Обратно Заседание № 55 от 12.05.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 55 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
12 май 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33


ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Питане вх.№ СОА21-ВК66-6988/22.07.2021 г. от Борислав Иванов – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно престой и паркиране на автомобил  с не необходимите правомощия за паркиране на местата, отредени за паркиране на общински съветници и зам.-кметове на СО.
Отговор по т. 1 
 
2.Питане вх.№ СОА21-ВК66-9707/18.10.2021 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно мерки за предотвратяване на инциденти във връзка със смъртта на 16-годишния Людмил пред болница „Свети Иван Рилски“ на бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“.
Отговор по т. 2
 
3.Питане вх.№ СОА21-ВК66-11016/22.11.2021 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно мигащ зелен сигнал и секундарници на светофарите в София.
 
4.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1925/25.02.2022 г. от Татяна Георгиева – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова –относно основен ремонт на бул. „Рожен“ в участъка от Стоков пазар „Илиянци“ до Северна скоростна тангента.
 
5.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1277/08.02.2022 г. от Михаил Паргов – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно дейността на Дирекция „Образование“ и казусът с ДГ 151 „Леда Милева“.
Отговор по т. 5
 
6.Питане вх.№ СОА22-ВК66-3288/04.04.2022 г. от Николай Николов и Иван Пешев – общински съветници до кмета на район Панчарево – Николай Гюров относно ферма за насекоми в село „Лозен“.
Отговор по т. 6
 
7. Доклад с вх. №СОА22-ВК66-4528/09.05.2022 г. за приемане на декларация от Столичния общински съвет в подкрепа на Рамковата позиция по отношение членството на Република Северна Македония в Европейския съюз в декларацията, приета единодушно от 44-тото Народно събрание.
Докл. Група общински съветници
Решение №293 по т. 7, обявено на 19.05.2022 г. 
 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3023/28.03.2022 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община.
Докл. арх. Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Борис Бонев, Иван Таков, Пеню Пенев, Борислав Иванов, Дончо Барбалов
Решение №294 по т. 8, обявено на 19.05.2022 г. 
 
9.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4809/1/13.04.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 (десет) години, на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ върху нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Оборище“, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 26, ет. 1.
Докл. Николай Александров
Решение №295 по т. 9, обявено на 19.05.2022 г. 
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2193/3/10.05.2022 г. относно прекратяване предоставянето на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ и одобряване на специализирана среда за предоставяне на социална услуга в общността – „Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на жени, пострадали от домашно насилие).
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев
Решение №296 по т. 10, обявено на 19.05.2022 г. 
 
11.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-324/108/30.03.2022 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №297 по т. 11, обявено на 19.05.2022 г. 
 
12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3924/19.04.2022 г. относно молба за приключване на отчуждително-обезщетително производство по реда на § 9 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията по преписка № ДИ 2725/1981 г., чрез обезщетяване с гараж, определен от  Столичен общински съвет за отдаване под наем.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №298 по т. 12, обявено на 19.05.2022 г. 
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3925/19.04.2022 г. относно молба за приключване на отчуждително-обезщетително производство по реда на § 9 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията по преписка № ДИ 3220/1989 г., чрез обезщетяване с гараж, определен от  Столичен общински съвет за отдаване под наем.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №299 по т. 13, обявено на 19.05.2022 г. 
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3926/19.04.2022 г. относно определяне на апартаменти в пет етажна жилищна сграда с подземни гаражи в м. „Зона Б-5-3“, ул. „Странджа“ № 21-27 в обезщетение на собственици на отчуждени имоти.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №300 по т. 14, обявено на 19.05.2022 г. 
 
15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3927/19.04.2022 г. относно молба за приключване на отчуждително-обезщетително производство по реда на § 9 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията по преписка ДИ № 32/1981 г., чрез обезщетяване с гараж, определен от  Столичен общински съвет за отдаване под наем.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №301 по т. 15, обявено на 19.05.2022 г. 
 
16.Доклад вх.№ СОА20-ДИ02-52/4/20.04.2022 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №302 по т. 16, обявено на 19.05.2022 г. 
 
17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4117/26.04.2022 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №303 по т. 17, обявено на 19.05.2022 г. 
 
18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4126/26.04.2022 г. относно план за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2022 година. Отчет за изпълнение на План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2021 година.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №304 по т. 18, обявено на 19.05.2022 г. 
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11047/22.11.2021 г. относно одобряване на ПУП – ПР на УПИ Х-695 ,,за жилищно строителство“, кв. 2, м. ,,Младост 1А“, район ,,Младост“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №305 по т. 19, обявено на 19.05.2022 г. 
 
