Обратно Заседание № 64 от 27.10.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 64 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
27 октомври 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11934/13.10.2022 г. относно промяна в ръководството на Столичния общински съвет и в ръководството на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Георги Георгиев
Решение №779 по т. 1, обявено на 03.11.2022 г.

- устни предложения за избор на зам.-председател на Столичния общински съвет за мандат 2019-2023 г.
Решение №780 по т. 1, обявено на 03.11.2022 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-3063/1/17.10.2022 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет психични разстройства)“ с основни дейности:  „Информиране и консултиране“ (като общодостъпна и като специализирана услуга); „Общностна работа“; „Застъпничество и посредничество“; “Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ (като общодостъпна и като специализирана услуга) и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-1754/14.09.2022г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.10.2022г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №781 по т. 2, обявено на 03.11.2022 г.

3. Доклад вх.№СОА22-ВК08-14457/05.10.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху имот – частна общинска собственост: нежилищно помещение, представляващо самостоятелна едноетажна сграда към жилищен блок, находящ се в район „Лозенец“, с административен адрес ул. „Милин камък“ № 14, ет. 1, с идентификатор 68134.901.762.1.33 за осъществяване дейността на Фондация „ЗА ДОБРОТО“.
Докл. Константин Павлов
Решение №782 по т. 3, обявено на 03.11.2022 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11769/10.10.2022 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на образуван отпадък с код 19 12 02- черни метали.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №783 по т. 4, обявено на 03.11.2022 г.
Приложение №1
 
5. Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11538/05.10.2022 г. относно предстоящо кандидатстване с проектно предложение по Операция „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 784 по т. 5, обявено на 03.11.2022 г.
Решението е обжалвано. Образувано е адм. дело № 10809/2022 г., 24 състав, по описа на АССГ.
6.Доклад вх.№ СОА18-ДИ02-2/3/10.10.2022 г. относно изразяване на становище по преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №785 по т. 6, обявено на 03.11.2022 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12231/18.10.2022 г. относно откриване на нова общинска детска градина № 131, находяща се на територията на  СО-район „Триадица“.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №786 по т. 7, обявено на 03.11.2022 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8272/6/19.09.2022 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на парцеларен план за площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Яна, м. „Садината“, район „Кремиковци“
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №787 по т. 8, обявено на 03.11.2022 г.
Приложение №1
 
