Обратно Заседание № 66 от 24.11.2022 година

 
ЗАСЕДАНИЕ №66 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
24 ноември 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
ДНЕВЕН РЕД:
 

1.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-3287/1/07.11.2022 г. относно приемане на решение за създаване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“  в съответствие със Заповед № РД01-1915/06.10.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №883 по т. 1, обявено на 01.12.2022 г. 

2.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12341/19.10.2022 г. относно изменение на Решение № 689 от 26.10.2017г. на Столичния общински съвет и определяне директорите на общинските детски ясли, като третостепенни разпоредители с бюджет на Столична община към дирекция „Здравеопазване“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №884 по т. 2, обявено на 01.12.2022 г. 

3.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-2772/3/09.11.2022 г. относно приемане на решение за създаване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет лица, употребяващи психоактивни вещества и/или алкохол)“ в съответствие със Заповед № РД01-1913/05.10.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №885 по т. 3, обявено на 01.12.2022 г. 

4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13848/16.11.2022 г. относно предложение за одобряване на „Споразумение за сътрудничество между Столична община и Института по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей“ при Българската академия на науките“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №886 по т. 4, обявено на 01.12.2022 г. 
Приложение №1

5.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-9439/6/17.11.2022 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД  съгласно чл.2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №887 по т. 5, обявено на 01.12.2022 г. 

6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13908/17.11.2022 г. относно отпускане на средства за ремонт и поддръжка на храмове на територията на гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №888 по т. 6, обявено на 01.12.2022 г. 

7.Доклад вх. № СОА22-ВК66-13994/18.11.2022 г. относно безвъзмездно придобиване от Столична община на правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, находящи се в райони „Изгрев“ и „Слатина“ – за реализиране на проект „Зелен ринг София“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 889 по т. 7, обявено на 29.11.2022 г.
Приложение № 1

​​​Решението е обжалвано. Образувано е адм. дело № 11586/2022 г., 72 св., по описа на АССГ.

8.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16408/08.11.2022 г. относно дарение на 8 броя жилищни имоти, находящи се в гр. София, район „Илинден“.
Докл. Иван Божилов, Димитър Димов, Татяна Георгиева, Иван Таков, Владимир Митов
Решение №890 по т. 8, обявено на 01.12.2022 г. 

9.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-695/3/27.09.2022 г. относно отсрочване и разсрочване на публични общински вземания за местен данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ЕИК 000690918, на основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №891 по т. 9, обявено на 01.12.2022 г. 
Приложение №1

10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13728/14.11.2022 г. относно провеждане на тръжна процедура за продажба на движими вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности при ремонт на съоръженията за публично осветление на територията на Столична община.
Докл. Кристиан Кръстев
Решение №892 по т. 10, обявено на 01.12.2022 г. 

11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12626/25.10.2022 г. относно допускане  на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за   учебната 2022/2023 г. в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №893 по т. 11, обявено на 01.12.2022 г.

12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1228/07.02.2022 г. относно доклад за прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Красно село-Стрелбище, урб.бл.32“, район „Триадица“  в частта му относно проектен УПИ V-1129,общ., кв. 93.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №894 по т. 12, обявено на 01.12.2022 г.

13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13092/01.11.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в участъка от о.т.539а-о.т.535-о.т.568 до о.т.508б и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на прилежащите кв. 107, кв. 113, кв. 113а и кв. 114, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново”, район „Лозенец”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №895 по т. 13, обявено на 01.12.2022 г.

14.Доклад вх.№  СОА22-ТД26-14096/2/03.11.2022 г. относно приемане на парично дарение, с цел обезпечаване на отчуждително производство по реда на Глава III от Закона за общинската собственост.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №896 по т. 14, обявено на 01.12.2022 г.

