяване“; промяна в бордюрните линии на улица между о.т. 38 - о.т. 42, промяна в бордюрните линии на улица между о.т. 41 - о.т. 40 и промяна в северните бордюрни линии на бул. „Андрей Ляпчев” между о.т. 40 - о.т. 503а.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 543 по т. 29, обявено на 01.08.2019 г.

 
30. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5496/09.07.2019 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ V-20, 21 „за жил. стр. и подз. гаражи“, кв. 238, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2а и 2б”, одобрен с Решение № 409 по Протокол №43/19.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 544 по т. 30, обявено на 01.08.2019 г.

 
31. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5519/09.07.2019 г. относно одобряване проект за ПУП – (ИПРЗ) на м. „Територии, прилежащи на пътен възел - Околовръстен път - бул. Сливница“, кв. 1, образуване на нови УПИ XIII-„за озел.“, УПИ XV-2687 „за ТП и КОО“, УПИ XVII-2251 „за общ. обсл.“, УПИ XVIII-„за техн. инфраструктура“ и алея, ПИ с идентификатори 68134.2808.2251, 68134.2808.2687 и част от ПИ 68134.2808.2234 по КККР на район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 545 по т. 31, обявено на 01.08.2019 г.

 
32. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5651/12.07.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ I-283, 2092, 1078, 1167, 1408, 1609, 1641, 1642 – „за офиси, търговия, складове, ко, подземни гаражи, бизнес-хотел и жилища”, кв. 4, м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, част юг, изключен от обхвата на одобряване с т.4.2. от решение № 254 по протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет за одобряване на план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хладилника - Витоша“, части север и юг, заедно с план – схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта, както и прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация относно УПИ II-281 „за жс и ко“, УПИ III-282 – „за жс и ко“, УПИ VI-527 – „за ко и производство“, кв. 4, м. НПЗ „Хладилника - Витоша“, изключен от обхвата на одобряване с т. 5.1. от решение № 254 по протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 546 по т. 32, обявено на 01.08.2019 г.

 
33. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5802/17.07.2019 г. относно одобряване проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XX-2569, 2572, 9574 „за хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и тп“ за създаване на нов УПИ XX-2569 „за жс, обсл. обекти и тп“ в нов кв. 1а и нов УПИ XXIII „за озеленяване и техническа инфраструктура” в нов кв. 1 и пешеходна алея, поземлени имоти с идентификатори 68134.1504.2569 и 68134.4081.9572, 68134.4081.9574 м. „Цариградско шосе - караулката“, район „Искър“ и район „Младост“ и изменение на улична регулация.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 547 по т. 33, обявено на 01.08.2019 г.

 
34. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5737/15.07.2019 г. относно одобряване на план – схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за „Водоснабдяване и канализация“, „Електроснабдяване“, „Телекомуникация“, „Газоснабдяване“ и „Топлоснабдяване“ на м. „ж.к. Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, район „Студентски”, неразделна част от ПУП, одобрен с Решение № 696 по Протокол № 114/19.07.2007 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 548 по т. 34, обявено на 01.08.2019 г.

 
35. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5761/16.07.2019 г. относно oдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване за УПИ I-„за гробищен парк“ и УПИ II-„за инженерна инфраструктура и озеленяване“ (нови) от кв. 60 (нов) и план за улична регулация за нова улица с улични паркинги от о.т. 301 до о.т. 310 (нови), с план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура към него, м. „с. Волуяк - Гробищен парк”, район ,,Връбница”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 549 по т. 35, обявено на 01.08.2019 г.

 
36. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5851/18.07.2019 г. относно подробен устройствен план – План за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на м. „ж.к. Дружба 1 - III част“, район „Искър“, в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, бул. „Капитан Димитър Списаревски“ и м. „ж.к. дружба 2 - I част“ в граници: бул. „проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, заедно с план – схеми на инженерната инфраструктура.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 550 по т. 36, обявено на 01.08.2019 г.

