Обратно Заседание № 65 от 10.11.2022 година

 
ЗАСЕДАНИЕ №65 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
10 ноември 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-2706/4/27.10.2022 г. относно приемане на решение за създаване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет аутистичен спектър) в съответствие със Заповед № РД01-1477/15.08.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №838 по т. 1, обявено на 17.11.2022 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13061/1/02.11.2022 г. относно приемане на технико-икономическа обосновка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на  пристройка на съществуващи училищни сгради в УПИ I-"за училище", кв. 12, м. "Дървеница" по плана на гр. София, р-н "Студентски", ул. "Дъбница" № 3.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №839 по т. 2, обявено на 17.11.2022 г.
Приложение №1
 

3.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2760/6/07.11.2022 г. относно безвъзмездно прехвърляне от Държавата на Столична община и Столична община на Държавата на право на собственост върху имот недвижими имоти, находящи се в район „Студентски“, м. „Студентски град“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №840 по т. 3, обявено на 17.11.2022 г.

4.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-13950/1/07.11.2022 г. относно приемане на дарения на материални и нематериални активи от „Музейко“ ЕООД и Фондация „Америка за България“. 
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №841 по т. 4, обявено на 17.11.2022 г.

5.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-13950/2/07.11.2022 г. относно създаване на Общински културен институт „Научно-образователен детски център „Музейко“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №842 по т. 5, обявено на 17.11.2022 г.
Приложение №1

6.Доклад вх. №СОА22-ДИ04-3931/3/08.11.2022 г. относно безвъзмездно прехвърляне от Столична община на Държавата на правото на собственост върху имот – частна общинска собственост, попадащ в обект с национално значение – „Изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Ангел Стефанов
Решение №843 по т. 6, обявено на 17.11.2022 г.

7.Доклад вх. № СОА20-ВК66-7277/21/04.11.2022 г. относно кандидатстване на Столична община за финансиране на проект по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства чрез Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд.
Докл. Десислава Билева, Кристиан Кръстев
Решение №844 по т. 7, обявено на 17.11.2022 г.

8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13351/07.11.2022 г. относно подобряване на материално-техническата база на общински лечебни заведения, съгласно т. VII от Решение № 556 от 21.07.2022 г. на СОС.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Владимир Митов, Дончо Барбалов
Решение №845 по т. 8, обявено на 17.11.2022 г.

9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13048/01.11.2022 г. относно възлагане управлението на 4бр. пешеходни подлези на районните администрации, в чиито граници се намират, и предоставяне на периодични и извънредни отчети за състоянието на пешеходните подлези на територията на Столична община.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №846 по т. 9, обявено на 17.11.2022 г.

10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5100/3/15.07.2022 г. относно даване на съгласие на „Метрополитен“ ЕАД да разходва собствени приходи за изпълнение на проект оптимизиране горивния процес на газовите котли в депото в кв. Обеля.
Докл. Дончо Барбалов, Ангел Джоргов
Решение №847 по т. 10, обявено на 17.11.2022 г.

11.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6291/05.07.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация(ПУР) за продължаване на улица от о.т.12а до о.т. 12б (нова), план за регулация (ПР) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35239.6110.198 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Казичене за създаване на нов УПИ I-198 „за офиси, гаражи и складове“, план за застрояване (ПЗ) за новосъздаден УПИ I-198 „за офиси, гаражи и складове“ и план за вертикално планиране, кв. 6а нов, м. „с. Казичене-Стопански двор“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №848 по т. 11, обявено на 17.11.2022 г.

12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10006/23.10.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация – създаване на задънена улица от о.т. 160в (нова) до о.т. 160д (нова); Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ „за лесопарк“ в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2193.3334 по КККР на гр. Банкя, образуване на УПИ II-3334 „за къща за гости”, номериране на останалата част  от УПИ „за лесопарк” в УПИ I „за лесопарк”, кв. 94а (нов) и План за застрояване (ПЗ) на УПИ II-3334 „за къща за гости”, кв. 94а (нов), м. „гр. Банкя”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №849 по т. 12, обявено на 17.11.2022 г.

