Обратно Заседание № 56 от 26.05.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 56 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
26 май 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4094/21.04.2022 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост.
Докл. Десислава Билева, Дончо Барбалов
Решение №339 по т. 1, обявено на 27.05.2022 г.
 
2. Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5033/19.05.2022 г. относно определяне предназначението на общински жилища, включително в сгради до три етажа, за продажба на настанените в тях наематели.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 340 по т. 2, обявено на 02.06.2022 г. 
Приложение № 3
Решение № 340 от 26.05.2022 година по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. е обжалвано пред АССГ. Образувано е адм. дело № 5596/2022 г. по описа на АССГ.
Съдебното производство е прекратено с влязло в сила Определение на АССГ.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6501/26/19.05.2022 г. относно одобряване на избрания кандидат Сдружение „Спортен клуб Витоша спорт 2015“ във връзка с проведен  конкурс за учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху недвижим имот- конкурс за учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху недвижим имот- публична общинска собственост, актуван с АПОС № 9881/04.01.2018, представляващ УПИ-III- спортен комплекс, кв. 13 по РП на м. „Люлин 6 м.р.“, с площ от 14 695 кв. м.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №341 по т. 3, обявено на 02.06.2022 г. 
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4589/10.05.2022 г. относно план на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2022 година и Отчет на план на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2021 година.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №342 по т. 4, обявено на 02.06.2022 г. 
 
5.Доклад вх.№ СОА22-КИ18-151/1/19.05.2022 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Софийска филхармония“.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №343 по т. 5, обявено на 02.06.2022 г. 
 
6.Доклад вх.№ СФИ22-ТД26-171/5/16.05.2022 г. относно учредяване право на строеж на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за изграждане на модулен трансформаторен пост (МКТП) за захранване на зарядни станции за електробуси и учредяване на сервитут за нова кабелна линия СрН на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД върху поземлен имот с идентификатор 68134.602.111 – частна общинска собственост, находящ се в район „Подуяне“, м. „НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци”.
Докл. Ангел Джоргов, Дончо Барбалов
Решение №344 по т. 6, обявено на 02.06.2022 г. 
 
7.Доклад вх.№ СОА16-ПП00-13/846/19.05.2022 г. относно вземане на решение за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, с издател Столична община, за авансово плащане по сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №345 по т. 7, обявено на 02.06.2022 г. 
 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3753/14.04.2022 г. относно одобряване на проект за ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-„за спортен комплекс, озеленяване, спортен клуб и ТП“, кв. 88 и изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 66 до о.т. 65 и от о.т. 66 до о.т. 67а,  м. „ж.к. Дружба 1“, район „Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №346 по т. 8, обявено на 02.06.2022 г. 
 
9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3951/19.04.2022 г. относно одобряване на проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване план-извадка на УПИ III-589 от кв. 14 и изменение на плана за улична регулация план-извадка на улица от о.т. 68а до о.т. 75, м. „Бул. Цариградско шосе 7-11 км“, (м. „ж.к. Дружба-разширение“, (ул. „Обиколна“), район „Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №347  по т. 9, обявено на 02.06.2022 г. 
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3953/19.04.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за УПИ ХI-851,852, кв. 12, м. „Суха река – запад“, район „Подуяне”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад“, одобрен с Решение № 325/27.06.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №348 по т. 10, обявено на 02.06.2022 г. 
 
11.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6292/3/20.04.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – ел. кабел Ср.Н и водопровод до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56624.7201.836 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Плана, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №349 по т. 11, обявено на 02.06.2022 г. 
 
