Обратно Заседание № 23 от 12.11.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 23 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
12 ноември 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9263/04.11.2020 г. относно предоставяне на концесия за Управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи  имоти-публична общинска собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 518 по т. 1, обявено на 19.11.2020 г.
 
2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8488/3/27.10.2020 г. относно разрешение разходването на средства от дарителската сметка на Столична община BG54SOMB91303133008302.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 519 по т. 2, обявено на 19.11.2020 г.
 
3. Доклад вх.№ СОА20-ТД26-5702/2/09.10.2020 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД съгласно чл. 23 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД. 
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 520 по т. 3, обявено на 19.11.2020 г.
 
4. Доклад вх.№ СОА20-ТД26-6779/7/09.10.2020 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД, финансирани чрез Допълнителни средства, съгласно Трето допълнително споразумение от 23.03.2018 г. към Договора за концесия за представяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община за 2020 г. и 2021 г.
 
5. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4888/19.06.2020 г. относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО).
Докл. Зафир Зарков, Стефан Марков, Християн Петров
Решение № 522 по т. 5, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение № 1
 
6. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7065/31.08.2020 г. относно Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община.
Докл. Симеон Ставрев, Георги Илиев, Димитър Божилов
Решение № 523 по т. 6, обявено на 19.11.2020 г.
 
7. Доклад вх.№ СОА20-ДИ04-3044/1/30.10.2020 г. относно безвъзмездно прехвърляне от Държавата на Столична община на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, находящ се в район „Изгрев“, ул. „Вълко Радински“ №5 – за изграждане на детска ясла.
 
8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8553/15.10.2020 г. относно предоставяне на сграда и прилежащия й терен – публична общинска собственост за сграда – 2 към детска градина № 175 „Слънчеви лъчи“ за 4 градински и 2 яслени групи.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 525 по т. 8, обявено на 19.11.2020 г.
 
9. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8484/14.10.2020 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2020/2021 г. в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 526 по т. 9, обявено на 19.11.2020 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9100/30.10.2020 г. относно утвърждаване на Съдържателен обхват , насоки за кандидатстване и параметри на Столична програма "Култура" за 2021г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Малина Едрева, Веселин Калановски, Иван Виделов, Владимир Митов
Решение № 527 по т. 10, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение № 1
 
11.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8836/23.10.2020 г. относно приемане на Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, д-р Дончо Барбалов, Ангел Джоргов
Решение № 528 по т. 11, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение № 1
 
12.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1600/4/16.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения, в сграда с идентификатор 68134.202.1.2 – Акт за частна общинска собственост № 1821 от 27.01.2019 г. и идентификатор 68134.202.1.3 – Акт за частна общинска собственост № 1822 от 29.01.2019 г., намиращ се на ул. „Дамян Груев“ № 8а.
 
13.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9212/16/26.10.2020 г. относно утвърждаване на окончателни списъци за 2020 г. по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвиждат да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Силвия Христова, д-р Дончо Барбалов
Решение № 530 по т. 13, обявено на 19.11.2020 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8150/05.10.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ III-909,2054-„за ЖС”, кв. 20, м. „Суха река - запад“, район „Подуяне”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация и режим на застрояване на м. „Суха река - запад“, район „Подуяне”, одобрен с Решение № 325 по протокол № 42 от 27.06.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 531 по т. 14, обявено на 19.11.2020 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8038/01.10.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1971.1788, 68134.1971.2576 и 68134.1971.2577, създаване на нови УПИ ХХХVІ-1788 „за ОО и ЖС”, ХХХV-1788,2577 „за ЖС” и ХХХVІI-2576,2577 „за ЖС”, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т.702 до о.т.702а за създаване на задънени улици от о.т. 702в - о.т. 702г - о.т. 702д - о.т. 702е и от о.т. 702а - о.т. 702б, кв. 126а, м. ,,Витоша ВЕЦ – Симеоново - Обслужващи обекти на Околовръстен път“, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 532 по т. 15, обявено на 19.11.2020 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7938/29.09.2020 г. относно приемане на обемно-устройствени проучвания за нов УПИ XVI-331 "за жс и ПГ" и одобряване проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XIII-"за жс и магазини" за образуване на нов УПИ XVI-331 "за жс и ПГ", работен устройствен план (РУП) и специфични правила и нормативи за УПИ ХVІ-331 „за жс и ПГ“, кв. 219, м. “Западно направление“, район „Възраждане“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 533 по т. 16, обявено на 19.11.2020 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8304/08.10.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „в.з. спирка Иваняне – м. Бели брег” от о.т. 44а до о.т. 46, план за улична регулация (ПУР) – продължение на улица от о.т. 46 - о.т. 100 (нова) - о.т. 102 (нова) - о.т. 103 (нова) и от о.т. 100 (нова) - о.т. 101 (нова) - о.т. 103 (нова) - о.т. 104 (нова) - о.т. 105 (нова) до о.т. 106 (нова) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2330.48, създаване на нови УПИ XII-48 „за жс” и УПИ XIII-48 „за жс”, кв. 9, м. „в.з. спирка Иваняне – м. Бели брег”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 534 по т. 17, обявено на 19.11.2020 г.
 
18. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8507/14.10.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2795, създаване на нов УПИ XI-2795 „за обществено обслужване“, кв. 2а (нов) и план за улична регулация за продължаване на задънена улица от о.т. 45в-о.т. 45г-о.т. 45д-о.т. 45е, изменение на план за улична регулация от о.т. 111а-о.т. 328 за откриване на алея, създаване на нови квартали 2 и 2а, м. „Малинова долина – Обслужващи обекти на околовръстен път“, с план-схеми по чл. 108 ЗУТ по част „ВиК“, район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 535 по т. 18, обявено на 19.11.2020 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8768/22.10.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) на м. "Подлозище - Горна баня - разширение", кв. 96, като от УПИ XII-24, УПИ XIII-1529, УПИ XIV-206 и УПИ XVIII-"за траф." се създават нови УПИ XII-168-"за Ж.С.", УПИ XIII-1529, УПИ XIV-206 и УПИ XVIII-"за траф."; изменя се улица от о.т.121≡381 до о.т.118≡379; отпада задънена улица от о.т. 121а до о.т.121б; създава се задънена улица от о.т. 118а до о.т. 118в.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 536 по т. 19, обявено на 19.11.2020 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5651/3/22.10.2020 г. относно прекратяване на административно производство по одобряване на ПУП за план за регулация (ПР) за УПИ VIІ-1349 „за безвредно производство и складове”, кв. 4, м. НПЗ „Хладилника-Витоша“- част юг, изключен от обхвата на одобряване с т.5.1. от Решение № 254 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 537 по т. 20, обявено на 19.11.2020 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8818/23.10.2020 г. относно проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.905.1290 по КККР за образуване на нови УПИ ІІ-1290-„за ЖС“ в кв. 114 и УПИ ІІ-1290-„за ЖС“ в кв. 115, м. „Витоша- ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“ и свързаното с това изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица между о.т. 570 - о.т. 537 - о.т. 538.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 538 по т. 21, обявено на 19.11.2020 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8695/20.10.2020 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на „ж.к. Младост 1” в граници: улица от о.т. 1 до о.т. 37; североизточна регулационна граница на УПИ I „за озеленяване“ от кв. 4а; бул. „Цариградско шосе от о.т. 32е до о.т. 487; северен локал на бул. „Цариградско шосе от о.т. 29 до о.т. 218; улица от о.т. 224 до о.т. 74; бул. „Александър Малинов“ от о.т. 487 до о.т 190; бул. „Андрей Ляпчев“ от о.т. 190 през о.т. 473 до о.т. 53а; улица от о.т. 53а до о.т. 419; улица от о.т. 419 през о.т. 416 до о.т. 415; югозападна регулационна граница на кв. 3ж (нов); улица от о.т. 342 до о.т. 227; западна и северна регулационна граница на кв. 3е (нов); улица от о.т. 204 до о.т. 161; южна, западна и северна регулационна граница на кв. 3г (нов); улица от о.т. 89а до о.т. 51; южна, западна и северна регулационна граница на кв. 3 до о.т. 1, Район „Младост“ в частта му относно УПИ XI-324,325,326 в кв. 23, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 551 по Протокол № 45, т. 62 от 29.07.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 539 по т. 22, обявено на 19.11.2020 г.
 
23.Доклад вх.№СОА20-ВК66-9306/05.11.2020 г. относно удължаване на срока за подаване на документи в процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.
 
24.Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-3057/03.11.2020 г. относно предложение за избор на Изпълнителен съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.
 