 
37. Доклад вх. № СОА18-ВК66-5284/5/17.07.2019 г. относно одобряване на задание и разрешаване на изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности "ж.к. Горубляне 2", НПЗ "Изток - подзона Горубляне", "ж.к. Горубляне 3" и кв. "Горубляне", район Младост.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 551 по т. 37, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение

Приложение
 
38. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5827/17.07.2019 г. относно допускане на устройството и застрояване преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32216.2315.51, 32216.2315.52, 32216.2315.33 и 32216.2317.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иваняне, район ,,Банкя”, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение на министерския съвет № 960/16.12.2009 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 552 по т. 38, обявено на 01.08.2019 г.

 
39. Доклад вх. №СОА19-ДИ05-2357/17.07.2019 г. относно откриване на процедура за и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост и обособена част от имуществото на общинско търговско дружество.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 553 по т. 39, обявено на 01.08.2019 г.

 
40. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5865/18.07.2019 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на 7 (седем) броя недвижими имоти.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 554 по т. 40, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1а
Приложение № 1б
Приложение № 1в
Приложение № 1г
Приложение № 1д
Приложение № 1е
Приложение № 1ж
Приложение № 2

 
41. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5874/18.07.2019 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Силвия Христова, Ева Митова
Решение № 555 по т. 41, обявено на 01.08.2019 г.

 
42. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5868/18.07.2019 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. група общински съветници
Решение № 556 по т. 42, обявено на 01.08.2019 г.

 
43. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5866/18.07.2019 г. относно увеличаване капитала на „Пазари Север“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 557 по т. 43, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение А
Приложение Б
Приложение В

 
44. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5862/18.07.2019 г. относно разпределение на печалбата по годишните финансови отчети на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивидент.
Докл. Николай Стойнев, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 558 по т. 44, обявено на 01.08.2019 г.

 
45. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5863/18.07.2019 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на търговските дружества със сто процента участие на Столична община в капитала.
Докл. Николай Стойнев, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 559 по т. 45, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2

 
46. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5867/18.07.2019 г. относно резултатите от дейността на работната група за технологично обновление на „Топлофикация - София“ ЕАД.
Докл. група общински съветници
Решение № 560 по т. 46, обявено на 01.08.2019 г.

 
47. Доклад вх. № СОА19-ГР94-3159/25.06.2019 г. относно подписване на меморандум за сътрудничество с Фондация А21.
Докл. Михаела Иванова, Йоанна Драгнева
Решение № 561 по т. 47, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1

 
48. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5858/18.07.2019 г. относно одобрение на изменение на Договор за заем от 15 октомври 2018 г. между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и за изменение на Споразумение за общинска подкрепа от 15 октомври 2018 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и ЕБВР.
Докл. Екатерина Йорданова, Дончо Барбалов
Решение № 562 по т. 48, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2

 
49. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5861/18.07.2019 г. относно разширяване на възможностите за заплащане на паркирането в зоните за почасово платено паркиране и въвеждане на допълнителен начин на заплащане на паркирането.
Докл. Екатерина Йорданова, Дончо Барбалов
Решение № 563 по т. 49, обявено на 01.08.2019 г.

 
50. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5859/18.07.2019 г. относно допълване на Решение № 577 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на Столичен общинска съвет.
Докл. Екатерина Йорданова
Решение № 564 по т. 50, обявено на 01.08.2019 г.

 
51. Доклад вх. № СОА19-ДИ05-2156/4/09.07.2019 г. относно осигуряване на средства за извършване на превантивни мерки по недопускане разпространение и ликвидиране на Вирусен хепатит А на територията на Столична община.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов
Решение № 565 по т. 51, обявено на 01.08.2019 г.

 
52. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-192/3/10.07.2019 г. относно увеличаване капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Станил Станилов, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 566 по т. 52, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1

 
53. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-259/2/11.07.2019 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на обект, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Веселин Милев, Венетка Серафимова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 567 по т. 53, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1

 
54. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-293/2/17.07.2019 г. относно даване на съгласие „Център за психично здраве - проф. Никола Шипковенски“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой линейка.
Докл. д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, Венетка Серафимова,  Дончо Барбалов
Решение № 568 по т. 54, обявено на 01.08.2019 г.

