Обратно Заседание № 35 от 24.06.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 35 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
24 юни 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4947/28.05.2021 г. относно определяне на състав на Одитен комитет на Столична община по реда на чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №340 по т. 1, обявено на 01.07.2021 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4915/27.05.2021 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма ремонт на спортна инфраструктура за 2021 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №341 по т. 2, обявено на 01.07.2021 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5636/15.06.2021 г. относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на „Метрополитен“ ЕАД върху търговски обекти, разположени в метростанциите „Овча купел“, „Мизия“, „Овча купел II“ и „Горна баня“ от Трета линия на Софийското метро.
Докл. Кристиан Кръстев
Решение №342 по т. 3, обявено на 01.07.2021 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2414/3/29.04.2021 г. относно план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ II-205,206-„за жс и тп“ и УПИ XIII-206,207-„за жс“, кв. 93-б, м. „ж.к. Красно село – Стрелбище урб. бл. 32” (ПИ с идентификатори 68134.1003.205, 68134.1003.206 и 68134.1003.207), район „Триадица“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „ж.к. Красно село – Стрелбище урб. бл. 32”, одобрен с Решение № 490 по протокол № 66/24.07.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №343 по т. 4, обявено на 01.07.2021 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4300/11.05.2021 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) в териториален обхват: УПИ І-1936, УПИ ІІ-492,1938,1430, УПИ VІІ-1430, УПИ VІІІ-1430, УПИ ІХ-1430, УПИ Х-1430, УПИ ХІ-1430, УПИ ХІІ-492,1938,1430, УПИ ХІІІ-491,492,1938,общ. и УПИ ХІV-491,1938 от кв. 62; УПИ І-общ., УПИ ІІ-1430, УПИ ІІІ-1430, УПИ ІV-1430, УПИ V-1430, УПИ VІ-1430 и УПИ VІІ-1430 от кв. 63, м. ,,Волуяк-гарата”, ПИ с идентификатори 12084.2700.3020, 12084.2700.3021, 12084.2700.3022, 12084.2700.3023, 12084.2700.3024, 12084.2700.3025, 12084.2700.3026, 12084.2700.2366, 12084.2700.2367, 12084.2700.2368, 12084.2700.2369, 12084.2700.2370, 12084.2700.2371, 12084.2700.1938, 12084.2700.491, 12084.2700.492 и 12084.2700.2741 по КККР на с. Волуяк, район ,,Връбница” и изменение на уличния профил в участъка между о.т. 302 и о.т. 303, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №344 по т. 5, обявено на 01.07.2021 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4302/11.05.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в териториален обхват: УПИ Х-635, УПИ ХІ-636 и УПИ ХІІ-636, кв. 1, м. „с. Мрамор“, и прилежаща улична регулация от о.т. 11 до о.т. 13 и от о.т. 13 до о.т. 12, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №345 по т. 6, обявено на 01.07.2021 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4304/11.05.2021 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 1“, район „Младост“ в частта му относно проектен УПИ VІІІ-15, кв. 3, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 551 по Протокол № 45/29.07.2009 год. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №346 по т. 7, обявено на 01.07.2021 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4391/13.05.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „Бански рид” и м. „Бански рид – балнеоложка зона”, с териториален обхват: от север и северозапад: новопредвидена улица по о.т. 847 - о.т. 860; граница на кв. 158а (нов); пешеходна алейна връзка при о.т. 862 към р. Банска; от запад: река Банска; от юг: улица по о.т. 137а - о.т. 302 (ул. „Алеко Константинов”); граница на кв. 169 (нов); новопредвидена улица по о.т. 924 - о.т. 946; граница на кв. 165 (нов); от изток: новопредвиден уличен паркинг по о.т. 937 - о.т. 936а и о.т. 936а - о.т. 936б; граница на кв. 207а (нов); нов УПИ IV-„за техн. инфр.” от кв. 104; новопредвидена улица по о.т. 427а - о.т. 1а; нов УПИ V-„за озеленяване” от кв. 146; улица по о.т. 934 - о.т. 897а и о.т. 897а - о.т. 897б; уличен паркинг по о.т. 897а - о.т. 897; части от кв. 145г и кв. 145в – извън регулация, с граница между двете местности по южната граница на велоалеята (Алея на здравето), изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „гр. Банкя – кв. Михайлово” при о.т. 137а; от о.т. 35 до о.т. 36; изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „гр. Банкя” от о.т. 847 до о.т. 846 (нова) и между о.т. 897а и о.т. 897б, с придружаващите го план-схеми на инженерната инфраструктура, проект за вертикално планиране и оценки за пазарната стойност на имотите в обхвата на проекта, изработени по реда на чл. 210 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №347 по т. 8, обявено на 01.07.2021 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5177/03.06.2021 г. относно приемане на парично дарение, с цел обезпечаване на отчуждително производство по реда на Глава III от Закона за общинската собственост.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №348 по т. 9, обявено на 01.07.2021 г.
 
