Обратно Заседание № 44 от 16.12.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 44 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
16 декември 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Доклад вх.№СОА21-ГР94-4571/2/10.12.2021 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на служител в администрацията на Столична община за лечение.
Докл. Десислава Билева
Решение №807 по т. 1, обявено на 23.12.2021 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7622/8/09.11.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, Симеон Колев, Карлос Контрера, Кристиан Кръстев
Решение №808 по т. 2, обявено на 23.12.2021 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10313/02.11.2021 г. относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 г.
Докл. Десислава Билева, Дончо Барбалов
Решение №809 по т. 3, обявено на 23.12.2021 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1398/49/08.12.2021 г . относно актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №810 по т. 4, обявено на 23.12.2021 г.
 
5.Доклад вх.№СОА21-ВК66-11642/08.12.2021 г. относно частична промяна в структурата и общата численост на Столична общинска администрация и районни администрации „Триадица“, „Студентски“, „Панчарево“, „Илинден“, „Кремиковци“ и „Други дейности“ на районните администрации към Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №811 по т. 5, обявено на 23.12.2021 г.
 
6.Доклад вх.№СОА21-ВК66-8087/8/08.12.2021 г. относно отмяна на Решение №265/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №812 по т. 6, обявено на 23.12.2021 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10604/2/09.11.2021 г. относно приемане на годишен план-график за 2022 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“.
Докл. Албена Атанасова
Решение №813 по т. 7, обявено на 23.12.2021 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ГР94-5865/2/07.12.2021 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на движими вещи-отпадъци, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Десислава Билева
Решение №814 по т. 8, обявено на 23.12.2021 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11630/08.12.2021 г. относно сключване на предварителни писмени договори с лица, желаещи да придобият статут на Организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил по смисъла на чл. 84а от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/  във връзка с въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци от обувки и текстил съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО.
Докл. Десислава Билева
Решение №815 по т. 9, обявено на 23.12.2021 г.
 
10.Доклад вх.№СОА16-ПП00-139/190/09.12.2021 г. относно продължаване на участието на Столична община в проект CircE – „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“ по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ на Европейския съюз и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проекта.
Докл. Десислава Билева
Решение №816 по т. 10, обявено на 23.12.2021 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11665/09.12.2021 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи – частна общинска собственост на дружество „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД.
Докл. Десислава Билева
Решение №817 по т. 11, обявено на 23.12.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА16-ПП00-2/896/07.12.2021 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова (БФП) помощ SFOP001-4.007 „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).
Докл. Ирина Савина
Решение №818 по т. 12, обявено на 23.12.2021 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-28/3/23.11.2021 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №819 по т. 13, обявено на 23.12.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10750/12.11.2021 г. относно изменение и допълнение на Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №820 по т. 14, обявено на 23.12.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА18-ПП00-4/100/07.12.2021 г. относно допълване на Решение № 309/10.06.2021 г. на Столичен общински съвет, относно сключване на Споразумение за партньорство, в случай на одобрение на проектно предложение „Дигитално достъпни обекти на територията на Столична община – гарант за съхраняване на културната идентичност и опазване на културното наследство за бъдещите поколения“ по Процедура BGCULTURE (БИДЖИКАЛЧЪР) - 1.002- Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
Докл. Мирослав Боршош, Ирина Савина
Решение №821 по т. 15, обявено на 23.12.2021 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11617/08.12.2021 г. относно резултати от въвеждане на новата електронна услуга „Адресна регистрация“ в районите „Студентски“, „Средец“, „Слатина“ и „Витоша“ и освобождаване на гражданите, от административна такса за период от шест месеца.
Докл. Генчо Керезов
Решение №822 по т. 16, обявено на 23.12.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10009/6/28.05.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I-1780,1784,1785,1816,1829,1830, 1831,1832,1837,1839,1843,1871,1897,1900,1903,1909,1916,1925,1926,1953,1954,1959,1973,2082,2046,2083,2158,2272, 2284, 2328,2364,2273-„за търговски комплекс и тп“, кв. 4, м. „кв. Модерно предградие“, ПИ с идентификатори 68134.2823.2958 и 68134.2823.2730 по КККР, район „Връбница“; изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 31а до о.т. 35в; от о.т. 189- о.т. 140а-о.т. 142а; о.т. 145а до о.т. 145б; създаване на нови УПИ в нови квартали с прилежащи улици; работен устройствен план (РУП) за нов кв. 4а; план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на ИПРЗ за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №823 по т. 17, обявено на 23.12.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10391/03.11.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на УПИ I-317,793,840 „за ЖС и общ. обслужване“ и свързаното с това Изменение на плана за регулация на УПИ II „за озеленяване“, кв. 23а, м. „ж.к. Люлин-2м.р.“, район “Люлин“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №824 по т. 18, обявено на 23.12.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10759/12.11.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване на м. „Левски-зона Г“, кв. 33, УПИ І-„за ЖС“, УПИ II-„за озеленяване“, УПИ ІV-„за ТП“ и УПИ V-98, новообразувани УПИ І-405, 1124, 1126 „за ЖС“, УПИ ІІ-„за озеленяване“, УПИ ІV-„за ТП“, УПИ V-„за озеленяване и паркинг“, УПИ VІІ-„за озеленяване“; изменение на улична регулация по о.т.203 - о.т. 155 и по о.т.203 – о.т.202, район ,,Подуяне”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №825 по т. 19, обявено на 23.12.2021 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10760/12.11.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.1970.1874 по КККР и изменение на плана за улична регулация (ПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т. 58а до о.т. 59в (нова), кв. 18, м. „Ботаническа градина”, район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №826 по т. 20, обявено на 23.12.2021 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11593/08.12.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за  поземлен имот [ПИ] с кадастралeн идентификатор КИ 11884.5595.117 и 11884.5595.118 от кадастралната карта и кадастралните регистри КККР на с. Войнеговци, район „Нови Искър“-СО за създаване на нови урегулирани поземлени имоти УПИ   ІІ-117-„за жилищно строителство“ и  УПИ ІІІ-118-„за жилищно строителство“ от кв. 26а на м. “с. Войнеговци“; нова улица по о.т. 79е - о.т. 79ж - о.т. 79з - о.т. 79и; нова задънена улица по о.т. 79з - о.т. 79к; план-схема по част „ВиК“, район „Нови Искър“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №827 по т. 21, обявено на 23.12.2021 г.
 