15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3632/2/17.11.2022 г. относно приемане на актуализирани Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване, и на деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, д.м., Диян Стаматов, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Албена Кръстева, Милка Христова
Решение №897 по т. 15, обявено на 29.11.2022 г.
Приложение №1

16.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-8584/4/17.11.2022 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи Четвърто допълнително споразумение към Договора за концесия във връзка с доставка на водоснабдителни и канализационни услуги на Столична община, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД на 23.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., изменен с Първо, Второ и Трето допълнително споразумение от 23.03.2018 г.
Докл. Прошко Прошков, Николай Стойнев
Решение №898 по т. 16, обявено на 01.12.2022 г.
Приложение №1
Приложение №2

17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13354/07.11.2022 г. относно промяна на маршрута на автобусна линия А79.
Докл. Карлос Контрера
Решение №899 по т. 17, обявено на 01.12.2022 г.

18.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-11086/1/20.10.2022 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения.
Докл. Карлос Контрера, Христиан Петров
Решение №900 по т. 18, обявено на 01.12.2022 г.
Приложение №1

19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13491/09.11.2022 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен електротранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, Христиан Петров
Решение №901 по т. 19, обявено на 01.12.2022 г.
Приложение №1

20.Доклад вх.№СОА22-ВК66-13923/17.11.2022 г. относно допускане на предварително изпълнение на Решение № 861 на Столичния общински съвет, по Протокол № 65, т. 24 от дневния ред, от 10.11.2022 г. за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години, до прилагането на ПУП, чрез реализирането на предвидените в него мероприятия, но не повече от 10 /десет/ години, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4356.153 (шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка едно пет три), с площ 2438 кв.м. (две хиляди четиристотин тридесет и осем) - по КККР одобрени със заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор па АГКК, попадащ в УПИ III - „за озеленяване“, кв.82Б - съгласно частичен регулационен план на м. „бул. Сливница“, одобрен със заповед № РД-09-50-454/12.09.1996 г. на Гл. архитект на София, актуват с Акт за публична общинска собственост № 10079/20.02.2020 г.
Докл. Карлос Контрера, Милко Младенов
Решение №902 по т. 20, обявено на 25.11.2022 г. 

21.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4073/5/15.11.2022 г. относно приемане на програми за изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022-2030 г. „София спортува“ и план за действие, съгласно Решение № 309 по Протокол № 55 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет, на основание Доклад рег. № СОА22-ВК66-4073/21.04.2022 г.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош, Анатоли Илиев, Диян Стаматов, Анна Стойкова, Иван Пешев, Владимир Митов, Екатерина Йорданова, Яна Тодоранова
Решение №903 по т. 21, обявено на 01.12.2022 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7

22.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12968/29.10.2022 г. относно промяна на Решение № 606 / 21.07.2022 г. по Протокол № 60, т. 70 от 21.07.2022 г. от  на Столичен общински съвет относно въвеждане на нови и промяна в съществуващи линии от мрежата на масовия градски транспорт.
Докл. Борис Бонев
Решение №904 по т. 22, обявено на 01.12.2022 г.

23.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-48/6/10.11.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №905 по т. 23, обявено на 01.12.2022 г.
Приложение №1

24.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13573/11.11.2022 г. относно отмяна на Решение № 350, по Протокол № 55 от 14.06.2018 г. на СОС и учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №906 по т. 24, обявено на 01.12.2022 г.

25.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17697/5/10.11.2022 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Звезда на надеждата“, върху жилищен имот – частна общинска собственост.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №907 по т. 25, обявено на 01.12.2022 г.

26.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14804/2/02.11.2022 г. относно отмяна на Решение № 330 по Протокол № 34, т. 31 от 10.06.2021 г. на Столичен общински съвет и  учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/  години на юридическо лице с  нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза-Фондация „Колективът“  върху нежилищен имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София,  бул. „Кн. Мария Луиза“ № 16
Докл. Николай Александров
Решение №908 по т. 26, обявено на 01.12.2022 г.

27.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9312/1/28.10.2022 г. относно отдаване под наем на “Български пощи” ЕАД за извършване на универсална пощенска услуга, без провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда.
Докл. Делян Георгиев

28.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16921/16.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещение, представляващо частна общинска собственост, находящо се на адрес: гр. София, ж. к. „Стрелбище“,  ул. „Костенски водопад“ № 25 на територията на Район „Триадица“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №909 по т. 28, обявено на 01.12.2022 г.