25.Доклад вх.№СОА20-ВК66-9326/05.11.2020 г. относно резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2019 година.
Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев
Решение № 542 по т. 25, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение № 1
 
26.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9279/04.11.2020 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение № 543 по т. 26, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение № 1
 
27.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9280/04.11.2020 г. относно утвърждаване на актуализиран  устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение № 544 по т. 27, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение № 1
 
28.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9282/04.11.2020 г. относно утвърждаване на актуализиран  устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение № 545 по т. 28, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение № 1
 
29.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8019/2/14.10.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на спортен обект – частна общинска собственост, актувана с АКТ за частна общинска собственост № 3189 от 28.06.2018 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3367, с площ от 54 890 кв. м., заедно с изградените в имота три броя сгради, представляващ реална част от УПИ  VIII – за спорт и озеленяване, кв. 149, м. в.з. „Драгалевци- Стадиона“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 546 по т. 29, обявено на 19.11.2020 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ  VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“, одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС/АОС № 3189/28.06.2018 г./ от  „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕВСКИ - ДРАГАЛЕВЦИ“ /ОСК/ и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Татяна Георгиева, Николай Стойнев, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 547 по т. 30, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение № 1
 
31.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9327/05.11.2020 г. относно изменение и допълнение на решение № 524 по протокол 37 от заседание на Столичния общински съвет от 20.07.2017г. за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане детски площадки в градини и паркове на територията на Столична община.
Докл. Стефан Марков, д-р Дончо Барбалов
Решение № 548 по т. 31, обявено на 19.11.2020 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9187/02.11.2020 г. относно мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка със пандемията от новия коронавирус  COVID 19.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение № 549 по т. 32, обявено на 19.11.2020 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8414/12.10.2020 г. относно актуализиране на списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2020 г., утвърден с Решение № 203, по Протокол № 14 от 28.05.2020 г.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 550 по т. 33, обявено на 19.11.2020 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-23/4/09.10.2020 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Дончо Барбалов
Решение № 551 по т. 34, обявено на 19.11.2020 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-333/2/09.10.2020 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център XVI-София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 552 по т. 35, обявено на 19.11.2020 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8690/20.10.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение- София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 553 по т. 36, обявено на 19.11.2020 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8693/20.10.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 554 по т. 37, обявено на 19.11.2020 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-337/4/30.10.2020 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 пет години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 555 по т. 38, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение № 1
 
39.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-427/3/02.11.2020 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 556 по т. 39, обявено на 19.11.2020 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-439/2/30.10.2020 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – лампи за дезинфекция на въздуха с UVC и смяна на дограмата.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 557 по т. 40, обявено на 19.11.2020 г.
 
41.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-281/3/30.10.2020 г. относно даване на разрешение на „Медицински център XVI-София“ ЕООД – в ликвидация да извърши продажба на дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
Решение № 558 по т. 41, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение A
Приложение Б
 
42.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-393/3/30.10.2020 г. относно отпускане на средства във връзка с приключване на процедурата по ликвидация на „Диагностично консултативен център X-София“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
Решение № 559 по т. 42, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение А
 
43.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9296/05.11.2020 г.  относно промени в поименния състав и ръководството на постоянно действащата комисия съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 
44.Доклад вх.№  СОА20-ВК66-5495/08.07.2020 г. относно създаване на временна комисия за обследване на недвижими паметници на културата на територията на Столична община и създаване на онлайн регистър чрез надграждане на съществуващите регистри и по-специално Регистър на паметниците в София (www.registersofia.bg).
Докл. Веселин Калановски, Михаил Паргов
Решение № 561 по т. 44, обявено на 19.11.2020 г.
 
45.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7532/15.09.2020 г. относно недостиг на места в яслите и детските градини в Столична община.
 
46.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11142/1/03.10.2020 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „ПОМОЩ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ“, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирани съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ, между район „Средец“ - СО като бенефициент, заедно с район „Триадица“ СО като партньор и Министерството на труда и социалната политика.
 
47.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9223/1/06.10.2020 г. относно процедура по § 8 ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
 
48.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-10347/2/16.10.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на част от сграда с идентификатор 68134.513.6.1 и предназначение за „здравно заведение“, както и гараж в стопански двор на същата сграда – частна общинска собственост, разположена в УПИ I отреден за „поликлиника“ в квартал № 10 от местност „ГГЦ-Зона В-17“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 191.
 
49.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16732/30/30.09.2020 г. относно отмяна на Решение № 862 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.
 
50.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16732/31/30.09.2020 г. относно отмяна на Решение № 859 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.
 
51.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12268/12/20.10.2020 г. относно поправка на Решение № 402, по Протокол № 78 от 27.06.2019 г., за изкупуване oт страна на Столична община на част от недвижим имот – собственост на физически лица, попадащ в улична регулация от о.т.14в-о.т.700, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, кв. 120, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“, съгласно действащ ПУП, одобрен с Решение №44, по Протокол № 24 от 30.03.2001 г. на Столичен общински съвет.
 