10.Доклад вх.№СОА21-ВК66-5757/17.06.2021 г. относно създаване на Комитет за наблюдение на внедрената автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в обществения транспорт на територията на Столична община от „Център за градска мобилност“ ЕАД.
Докл. Зафир Зарков, Карлос Контрера
Решение №349 по т. 10, обявено на 01.07.2021 г.
 
11.Доклад вх.№СОА21-ВК66-5747/17.06.2021 г. относно  експлоатация на нощните автобусни линии №1, №2, №3 и №4 на територията на Столична община във връзка с епидемичната обстановка.
Докл. Зафир Зарков, Карлос Контрера
Решение №350 по т. 11, обявено на 01.07.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5650/15.06.2021 г. относно изменение на организацията на движение във връзка с дейността на Народното събрание на Република България и даване на съгласие за сключване на договор между „Център за градска мобилност“ ЕАД и Народното събрание на Република България.
Докл. Карлос Контрера
Решение №351 по т. 12, обявено на 01.07.2021 г.
 
13.Доклад вх.№СОА21-ВК66-5753/17.06.2021 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на ремонтни дейности на обекти от инфраструктурата на образованието през 2021 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №352 по т. 13, обявено на 01.07.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5546/11.06.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XVII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №353 по т. 14, обявено на 01.07.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5541/11.06.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №354 по т. 15, обявено на 01.07.2021 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5642/15.06.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Панчарево“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №355 по т. 16, обявено на 01.07.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5149/03.06.2021 г. относно поставяне на паметна плоча на генерал Ангел Панев върху южната фасада на дома, в който е живял на ул. „Оборище“ № 35.
Докл. Борислав Бориславов, Димитър Вучев, д-р Антон Койчев, д.м., Симеон Колев
Решение №356 по т. 17, обявено на 01.07.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4987/31.05.2021 г. относно създаване на работна група за проверка на законосъобразността, целесъобразността и ефективността на разходите и качеството на изпълнение по подготвения и управляван от администрацията на Столична община проект      „Почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. Панчарево до началото на корекцията при Летище София“.
Докл. Методи Лалов, Тома Белев
Решение №357 по т. 18, обявено на 01.07.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3863/21.04.2021 г. относно административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Столичната община и районните администрации.
Докл. Борис Бонев
Решение №358 по т. 19, обявено на 01.07.2021 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5664/15.06.2021 г. относно административно обслужване на глухите и сляпо-глухите граждани в Столична община във връзка с прилагането на Закона за българския жестов език.
Докл. Анна Стойкова, Малина Едрева, Симеон Колев
Решение №359 по т. 20, обявено на 01.07.2021 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7231/1/10.06.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда за детска градина за 5 групи в УПИ II-за детска градина, кв. 6, м. „Славия“ по плана на гр. София.
Докл. Росина Станиславова
Решение №360 по т. 21, обявено на 01.07.2021 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-10191/4/07.06.2021 г. относно процедура по чл. 6 във връзка с чл. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 2, ал. 3 и 4 от Наредбата за общинска собственост, а именно промяна в характера на обектите на общинската собственост от публична в частна и обратно.
Докл. Николай Александров
Решение №361 по т. 22, обявено на 01.07.2021 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2006/4/07.06.2021 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 (пет) години, на Фондация „За децата с церебрална парализа“ върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. „Султан Тепе“ № 18.
Докл. Николай Александров
Решение №362 по т. 23, обявено на 01.07.2021 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15856/3/10.05.2021 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Сердика“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетените с равностойни обекти в новопостроена сграда.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №363 по т. 24, обявено на 01.07.2021 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5304/2/12.05.2021 г. относно продажба на идеални части от поземлен имот, частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. З от Закона за общинската собственост.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №364 по т. 25, обявено на 01.07.2021 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3991/3/04.06.2021 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Държавната комисия по сигурността на информацията на поземлен имот с идентификатор 68134.514.64 по КККР – публична общинска собственост.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №365 по т. 26, обявено на 01.07.2021 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5320/1/07.06.2021 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Сердика“ на имот – частна общинска собственост, и част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №366 по т. 27, обявено на 01.07.2021 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1419/3/29.04.2021 г. относно процедура по чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, а именно прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината.