12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4014/20.04.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване за кв. 100, УПИ V-260, 261 „за ЖС и ТП“, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение 384 по протокол № 64/26.06.2014 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ на м. „Подлозище-Горна баня-разширение“, район „Овча купел“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №350 по т. 12, обявено на 02.06.2022 г. 
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4076/21.04.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за регулация (ИПР) на ул. „Траян Танев“ в участъка от о.т.10 до о.т.35, ул. „Дъб“ от о.т.31 до о.т.33, улици от о.т.34 до о.т.88 и от о.т.87 до о.т.89 и прилежащи УПИ I-„за черква“ в кв. 22, УПИ I-„за културен дом и клубове“ в кв. 24а, УПИ VII-387, УПИ VIII-388, УПИ IX-390,391, УПИ X-392 и УПИ XI-388а в кв. 33, УПИ XXVII-389 и УПИ XXVI-346 в кв. 34, кв. „Суходол“, район „Овча купел“ и план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Канализация“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №351 по т. 13, обявено на 02.06.2022 г. 
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4115/26.04.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на м. „Надежда 1a“, район „Надежда“ в частта му относно УПИ I-2036 „за офиси“, УПИ IV-579,580 и УПИ IX-577,578 от кв. 7г,  които са изключени от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение на СОС № 408 по Протокол № 43/18.07.2013 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №352 по т. 14, обявено на 02.06.2022 г. 
 
15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4181/27.04.2022 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.8725.113, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.16 и о.т.17, План за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о.т.23 до о.т.34 /нови/, кв. 4а /нов/, м. „Чепинци-Кравеферма „Д-р Пашов“, район „Кремиковци“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №353 по т. 15, обявено на 02.06.2022 г. 
 
16.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4224/28.04.2022 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за трасе на външен водопровод от „Рилски водопровод“ до ПИ 04234.6066.434 и трасе на отводнителна тръба от ПИ 04234.6066.434 до ПИ 04234.6066.305 (река Бистрица“), район “Панчарево”
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №354 по т. 16, обявено на 02.06.2022 г. 
 
17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4491/05.05.2022 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за обезпечаване на трасе и сервитутни граници за външно електро захранване (подземен кабел НН) до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12084.2719.2092 по КККР, землище на с. Волуяк, район „Връбница“ - Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №355 по т. 17, обявено на 02.06.2022 г. 
 
18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4496/05.05.2022 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на одобрен „Парцеларен план за площадка за резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция в ПИ 0216 и трасе на водопровод от „Рилски водопровод“ до кв. 42 на с. Бистрица-разширение и от кв. 13а на с. Бистрица до резервоар „Кокаляне“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №356 по т. 18, обявено на 02.06.2022 г. 
 
19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4687/11.05.2022 г. относно одобряване на план за регулация (ПР) на УПИ VІІІ-189,190,191 „за ЖС“ в кв. 12а, м. „ж.к. Люлин-5мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин-5мр” в граници (включително): бул. „Райко Даскалов“, бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Петър Дертлиев“ и бул. „Добринова скала“, одобрен с решение № 411 по протокол № 21, т. 22 от 19.07.2012г. на СОС и решение № 821 по протокол № 66, т. 9 от 06.12.2018г. на СОС за поправка на очевидна фактическа грешка (ОФГ).
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №357 по т. 19, обявено на 02.06.2022 г. 
 
20.Доклад вх.№ СОА16-ВК66-1675/17/19.05.2022 г. относно преместване на барелефа на Н.В. Цар Борис III от парк „Княз Борисова градина“ в парк „Врана“ и поставяне на паметник на Н.В. Цар Борис III в парк „Княз Борисова градина“.
Докл. Георги Георгиев, Диян Стаматов, Борислав Бориславов, Малина Едрева, Карлос Контрера
Решение №358 по т. 20, обявено на 02.06.2022 г. 
 
21.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4987/18.05.2022 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД за разходване на собствени средства и/или паричен заем за финансиране на СМР по проект Многоетажен паркинг в Район „Надежда“, върху УПИ II, кв. 77, м. „Надежда 1б“, район „Надежда“, гр. София.
Докл. Стефан Марков, Николай Стойнев, Карлос Контрера
Решение №359 по т. 21, обявено на 27.05.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7104/05.05.2022 г. относно създаване на временна комисия на Столичен общински съвет с предмет „Анализ на дейността на ОП „Гробищни паркове“.
Докл. Карлос Контрера, Калоян Паргов, Веселин Калановски
Решение №360 по т. 22, обявено на 02.06.2022 г. 
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17994/38/19.05.2022 г. относно приемане на актуализиран списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет за управление и разпореждане за 2022 година.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош
Решение №361 по т. 23, обявено на 02.06.2022 г. 
 