22.Доклад вх.№СОА21-ВК66-11640/08.12.2021 г. относно временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем,  респ. обезщетение от лица – наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имот, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране  на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Георги Георгиев, Николай Стойнев, Стефан Марков, Иван Таков, Карлос Контрера
Решение №828 по т. 22, обявено на 23.12.2021 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-3664/15.11.2021 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти.
Докл. Николай Стойнев
Решение №829 по т. 23, обявено на 23.12.2021 г.

 

24.Доклад вх.№СОА21-ВК08-15762/4/09.12.2021 г. относно предоставяне на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за окончателните плащания на строително-монтажни работи и услуги по строителен надзор в „Северен парк“, район „Надежда, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №830 по т. 24, обявено на 23.12.2021 г.
 
25.Доклад вх.№СОА21-ВК08-7145/3/09.12.2021 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на сградния фонд на детска градина № 100 „Академик Пенчо Райков гр. София, ул. „Велико Търново “ № 2 и № 4.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №831 по т. 25, обявено на 23.12.2021 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17776/3/09.12.2021 г. относно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обект: „Благоустрояване и озеленяване на УПИ I – „за озеленяване“, кв. 32 А и УПИ II – „за озеленяване“, кв. 32 с прилежаща алейна мрежа в м. „Люлин“ – 10 м.р., гр. София“ (Западна порта към Западен парк).
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №832 по т. 26, обявено на 23.12.2021 г.
 
27.Доклад вх.№СОА21-ВК08-18080/09.12.2021 г. относно предоставяне на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане и ремонт на 3 броя детски площадки на територията на район „Връбница“ Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №833 по т. 27, обявено на 23.12.2021 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9793/24/08.12.2021 г. относно приемане на документ „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2022 г.“
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош
Решение №834 по т. 28, обявено на 23.12.2021 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11563/07.12.2021 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ за 2021г., основни насоки, бюджет и програма за дейността на Фондацията за 2022 г.
Докл. Георги Георгиев, Мирослав Боршош, Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Анна Стойкова, Екатерина Йорданова, Николай Стойнев, Карлос Контрера, Николай Велчев, Петко Димитров
Решение №835 по т. 29, обявено на 23.12.2021 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11371/01.12.2021 г. относно промяна на срока за изпълнение и отчитане на дейности на одобрени за финансиране проекти с Решение № 183 по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на СОС по Програма „София – град на младите и активните“.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош
Решение №836 по т. 30, обявено на 23.12.2021 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11506/06.12.2021 г. относно резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2020 година.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м., Карлос Контрера, Стефан Марков
Решение №837 по т. 31, обявено на 23.12.2021 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11619/08.12.2021 г. относно осигуряване на финансови средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори.
Докл. Георги Георгиев, проф. Иво Петров, Малина Едрева, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка  Христова
Решение №838 по т. 32, обявено на 23.12.2021 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-195/2/03.12.2021 г. относно даване на съгласие и определяне на допълнителни възнаграждения за управителите на общински лечебни заведения за извънболнична помощ.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Антон Койчев, д.м.
Решение №839 по т. 33, обявено на 23.12.2021 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-488/2/29.11.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №840 по т. 34, обявено на 23.12.2021 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-473/2/29.11.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №841 по т. 35, обявено на 23.12.2021 г.
 