29.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11822/4/02.11.2022 г. относно предложение за  сключване на договор чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с производство по изменение на действащ ПУП  – ИПРЗ  и определяне квоти на съсобственост в новообразуван урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, район Надежда, ул. „Хаджи Мано Стоянов“ № 29А.
Докл. Димитър Димов
Решение №910 по т. 29, обявено на 01.12.2022 г.

30.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14793/1/04.11.2022 г. относно процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на помещения – частна общинска собственост, на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, за разполагане на електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура, с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Бели брези“ № 3.
Докл. Теодор Петков
Решение №911 по т. 30, обявено на 01.12.2022 г.

31.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13468/2/02.11.2022 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с одобряване на ПУП-ИПР за УПИ І-15, кв.117а, местност ,,бул.,,Сливница” - Люлин 10 мр”.
Докл. Милко Младенов
Решение №912 по т. 31, обявено на 01.12.2022 г.

32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-12833/2/25.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем реална част от имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”, с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40.
Докл. Младен Младенов
Решение №913 по т. 32, обявено на 01.12.2022 г.

33.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15266/5/25.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлени имоти, представляващи частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница ”, ул. „Адам Мицкевич“ №19а.
Докл. Младен Младенов
Решение №914 по т. 33, обявено на 01.12.2022 г.

34.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15005/2/24.10.2022 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на части от недвижими имоти - частна общинска собственост, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, с предназначение: за пощенски услуги, находящи се в с. Кътина, пл. „Площада“ № 1, с. Подгумер, ул. „Стара планина“ № 39, с. Локорско, ул. „Димитър Тошков“ № 23 район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №915 по т. 34, обявено на 01.12.2022 г.

35.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1673/8/02.11.2022 г. относно отмяна на решение № 510/23.07.2021 година по протокол № 36 на Столичен общински съвет, с което е дадено съгласие за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост.
Докл. Даниела Райчева
Решение №916 по т. 35, обявено на 01.12.2022 г.

36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15491/2/01.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, находящ се в административна сграда- кметство с. Световрачене.
Докл. Даниела Райчева
Решение №917 по т. 36, обявено на 01.12.2022 г.

37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1696/7/02.11.2022 г. относно отмяна на Решение № 378 по Протокол № 56, т.40 от 26.05.2022 година  на Столичен общински съвет, с което е дадено съгласие  за  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години,  на част от имот-частна общинска собственост, находящ се в кв. Курило, гр. Нови Искър, за поставяне на преместваем търговски обект (павилион), съгласно одобрена схема от главния  архитект на Столична община.
Докл. Даниела Райчева
Решение №918 по т. 37, обявено на 01.12.2022 г.

38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16182/1/10.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, предназначени за организиране на ученическото столово хранене в училищата на територията на район „Кремиковци“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №919 по т. 38, обявено на 01.12.2022 г.

39.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14144/2/02.11.2022 г. относно процедура по доброволно прилагане на действащ ПУП по реда на §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за УПИ Х-834, 833, 832, кв. 13, район „Кремиковци“, кв. Враждебна.
Докл. Лилия Донкова
Решение №920 по т. 39, обявено на 01.12.2022 г.

40.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14743/1/02.11.2022 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, на основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, находящ се в село Лозен, в.з. „Умни дол“.
Докл. Николай Гюров
Решение №921 по т. 40, обявено на 01.12.2022 г.

41.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14727/10.10.2022 г. относно промяна на Решение № 11, протокол 7/14.02.2000 г. на Столичен общински съвет в частта, касаеща именуването на улица от о. т. 1 до о. т. 44, минаваща между кв. 10, 2, 16 и 7 / І. т. 3 / като вместо ул. „Астра” бъде именувана ул. „Цар Симеон”.
Докл. Рангел Марков
Решение №922 по т. 41, обявено на 01.12.2022 г.

42.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13957/18.11.2022 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ РД-02-29- 224/19.08.2019 сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) за проект СВ007.2.11.204 „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш,“ по програма за ТГС Интеррег - ИПП България – Сърбия.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №923 по т. 42, обявено на 01.12.2022 г.