24.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5056/19.05.2022 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2022 г.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош
Решение №362 по т. 24, обявено на 02.06.2022 г. 
 
25.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-61/1/04.05.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIX-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №363 по т. 25, обявено на 02.06.2022 г. 
 
26.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4518/09.05.2022 г. относно удължаване на срока на договора за възлагане на контрол на „Диагностично-консултативен център XXV – София“ ЕООД, до избора на контрольор след провеждането на конкурс.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
Решение №364 по т. 26, обявено на 02.06.2022 г. 
 
27.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-168/2/12.05.2022 г. относно даване на съгласие на „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №365 по т. 27, обявено на 02.06.2022 г. 
 
28.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4693/11.05.2022 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2021 година на „Дентален център II-София“ ЕООД и „Дентален център VI-София“ ЕООД и Бизнес план за 2022 г. на „Дентален център II-София“ ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №366 по т. 28, обявено на 02.06.2022 г. 
 
29.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4915/17.05.2022 г. относно прекратяване на „Дентален център VI-София“ ЕООД без ликвидация, чрез вливане в „Дентален център II-София“ ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №367 по т. 29, обявено на 02.06.2022 г. 
 
30.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4991/18.05.2022 г. относно определяне на представител  на Столична община в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м.
Решение №368 по т. 30, обявено на 02.06.2022 г. 
 
31.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4977/18.05.2022 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение  - Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства нова медицинска апаратура и да извърши подмяна на електрониката и въжетата на съществуващия пътнически асансьор – представляващи дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №369 по т. 31, обявено на 02.06.2022 г. 
 
32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1075/2/06.04.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи магазини с № № 2, 3, 4, 6, 11 и 12, намиращи се в пешеходния подлез на булевард “Ситняково” (ъгъла с улица “Оборище”), находящ се в Район  “Оборище”.
Докл. Николай Александров
Решение №370 по т. 32, обявено на 02.06.2022 г. 
 
33.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5428/1/16.05.2022 г. относно предложение за предоставяне на общинска сграда и прилежащия ѝ терен, находящи се на ул. „В. Петлешков“ № 41 за управление по чл. 12, ал. 1 от ЗОС за разкриване на втора сграда към 44. СУ „Неофит Бозвели“.
Докл. Ева Митова
Решение №371 по т. 33, обявено на 02.06.2022 г. 
 
34.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1843/3/13.05.2022 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Каритас - София“, върху нежилищен имот – частна общинска собственост, за Център за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №372 по т. 34, обявено на 02.06.2022 г. 
 
35.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3655/1/22.03.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост.
Докл. Иван Чакъров
Решение №373 по т. 35, обявено на 02.06.2022 г. 
 
36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4208/4/21.04.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост.
Докл. Иван Чакъров
Решение №374 по т.36, обявено на 02.06.2022 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4650/1/04.05.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район Красна Поляна“.
Докл. Иван Чакъров
Решение №375 по т. 37, обявено на 02.06.2022 г. 
 
38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4747/1/11.05.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Искър“.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №376 по т. 38, обявено на 02.06.2022 г. 
 
39.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13963/2/10.11.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 16448.7722.727 с площ 2 926 кв. м – частна общинска собственост, находящ се на улица “Хан Богров”, местност “Шабаница”, село Горни Богров.
Докл. Лилия Донкова
Решение №377 по т. 39, обявено на 02.06.2022 г. 
 
40.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1696/2/06.04.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем,  за срок от 5 години на част от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем  обект по одобрена схема от главния архитект на СО.
Докл. Даниела Райчева
Решение №378 по т. 40, обявено на 02.06.2022 г. 
 