13.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4788/4/06.10.2022 г. относно приемане на схема за поставяне на преместваем обект (ретро трамвай) с обществено обслужваща дейност – информационен център за нуждите на Столична община в ПИ с идентификатор 68134.300.486 и част от ПИ с идентификатор 68134.300.500 по КК и КР на район „Възраждане“ – СО, с адрес бул. „Стефан Стамболов“. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №850 по т. 13, обявено на 17.11.2022 г.

14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11910/12.10.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на м. „Левски – зона В”, кв. 35, УПИ VІІІ-243, нов УПИ VІІІ-243-„за ЖС“ за поземлен имот с идентификатор 68134.609.243 и изменение на плана за улична регулация-промяна профила на улица по о.т. 124 - о.т.125 и по о.т.125 - о.т.126, район „Подуяне“.Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №851 по т. 14, обявено на 17.11.2022 г.

15.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3295/3/14.10.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - План за улична регулация за продължаване на улица от о.т.754 до о.т. 762 (нова), План за регулация на ПИ с идентификатор 04234.6962.6 и 04234.6959.67 по КККР на с. Бистрица за създаване на нови УПИ I-6 „за ЖС“, кв. 13в и УПИ I-67 „за ЖС“ в кв. 105 (нов), м. ,,с. Бистрица”, район „Панчарево“, План за застрояване на нови УПИ I-6 „за ЖС“, кв. 13в и УПИ I-67 „за ЖС“ в кв. 105 (нов), м. ,,с. Бистрица”, район „Панчарево“ и План-схеми по чл. 108 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №852 по т. 15, обявено на 17.11.2022 г.

16.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12020/14.10.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)  в м. „с. Мало Бучино“, кв. 7а на нов УПИ III-49 „за ЖС” за поземлен имот с идентификатор 46721.3857.49 по КККР и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на профила на ул. „Еделвайс“ от о.т.36-о.т.37а-о.т. 37 и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „ВиК“ район „Овча купел“ на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №853 по т. 16, обявено на 17.11.2022 г.

17.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7396/3/20.10.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на подземна кабелна линия 20кV за възстановяване на електропроводна връзка за захранване на с. Желява, район „Кремиковци” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №854 по т. 17, обявено на 17.11.2022 г.

18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12305/19.10.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2190.907 с цел създаване на УПИ XXI-907 „за ЖС“ по имотни граници за имота по кадастрална карта и свързаното с това изменение на контактен УПИ XII-147, кв. 8 и план за улична регулация от о.т. 17в – о.т. 34е (нова) до о.т. 34ж (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 34ж (нова) до о.т. 34з (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп до имота, м. „в.з. Градоман“, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №855 по т. 18, обявено на 17.11.2022 г.

19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12320/19.10.2022 г. относно разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за трасе на подземна кабелна линия 20 кV в землището на кв. Ботунец и с. Долни Богров, район „Кремиковци“ – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №856 по т. 19, обявено на 17.11.2022 г.

20.Доклад вх.№ СОА22-КИ18-260/3/03.11.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на капиталов ремонт на част от сградите на Малък градски театър „Зад канала“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №857 по т. 20, обявено на 17.11.2022 г.

21.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-12279/1/03.11.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на проект за  изграждане на детска площадка и фитнес на открито в поземлен имот с идентификатор 68134.1608.7173, находящ се в кв. 29, м. „Малинова долина”, СО – район „Студентски“, гр. София.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №858 по т. 21, обявено на 17.11.2022 г.

22.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12566/25.10.2022 г. относно подобряване на състоянието на спирките на масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Зафир Зарков, Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение №859 по т. 22, обявено на 17.11.2022 г.
Приложение №1

23.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12318/19.10.2022 г. относно предоговаряне на договор за финансов лизинг № А, 122/08.10.2018 г., сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД и учредяване на особен залог.
Докл. Карлос Контрера
Решение №860 по т. 23, обявено на 17.11.2022 г.
Приложение №1
Приложение №2

24.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13157/03.11.2022 г. относно обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на недвижим имот, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.4356.153, с площ 2438 кв.м. – по КККР одобрени със заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ III – „За озеленяване “, кв. 82Б – съгласно частичен регулационен план на м. „бул. Сливница“,  с цел ползването му като обществен паркинг за предоставяне на услугата „Паркирай и пътувай“ и предоставяне на паркоместа в режим на абонаментно платено паркиране.
Докл. Георги Георгиев, Карлос Контрера, Милко Младенов
Решение №861 по т. 24, обявено на 17.11.2022 г.

