Обратно Заседание № 25 от 17.12.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 25 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
17 декември 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9285/04.11.2020 г. относно План –сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения  на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 г.
Докл. Десислава Билева, д-р Дончо Барбалов
Решение № 626 по т. 1, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение А
Приложение Б
 
2.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7501/15.09.2020 г. относно приемане на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, д-р Дончо Барбалов
Решение 627 № по т. 2, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение № 1
 
3.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7500/15.09.2020 г. относно приемане на Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 628 по т. 3, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение № 1
 
4.Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. относно приемане от Столичния общински съвет на проект на Наредба за градската среда на Столична община.
 
5.Доклад вх. № СОА20-ВК66-8284/08.10.2020 г. относно отмяна на Наредба за концесиите на Столичен общински съвет (приета с Решение № 621 по Протокол № 60 от 29.09.2005 г. на СОС) и Наредба на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии (приета с Решение № 1 по Протокол № 26 от 3.04.1997 г. изм. и доп. С Решение № 50 от 09.11.1998 г.).
 
6.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9224/03.11.2020 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Докл. Малина Едрева, Силвия Христова, арх. Здравко Здравков
Решение № 631 по т. 6, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение № 1
 
7.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9401/09.11.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.
Докл. Кристиан Кръстев, Дончо Барбалов, Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение № 632 по т. 7, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение А
 
8.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10195/30.11.2020 г. относно проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет (приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 7.03.2008 г., посл. изм. и доп. - Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).
Докл. Владислав Панев, д-р Георги Георгиев, Николай Стойнев, Екатерина Йорданова
Решение № 633 по т. 8, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение А
 
9.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10363/03.12.2020 г. относно безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот с проектен идентификатор 68134.905.267 (незастроен), с площ 1 559 кв. м., съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.905.1702 по КККР (стар пл. № 526) – публична държавна собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 634 по т. 9, обявено на 23.12.2020 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9580/12.11.2020 г. относно заемообразно финансиране на изпълнението на проект „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ към договор №№ BG05M9OP001-2.062-0002-С01 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10604/09.12.2020 г. относно приемане на Годишен план – график за 2021 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“.
 
12.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10023/25.11.2020 г. относно одобряване на „План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София - актуализация“.
13.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9933/23.11.2020 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на движими вещи-отпадъци, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
 
14.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10446/04.12.2020 г. относно разходване на средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 
15.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10447/04.12.2020 г. относно удължаване срока на действие на Програмата за управление на отпадъците на Столична община.
 
16.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5256/41/03.12.2020 г. относно приемане на промяна в „Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община“ приет с Решение № 524/25.07.2019 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Десислава Билева, Лорита Радева, Карлос Контрера, Зафир Зарков, Иван Таков, Борис Бонев
Решение № 641 по т. 16, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение № 1
 
17.Доклад вх.№СОА16-ПП00-7/227/10.12.2020 г. относно подготовка за кандидатстване на Столична община с проект за водоснабдяване и канализация за агломерации над 10 000 е.ж. на територията на Столична община за получаване на безвъзмездно финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
Докл. Ирина Савина, Ангел Джоргов
Решение № 642 по т. 17, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение
 
18.Доклад вх.№СОА20-ВК66-8157/19/10.12.2020 г. относно кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).
Докл. Ирина Савина, доц. д-р Тодор Чобанов, Димитър Божилов
Решение № 643 по т. 18, обявено на 23.12.2020 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА20-ДИ02-37/4/20.11.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
 
20.Доклад вх.№ СОА20-ДИ02-32/4/20.11.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
 
21.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9874/20.11.2020 г. относно компенсирани промени между обекти финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи.
 
22.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10527/08.12.2020 г. относно предложение за прехвърляне на средства от дейност 389 „Други дейности по образованието“,  § 5100 към дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“, § 1030.
 
23.Доклад вх.№СОА20-ВК66-7572/6/10.12.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Укрепване, почистване и освежаване на елементите на фасадата на централната административна сграда на Столична община“ за финансиране по Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.
Докл. Венера Милова, Ирина Савина
Решение № 648 по т. 23, обявено на 23.12.2020 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10003/25.11.2020 г. относно одобряване на план-схема на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“ към подробен устройствен план - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. „ж.к. Дружба 1 - III част“, район „Искър“, в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, бул. „Капитан Димитър Списаревски“ и м. „ж.к. Дружба 2 - I част“, район „Искър“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, одобрен с Решение № 550 по протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 649 по т. 24, обявено на 23.12.2020 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10027/25.11.2020 г. относно приемане на обща схема за поставяне на преместваеми обекти на временен пазар КИЦ "Славейков", район "Средец" по реда на чл. 19, ал. 2 от НПОРИМДЕРДТСО във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 650 по т. 25, обявено на 23.12.2020 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9976/24.11.2020 г. относно прекратяване производство по одобряване на ПУП-ПР на м. “Студентски град“, одобрен с Решение № 468 по протокол №70/17.06.2010 г. на Столичен общинска съвет, в частта относно УПИ VII-1324- „за КОО“, кв. 104.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 651 по т. 26, обявено на 23.12.2020 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-6681/6/10.12.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за обезпечаване на „Велосипедна алея от ВТУ “Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“, райони „Изгрев“ и „Слатина“, с план –схеми за паркоустройство и благоустройство и вертикална планировка в посочения обхват.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 652 по т. 27, обявено на 23.12.2020 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10429/04.12.2020 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация „София-Европейска столица на спорта“ за 2020 г., основни насоки, програма за дейността на Фондацията за 2021 г. и бюджет за 2021 г.
Докл. Елен Герджиков, доц. д-р Тодор Чобанов, Татяна Георгиева, Анна Стойкова, Екатерина Йорданова, Николай Стойнев, Карлос Контрера, Николай Велчев, Петко Димитров, Веселин Калановски  
Решение № 653 по т. 28, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
 