41.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5750/08.04.2022 г. относно предложение за промяна на името на улица „Проф. арх. Станчо Беловски“ в ж.к. „Младост 1“ с ул. „арх. Виктория Ангелова – Винарова“.
Докл. Петко Горанов
Решение №379 по т. 41, обявено на 02.06.2022 г. 
 
42.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4528/1/18.04.2022 г. относно именуване на безименни улици на територията на Район „Нови Искър”, Столична община, с. Войнеговци, с името „Планински рай“ и „Слънчева гора“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №380 по т. 42, обявено на 02.06.2022 г. 
 
43.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3699/09.03.2022 г. относно именуване на безименна улица от о. т. 158 през о. т. 72б през о. т. 72д, о. т. 72е до о. т. 72г, кв. 27 по плана на кв. Вердикал, гр. Банкя, с името „Йордан Кръстев”.
Докл. Рангел Марков
Решение №381 по т. 43, обявено на 02.06.2022 г. 
 
44.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3548/07.03.2022 г. относно именуване на безименна улица от о. т. 236 през о. т. 235, о. т. 234, о. т. 233, о.т. 230 до о. т. 229 между кв. 26 и кв. 27 по плана на с. Клисура, м. "Витковица”, гр. Банкя, с името “Дива роза”.
Докл. Рангел Марков
Решение №382 по т. 44, обявено на 02.06.2022 г. 
 
45.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1495/14.02.2022 г. от Бойко Димитров – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно информация за финансово състояние на Столична община.
Отговор по т. 45
 
46.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1926/25.02.2022 г. от Татяна Георгиева – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова –относно основен ремонт на ул. „Кукуш“ и ул. „Йосиф Щросмайер“.
 
47.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1950/28.02.2022 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова –относно модернизиране на Топлофикация София по Фонда за модернизация на ЕС.
 
48.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1960/28.02.2022 г. от Диана Тонова и Иван Виделов – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова – относно размерът на включените в капиталовата програма на бюджета на Столична община, съответно за 2018 г., 2019 г.,2020 г., 2021 г. и 2022 г. за отчуждаване за задоволяване на общински нужди и за придобиване на земя, собственост на физически или юридически лица, какъв е размерът на усвоените средства съответно за 2018 г., 2019 г.,2020 г., 2021 г., както следва по отделно: за имоти, отредени за озеленяване; имоти, отредени за улици; други имоти с отреждане по ПУП за изграждане на обекти-публична държавна собственост.
 
49.Питане вх.№ СОА22-ВК66-3288/04.04.2022 г. от Николай Николов и Иван Пешев – общински съветници до кмета на район „Панчарево“ – Николай Гюров относно ферма за насекоми в село „Лозен“.
 
50.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5118/20.05.2022 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2022 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №383 по т. 50, обявено на 02.06.2022 г. 
 
51.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7914/20.05.2022 г. относно намаляване на капитала на „Спортна София - 2000” ЕАД с непарична вноска, представляваща право на собственост върху недвижим имот, попадащ в парк „Гео Милев” и предоставяне управлението на имота на Кмета на Столична община чрез Кмета на район „Слатина” – СО.
Докл. Георги Илиев, Николай Стойнев, Иван Пешев, Яна Тодоранова
Решение №384 по т. 51, обявено на 02.06.2022 г. 
 
52.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5246/23.05.2022 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски“ с името „проф. Живко Сталев“.
Докл. Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Васко Тодоров, Борис Милчев, Михаил Петров, Карлос Контрера, Методи Лалов
Решение №385 по т. 52, обявено на 02.06.2022 г. 
 
53.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5245/23.05.2022 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект - публична общинска собственост, с идентификатор 68134.705.1557, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1856/18.05.2022 г.
Докл. Георги Георгиев, Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Малина Едрева
Решение №386 по т. 53, обявено на 02.06.2022 г. 
 
54.Промени в ръководството на Столичния общински съвет въз основа на писмо вх.№СОА22-ГР94-2765/25.05.2022 г. от проф. Иво Петров.

Решение № 387 по т.54, обявено на 27.05.2022 г. 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/