 
55. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5812/17.07.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIX - София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Живка Новкова, Дончо Барбалов
Решение № 569 по т. 55, обявено на 01.08.2019 г.

 
56. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-312/2/18.07.2019 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Станил Станилов,  Дончо Барбалов
Решение № 570 по т. 56, обявено на 01.08.2019 г.

 
57. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5855/18.07.2019 г. относно изменение на Решение № 836 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 571 по т. 57, обявено на 01.08.2019 г.

 
58. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5870/18.07.2019 г. относно промяна на учредителния акт и наименованието на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Силвия Христова
Решение № 572 по т. 58, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1

 
59. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5860/18.07.2019 г. относно даване на съгласие „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД да закупи със средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов
Решение № 573 по т. 59, обявено на 01.08.2019 г.

 
60. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5869/18.07.2019 г. относно допълнение към Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет и промяна в правилата за работа.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 574 по т. 60, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2

 
61. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5864/18.07.2019 г. относно отпускане на заеми от Столична община на лечебни заведения – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Станил Станилов
Решение № 575 по т. 61, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

 
62. Доклад вх. № СОА18-ВК08-14709/5/11.07.2019 г. относно отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на общински имот, частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Красно село“, в полза на сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза „Съюз на инвалидите в България“, за нуждите на Дружеството на инвалидите „Бели брези“.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 576 по т. 62, обявено на 01.08.2019 г.

 
63. Доклад вх. № СОА19-ВК08-5468/1/11.07.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ обособен обект с площ 265,35 кв. м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.202.116.1.2, находящ се на втория етаж в сградата на улица „Генерал Скобелев“ № 58, район „Красно село“.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 577 по т. 63, обявено на 01.08.2019 г.

 
64. Доклад вх. № СОА17-ВК08-14568/6/24.06.2019 г. относно процедура за прекратяване на съсобственост върху ПИ № 68134.407.214, с местонахождение: гр. София, район „Оборище“, ул. „Герлово“ № 2.
Докл. Васил Цолов
Решение № 578 по т. 64, обявено на 01.08.2019 г.

 
65. Доклад вх. № СОА16-ТД26-2863/20/16.10.2018 г. относно учредяване право на строеж върху урегулиран поземлен имот, находящ се на ул. „Богдан“ № 25 съсобствен между  Столична община и частни лица и определяне процента на обезщетение за Столична община.
Докл. Васил Цолов
Решение № 579 по т. 65, обявено на 01.08.2019 г.

 
66. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7825/1/17.07.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 580 по т. 66, обявено на 01.08.2019 г.

 
67. Доклад вх. № СОА19-ВК08-8213/26.06.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се на територията на СО – район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 581 по т. 67, обявено на 01.08.2019 г.

  
68. Доклад вх. № СОА17-ТД26-12470/3/20.12.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Ева Митова
Решение № 582 по т. 68, обявено на 01.08.2019 г.

 
69. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4582/1/11.07.2019 г. относно предоставяне на имот – публична общинска собственост безвъзмездно за управление.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 583 по т. 69, обявено на 01.08.2019 г.

 
70. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3857/3/04.07.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 584 по т. 70, обявено на 01.08.2019 г.

 
71. Доклад вх. № СОА18-ВК08-16392/8/04.07.2019 г. относно продажба на общински имот с идентификатор 68134.900.269 с площ от 690 кв.м., находящ се на ул. „Козяк“ № 3, представляващ УПИ X-269, кв. 284, м. „Лозенец – I част“ на собствениците на законно построена жилищна сграда, заедно с правото на строеж върху общинската земя.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 585 по т. 71, обявено на 01.08.2019 г.

 
72. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6882/1/11.07.2019 г. относно придобиване на Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на ул. „Филип Кутев“, собственост на физическо лице.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 586 по т. 72, обявено на 01.08.2019 г.