20.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3071/29.03.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на план за улична регулация (ИПУР) на Софийски околовръстен път, изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 1, 2 и 2А, м. ,,Околовръстен път-Детски град“, район ,,Витоша“ и район ,,Панчарево“, вертикална планировка на новопредвидената улица и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“ („ВиК“).
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №306 по т. 20, обявено на 19.05.2022 г. 
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8272/1/08.04.2022 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на парцеларен план за площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Яна, м. „Садината“, район „Кремиковци“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №307 по т. 21, обявено на 19.05.2022 г. 
 
22.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4369/03.05.2022 г. относно насърчаване на физическата активност при деца и младежи с интелектуални затруднения на територията на Столична община посредством предоставянето на свободен достъп до спортни обекти, собственост на Столична община.
Докл. Георги Георгиев,Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Диян Стаматов, Ботьо Ботев, Владимир Митов
Решение №308 по т. 22, обявено на 19.05.2022 г. 
 
23.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4073/21.04.2022 г. относно приемане на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022-2030 г. „София спортува“.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош, Анатоли Илиев, Диян Стаматов, Екатерина Йорданова, Анна Стойкова, Владимир Митов, Яна Тодоранова
Решение №309 по т. 23, обявено на 19.05.2022 г. 
 
24.Доклад вх.№ СОА19-ГР94-1692/10/04.05.2022 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да подпише Нотариален акт за спогодба относно право на собственост върху недвижим имот, включен в капитала на дружеството.
Докл. д-р Ваня Тагарева, Борис Милчев, Николай Велчев, Карлос Контрера
Решение №310 по т. 24, обявено на 19.05.2022 г. 
 
25.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1847/23.02.2022 г. относно подобряване транспортното обслужване в град Банкя и ж.к „Люлин“.
Докл. Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №311 по т. 25, обявено на 19.05.2022 г. 
 
26.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7104/05.05.2022 г. относно създаване на временна комисия на Столичен общински съвет с предмет „Анализ на дейността на ОП „Гробищни паркове“.
Докл. Карлос Контрера, Калоян Паргов, Веселин Калановски
Решение №312 по т. 26, обявено на 19.05.2022 г. 
 
27.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-399/2/20.04.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIV-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №313 по т. 27, обявено на 19.05.2022 г. 
 
28.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-152/3/20.04.2022 г. относно даване на разрешение на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД за разпоредителна сделка с дълготраен материален актив и съгласие за закупуване на дълготраен материален актив на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №314 по т. 28, обявено на 19.05.2022 г. 
 
29.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-426/2/20.04.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №315 по т. 29, обявено на 19.05.2022 г. 
 
30.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4088/21.04.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани учредителни актове и обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения – публични предприятия – търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №316 по т. 30, обявено на 19.05.2022 г. 
 
31.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-170/2/04.05.2022 г. относно инвестиционни намерения на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД за изграждане на фотоволтаична система и извършване на ремонтни дейности на материалната база на лечебното заведение.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Дончо Барбалов
Решение №317 по т. 31, обявено на 19.05.2022 г. 
 
32.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-24/1/04.05.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център V-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №318 по т. 32, обявено на 19.05.2022 г. 
 
33.Доклад вх.№ СОА22-ДИ04-1515/1/04.05.2022 г. относно определяне на представител на Столична община в областната комисия за изработване на областна здравна карта.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м.
Решение №319 по т. 33, обявено на 19.05.2022 г. 
 
34.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6565/1/04.05.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за преустройство на съществуваща сграда във филиал за две групи на детска градина № 18 «Детски свят» в УПИ VII-за БОДК, кв. 35, м. „Трета извънградска част“ по плана на гр. София, имот с идентификатор 68134.107.335, с административен адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Цар Иван Асен II“ № 91.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №320 по т. 34, обявено на 19.05.2022 г. 
 
35.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-153/2/06.04.2022 г. относно процедура по реда на чл. 15. ал 5 от Закона за устройство на територията, за изменение на действащия подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I-„за ЖС”, кв.107a, и създаване на нови - проектни УПИ VII-1464,1473-,.за ЖС” и УПИ VI-1464, 1473-,.за ЖС”. кв. 107a, м. ”Овча купел кв. 107а и 107б”, район „Красна поляна“.
Докл. Иван Чакъров
Решение №321 по т. 35, обявено на 19.05.2022 г. 
 
36.Доклад вх.№ СОА21-УЗ21-2528/5/19.04.2022 г. относно даване на разрешение от Столичен общински съвет на г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на Столична община, за упълномощаване на Велизара Стоименова – директор на ДГ № 115 "ОСМИ МАРТ", район „Надежда“  за подписване на  Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите.
Докл. Димитър Димов
Решение №322 по т. 36, обявено на 19.05.2022 г. 
 