29.Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-3260/25.11.2020 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
 
30.Доклад вх.№СОА20-ВК66-10667/10.12.2020 г. относно освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т.1б и 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Иван Таков, Владислав Панев, Карлос Контрера, д-р Дончо Барбалов
Решение № 655 по т. 30, обявено на 23.12.2020 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10681/10.12.2020 г. относно участие на Столична община в учредяване на сдружение „Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект“.
Докл. Николай Стойнев, Генчо Керезов
Решение № 656 по т. 31, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение № 1
 
32.Доклад вх.№СОА20-ВК66-10684/10.12.2020 г. относно даване съгласие за сключване на споразумение между „МТК Гроуп“ ООД и Столична община за уреждане на отношенията между страните, касаещи изпълнение  на договор за обществен превоз на пътници.
Докл. Прошко Прошков, Радослав Влахов, Карлос Контрера
Решение № 657 по т. 32, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение № 1
Приложение № 1.1
 
33.Доклад вх.№СОА20-ВК66-10658/10.12.2020 г. относно промяна в статута на въведените експериментални промени на автобусни линии на масовия градски транспорт и оптимизиране на транспортната схема на масовия градски транспорт във връзка с продължаваща епидемична обстановка и последствията от нея.
Докл. Зафир Зарков, Димитър Вучев
Решение № 658 по т. 33, обявено на 23.12.2020 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10589/09.12.2020 г. относно промяна в поименния състав на Програмния съвет на Програма „Европа“ на Столична община, определен с Решение на СОС № 46 от 06.02.2020 г.
Докл. Екатерина Йорданова
Решение № 659 по т. 34, обявено на 23.12.2020 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-453/3/18.11.2020 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 660 по т. 35, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение № 1
 
36.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10546/08.12.2020 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Диагностично консултативен център X – София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център XVI - София“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 661 по т. 36, обявено на 23.12.2020 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5437/14/08.12.2020 г. относно продължаване на срока на заеми, предоставени от Столична община на „Медицински център I- Банкя“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 662 по т. 37, обявено на 23.12.2020 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-560/3/08.12.2020 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – дигитален рентгенов мамограф.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 663 по т. 38, обявено на 23.12.2020 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-530/3/08.12.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XV-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 664 по т. 39, обявено на 23.12.2020 г.
Приложение № 1
 
40.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7099/3/19.11.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, на Сдружение с нестопанска  цел „Прегърни ме“ върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 63.
Докл. Николай Александров
Решение № 665 по т. 40, обявено на 23.12.2020 г.
 
41.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13934/29.10.2020 г. относно отмяна на Решение № 257 по Протокол № 16 от 26.06.2020 г. на Столичен общински съвет.
 
42.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14745/3/10.12.2020 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община под формата на безлихвено заемообразно финансиране с цел разплащане на разходи за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за лицата на длъжност, „личен асистент“ съгласно закона за личната помощ (ЗЛП) и тристранно споразумение между НОИ, АСП и Район „Лозенец“.
 
43.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13088/1/24.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – помещение, публична общинска собственост, на полуподземния етаж на административната сграда на район „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, район „Красна поляна“ – за бюфет за нуждите на районната администрация, за срок от пет години.
 
44.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9837/3/19.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок 10 години на части от сутерен в сграда на 141 ОУ „Народни будители“ – публична общинска собственост, представляваща сграда с идентификатор 68134.1376.2088.1, находящ се на адрес : град София, Район „Надежда“, ж.к. „Свобода“.
 
45.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15342/01.12.2020 г. относно приемане на технико-икономическа обстановка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на детска градина в УПИ XXI- за детска градина, кв. 15а, м. „Надежда“ – 3 ч. по плана на гр. София.
 
46.Доклад вх.№ СОА20-ДИ04-585/3/03.11.2020 г. относно обявяване на имот от публична в частна общинска собственост и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на държавата.
 
47.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14014/30.10.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройството на територията.
 