 
73. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7184/1/16.07.2019 г. относно взаимно прехвърляне на поземлени имоти – собственост на физически лица и на Столична община.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 587 по т. 73, обявено на 01.08.2019 г.

 
74. Доклад вх. № СОА19-ВК08-8015/1/18.07.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот – реална част с площ 105 кв. м., попадащ в улична регулация на улица „Слав Караславов“, между квартали 82 и 73, м. „Витоша – ВЕЦ - Симеоново“, собственост на физическо лице.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 588 по т. 74, обявено на 01.08.2019 г.

 
75. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6990/1/04.07.2019 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на идеална част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.85, с площ от 575 кв.м., съставляващ УПИ II-85, кв. 245, м. „ж.к. Надежда 1а и 1б“, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ул. „Любородие“ № 20.
Докл. Димитър Димов
Решение № 589 по т. 75, обявено на 01.08.2019 г.

 
76. Доклад вх. № СОА17-ГР94-1172/6/04.07.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПРЗ на съществуващ УПИ XI-1376 и образуване на нов УПИ XI-1376, 2144 – „за ЖС“, кв. 8, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии - част север“, район „Надежда“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Димитър Димов
Решение № 590 по т. 76, обявено на 01.08.2019 г.

 
77. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6595/1/04.07.2019 г. относно процедура за прекратяване на съсобственост върху ПИ № 68134.1368.2041, с местонахождение: гр. София, район „Надежда“, ул. „Рожен“ № 95, съставляващ УПИ II-2041, кв. 14, м. „Илиянци“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 591 по т. 77, обявено на 01.08.2019 г.

 
78. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7395/3/18.07.2019 г. относно учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на нов православен храм с името „Св. Серафим Софийски Чудотворец“ върху поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2375, находящ се в имот – частна общинска собственост (АЧОС № 3252), съставляващ УПИ VIII - „За православен храм“, кв. 67, по действащия регулационен план на местност „ж.к. Надежда 3“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 592 по т. 78, обявено на 01.08.2019 г.

 
79. Доклад вх. № СОА17-ВК08-11159/9/16.07.2019 г. относно изменение и допълнение на Решение № 865 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет и сключване на анекс към Договор  № СОА18-ДГ64-4/05.06.2018 г. на Столична община за безвъзмездно учредяване право на строеж, за срок от 30 години в полза на Сдружение „Български футболен съюз“, върху общински имот.
Докл. Димитър Димов
Решение № 593 по т. 79, обявено на 01.08.2019 г.

 
80. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7907/1/18.07.2019 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост – продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.
Докл. Димитър Димов
Решение № 594 по т. 80, обявено на 01.08.2019 г.

 
81. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3019/4/11.07.2019 г. относно предоставяне на имот – публична общинска собственост безвъзмездно за управление.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 595 по т. 81, обявено на 01.08.2019 г.

 
82. Доклад вх. № СОА19-ВК08-349/6/10.07.2019 г. относно прилагане на влязъл в сила Подробен устройствен план за УПИ VI-1964,1979, кв. 14а, НПЗ „Изток“, м. „Къро“.
Докл. Румен Русев
Решение № 596 по т. 82, обявено на 01.08.2019 г.

 
83. Доклад вх. № СОА18-ВК08-14381/6/18.07.2019 г. относно безвъзмездно и безсрочно учредяване на Столична община право на преминаване – публичен достъп през имоти, частна собственост на физически лица.
Докл. Румен Русев
Решение № 597 по т. 83, обявено на 01.08.2019 г.

 
84. Доклад вх. № СОА19-ВК08-1949/3/11.07.2019 г. относно процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения за здравни дейности в сграда – филиал на V-то ДКЦ (Студентска поликлиника), в кв. 43, ж.к. „Младост 1“ – публична общинска собственост, със срок от 5 (пет) години.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 598 по т. 84, обявено на 01.08.2019 г.

 
85. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3356/8/11.07.2019 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Теодор Петков
Решение № 599 по т. 85, обявено на 01.08.2019 г.