25.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-12559/2/27.10.2022 г. относно кандидатстване с проектно предложение с наименование: От град до град чрез бавна връзка“ (Town2town slow connection. T2TSC) по втора покана за набиране на проектни предложения за финансиране по Програма „ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро- Средиземноморски басейн“ (Евро-МЕД) 2021 — 2027), („INTERREG Euro-MED“), съфинансирана от Европейския съюз.
Докл. Екатерина Йорданова
Решение №862 по т. 25, обявено на 17.11.2022 г.

26.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12711/27.10.2022 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2021 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
Решение №863 по т. 26, обявено на 17.11.2022 г.
Приложение №1

27.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12821/28.10.2022 г. относно пилотен проект " Хей ръчички"-  за подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез осъществяване на мероприятия в Детски градини на територията на Столична община с цел приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и постигане на естествено и пълноценно общуване.
Докл. Анна Стойкова, Мирослав Боршош
Решение №864 по т. 27, обявено на 17.11.2022 г.
Приложение №1

28.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-488/2/03.11.2022 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - нов анестезиологичен апарат.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Ирина Йорданова, Дончо Барбалов
Решение №865 по т. 28, обявено на 17.11.2022 г.

29.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13118/02.11.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брои ехографски апарат.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №866 по т. 29, обявено на 17.11.2022 г.

30.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18980/12/06.10.2022 г. относно отмяна на Решение № 116/ 24.02.2022 г. по протокол №48, т.17 от дневния ред на Столичния общински съвет.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №867 по т. 30, обявено на 17.11.2022 г.

31.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13073/1/27.10.2021 г. относно прекратяване на съсобственост  в поземлен имот с идентификатор 68134.705.466, с площ от 216 кв.м.,  чрез изкупуване от страна на Столична община на ½ идеална част от имота, собственост на Благой Цветанов.
Докл. Георги Илиев
Решение №868 по т. 31, обявено на 17.11.2022 г.

32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14457/3/28.10.2022 г. относно участие на Столична община, чрез район „Лозенец“ като партньор по проектно предложение: „Предоставяне на комплексни услуги и повишаване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, финансирана от Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021q с номер от ИСУН BGHOMEAFFAIRS-1.005, по процедура „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими групи.
Докл. Константин Павлов
Решение №869 по т. 32, обявено на 17.11.2022 г.

33.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-9718/1/17.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се местност НПЗ „Хладилника - Витоша“, бул. „Черни връх“ в близост до ул. „Сребърна“, на територията на Район „Лозенец”.
Докл. Константин Павлов
Решение №870 по т. 33, обявено на 17.11.2022 г.

34.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13136/2/06.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден ”, с административен адрес: ж.к. „Света Троица“, бл. 357, вх.  1.
Докл. Иван Божилов
Решение №871 по т. 34, обявено на 17.11.2022 г.

35.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11999/4/11.10.2022 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в местност „Надежда 2а и 2б“, на  територията на район „Надежда“, срещу обезщетение с изграждане на обект за нуждите на общината и с предоставяне в собственост на Столична община на равностойни обекти в новопостроената сграда.
Докл. Димитър Димов
Решение №872 по т. 35, обявено на 17.11.2022 г.

36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6417/1/19.09.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на реални части от имот – публична общинска собственост, върху които е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрена подробна Схема № 40 на главния архитект на СО, находящ се в местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, с административен адрес: бул. „Ломско шосе“ № 2, район “Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение №873 по т. 36, обявено на 17.11.2022 г.

