Обратно Заседание № 41 от 14.10.2021 година

 
ЗАСЕДАНИЕ № 41 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
14 октомври 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
1.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8087/31.08.2021 г. относно отмяна на Решение №265/ 30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и Приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №639 по т. 1, обявено на 02.11.2021 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6670/14.07.2021 г. относно приемане на План за действие на общинските концесии на Столична община за 2021 година и допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №640 по т. 2, обявено на 21.10.2021 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9056/01.10.2021 г. относно одобряване на решение  за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на балнеолечебен и СПА център, включващ Централна минерална баня „Банкя“ и подлежащия на изграждане към нея закрит плувен басейн, разположен в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.483, находящ се в гр. Банкя, Столична община, ул. „Майор Коста Паница, и за предоставяне и управление на балнеолечебни и СПА услуги в балнеолечебния и СПА център“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №641 по т. 3, обявено на 21.10.2021 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8681/20.09.2021 г. относно приемане на решение за намаляване броя на потребителите на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Лиляче“ № 7А от 10 на 6, считано от 01.11.2021 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение №642 по т. 4, обявено на 21.10.2021 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3927/22.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 128а до о.т. 128г и свързаното с това изменение на регулационната граница на контактен УПИ IV-6908.1519 от кв. 18а, план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т.300 (нова) до о.т.312 (нова), план за регулация и застрояване на (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6909.518 за образуване на нов УПИ I-518-„за жилищно строителство, спорт и тп“ от нов кв. 15б, нови УПИ I -518-„за жилищно строителство и тп“, УПИ II -518-„за жилищно строителство“ и УПИ III-518-„за жилищно строителство“ от нов кв. 15а, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Електрификация“, „Вертикална планировка“ на новопроектираните улици м. „в. з. Бункера-разширение“, район „Панчарево”.
арх. Здравко Здравков
Решение №643 по т. 5, обявено на 21.10.2021 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4087/27.04.2021 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване с прилагане на чл.16 от ЗУТ за част от територията на местности „Кръстова вада” и "Южен парк"- ІV част, район „Триадица“, с обща площ приблизително 7,2.
арх. Здравко Здравков
Решение №644 по т. 6, обявено на 21.10.2021 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5803/3/12.07.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) -изменение на плана за улична регулация (ИПУР), план за улична регулация (ПУР), изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нов УПИ VII-„за инж. инфраструктура“ в кв. 3 и нови УПИ в нови квартали 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 и 66 и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, м. „в. з. Косанин дол“, район „Панчарево“.
арх. Здравко Здравков
Решение №645 по т. 7, обявено на 21.10.2021 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6793/16.07.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –изменение на план за регулация (ИПР) за кв. 17, кв. 18 и кв. 63 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за буферен паркинг при Метростанция № 18 на м. кв. „Горна баня“, район „Овча купел“ на Столична община и план – схеми по част „ВиК“ в обхвата на проекта.
арх. Здравко Здравков
Решение №646 по т. 8, обявено на 21.10.2021 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8206/02.09.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ IV-542,749,841,842 „за жилищно строителство”, кв. 18, м. „Младост 2”, район „Младост”.
арх. Здравко Здравков
Решение №647 по т. 9, обявено на 21.10.2021 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8209/03.09.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХI-771 и УПИ ХІІ-771, ПИ с идентификатори 49206.2627.772 и 49206.2627.773 по КККР, кв. 33, м. „с. Мрамор”, район „Връбница”, за създаване на нови УПИ XI-773 „за ЖС“, УПИ XII-772 „за ЖС“, УПИ XIII-772 „за ЖС“ и УПИ XIV-773 „за ЖС“, и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за създаване на задънена улица по нови о.т. 152е до о.т. 152ж.
арх. Здравко Здравков