9.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5182/4/04.10.2022 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и правното основание за издаване на Решение № 690 по протокол № 61/16.09.2022 г. на СОС, с което е одобрен проект за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за части от поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.904.1498, 68134.904.1648, 68134.904.1499, 68134.904.1621, 68134.904.3027, 68134.904.2448 и 68134.904.3010 по КККР, кв. 121, м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“, за създаване на нов УПИ II- за детска ясла, и ПУР по ул. „Флора Кънева“, в участъка от о.т. 192 до южната граница на ПИ 68134.904.1648.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №788 по т. 9, обявено на 03.11.2022 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10987/1/23.09.2022 г. относно разрешение за изработване на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51250.5655.10 в обхвата на баластриера „Негован“, в землището на с. Негован,  район ,,Нови Искър”
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №789 по т. 10, обявено на 03.11.2022 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10988/1/23.09.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за регулация УПИ I-224, 225, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 506, 219, 551, 247, 259, 481 „за производство и ОО“ от кв.9, УПИ I-205, 239, 288, 297, 298, 527, 596, 554, 337, 489, 507, 853, 592, 589, 597, 594 „за производство и ОО“ от кв.10, УПИ I-546, 662, 511, 217, 274, 305, 508, 839, 216, 547, 292, 919, 590 „за производство и ОО“ от кв.11 и УПИ I-221, 246, 250, 269, 336, 291, 304, 231, 286, 287, 510, 879 „за производство и ОО“ от кв.12, м. „Юбилейна гора I и II част“, район „Овча купел“ – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №790 по т. 11, обявено на 03.11.2022 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11142/27.09.2022 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- нов кабел 20 kV за захранване на нов трафопост в ПИ с идентификатор 56624.7206.177 по КККР на с. Плана за външно ел. захранване на ППС 1153 на „ЦЕТИН България“ ЕАД, разположен в  ПИ с идентификатор 56624.7206.177 и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №791 по т. 12, обявено на 03.11.2022 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11877/12.10.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за промяна на профила на улица от о.т. 558с до о.т. 558х, План за регулация на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6980.112 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица за създаване на нови УПИ XV-112 „за ЖС и магазини“ и УПИ XVI -112 „за ЖС и магазини“ в кв. 90а, м. ,,с. Бистрица”, район „Панчарево“, План за застрояване на нови УПИ XV-112 „за ЖС и магазини“ и УПИ XVI -112 „за ЖС и магазини“ в кв. 90а, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ част водоснабдяване и електрическа, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №792 по т. 13, обявено на 03.11.2022 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11772/10.10.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ –парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и определяне на сервитутните линии на мрежите и съоръженията за кабелно трасе за електрозахранване до имот с идентификатор 22304.7911.19 по КККР, с. Долни Богров, район „Кремиковци” и прекратяване на производството по одобряване на план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 22304.7911.19, с. Долни Богров, район „Кремиковци” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №793 по т. 14, обявено на 03.11.2022 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11740/10.10.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план [ПУП]  - план за регулация и застрояване [ПРЗ] за поземлен имот [ПИ] с кадастралeн идентификатор [КИ] 40436.5399.35 от кадастралната карта и кадастралните регистри [КККР] на с. Кубратово, район „Нови Искър“-СО за създаване на нови урегулирани поземлени имоти [УПИ] І-35-„за жилищно строителство“, ІІ-35-„за жилищно строителство“, ІІІ-35-„за жилищно строителство“, ІV-35-„за жилищно строителство“, V-35-„за жилищно строителство“ и VІ-35-„за жилищно строителство“ от нов кв. 41, м. “с. Кубратово“; план за улична регулация [ПУР] за нова задънена улица  по нови о.т. 9а - о.т. 9б и придружаващите го план-схеми по части „Водоснабдяване“, „Канализация“ и „Електро“; м. “с. Кубратово“, район „Нови Искър“-Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №794 по т. 15, обявено на 03.11.2022 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11692/07.10.2022 г. относно одобряване разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за подземно трасе на инженерна инфраструктура  - захранващ кабел 20 kV от съществуващ въздушен електропровод към модулен трафопост, поставен в поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 44224.5794.80 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Локорско, район „Нови Искър“-СО и одобряване на задание по смисъла на чл.125 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №795 по т. 16, обявено на 03.11.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11819/11.10.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.22а и о.т.22в за откриване на нова задънена улица от о.т.22й до о.т.22к, план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.8580.61, 68134.8580.62, 68134.8580.63 и 68134.8580.88, кв. 7, м. „Враждебна-юг“ район „Кремиковци” и нанасяне на сервитут за въздушен електропровод Ср.Н. 20 Кv.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №796 по т. 17, обявено на 03.11.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11597/06.10.2022 г. относно одобряване на проект за ПУП изменение на плана за регулация и застрояване план-извадка на УПИ VI-931 „за ОО“ и контактен УПИ III „за инж. инфраструктура и озеленяване“ от кв. 13, ПИ с идентификатор 68134.1504.2519 и изменение на плана за улична регулация план-извадка на улица от о.т. 68е до о.т. 68ж, м. „Бул. Цариградско шосе 7-11 км“, (м. „ж.к. Дружба-разширение“, (ул. „Обиколна“), район „Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №797 по т. 18, обявено на 03.11.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11771/10.10.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване за м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, кв. 104а, УПИ Х-1, 229-„за търговия, офиси, складове, гаражи, автосервиз и трафопост“, който е изключен по т. 4 от Решение № 541/23.07.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ на м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №798 по т. 19, обявено на 03.11.2022 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11774/11.10.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР), м. „Суха река-запад”, район „Подуяне”, кв. 20а, УПИ IV-2145 „за ЖС“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река-запад”, район „Подуяне”, одобрен с Решение № 325 по протокол № 42/27.06.2013г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №799 по т. 20, обявено на 03.11.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11775/11.10.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица ул. „740“ (прилежаща на регулационни квартали 55 и 55б) в м. „в.з. Горна Баня“ (разширение на кв. Горна баня) от о.т. 520 през о.т. 61- о.т.136(нова)- о.т.135(нова)- о.т.134(нова) до о.т. 133а и улица „Белите борове“ от о.т. 540 през о.т. 523-о.т. 61-о.т. 60а(нова)-о.т.60б(нова) до о.т. 137 и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на прилежащи УПИ от кв. 55 и кв. 55б на м. „в. з. Горна баня“ (разширение на кв. Горна баня), район „Овча купел“– Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №800 по т. 21, обявено на 03.11.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12369/20.10.2022 г. относно резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 година.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, д-р Антон Койчев, д.м., Карлос Контрера
Решение №801 по т. 22, обявено на 03.11.2022 г.
Приложение №1
 
23.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11286/29.09.2022 г. относно приемане на пакет от мерки, целящи подобряване на пътна безопасност на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев, Зафир Зарков, Кристиан Кръстев
Решение №802 по т. 23, обявено на 03.11.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-3153/27.09.2022 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение №803 по т. 24, обявено на 03.11.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12368/20.10.2022 г. относно мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с икономическата обстановка в страната.
Докл. Христиан Петров, Зафир Зарков, Карлос Контрера
Решение №804 по т. 25, обявено на 03.11.2022 г.  
 