52.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9607/4/07.10.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот  - частна общинска собственост, находящ се на територията на гр. София, СО-район „Надежда“, ж.к. „Надежда – 4 ч.“ с идентификатор 68134.1384.2055 за поставяне на преместваеми обекти по схема одобрена от гл. архитект на СО.
 
53.Доклад вх.№ СОА20-ДИ09-922/3/20.10.2020 г. относно процедура за безвъзмездно прехвърляне от Държавата на Столична община на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9486 с площ от 987 кв. м., находящ се в гр. София, район „Младост“.
 
54.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13656/5/05.10.2020 г. относно доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ III-366, кв. 2, м. „бул. Цар Борис III 3-та и 4-та част“.
 
55.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-8617/3/23.10.2020 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за изграждане на трансформаторен пост – тип КТП с площ от 6,92 кв. м. и сервитутна зона на КТП от 16,08 кв. м. в общински имот.
 
56.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3088/5/20.10.2020 г. относно процедура по §8, ал. 2,т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
 
57.Доклад вх. № СОА20-ВК08-3392/4/15.09.2020 г. относно промяна характера на собствеността на спортен обект, от публична в частна общинска собственост и стартиране на процедура за учредяване безвъзмездно право на ползване.
 
58.Доклад вх. № СОА20-ВК08-8146/9/02.10.2020 г. относно  откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с идентификатор 07140.8092.933.1. по КККР на Кремиковци, с адрес в гр. Бухово, ул. „Никола Бонев“, представляващо помещение, находящо се в сградата на „Дом на културата – гр. Бухово“.
 
59. Доклад вх. № СОА20-ВК66-8532/15.10.2020 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие  на 2020 г.
Докл. д-р Дончо Барбалов
Решение № 576 по т. 59, обявено на 19.11.2020 г.
 
60. Доклад вх. № СОА20-ВК66-9283/04.11.2020 г. относно предоставяне на целеви субсидии на общински лечебни заведения за болнична помощ за закупуване на медицинска апаратура за диагностика на пациенти с COVID-19.
Докл. д-р Дончо Барбалов
Решение № 577 по т. 60, обявено на 19.11.2020 г.
 
61. Доклад вх. № СОА20-ВК66-9402/09.11.2020 г. относно временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели или ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала, както и освобождаване - изцяло от задължението за заплащане на наем или дължимо обезщетение от лицата - наематели, респ. ползватели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, общинска собственост, собственост или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала.
Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Борислав Иванов, Владислав Панев, Иван Таков, Карлос Контрера
Решение № 578 по т. 61, обявено на 19.11.2020 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
 
62. Доклад вх. № СОА20-ВК66-9411/09.11.2020 г. относно избор на одитни комитети на „Център за градска мобилност “ ЕАД, „Столичен Автотранспорт“ ЕАД, „Столичен Електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД, „Топлофикация“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Д-р Георги Георгиев, Карлос Контрера, Калоян Паргов
Решение № 579 по т. 62, обявено на 19.11.2020 г.
 
63. Доклад вх. № СОА20-ВК66-8342/09.10.2020 г. относно поставяне на спирков навес на спирка „НСБАЛ по Онкология“ с код 0764.
Докл. Борис Бонев
Решение № 580 т. 63, обявено на 19.11.2020 г.

64.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9520/11.11.2020 г. относно промени в Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община и Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. д-р Дончо Барбалов, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 581 по т. 64, обявено на 16.11.2020 г.
 
65.Питане вх.№СОА20-ВК66-8536/15.10.2020 г. от Марта Георгиева – общински съветник относно изясняване на статута, законността на съоръженията, текущото състояние и стопанисване на „търговски обект с детска площадка“ в район „Сердика” и причината, поради която се ползва без конкурс.
 
66.Питане вх.№СОА20-ВК66-8527/15.10.2020 г. от Альоша Даков – общински съветник относно  предприети действия по подадени от кмета на район „Изгрев“ сигнали за нарушения в 34 ОДЗ „Брезичка“, ж.к. „Дианабад“.
 
67.Питане вх.№СОА20-ВК66-8510/14.10.2020 г. от Петко Димитров – общински съветник относно реставрацията на къщата, в която е живяла Райна Попгеоргиева, известна като Райна Княгиня, намираща се на ул. „Софроний Врачански“ № 119.
 
68.Питане вх.№СОА20-ВК66-8577/16.10.2020 г. от Михаил Паргов – общински съветник относно  къщата на Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева или Райна Княгиня, находяща се на ул. „Софроний Врачански“ № 119, Район „Сердика“, кв. Банишора.
 
69.Питане вх.№СОА20-ГР94-1235/09.03.2020 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно приходите и натовареността на синя и зелена зона за паркиране.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/