36.Доклад вх.№СОА21-ВК66-11670/09.12.2021 г. относно продължаване срока на ликвидация на "Медицински център 1 - Банкя" ЕООД - в ликвидация и "Медицински център XVI - София” ЕООД - в ликвидация.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №842 по т. 36, обявено на 23.12.2021 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1851/3/08.12.2021 г. относно програмно финансиране на мерки за насърчаване на разделното събиране на отпадъци в училищата и детските градини на територията на Столична община.
Докл. Михаил Петров
Решение №843 по т. 37, обявено на 23.12.2021 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11332/2/09.12.2021 г. относно удължаване на срока за изпълнение на задачата на работната група, създадена с Решение № 323 по Протокол № 34 от 10.06.2021 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Борислав Иванов
Решение №844 по т. 38, обявено на 23.12.2021 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА21-ДИ04-2297/16/30.11.2021 г. относно съгласие Столична община да придобие безвъзмездно от Държавата правото на собственост върху самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.170.3.28, „за детско заведение“, със застроена площ от 142.64 кв. м., прилежаща тераса с площ от 53.76 кв. м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място - поземлен имот с идентификатор 68134.409.170.3, район ,,Оборище”, бул. „Ситняково“ №50, блок 2, вх. Б, ет. 1.
Докл. Николай Александров
Решение №845 по т. 39, обявено на 23.12.2021 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8325/2/23.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище", ул. „Бачо Киро” № 22, ет. 3.
Докл. Николай Александров
Решение №846 по т. 40, обявено на 23.12.2021 г.
 
41.Доклад вх.№СОА21-ВК08-17688/03.12.2021 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 15. ал 5 от Закона за устройство на територията, чрез изменение на действащия подробен устройствен план - изменение на план за регулация на локално платно на бул. „Цариградско шосе“ от. о.т.6а-о.т.629, изменение границите на УПИ I-9949 и създаване на нов УПИ I-9949,9951 за ПИ с идентификатор 68134.4092.9949 и част от ПИ с идентификатор 68134.4092.9951; изменение границите на УПИ VI-3602,3713 и създаване на нов УПИ VI-3602,3713,3769 за поземлени имоти с идентификатори 68134.4092.3602, 68134.4092.3713 и 68134.4092.3769 и наложеното от това изменение на границите на УПИ V-общ., кв. 12, м. „Цариградско шосе 7-11км.“, район „Младост“.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №847 по т. 41, обявено на 23.12.2021 г.
 
42.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6020/24/09.11.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №482/ 23.07.2021 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Константин Павлов
Решение №848 по т. 42, обявено на 23.12.2021 г.
 
43.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17189/1/26.11.2021 г. относно решение на СОС за учредяване на допълнително право на строеж по инвестиционен проект „Преустройство и надстройка на съществуващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в Ателие за шивашки услуги и бродерия, построен върху общински имот – частна собственост в УПИ I, кв. 122, м.ж.к „Красна поляна” – с площ от 16015 кв.м, отреден за жилищно строителство и комплексно обслужване, върху който са построени жил. блокове от кв. „Красна поляна” – първа част № 137а, 137б, 36а, 36б и два броя нежилищни сгради, актуван с АОС № 1361 от 12.08.2019г.
Докл. Иван Чакъров
Решение №849 по т. 43, обявено на 23.12.2021 г.
 
44.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13992/1/28.10.2021 г. относно продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2800 – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ IV-2800 – за общ. Обслужване и ТП, кв. 147а, м. „ж.к. Надежда 1а и 1б“.
Докл. Димитър Димов
Решение №850 по т. 44, обявено на 23.12.2021 г.
 
45.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15171/1/16.11.2021 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ IV-644 „за производство, складове и ОО“, кв.31, м. “НПЗ Илиянци-запад“, кв. “Илиянци“ район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение №851 по т. 45, обявено на 23.12.2021 г.
 