Решение №648 по т. 10, обявено на 21.10.2021 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8346/09.09.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на м. „Изток-Изток част I и част II”, кв. 57, УПИ XI-2302 (проектен УПИ XI-558), район „Изгрев”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Изток-Изток част I и част II“, в граници: улица от о.т. 97 през о.т. 88 - о.т. 89 - о.т. 7 до о.т. 2; улица от о.т. 2 през о.т. 3 - о.т. 4 - о.т. 5 - о.т. 28 - о.т. 154 - о.т. 161 - о.т. 159 - о.т. 158 до о.т. 160; улица от о.т. 160 - о.т. 220а до о.т. 220; южна граница на УПИ I-за озеленяване от кв. 92б; улица от о.т. 216б през о.т. 216а - о.т. 216 до о.т. 210; улица от о.т. 210 през о.т. 199 - о.т. 194 - о.т. 194а до о.т. 194д; улица от о.т. 194д през о.т. 129а до о.т. 125а; улица от о.т 125а до о.т. 125; улица от о.т. 125 през о.т. 121 - о.т. 109 - о.т. 105 - о.т. 103 - о.т. 98 до о.т. 97, одобрен с Решение № 241 по Протокол № 38 от 16.04.2009г. на СОС.
арх. Здравко Здравков
Решение №649 по т. 11, обявено на 21.10.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8513/14.09.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III-735,736,737,739,740,741,общ. и УПИ ХІV „за инж. инфраструктура“ в кв. 10 за създаване на нов УПИ III-735,736,737,739,740,741,общ., нов УПИ XV-326,2709,2711,2665 „за автосервиз и общ. обсл.“и нов УПИ XIV „за общ. обсл.“ в кв. 10; изменение на плана за улична регулация от о.т.22а до о.т.22д за създаване на нова задънена улица между о.т.22л - о.т.22м - от.22н - о.т.22о, м. ,,НПЗ „Орион и съседни жилищни територии”, район ,,Надежда”.
арх. Здравко Здравков
Решение №650 по т. 12, обявено на 21.10.2021 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8776/23.09.2021 г. относно изпращане по компетентност за приемане от Министерски съвет на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009г. на МС - част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”.
арх. Здравко Здравков
Решение №651 по т. 13, обявено на 21.10.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8590/16.09.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 68134.1970.4424, 68134.1970.4425, 68134.1970.4426, 68134.1970.4427, 68134.1970.4428 за създаване на нови УПИ ІI-4424 „за ЖС“, УПИ IIІ-4425 „за ЖС“, УПИ IV-4426 „за ЖС“, УПИ V-4427 „за ЖС“ и УПИ VI-4428 „за ЖС“, кв. 16, м. „Ботаническа градина“, с предвиждане на застрояването им; изменение на улична регулация между о.т.443в и о.т.443г, план за улична регулация за създаване на нова улица от о.т.500-о.т.501-о.т.502-о.т.503-о.т.504-о.т.505- о.т.506-о.т.507-о.т.507а, м. „Ботаническа градина“, с план-схеми на техническата инфраструктура, район „Витоша“.
арх. Здравко Здравков
Решение №652 по т. 14, обявено на 21.10.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9224/06.10.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „с. Кокаляне“ и съседни вилни зони и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, район „Панчарево“.
арх. Здравко Здравков
Решение №653 по т. 15, обявено на 21.10.2021 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9307/07.10.2021 г. относно промяна в състава на членовете на Управителния съвет на Фондация „София - Европейска столица на спорта“.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев
Решение №654 по т. 16, обявено на 21.10.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9328/07.10.2021 г. относно промяна в състава на членовете на Управителния съвет на Фондация „Асоциация за развитие на София“.
Докл. Малина Едрева
Решение №655 по т. 17, обявено на 21.10.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9273/07.10.2021 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения от Трета сесия на СП „Култура” - 2021 г.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош, Веселин Калановски, Иван Виделов, Владимир Митов
Решение №656 по т. 18, обявено на 21.10.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9291/07.10.2021 г. относно утвърждаване на Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма "Култура" за 2022 г.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош, Веселин Калановски, Иван Виделов
Решение №657 по т. 19, обявено на 21.10.2021 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-402/18/20.09.2021 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на обект „Преустройство и промяна на предназначението на „Нежилищен обект с предназначение сграда за транспорт в Клуб на пенсионера“ в ПИ с идентификатор 68134.4086.1747, УПИ ХХIII-за училище и трафопост, кв. 46, м. „кв. Горубляне“, район „Младост“, и разплащане на авторски и строителен надзор на обекта.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №658 по т. 20, обявено на 21.10.2021 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9239/06.10.2021 г. относно определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.
Докл. Ботьо Ботев, Методи Лалов, Иван Виделов, Ивайло Петков, Георги Георгиев, Михаил Петров, Васко Тодоров
Решение №659 по т. 21, обявено на 21.10.2021 г.
Приложение №1
 