43.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13985/18.11.2022 г. относно удължаване крайният срок за изпълнение на договорите на одобрени проекти по Програма „Зелена София" за 2022 г.
Докл. Лорита Радева
Решение №924 по т. 43, обявено на 01.12.2022 г.

44.Доклад вх. № СОА22-ВК66-14126/21.11.2022 г. относно освобождаване на „Би Ес Джи Медиа“ ООД, „Момичетата от града“ ООД,  „Пазари Юг“ ЕАД и „Пазари Север“ от задължението за плащане на местна такса по чл. 30, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Татяна Георгиева
Решение №925 по т. 44, обявено на 29.11.2022 г.

45.Доклад вх. № СОА22-МЦ29-165/1/21.11.2022 г. относно избиране на ликвидатор на „Медицински център 16 – София“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130327659, даване на съгласие за осребряване на имуществото, определяне на метод за нейното извършване и предприемане на действия по неговото заличаване от Търговския регистър.
Докл. д-р Веселин Милев, Бойко Димитров, Стефан Марков, Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение №926 по т.45, обявено на 29.11.2022 г. 

46.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14354/30.09.2022 г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в ПИ с идентификатор 68134.1500.2359, част от УПИ I „за парк и дом на културата“, кв.54, м. „ж. к. Дружба 1“.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №927 по т. 46, обявено на 01.12.2022 г.
Приложение №1

47.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10934/15.07.2022 г. относно процедура по чл.17, ал.3 от ЗУТ,  във връзка с одобряване на ПУП-ИПРЗ,  ПРЗ, ИПУР и ПУР за ПИ с идентификатори 44063.6213.117; 44063.6213.119; 44063.6213.122; 44063.6213.133; 44063.6213.143; 44063.6213.153; 44063.6213.157; 44063.6213.160; 44063.6213.163; 44063.6213.276; 44063.300; 44063.6213.301; 44063.6213.302; 44063.6213.303; 44063.6213.304 по КККР с. Лозен , район „Панчарево“-СО за създаване на нови УПИ I-133, 153, 119, 300, 302, 143, 301,, 122, 303, 228, 231, 243, 246 „За жилищно строителство, трафопост, ТИ, спорт, допълващи дейности и ПГ в кв.12, УПИ V-303-за ЖС от кв.12   и улична регулация, местност „Орлова круша“, с. Лозен, район „Панчарево“-СО.
Докл. Николай Гюров
Решение №928 по т. 47, обявено на 01.12.2022 г.

48.Питане вх.№ СОА22-ВК66-927/31.01.2022 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно Парк „Княжевска борова гора“ и предприетите действия в тази връзка от страна на кмета на Столична община за запазването му широко обществено ползване.
Отговор по т. 48

49.Питане вх.№ СОА22-ВК66-4932/17.05.2022 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно нарушения на законовия ред от страна на антиевропейски, антидемократични  и антихуманни групи на територията на Столична община.
Отговор по т. 49 

50.Питане вх.№СОА22-ВК66-10114/05.09.2022 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно предприети действия съгласно подписан Меморандум между Столична община и Областна администрация Област София –град.
Отговор по т. 50

51.Питане вх.№СОА22-ВК66-8488/28.07.2022 г. от Николай Велчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно Решение № 384 на СОС от 11.06.2009 г. в което изрично се разпорежда в IV „Целево“ да се използват средствата от продажбата на част от отнетия терен, чрез публичен търг за приватизация на СОАП и Решение на НС на СОАП № 1154/2010-04-16, сграда с УПИ /незавършено строителство с адрес ул.  „Люботрън“ 12, район „Лозенец“, за изграждане на плувен басейн и физкултурен салон към 21 СОА „Христо Ботев“.
Отговор по т. 51
Приложение: Годишна програма на СОПФ за 2010 г.

52.Питане вх.№СОА22-ВК66-13108/02.11.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно топломери и тяхната принудителна подмяна.
Отговор по т. 52
Приложение: Информация от "Топлофикация София" ЕАД

53.Питане вх.№СОА22-ВК66-13910/17.11.2022 г. от Татяна Георгиева – общински съветник до кмета на Овча купел – Ангел Стефанов относно клуб на пенсионера в кв. „Горна баня“.
Отговор по т. 53

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/