46.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1603/7/17.11.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1506.2115 с площ 58 кв. м, представляващ публична общинска собственост и находящ се на територията на Район “Искър”.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №852 по т. 46, обявено на 23.12.2021 г.
 
47.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-14953/1/28.10.2021 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХІ-СО, кв. 39, м. „Карпузица“, по плана на гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение №853 по т. 47, обявено на 23.12.2021 г.
 
48.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15105/1/01.12.2021 г. относно учредяване на право строеж - пристрояване за свързване на две срещуположни нежилищни сгради над улица „ Проф. Велизар Велков“, находяща се на територията на район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение №854 по т. 48, обявено на 23.12.2021 г.
 
49.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5939/3/03.11.2021 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №855 по т. 49, обявено на 23.12.2021 г.
 
50.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12597/1/04.11.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен недвижим имот /сграда/, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение №856 по т. 50, обявено на 23.12.2021 г.
 
51.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15274/3/01.12.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи  пет  броя помещения, разположени в сграда – здравна служба на ул. „Зорница“№32, с. Волуяк,  Район „Връбница”,  за срок от десет години - за лекарски кабинети.
Докл. Младен Младенов
Решение №857 по т. 51, обявено на 23.12.2021 г.
 
52.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15285/3/01.12.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в административната сграда на кметство Кокаляне, на адрес: ул. „Старата чешма“ (Вис. круша), ет.3, с. Кокаляне, район „Панчарево“,  за стоматологичен  кабинет,  за срок от пет години.
Докл. Николай Гюров
Решение №858 по т. 52, обявено на 23.12.2021 г.
 
53.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12948/3/16.11.2021 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3201, заедно с построените в имота две сгради – двуетажна с идентификатор 02659.2194.3201.1 и едноетажна с идентификатор 02659.2194.3201.2, които са частна общинска собственост.
Докл. Рангел Марков
Решение №859 по т. 53, обявено на 23.12.2021 г.
 
54.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11666/09.12.2021 г. относно поставяне на паметна плоча на Блага Димитрова.
Докл. Малина Едрева, д-р Антон Койчев, д.м.
Решение №860 по т. 54, обявено на 23.12.2021 г.
 
55.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11667/09.12.2021 г. относно именуване на безименна улица в р-н „Студентски“, м. „ж.к. Малинова долина - Изток“ с името „Мирела Френи“.
Докл. Малина Едрева
Решение №861 по т. 55, обявено на 23.12.2021 г.
 
56.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9027/3/29.10.2021 г. относно възстановяване на паметна плоча на писателя Константин Константинов и неговата сестра – художничката Донка Константинова.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №862 по т. 56, обявено на 23.12.2021 г.
 
57.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5560/16.04.2021 г. относно именуване на улица на територията на район „Слатина“ с името „Стара Слатинска“.
Докл. Георги Илиев
Решение №863 по т. 57, обявено на 23.12.2021 г.
 
58.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12766/09.09.2021 г. относно именуване на безименна улица в СО – район „Изгрев“ с името „Тончо Русев“.
Докл. Делян Георгиев
Решение №864 по т. 58, обявено на 23.12.2021 г.
 
59.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15981/29.10.2021 г. относно именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“, с името „Чудните мостове“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №865 по т. 59, обявено на 23.12.2021 г.
 
60.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6422/3/30.07.2021 г. относно именуване на безименна улица в кв. Драгалевци, район „Витоша“, с името „Д-р Винченцо Д`Амико“.
Докл. Теодор Петков
Решение №866 по т. 60, обявено на 23.12.2021 г.
 
61.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16651/11.11.2021 г. относно предложение за именуване на безименна улица, находяща се в кв. Драгалевци, м. “Драгалевци – разширение - север“, СО - Район „Витоша“, гр. София с името „Петър и Руслан Райчеви“.
Докл. Теодор Петков
Решение №867 по т. 61, обявено на 23.12.2021 г.
 
62.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15185/18.10.2021 г. относно именуване на безименна  улица, находяща се в с. Балша, СО- Район „Нови Искър”, с името „Уршин дол“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №868 по т. 62, обявено на 23.12.2021 г.
 
63.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12635/07.09.2021 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър, СО-район „Нови Искър“ с името „Кръстов път“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №869 по т. 63, обявено на 23.12.2021 г.
 
64.Доклад вх.№СОА21-ВК66-11728/10.12.2021 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на една персонална пенсия на лице, навършило възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, което е полагало грижи в продължение на повече от 10 години за лице с трайни увреждания - член на семейството му, постоянно нуждаещи се от чужда помощ.
Докл. Албена Атанасова
Решение №870 по т. 64, обявено на 23.12.2021 г.
 