48.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11215/3/17.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 37914.6843.1244.1.4, с площ 24 кв. м., находящо се на втория етаж в административната сграда на с. Кокаляне, актуване с АОС № 5029/31.10.2014 г.
 
49.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2703/5/20.10.2020 г. относно изменение на Решение № 267 по Протокол № 16 от 25.06.2020 г. на Столичен общински съвет.
 
50.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8093/7/08.12.2020 г. относно провеждане на процедура на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
 
51.Питане вх.№СОА20-ВК66-10113/27.11.2020 г. от Петко Димитров – общински съветник относно възстановяване на книжния пазар на пл. „Славейков“.
Отговор по т. 51
 
52.Питане вх.№СОА20-ВК66-10298/02.12.2020 г. от Калоян Паргов – общински съветник относно ефективно използване на 22-те станции за измерване на ФПЧ10 на територията на Столична община.
Отговор по т. 52
 
53 .Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10772/14.12.2020 г. относно даване съгласие на изпълнителните директори и управителите на общински лечебни заведения да прехвърлят за следващата календарна година неизползваните платени неприсъствени дни.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Яна Тодоранова, д-р Дончо Барбалов
Решение № 676 по т. 53, обявено на 23.12.2020 г.
 
54.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-583/2/14.12.2020 г. относно предоставяне на целева субсидия и даване съгласие на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 677 по т. 54, обявено на 23.12.2020 г.
 
55.Доклад вх.№СОА20-МЦ29-594/2/15.12.2020 г. относно даване на съгласие „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 678 по т. 55, обявено на 23.12.2020 г.
 
56.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15867/10.12.2020 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Район „Красно село“ във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на проект „Район Красно село-по-близо до гражданите-патронажна грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура BG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.101-0178-С01/23.06.2020 г. по проектно предложение, одобрено с решение № РД 05-163/26.05.2020 г.
Докл. Росина Станиславова
Решение № 679 по т. 56, обявено на 23.12.2020 г.
 
57.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15605/04.12.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.101-0181-С01.
Докл. Георги Илиев
Решение № 680 по т. 57, обявено на 23.12.2020 г.
 
58.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16208/15.12.2020 г. относно кандидатстване по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ от страна на СО – район „Искър“.
 
59.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16012/11.12.2020 г. относно кандидатстване за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“.
 
60.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16080/14.12.2020 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на район „Оборище“ – СО с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията  на пандемия от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докл. Николай Александров
Решение № 683 по т. 60, обявено на 23.12.2020 г.
 
61.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16169/15.12.2020 г. относно кандидатстване на СО-район „Сердика“ операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.
 
62.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15988/11.12.2020 г. относно определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие на СО район „Подуяне“ за кандидатстване по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 
63.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16123/14.12.2020 г. относно получаване на съгласие да кандидатства самостоятелно по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“.
 
64.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16038/11.12.2020 г. относно публикувана покана за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“.
 
65.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16081/14.12.2020 г. относно предоставяне на заемообразни средства във връзка с изпълнение на дейности по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“.
   
66.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16145/14.12.2020 г. относно даване на съгласие район „Люлин“ да кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
 
67.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16058/11.12.2020 г. относно кандидатстване по процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“.
  
68.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16150/14.12.2020 г. относно даване на съгласие район „Нови Искър“ – Столична община, да кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
 
69.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15972/11.12.2020 г. относно публикувана покана за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“.
 
70.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16147/14.12.2020 г. относно даване на съгласие на Столична община- район „Банкя, да кандидатства финансова по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
 
71.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16235/16.12.2020 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на  район „Триадица“ – Столична община, да кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл  обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докл. Димитър Божилов
Решение № 694 по т. 71, обявено на 23.12.2020 г.
 
72.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15938/10.12.2020 г. относно публикувана покана за предоставяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“.
Докл. Стефан Стефанов
Решение № 695 по т. 72, обявено на 23.12.2020 г.
 
73.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16259/16.12.2020 г. относно определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Столична община – район „Илинден“ да кандидатства по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Докл. Иван Божилов
Решение № 696 по т. 73, обявено на 23.12.2020 г.
 
74.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16274/16.12.2020 г. относно кандидатстване по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ от страна на СО – район „Изгрев“.
Докл. Делян Георгиев
Решение № 697 по т. 74, обявено на 23.12.2020 г.
 
75.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16317/16.12.2020 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на  район „Средец“ – Столична община с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл  обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докл. Трайчо Трайков
Решение № 698 по т. 75, обявено на 23.12.2020 г.
 
76.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16318/16.12.2020 г. относно определяне  на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие на СО  район „Слатина“ за кандидатстване по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Георги Илиев
Решение № 699 по т. 76, обявено на 23.12.2020 г.
 
77.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16320/16.12.2020 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на  район „Красно село“ – Столична община, да кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл  обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на район „Красно село“-СО за неговото реализиране.
Докл. Росина Станиславова
Решение № 700 по т. 77, обявено на 23.12.2020 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/