 
86. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7995/2/15.07.2019 г. относно процедура по реда на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ VIII-7456 от кв. 224, местност „Гърдова глава“, по плана на гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение № 600 по т. 86, обявено на 01.08.2019 г.

 
87. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6239/1/04.07.2019 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 601 по т. 87, обявено на 01.08.2019 г.

 
88. Доклад вх. № СОА18-ВК08-2062/14/11.07.2019 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VI-4544, 455, 456, 457, кв. 81, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“.
Докл. Младен Младенов
Решение № 602 по т. 88, обявено на 01.08.2019 г.

 
89. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7557/4/16.07.2019 г. относно кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на безвъзмездна финансова помощ изпълнение на работен проект на обект „ВиК мрежи в кв. Курило, гр. Нови Искър по ул. „Чавдар Войвода“, ул. „Малко бърдо“, ул. „Смагово“, ул. „Крушетата“, ул. „Ливадски път“, ул. „Голо бърдо“, ул. „Билка“, ул. „Перла“ и ул. „Космонавт“, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 603 по т. 89, обявено на 01.08.2019 г.

 
90. Доклад вх. № СОА19-ВК08-5094/5/11.07.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем част от имот, публична общинска собственост, находящ се в район „Кремиковци“, кв. „Кремиковци“, ул. „Кирил и Методий“ № 2 в сградата на 156-то ОУ „Васил Левски“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 604 по т. 90, обявено на 01.08.2019 г.

 
91. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6737/1/04.07.2019 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 605 по т. 91, обявено на 01.08.2019 г.

 
92. Доклад вх. № СОА19-ВК08-1574/6/04.07.2019 г. относно продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VIII-289, кв. 17, с площ от 601 кв.м., представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6708.289, с площ 594 кв.м., находящ се в с. Панчарево, в.з. „Беликата“, върху който има законно построена вилна сграда.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 606 по т. 92, обявено на 01.08.2019 г.

 
93. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6762/1/04.07.2019 г. относно продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, на собственика на законно построена в имота сграда.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 607 по т. 93, обявено на 01.08.2019 г.

 
94. Доклад вх. № СОА19-ВК08-1575/6/04.07.2019 г. относно продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, на собственика на законно построена в имота сграда.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 608 по т. 94, обявено на 01.08.2019 г.

 
95. Доклад вх. № СОА16-ВК08-7085/15/18.07.2019 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6707.1321, с площ от 571 кв. м., находящ се в с. Панчарево, район „Панчарево“, ул. „Дебело гуно“ № 16.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 609 по т. 95, обявено на 01.08.2019 г.

  
96. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4847/1/16.07.2019 г. относно именуване на безименна улица с името „Темелко Нешков“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 610 по т. 96, обявено на 01.08.2019 г.

 
97. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3875/2/16.07.2019 г. относно именуване на безименни улици в м. „Дърньов камък“, кв. Горна Баня, район „Овча купел”.
Докл. Христина Семерджиев
Решение № 611 по т. 97, обявено на 01.08.2019 г.

 
98. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3877/1/16.07.2019 г. относно именуване на безименна улица в м. „Цар Борис  III“, II част, район „Овча купел”.
Докл. Христина Семерджиев
Решение № 612 по т. 98, обявено на 01.08.2019 г.

 
99. Доклад вх. № СОА19-ВК08-5096/1/16.07.2019 г. относно преименуване на улица „Салски дол“ с името „Скални рози“ в с. “Панчарево“, м. Вилна зона „Косанин дол“ и именуване на безименна улица в с. „Панчарево“ с името „Хенрих Визнер“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 613 по т. 99, обявено на 01.08.2019 г.

 
100. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5871/18.07.2019г. относно удостояване със звание „Почетен гражданин на София“ на Н. Пр. г-н Ерик Сет Рубин – извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 614 по т. 100, обявено на 01.08.2019 г.

 
101. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5872/18.07.2019г. относно удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община“ на Н. Пр. г-жа Ема Кейт Хопкинс – извънреден и пълномощен посланик на Великобритания в България.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 615 по т. 101, обявено на 01.08.2019 г.