37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3037/2/22.03.2022 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за изграждане на трансформаторен пост – тип БКТП в поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7163 по КККР на гр. София, УПИ XIV – за трафопост и озеленяване, кв. 19, м. „Малинова долина 1- ва, 2 – ра, 3 – та, 4 – та, 5 – та и 6 – та част“.
Докл. Петко Горанов
Решение №323 по т. 37, обявено на 19.05.2022 г. 
 
38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2260/1/07.04.2022 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.1982.100 по КККР, местност „Породин”, в.з. “Симеоново - Драгалевци - 2 част“, район „Витоша“, с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Теодор Петков
Решение №324 по т. 38, обявено на 19.05.2022 г. 
 
39.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3845/1/06.04.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ IХ-324, кв.20, м .,,в.з. Киноцентъра ІІІ-та част - разширение”, одобрен с Решение № 100 по Протокол № 32/10.12.2001г. на Столичен общински съвет.
Докл. Теодор Петков
Решение №325 по т. 39, обявено на 19.05.2022 г. 
 
40.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15124/3/06.04.2022 г. относно откриване на процедура по чл. 36, ал. 1, т. 2 по прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, находящ се м. „в.з. Драгалевци-лифта над плажа“, ул. „Перла“ с идентификатор 68134.1978.719, чрез продажба на общинската част, в размер на 9.51%.
Докл. Теодор Петков
Решение №326 по т. 40, обявено на 19.05.2022 г. 
 
41.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6461/20.04.2022 г. относно процедура за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот, общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Витоша“, нанесен в КККР като ПИ с идентификатор 68134.1937.747, представляващ УПИ І-747, кв.223 по плана на  местност „ж к Гърдова глава“.
Докл. Теодор Петков
Решение №327 по т. 41, обявено на 19.05.2022 г. 
 
42.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3910/2/06.04.2022 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация УПИ  V-861, кв. 43, местност в.з. „Горна баня-разширение на кв. Горна баня“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №328 по т. 42, обявено на 19.05.2022 г. 
 
43.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4403/1/08.04.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Български червен кръст” върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, жк „Люлин“, бл. 711, вх. Б, ет. 1.
Докл. Милко Младенов
Решение №329 по т. 43, обявено на 19.05.2022 г. 
 
44.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3015/5/29.04.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от имот, публична общинска собственост - помещение в сграда с идентификатор 11884.5615.80.5, находяща се с. Войнеговци, район „Нови Искър“, за стоматологичен  кабинет.
Докл. Даниела Райчева
Решение №330 по т. 44, обявено на 19.05.2022 г. 
 
45.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-8051/5/19.04.2022 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с довършване на процедура по прилагане на   ПУП – изменение на плана за регулация за УПИ  XXXIII – 459,2383, кв. 60 по плана на гр. Банкя чрез сключване на окончателен договор за прехвърляне на право на собственост.
Докл. Рангел Марков
Решение №331 по т. 45, обявено на 19.05.2022 г. 
 
46.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2987/28.03.2022 г. относно преименуване на част от ул. „549“ в район Подуяне – Столична община, с името ул. „Милен Цветков“.
Докл. Симеон Ставрев
Решение №332 по т. 46, обявено на 19.05.2022 г. 
 
47.Доклад вх.№ СОА22-ГР94-1646/1/05.05.2022 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на проф. Михаил Неделчев – литературен историк и теоретик, критик, текстолог, публицист и общественик.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №333 по т. 47, обявено на 19.05.2022 г. 
 
48.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3624/1/05.05.2022 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ Асен Шопов – български режисьор, актьор сценограф.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №334 по т. 48, обявено на 19.05.2022 г. 
 
49.Доклад вх.№ СОС20-ВК08-35237/05.05.2022 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Петър Стоянов – политик и общественик.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева,, Венера Милова
Решение №335 по т. 49, обявено на 19.05.2022 г. 
 
50.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4516/09.05.2022 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Стефан Марков, Николай Стойнев, Милка Христова
Решение №336 по т. 50, обявено на 19.05.2022 г. 
 
51.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-5366/3/10.05.2022 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интернет Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 20.05.2022 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Димитър Вучев
Решение №337 по т. 51, обявено на 19.05.2022 г. 
 
52.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4546/09.05.2022 г. относно осигуряване на финансови средства за реализацията на „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки" през 2022г. и актуализация на дейностите по асистирана репродукция.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Малина Едрева, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №338 по т. 52, обявено на 19.05.2022 г. 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/