26.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-432/2/05.10.2022 г. относно даване на съгласие УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №805 по т. 26, обявено на 03.11.2022 г.  
 
27.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11827/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №806 по т. 27, обявено на 03.11.2022 г.  
 
28.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11828/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Четвърта МБАЛ-София“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №807 по т. 28, обявено на 03.11.2022 г.  
 
29.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11830/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина – София“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №808 по т. 29, обявено на 03.11.2022 г.  
 
30.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11831/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №809 по т. 30, обявено на 03.11.2022 г.  
 
31.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11543/05.10.2022 г. относно даване на съгласие „ДКЦ ХХХ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Ирина Йорданова, Дончо Барбалов
Решение №810 по т. 31, обявено на 03.11.2022 г.  
 
32.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12396/20.10.2022 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалист по здрави грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №811 по т. 32, обявено на 03.11.2022 г.  
 
33.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12397/20.10.2022 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, обучаващи се в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №812 по т. 33, обявено на 03.11.2022 г.  
 
34.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12352/20.10.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София“ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №813 по т. 34, обявено на 03.11.2022 г.  
Приложение №1
 
35.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10582/16.09.2022 г. относно именуване на поземлен имот за озеленяване представляващ ПИ 68134.902.987 от КККР, находящ се между бул. „Христо Смирненски“, бул. „Джеймс Баучер“  и „Арх. Йордан Миланов“, район „Лозенец“ с името градина „проф. Стефан Данаилов“.
Докл. Малина Едрева, Веселин Калановски, Калоян Паргов
Решение №814 по т. 35, обявено на 03.11.2022 г.  
 
36.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11208/28.09.2022 г. относно поставяне на паметна плоча на актрисата Славка Славова на фасадата на сграда на бул. „Цариградско шосе“ № 15.
Докл. Малина Едрева
Решение №815 по т. 36, обявено на 03.11.2022 г.  
 
37.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11221/28.09.2022 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. Геза Фехер върху фасадата на жилищна сграда на ул. „6-ти Септември“ № 7А.
Докл. Малина Едрева
Решение №816 по т. 37, обявено на 03.11.2022 г.  
 
38.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10424/13.09.2022 г. относно поставяне на паметна плоча на Драгомир Казаков – актьор, режисьор и певец.
Докл. Борислав Бориславов
Решение №817 по т. 38, обявено на 03.11.2022 г.  
 
39.Доклад вх.№ СОА19-НЦ62-858/9/16.09.2022 г. относно поставяне на паметна плоча на писателя Иван Аржентински на жилищна сграда на ул. „Юрий Венелин“ № 40.
Докл. Калоян Паргов, Албена Кръстева, Иван Виделов
Решение №818 по т. 39, обявено на 03.11.2022 г.  
 
40.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8892/2/13.09.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) година на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО-район „Оборище“, представляващ стопански обект със застроена площ от 42,29 кв. м., намиращ се в гр. София, кв.161, м. „Подуяне-център” по плана на гр. София, с адм. адрес бул. „Ситняково“ № 30 /ъгъла с ул. Русалка/.
Докл. Николай Александров
Решение №819 по т. 40,  обявено на 03.11.2022 г.  
 
41.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10373/2/15.09.2022 г. относно провеждане на процедура по §8, ал.2, т.1 от ПРЗУТ за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен  план за УПИ V-167,  квартал 304, м. ”бул. Ботевградско шосе-рамка“, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение №820 по т. 41, обявено на 03.11.2022 г.  
 
42.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15563/1/11.07.2022 г. относно съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ парк „Гео Милев“, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 1755/16.03.2018 г., в съответствие с одобрената с Решение № 574 по Протокол № 75/21.10.2010 г. на Столичния общински съвет план - схема за поставяне на търговски обекти /атракционни съоръжения/.
Докл. Георги Илиев
Решение №821 по т. 42, обявено на 03.11.2022 г.  
 
43.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14147/27.09.2022 г. относно именуване на безименна улица на територията на СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади – Изток“ с името „Павел Генадиев“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №822 по т. 43, обявено на 03.11.2022 г.  
 
44.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4199/2/29.04.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на район “Красна поляна” - за склад, складова дейност.
Докл. Иван Чакъров
Решение №823 по т. 44, обявено на 03.11.2022 г.  
 
45.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9769/2/15.09.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляваща частна общинска собственост, находяща се в ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх. А, ет. 1 /партер/ на територията на Район „Илинден ”.
Докл. Иван Божилов
Решение №824 по т. 45, обявено на 03.11.2022 г.  
 