37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10003/30.06.2022 г. относно именуване на нова неименувана улица, находяща се в район „Младост”, м. „Цариградско шосе 7-ми – 11-ти километър “ с името „Проф. д-р Димитър Славов“.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №874 по т. 37, обявено на 17.11.2022 г.

38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6641/1/07.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Младост“, с административен адрес: гр. София, местност – ЖК „Младост 3“, ул. „Бъднина“ №1.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №875 по т. 38, обявено на 17.11.2022 г.

39.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-2846/6/27.10.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на изграждането на детска градина в проектен УПИ I-1465 ”за детска градина“, кв. 10, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“ по плана на гр. София, ПИ с идентификатор № 68134.1600.1465 по КККР, район "Студентски" – СО.
Докл. Петко Горанов
Решение №876 по т. 39, обявено на 17.11.2022 г.
Приложение №1

40.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7980/10/10.10.2022 г. относно довършване на процедура за прилагане на план за регулация за УПИ ХХI-1138 ,,за обществено обслужване”, кв.13, м.,,в.з. Киноцентър-III част-разширение”.
Докл. Теодор Петков
Решение №877 по т. 40, обявено на 17.11.2022 г.

41.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13467/3/10.10.2022 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с одобряване на ПУП-ИПР за УПИ ІІ-14, кв.117а, м.,,бул.,,Сливница” - Люлин 10 мр”.
Докл. Милко Младенов
Решение №878 по т. 41, обявено на 17.11.2022 г.

42.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11855/1/10.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляващ частна общинска собственост, находящ се в бл. 525, вх.  А,  ж.к. „Връбница - I“, на територията на Район „Връбница ”.
Докл. Младен Младенов
Решение №879 по т. 42, обявено на 17.11.2022 г.

43.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13923/2/14.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”, с административен адрес: ул. „3022-ра“ №8.
Докл. Младен Младенов
Решение №880 по т. 43, обявено на 17.11.2022 г.

44.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13336/1/07.10.2022 г. относно провеждане на процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ I-496,497А и УПИ II-497А от кв.22, село Кътина, район „Нови Искър“ и прекратяване на съсобственост.
Докл. Даниела Райчева
Решение №881 по т. 44, обявено на 17.11.2022 г.

45.Питане вх.№ СОА22-ВК66-6371/15.06.2022 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно липсваща канализация в кв. „Бенковски“, столичен район „Сердика“.
Отговор по т.45

46.Питане вх.№ СОА22-ВК66-6077/09.06.2022 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно условия, при които ще се транспортират, предават и приемат, отглеждат, изхранват, лекуват и връщат конете, задържани при установяване на нарушение на чл. 25 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Отговор по т.46

47.Питане вх.№ СОА22-ВК66-6372/15.06.2022 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно премахване на „Виетнамските общежития“ и ползване на поземлените имоти общинска собственост, столичен район „Красна поляна“.
Отговор по т.47

48.Питане вх.№СОА22-ВК66-6938/27.06.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно проблеми с битови отпадъци.
Отговор по т.48

49.Питане вх.№СОА22-ВК66-8865/05.08.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно предоставяне за ползване имоти на Столична община без договори.
Отовор по т.49

50.Питане вх.№СОА22-ВК66-12168/17.10.2022 г. от Борислав Иванов, Иван Мечков, Иван Виделов, Румен Русев, Марта Георгиева – общински съветници до кмет на район „Младост“ – Стефан Стефанов относно издадено разрешение за изграждане на „Временен паркинг с бариера за контрол на достъпа“ № 44 от дата 24.08.2022 г. от главния архитект на района.
Отговор по т.50

51.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11671/01.08.2022 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД с непарична вноска, представляваща право на собственост върху недвижими имоти, намиращи се в УПИ XXVI „За център за развитие на демокрацията, озеленяване и спорт“ и УПИ II „За мемориален комплекс, озеленяване и спорт“, кв. 26, м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, утвърждаване на актуализиран устав и предоставяне управлението на имотите на Кмета на Столична община чрез Кмета на район „Слатина” – СО.
Докл. Георги Илиев
Решение №882 по т. 51, обявено на 17.11.2022 г.
Приложение А

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/