65.Доклад вх.№СОА21-ВК66-9291/2/13.12.2021 г. относно изменение и допълнение на Решение №657 по Протокол №41 от 14.10.2021г. за утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Столична програма „Култура“ за 2022г. Удължаване периода на изпълнение на проекти финансирани в рамките на Столична програма «Култура» - 2021г. приета с Решение №97 по Протокол №28 от 11.02.2021г.
Докл. Малина Едрева
Решение №871 по т. 65, обявено на 23.12.2021 г.
 
66.Доклад вх.№СОА21-ВК08-11540/7/10.12.2021 г. относно откриване на филиал на Столична библиотека в Район „Овча купел“.
Докл. Мирослав Боршош, Дончо Барбалов
Решение №872 по т. 66, обявено на 23.12.2021 г.
 
67.Доклад вх.№СОА21-ВК66-11756/13.12.2021 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите  по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01, проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).
Докл. Ангел Джоргов
Решение №873 по т. 67, обявено на 23.12.2021 г.
 
68.Доклад вх.№СОА21-ВК66-11883/14.12.2021 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, д-р Ваня Тагарева, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Николай Велчев, Карлос Контрера
Решение №874 по т. 68, обявено на 23.12.2021 г.
 
69.Доклад вх.№СОА21-ВК66-11877/14.12.2021 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, д-р Ваня Тагарева, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Николай Велчев, Карлос Контрера
Решение №875 по т. 69, обявено на 23.12.2021 г.
 
70. Доклад вх. № СОА21-ВК66-11875/14.12.2021 г.  относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, срещу парично обезщетениe.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Альоша Даков
Решение № 876 по т. 70, обявено на 23.12.2021 г.
Върнато за ново разглеждане със Заповед № АК-3-1/30.12.2021 г. на областния управител на Област София. 
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град от областен управител на София област. Образувано е адм. дело № 716/2022 г., 22 св., по описа на АССГ.
Образувано е адм. дело № 5413/2022 г., четвърто отделение на ВАС.
Решението на СОС е отменено с Решение № 11455 от 12.12.2022 г., постановено по адм. д. № 5413/2022 г., четвърто отделение на ВАС.
 
71. Доклад вх. № ОА21-ТД26-14766/1/09.12.2021 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения.
Докл. Карлос Контрера
Решение №877 по т. 71, обявено на 23.12.2021 г.
 
72.Доклад вх.№СОА21-ВК08-16856/17.11.2021 г. относно прекратяване на съсобственост, върху недвижими имоти – частна общинска собственост, между Столична община и „Трансинвест 007“ ЕООД и „Лекс Инвест 17“ ЕООД, с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 37а, чрез продажба на частта на общината - 18/60 ид. ч. от недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.302.491.1, магазини и апартаменти, заедно с 18/60 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 68134.302.491 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Савина Савова
Решение №878 по т. 72, обявено на 23.12.2021 г.
 
73.Доклад вх.№СОА21-ВК08-16914/18.11.2021 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – частна общинска собственост, между Столична община и „МАТ-СТАР“ ООД, ЕИК: 130436951,  с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Опълченска“ № 56, чрез продажба на частта на общината – 70 % (седемдесет процента) ид. ч. от незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.302.544 по КККР на гр. София, одобрена със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Савина Савова
Решение №879 по т. 73, обявено на 23.12.2021 г.
 
74.Питане вх.№ СОА21-ВК66-7142/28.07.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно изграждане на южното платно на бул. „Тодор Каблешков“ от бул. „България“ до ул. „ген. Стефан Тошев“, м. „Манастирски ливади - запад“.
Отговор по т. 74
 
75.Питане вх.№ СОА21-ВК66-8259/03.09.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно питане касаещо дърветата от уличното озеленяване по бул. „ген. Михаил Д. Скобелев“ и начинът по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва дърветата от уличното озеленяване.
Отговор по т. 75
 
76.Питане вх.№ СОА21-ВК66-7477/09.08.2021 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно избор на строител за инсинератора за изгаряне на боклук в София и ефектите за здравето на жителите на града.
Отговор по т. 76
Приложение
 
77.Питане вх.№ СОА21-ВК66-7907/24.08.2021 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно пробиви на основни булеварди в София.
Отговор по т. 77
 
78.Питане вх.№СОА21-ВК66-8285/07.09.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно законосъобразност на сумите начислявани на абонатите на „Топлофикация София“ ЕАД от топломери и водомери в абонатните станции в София с изтекъл срок на годност.
Отговор по т. 78
Приложение
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/