 
102. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5873/18.07.2019г. относно удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община“ на Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в България.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 616 по т. 102, обявено на 01.08.2019 г.

 
103. Питане вх. № СОА19-ГР94-3193/27.06.2019 г. от г-н Симеон Славчев – общински съветник относно почистване и поддържане на отводнителните шахти в София.
Отговор по т. 103

104. Доклад вх. № СОА19ВК66-5922/19.07.2019 г. относно частична промяна на структурата на Столична общинска администрация в направление „Архитектура и градоустройство“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 617 по т. 104, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1
 
105. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5822/17.07.2019 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Оборотен“ във фонд „Резервен“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 618 по т. 105, обявено на 01.08.2019 г.

 
106. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5932/19.07.2019 г. относно потвърждаване членството на Столична община в Мрежата на Европейските градове ЮРОСИТИС и изплащане на годишен членски внос за 2019 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 619 по т. 106, обявено на 01.08.2019 г.

 
107. Доклад вх.  № СОА19-ВК66-5958/22.07.2019 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител на Столична община.
Докл. Малина Едрева
Решение № 620 по т. 107, обявено на 01.08.2019 г.

 
108. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5875/18.07.2019 г. относно изменение на Решение № 427 от 11.07.2019 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 621 по т. 108, обявено на 01.08.2019 г.

 
109. Доклад вх.  № СОА18-ВК08-11380/83/22.07.2019 г. относно поправка на явна фактическа грешка на Решение № 448 от 11.07.2019 г. на Столичния общински съвет по Протокол № 79, точка 38 от дневния ред, по доклад №СОА18-ВК08-11380/77/04.07.2019 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 622 по т. 109, обявено на 01.08.2019 г.

 
110. Доклад вх. № СОА19-ВК08-9620/2/22.07.2019 г. относно приемане на дарение от СНЦ Институт на Свободните изследователи „Хистореон“, ЕИК 131016377 с прогнозна стойност 402 038.25 лева.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Тодор Кръстев
Решение № 623 по т. 110, обявено на 01.08.2019 г.

 
111. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5803/17.07.2019 г. относно допускане на устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6951.41 и 04234.6951.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, район ,,Панчарево”, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение Министерския съвет № 960/16.12.2009 г. и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 2 и о.т. 552 (нова), прилежаща на м. ,,в.з. Косанин дол”; между о.т. 103 и о.т. 104, прилежаща на м. ,,в.з. Беликата”; между о.т. 372 – о.т. 376а, прилежаща на кв. 34, м. „Беликата“; план за улична регулация (ПУР) от о.т. 103 до о.т. 552 (нова) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нови квартали 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 и 66 и прилежащите им улици и ПИ с идентификатори 4234.6948.310, 4234.6948.674, 4234.6948.12, попадащи в кв. 3 (стар), м. ,,в.з. Косанин дол”, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 624 по т. 111, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение

 
112. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4022/2/22.07.2019 г. относно проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност, по Решение № 305 от 30.05.2019 г.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 625 по т. 112, обявено на 01.08.2019 г.

 
113. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5963/22.07.2019 г. относно финансово подпомагане на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, обучаващи се в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев
Решение № 626 по т. 113, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2

 
114. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5965/22.07.2019 г. относно изменение на Решение № 230 по Протокол № 75 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение № 627 по т. 114, обявено на 01.08.2019 г.
Приложение № 1

  
115. Доклад вх. № СОА19-ВК08-9362/15.07.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията, за промяна на подробен устройствен план и образуване на УПИ I-655,658 – „за търг, жс и ПГ“, по плана на гр. София, м. „Фондови жилища“, район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 628 по т. 115, обявено на 01.08.2019 г.