22.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-267/2/15.09.2021 г. относно увеличаване на капитала на  „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №660 по т. 22, обявено на 21.10.2021 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-375/3/07.10.2021 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „ Св. Йоан Кръстител " ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №661 по т. 23, обявено на 21.10.2021 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8713/4/30.09.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за преустройство на съществуваща сграда във филиал за две групи на детска градина № 159 „Олимпийче“ на Детска градина с четири градински и две яслени групи в УПИ III-130, кв. 390, м. „Зони Г – Центъра (част)“ по плана на гр. София, имот с идентификатор 68134.102.130, с административен адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 36.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №662 по т. 24, обявено на 21.10.2021 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10001/2/18.08.2021 г. относно преименуване на Детска градина № 1 „Мара Петлякова“, с административен адрес: гр. София, ул. „Брегалница“, № 48, находяща се на територията на район „Възраждане“ с името „Червената шапчица“.
Докл. Савина Савова
Решение №663 по т. 25, обявено на 21.10.2021 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13399/9/08.07.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при преустройството на магазин във филиал на детска градина № 91 „Слънчев кът“ – яслена група, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24, УПИ I-за жил. стр., трафопост, гараж и КОО, кв. 5, м. „Левски – Зона В“ по плана на гр. София, район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова
Решение №664 по т. 26, обявено на 21.10.2021 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11545/1/20.09.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на Детска градина с четири градински и две яслени групи в УПИ V-за обединено детско заведение, кв. 12, м. „Суха река - запад“ по плана на гр. София, имот с идентификатор 68134.610.2141.
Докл. Ева Митова
Решение №665 по т. 27, обявено на 21.10.2021 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11834/2/21.09.2021 г. относно доброволно прилагане на подробен устройствен план по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Докл. Ева Митова
Решение №666 по т. 28, обявено на 21.10.2021 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2249/1/17.03.2021 г. относно процедура по чл. 36, ал. 1, т. 2 по реда от Закона за общинската собственост, за продажба на съсобственик на 169.12/ 424 идеални части от недвижим имот с идентификатор 68134.900.1119 – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, кв. 1, м. „Лозенец-жилищна група „Южен парк“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 108.
Докл. Константин Павлов
Решение №667 по т. 29, обявено на 21.10.2021 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3876/2/18.06.2021 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ IX – 850, общ, кв. 90, м. „Кръстова вада“, район „Триадица“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №668 по т. 30, обявено на 21.10.2021 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10110/1/04.08.2021 г. относно прекратяване на съсобственост в съсобствен поземлен имот с идентификатор 68134.1382.154, представляващ УПИ IV-154 /четвърти, отреден за поземлен имот сто петдесет и четири/, кв. 85, м. „жк. Надежда 2а и 2б“, район „Надежда“, чрез продажба на частта на общината на съсобственика.
Докл. Димитър Димов
Решение №669 по т. 31, обявено на 21.10.2021 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14309/7/08.09.2021 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Димитър Димов
Решение №670 по т. 32, обявено на 21.10.2021 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6625/1/21.09.2021 г. относно сключване на окончателен договор за довършване на процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Димов
Решение №671 по т. 33, обявено на 21.10.2021 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11963/1/21.09.2021 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот с идентификатор 68134.1382.675, за който е отреден УПИ X-675, кв. 89, м. „Надежда – 2а и 2б“, с площ от 253 кв. м., находящ се на бул. „Ломско шосе“ № 44.
Докл. Димитър Димов
Решение №672 по т. 34, обявено на 21.10.2021 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-241/5/01.07.2021 г. относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за осъществяване на дейности за ученическо столово хранене за срок от 5 години в 63 ОУ „Христо Ботев“, кв. Требич, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №673 по т. 35, обявено на 21.10.2021 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8836/154/30.09.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на Разширение на Детска градина № 109 „Зорница“ чрез изграждане на две двуетажни пристройки за четири групи в УПИ III – 513 - за ОДЗ, кв. 30, м. „Младост 1“ по плана на гр. София, имот с идентификатор 68134.4082.513.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №674 по т. 36, обявено на 21.10.2021 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-14286/1/06.10.2021 г. относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на общинската част на физическо лице съсобственик в имота, СО-район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение №675 по т. 37, обявено на 21.10.2021 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10900/1/21.09.2021 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост /ТП/ със застроена площ от 7 кв. м., заедно със сервитутните права за сервитутна зона с площ от 9 кв.м., в недвижим имот – частна общинска собственост представляващ ПИ с идентификатор 68134.1932.2364, УПИ XIII – за трафопост, кв. 29, местност „Манастирски ливади-запад“ с площ от 226 кв.м., СО – район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение №676 по т. 38, обявено на 21.10.2021 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13119/15.09.2021 г. относно довършване на процедура по чл.15 ал. 3 и 5 от ЗУТ, СО - район Витоша.
Докл. Теодор Петков
Решение №677 по т. 39, обявено на 21.10.2021 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3147/1/11.06.2021 г. относно процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ относно УПИ XXIII-174, кв. 210, м. „ж.к. Овча купел-стар кв. 12А и част от кв. 23“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №678 по т. 40, обявено на 21.10.2021 г.
 