46.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9767/2/06.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляващ частна общинска собственост, находящ се в кв. 8, местност „Разсадника-Бежанци“, с административен адрес: ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх.  Б. на територията на Район „Илинден ”.
Докл. Иван Божилов
Решение №825 по т. 46, обявено на 03.11.2022 г.  
 
47.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10808/2/19.07.2022 г. относно доброволно прилагане на подробен устройствен план по реда на ЗУТ, чрез определяне на квоти на съсобственост в незастроен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Студентски“, представляващ УПИ VІ -671, кв.10А, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново“,  ул. „Проф. Кирил Попов“ №7 и последващо учредяване на право на строеж върху съсобствения урегулиран поземлен имот, срещу обезщетение с равностоен обект в бъдещата сграда.
Докл. Петко Горанов
Решение №826 по т. 47, обявено на 03.11.2022 г.  
 
48.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10044/3/30.09.2022 г. относно продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1603.5845, попадащ в УПИ V – „за трафопост“, кв. 8, м. „Дървеница“.
Докл. Петко Горанов
Решение №827 по т. 48, обявено на 03.11.2022 г.  
 
49.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10780/1/19.07.2022 г. относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на общинската част на юридическо лице, съсобственик в имота, съгл. чл. 36, ал.1,т.2 от ЗОС.
Докл. Теодор Петков
Решение №828 по т. 49, обявено на 03.11.2022 г.  
 
50.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-551/7/13.07.2022 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.1982.951 по КККР, местност „Породин”, в.з. “Симеоново - Драгалевци - 2 част“, район „Витоша“, с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Теодор Петков
Решение №829 по т. 50, обявено на 03.11.2022 г.  
 
51.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14792/10.10.2022 г. относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 68134.1982.92, с площ 476 кв.м., съставляващ земеделска земя, попадащ в урбанизирана територия, местност „в.з. Симеоново-Драгалевци-2-ра част, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение №830 по т. 51, обявено на 03.11.2022 г.  
 
52.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8601/2/19.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от сграда, представляваща публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница ”, ул. „Васил Левски“ № 19, с. Мрамор.
Докл. Младен Младенов
Решение №831 по т. 52, обявено на 03.11.2022 г.  
 
53.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11070/2/08.09.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение   в с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36, район „Нови Искър” – аптека,  за срок от пет години.
Докл. Даниела Райчева
Решение №832 по т. 53, обявено на 03.11.2022 г.  
 
54.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11889/04.08.2022 г. относно именуване на безименни улици в с. Железница  -  район „Панчарево“ – Столична община – с името „ЧЕМЕРНИК“, „ПРОХЛАДНА УТРИН“,, „РАЙКОВА СКАЛА“, „МАЧИЩЕ“, „ГЛАДНИ РИД“, „СВЕТИ ПЕТРОВА ЧЕШМА“ и „ПЕНОВ РИД“.
Докл. Николай Гюров
Решение №833 по т. 54, обявено на 03.11.2022 г.  
 
55.Питане вх.№ СОА22-ВК66-6371/15.06.2022 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно липсваща канализация в кв. „Бенковски“, столичен район „Сердика“.
 
56.Питане вх.№ СОА22-ВК66-6077/09.06.2022 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно условия, при които ще се транспортират, предават и приемат, отглеждат, изхранват, лекуват и връщат конете, задържани при установяване на нарушение на чл. 25 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Отговор по т. 56
 
57.Питане вх.№ СОА22-ВК66-6372/15.06.2022 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно премахване на „Виетнамските общежития“ и ползване на поземлените имоти общинска собственост, столичен район „Красна поляна“.
Отговор по т. 57
 
58.Питане вх.№СОА22-ВК66-6938/27.06.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно проблеми с битови отпадъци.
Отговор по т. 58
 
59.Питане вх.№СОА22-ВК66-8865/05.08.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно предоставяне за ползване имоти на Столична община без договори.
Отговор по т. 59

60. Доклад вх.№ СОА22-ДИ04-3185/2/21.10.2022 г. относно приемане на решение за промяна на мястото на предоставяне на социална услуга Център  за работа с деца на улицата „Посока“ от  адрес: гр. София, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4 на адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. „Вела Чорбова“ № 28А

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №834 по т. 60,  обявено на 03.11.2022 г.  

61. Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12418/20.10.2022 г. относно промяна на бюджета на Столична община за  III-то  тримесечие на 2022 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №835 по т. 61, обявено на 03.11.2022 г.  

62. Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-99/2/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД за разпоредителна сделка, чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №836 по т. 62, обявено на 03.11.2022 г.  
Приложение №1

63. Доклад вх. №СОА22-ВК66-12614/25.10.2022 г.  относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на един километър пробег на територията на Столичната община за 2023 г.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, Иван Таков
Решение №837 по т. 63, обявено на 03.11.2022 г.  

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/