 
116. Доклад вх. № СОА19-ВК08-9574/18.07.2019 г. относно приемане на дарение под формата на труд и услуги чрез изпълнение на строително-ремонтни работи на прогнозна стойност 99 537,60 лева с включен ДДС от „Ками-2008“ ЕООД, ЕИК 175448602, в обект – общинско училище  24 СУ „Пейо Яворов“, находящо се в гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Клисура“ № 16.
Докл. Ева Митова
Решение № 629 по т. 116, обявено на 01.08.2019 г.

 
117. Доклад вх. № СОА19-ВК08-8331/1/19.07.2019 г. относно учредяване безвъзмездно и безсрочно в полза на Столична община, сервитут върху УПИ III- 249,270 – „за производство, администрация и обществено обслужване“, кв. 3, м. НПЗ „Хладилника - Витоша“ – част юг, район „Лозенец“, собственост на юридическо лице.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 630 по т. 117, обявено на
 01.08.2019 г.
 
118. Доклад вх. № СОА19-ВК08-9753/22.07.2019 г. относно процедура по чл. 17, ал. 5 от ЗУТ процедура по чл. 199, ал. 1 от ЗУТ, за придобиване от Столична община на реална част, собственост на физическо лице, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“.
Докл. Любомир Дреков, Прошко Прошков
Решение № 631 по т. 118, обявено на 01.08.2019 г.

 
119. Доклад вх. № СОА19-ВК08-9683/1/23.07.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на три обособени части от поземлени имоти, представляващи публична общинска собственост, находящи се на територията на Район „Лозенец“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти за търговска дейност по одобрени схеми от главния архитект на СО.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 632 по т. 119, обявено на 01.08.2019 г.

 
120. Доклад вх. № СОА19-ВК08-8987/2/23.07.2019 г. относно обявяване на имот с идентификатор 68134.1006.2104, с площ  от 73 кв.м., от Публична общинска собственост в Частна общинска собственост и процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 за част от имота, с площ от 57 кв.м.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 633 по т. 120, обявено на 01.08.2019 г.

 
121. Доклад вх. № СОА17-ВК08-1059/9/19.07.2019 г. относно отдаване под наем на сгради и помещения в сгради – частна общинска собственост, без търг или конкурс, за задоволяване на здравни нужди на населението, находящи се в кв. Бояна, ул. „Александър Пушкин“ № 114, р. „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 634 по т. 121, обявено на 01.08.2019 г.

 
122. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4434/3/22.07.2019 г. относно изкупуване от Столична община на имоти, и части от имоти – частна общинска собственост, попадащи в улици между о.т. 149- о.т.149а – о.т.150 – о.т.136 – о.т.137 – о.т. 137а – о.т. 153 – о.т. 140 – о.т. 141 – о.т. 142 – о. т. 145а – о.т. 145 – о.т. 11 и о.т. 140 – о.т. 140а, и в имоти-частна общинска собственост, представляващи: УПИ I-за минерална баня, кв. 21 и УПИ V – общ., кв. 37, по действащия регулационен план на с. Световрачане.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 635 по т. 122, обявено на 01.08.2019 г.

 
123. Доклад вх. № СОА18-ВК08-16351/7/19.07.2019 г. относно изменение на Решение № 336 по Протокол № 76/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Рангел Марков
Решение № 636 по т. 123, обявено на 01.08.2019 г.

 
124. Доклад вх. № СОА19-ВК08-8220/2/23.07.2019 г. относно съгласие за премахване на съществуваща двуетажна сграда с идентификатор: 02659.2195.378.1 със застроена площ кв. м., разположена в общински ПИ с идентификатор: 02659.2195.378, актуван АОС № 1024/12.02.2014 г. на район „Банкя“ вписан в СВ и при осигурено финансиране за изграждане строителство на нова сграда в същия терен находящ се на ул. „Стара планина“ № 4, гр. Банкя, за нуждите на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 637 по т. 124, обявено на 01.08.2019 г.
 
125.
Доклад вх. № СОА19-ВК66-5900/19.07.2019 г. относно връчване на Значка на София на г-н Красимир Димитров – директор на „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков    
Решение № 638 по т. 125, обявено на 01.08.2019 г.

   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..................................
                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)