41.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6808/6/04.08.2021 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 46721.3852.928, с площ 905 кв. м., за който е отреден УПИ -588, кв. 18 по плана на местност „в.з. Мало Бучино“, находящ се в с. Мало Бучино, район „Овча купел“, ул. „Мургаш“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №679 по т. 41, обявено на 21.10.2021 г.
 
42.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3175/2/04.08.2021 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за сключване на предварителен договор по предложен проект за ПУП-изменение на плана за регулация в обхвата на местност „кв. Суходол“, кв. 46.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №680 по т. 42, обявено на 21.10.2021 г.
 
43.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11528/2/21.09.2021 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ относно УПИ V-587, кв. 114, м. „Горна Баня“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №681 по т. 43, обявено на 21.10.2021 г.
 
44.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11529/2/21.09.2021 г. относно процедура по §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ХХ-225, кв. 4, м. „в.з. Люлин“ чрез прехвърляне на правото на собственост върху реални части от общински поземлени имоти с идентификатори 68134.4324.1029 с площ 49 кв.м. и 68134.4324.1038 с площ 7 кв.м. на собственика на урегулирания поземлен имот, в който се включват.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №682 по т. 44, обявено на 21.10.2021 г.
 
45.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8940/1/04.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение №683 по т. 45, обявено на 21.10.2021 г.
 
46.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8946/1/19.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на част от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект по одобрени подробни схеми от главния архитект на Столична община.
Докл. Младен Младенов
Решение №684 по т. 46, обявено на 21.10.2021 г.
 
47.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8945/1/13.09.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение №685 по т. 47, обявено на 21.10.2021 г.
 
48.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8952/1/19.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на част от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект по одобрени подробни схеми от главния архитект на Столична община.
Докл. Младен Младенов
Решение №686 по т. 48, обявено на 21.10.2021 г.
 
49.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8956/1/19.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на част от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект по одобрени подробни схеми от главния архитект на Столична община.
Докл. Младен Младенов
Решение №687 по т. 49, обявено на 21.10.2021 г.
 
50.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1374/5/21.09.2021 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построени в имота сграда, находящи се в местност „Модерно предградие“, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №688 по т. 50, обявено на 21.10.2021 г.
 
51.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11210/2/30.08.2021 г. относно публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – ученически бюфет в село Чепинци.
Докл. Даниела Райчева
Решение №689 по т. 51, обявено на 21.10.2021 г.
 