Докл. Ева Митова
Решение №367 по т. 28, обявено на 01.07.2021 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2038/1/14.06.2021 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещения за ученическо и столово хранене в 35 СУ „Добри Войников“, район „Лозенец“.
Докл. Константин Павлов
Решение №368 по т. 29, обявено на 01.07.2021 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА19-ГР94-2225/8/12.05.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Димитър Божилов
Решение №369 по т. 30, обявено на 01.07.2021 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12693/6/27.04.2021 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на ПУП за преструктуриране на кв. 842, м. „Вълчо Иванов - север“, касаещо ИПРЗ, в териториалния обхват на което в включен УПИ II „за жс и коо“.
Докл. Иван Божилов
Решение №370 по т. 31, обявено на 01.07.2021 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4577/2/07.06.2021 г. относно предоставяне на имоти – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бул. „Сливница“ № 45, безвъзмездно за управление на 43-то ОУ „Христо Смирненски“.
Докл. Иван Божилов
Решение №371 по т. 32, обявено на 01.07.2021 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2902/4/07.06.2021 г. относно учредяване на  “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД на ограничено вещно право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за сервитутна зона от 228,90 кв. м. в общински имот в район „Илинден“.
Докл. Иван Божилов
Решение №372 по т. 33, обявено на 01.07.2021 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА20-ТД26-6923/6/29.04.2021 г. относно изменение на Решение № 87 по Протокол № 70 на Столичен общински съвет.
Докл. Димитър Димов
Решение №373 по т. 34, обявено на 01.07.2021 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16926/1/08.06.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост на територията на Район „Надежда“, за поставяне на преместваеми обекти по план-схеми, одобрени от Столичния общински съвет и от главния архитект на СО.
Докл. Димитър Димов
Решение №374 по т. 35, обявено на 01.07.2021 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5280/1/04.06.2021 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №375 по т. 36, обявено на 01.07.2021 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5523/11.06.2021 г. относно безвъзмездно прехвърляне от Държавата на Столична община на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, находящ се в район „Студентски“, кв. 20, ж.к. „Студентски град“.
Докл. Ангел Джоргов, Петко Горанов
Решение №376 по т. 37, обявено на 01.07.2021 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4475/26.03.2021 г. относно отнемане на части от имот – публична общинска собственост, предоставени с Решение на Столичен общински съвет безвъзмездно за управление на Национална агенция по приходите (НАП) за нуждите на офис за обслужване на клиенти „Студентски“ към ТД на НАП София.
Докл. Петко Горанов
Решение №377 по т. 38, обявено на 01.07.2021 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14434/11/28.04.2021 г. относно процедура по чл.15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ, чрез изменение на план за регулация, касаещо УПИ VI-CHC, УПИ V-432 и УПИ IV-363, кв.33, м. „Киноцентъра II част разширение”.
Докл. Теодор Петков
Решение №378 по т. 39, обявено на 01.07.2021 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14093/3/10.05.2021 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 11394.1796.2131 (без построената в имота сграда), на собствениците на законно построена върху него сграда, находяща се на ул. „Витошки гранит“ № 34.
Докл. Теодор Петков
Решение №379 по т. 40, обявено на 01.07.2021 г.
 
41.Доклад вх.№ СОА21–ВК08–2042/4/21.05.2021 г. относно довършване на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал 5 от ЗУТ за недвижим имот, находящ се на територията на район „Витоша“ чрез сключване на договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Теодор Петков
Решение №380 по т. 41, обявено на 01.07.2021 г.
 
42.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1489/2/10.05.2021 г. относно учредяване право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Овча купел“, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №381 по т. 42, обявено на 01.07.2021 г.
 
43.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4152/1/07.06.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на едноетажна сграда, представляваща амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №382 по т. 43, обявено на 01.07.2021 г.
 
44.Доклад вх.№ СОА21-ГР94-796/4/07.06.2021 г. относно процедура за сключване на анекс към договор, сключен по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ по прилагане план за регулация и застрояване, одобрен с Решени № 387 по Протокол № 87 от 27.06.2019 г. на Столичен общински съвет за кв. 1, м. „ж.к. Люлин - център“.
Докл. Милко Младенов
Решение №383 по т. 44, обявено на 01.07.2021 г.
 
45.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8532/4/20.05.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински нежилищен имот, представляваш магазин № 2 - частна общинска собственост, находящ се в Район "Връбница", ж. к. "Връбница-2". блок № 636, вход "Б", етаж 1.
Докл. Младен Младенов
Решение №384 по т. 45, обявено на 01.07.2021 г.
 
46.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14170/2/26.05.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в Район „Връбница“, ж.к. „Връх Манчо“, бл. № 2, вх. А, ет. 1.
Докл. Младен Младенов
Решение №385 по т. 46, обявено на 01.07.2021 г.
 
47.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6032/1/04.06.2021 г. относно отдаване по наем на части от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Младен Младенов
Решение №386 по т. 47, обявено на 01.07.2021 г.
 
48.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1892/3/10.05.2021 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и юридическо лице, чрез продажба на общинската част, представляваща 54/654 идеални части (8.26%) от поземлен имот с идентификатор 11884.5965.43, с. Войнеговци, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №387 по т. 48, обявено на 01.07.2021 г.
 
49.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5300/1/07.06.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.8553.775 – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“, квартал „Враждебна“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №388 по т. 49, обявено на 01.07.2021 г.
 
50.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8192/16.06.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда за детска градина в УПИ I, кв. 57 по плана на с. Бистрица.
Докл. Николай Гюров
Решение №389 по т. 50, обявено на 01.07.2021 г.
 
51.Питане вх.№СОА21-ВК66-2028/01.03.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно стопанисването и контролът върху шахтите собственост на Столична община.
Отговор по т. 51
 
52.Питане вх.№СОА21-ВК66-3778/19.04.2021 г. от Борислав Иванов – общински съветник до кмет на район „Младост“ – Стефан Стефанов, относно проведена обществена поръчка в район „Младост“, избран изпълнител и извършен частичен ремонт на терасите, прилежащите площи и английските дворове в ДГ № 117 „Надежда“, находяща се в ж.к. „Младост - 1“, ул. „Дим. Моллов“ № 9.
 
53.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5622/7/22.06.2021 г. относно връщане за ново обсъждане на Решение № 339 по Протокол № 34 от 10.06.2021 г. на Столичен общински съвет, на основание  чл. 45, ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №390 по т. 53, обявено на 01.07.2021 г.
 
54.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5862/21.06.2021 г. относно отпускане на средства за ремонт и поддръжка на знакови исторически обекти на територията на гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №391 по т. 54, обявено на 01.07.2021 г.
 
55.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5767/17.06.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда – разширение за 2 групи на Детска ясла № 31 в район „Красно село“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №392 по т. 55, обявено на 01.07.2021 г.

 

56.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5768/17.06.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда – разширение за 4 групи на Детска ясла № 35 в район „Триадица“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №393 по т. 56, обявено на 01.07.2021 г.
 
57.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5743/17.06.2021 г. относно решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложение от Втора сесия на СП „Култура“ -2021 г.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош, Веселин Калановски, Владимир Митов
Решение №394 по т. 57, обявено на 01.07.2021 г.
 
58.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5771/18.06.2021 г. относно изменение на Решение №218 на Столичния общински съвет от 22.04.2021 г.
Докл. Георги Георгиев
Решение №395 по т. 58, обявено на 01.07.2021 г.
 
59.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-127/2/22.06.2021 г. относно даване на разрешение за съвместна дейност на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ - София ЕАД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова
Решение №396 по т. 59, обявено на 01.07.2021 г.
 
60.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-179/3/22.06.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД за срок от 10 (десет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №397 по т. 60, обявено на 01.07.2021 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/