52.Доклад вх.№ СОА20-ГР94-3184/5/24.09.2021 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПР на съществуващи УПИ XIII-63а е УПИ XIV- „за КОО“, кв.  8 по регулационния план с. Войнеговци, район „Нови Искър“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Даниела Райчева
Решение №690 по т. 52, обявено на 21.10.2021 г.
 
53.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9624/1/02.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №691 по т. 53, обявено на 21.10.2021 г.
 
54.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10270/2/23.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост.
Докл. Лилия Донкова
Решение №692 по т. 54, обявено на 21.10.2021 г.
 
55.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8834/3/21.09.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 199 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Лилия Донкова
Решение №693 по т. 55, обявено на 21.10.2021 г.
 
56.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5118/08.04.2021 г. относно именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“, с името „Ген. Георги Иванов“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №694 по т. 56, обявено на 21.10.2021 г.
 
57.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8477/13.09.2021 г. относно изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №695 по т. 57, обявено на 15.10.2021 г.
 
58.Доклад вх.№СОА21-ВК66-9489/11.10.2021 г. относно промени в поименния състав и ръководствата на постоянни комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Георги Георгиев
Решение №696 по т.58, обявено на 15.10.2021 г.
 
59.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9490/11.10.2021 г. относно определяне на представител на Столичния общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и член на Сдружение „Националната асоциация на представителите на общински съвети в Република България“.
Докл. Ботьо Ботев
Решение №697 по т. 59, обявено на 21.10.2021 г.
 
60.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-3127/05.10.2021 г. относно изменение и допълнение на Решение № 402 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет за намаляване на капитала на ’’Софийски имоти” ЕАД и утвърждаване на актуален устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев
Решение №698 по т. 60, обявено на 21.10.2021 г.
 
61.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9383/08.10.2021 г. относно даване на съгласие Столична община да участва като Партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „ Региони в растеж“ 2014 -2020 (ОПРР).
Докл. Дончо Барбалов, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
Решение №699 по т. 61, обявено на 15.10.2021 г.
 
62.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5158/45/08.10.2021 г. относно приемане на Годишни насоки и приоритети на Направление 2 – „ОТКРИТО“, Програма за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – програма „Навън“ – 2022 г.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош
Решение №700 по т. 62, обявено на 21.10.2021 г.
 
63.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6432/9/09.07.2021 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 15. ал 5 от Закона за устройство на територията, чрез изменение на действащия подробен устройствен план -изменение на план за регулация и застрояване ( ИПРЗ ) на УПИ XLV- 2011 - за „Обществено обслужване“ и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от О.Т.334а- О.Т. 3346 - О.Т. 334в- О.Т. 334г-О.Т. 334д-О.Т.3346, за отпадане на обръщателно колело, квартал 7 , местност Малинова долина - обслужващи обекти на „Околовръстен път “ по плана на гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение №701 по т. 63, обявено на 21.10.2021 г.
 
64.Предложение всички училища на територията на Столична община да предлагат ОРЕС (обучение в електронна среда) на учениците, които по преценка на родителите са останали вкъщи за обучение.
Решение №702 по т. 64, обявено на 21.10.2021 г.

 

65.Питане вх.№СОА21-ВК66-4033/26.04.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно взаимоотношения между Общински детски градини и Топлофикация София.
Отговор по т.65
 
66.Питане вх.№СОА21-ВК66-4034/26.04.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно проблеми с паркирането на ППС в София.
 
67.Питане вх.№ СОА21-ВК66-5797/18.06.2021 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно интеграция на новата система за електронно таксуване на пътниците в градския транспорт на София в метрото.
Отговор по т. 67
 
68.Питане вх. №СОА21-ВК66-2873/24.03.2021 г. от Яна Тодоранова и Методи Лалов– общински съветници до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно нерегламентирано използване на места за паркиране от ПП „Движение за права и свободи“ върху терен публична общинска собственост, намиращ се на ул. „Братя Миладинови“.
Отговор по т. 68
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/