Обратно Заседание № 18 от 23.07.2020 година


ЗАСЕДАНИЕ № 18 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

23 юли 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка

 

ДНЕВЕН РЕД
 

 1. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5301/02.07.2020 г. относно проект за изменение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
  Обобщена справка за постъпили предложения и становища
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 319 по т. 1, обявено на 30.07.2020 г.

 2. Доклад вх. № СОА20-ВК66-4993/22.06.2020 г. относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ).
  Докл. Ботьо Ботев, Силвия Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов, Борис Бонев
  Решение № 320 по т. 2, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение № 1

 3. Доклад вх. № СОА20-ВК66-4995/22.06.2020 г. относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община(ОГФМСП).
  Докл. Ботьо Ботев, Силвия Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов, Борис Бонев
  Решение № 321 по т. 3, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение № 1

 4. Доклад вх. № СОА20-ВК66-4997/22.06.2020 г. относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).
  Докл. Ботьо Ботев, Силвия Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов, Борис Бонев
  Решение № 322 по т. 4, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение № 1

 5. Доклад вх. № СОА20-ВК66-4789/17.06.2020 г. относно Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2020 – 2022 г.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 323 по т. 5, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение № 1

 6. Доклад вх. № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. относно приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии.
  Справка за постъпилите чрез общинския портал за обществени консултации коментари и предложения в периода от 17.06.2020 г. до 17.07.2020 г.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 324 по т. 6, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение № 1 – I-ва част
  Приложение № 1 – II-ра част

 7. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5394/06.07.2020 г. относно одобряване на Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД на 23.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община за 2019 г.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 325 по т. 7, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение № 1

 8. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5784/16.07.2020 г. относно даване на разрешение за изразходване на средства до 50 000 лв. без ДДС за обследване на възможностите за възстановяване на Княжевския лифт в рамките на съществуващите лифтови станции и съществуващите фундаменти на стълбовете.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 326 по т. 8, обявено на 30.07.2020 г. *
  * Решението е обжалвано пред Административен съд София-град
  Образувано е адм. дело № 7773/2020 г., 48 състав по описа на Административен съд София-град.
  Образувано е адм. дело № 13610/2020г., трето отделение по описа на Върховен административен съд.
  Съдебното производство е прекратено с влязло в сила Определение. Решението на Столичен общински съвет е в сила.

 9. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5264/01.07.2020 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 327 по т. 9, обявено на 30.07.2020 г.

 10. Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/539/16.07.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.0019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно – социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 201-2020“.
  Докл. Албена Атанасова, Ирина Савина
  Решение № 328 по т. 10, обявено на 30.07.2020 г.

 11. Доклад вх. № СОА20-ВК66-98/2/15.07.2020 г. относно участие на Столична община като партньор в проект „Иновативни природобазирани решения (ПБР), комбинирани с подобрени технологии за моделиране и мониторинг на качеството на атмосферния въздух в градска среда: подходът BettAIR“ по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия.
  Докл. Десислава Билева
  Решение № 329 по т. 11, обявено на 30.07.2020 г.

 12. Доклад вх. № СОА20ВК66-5514/09.07.2020 г. относно план на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2020 година.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 330 по т. 12, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение № 1

 13. Доклад вх. № СОА20-ВК66-4839/18.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. "Овча купел стар кв. 12 и част от кв. 23", кв. 201, УПИ-"за жп ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор"; кв. 215, УПИ VI-"за институт за бърза медицинска помощ и трафопост"; кв. 221а, УПИ XXXVIII-64, УПИ XXXIX-"за ж.п. ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор" за създаване на нови: кв. 215, УПИ VI-"за институт за бърза медицинска помощ и тп"; нов кв. 222а, УПИ I-"за жп ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор"; нов кв. 222б, УПИ I-64-"за адм. сгр., оо и складова дейност", УПИ II-"за техническа инфраструктура", УПИ III-64-"за оо", УПИ IV-200-"за оо" и УПИ XXXIX-"за жп ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор", район "Овча купел". Изменение на план за улична регулация на м. "Овча купел стар кв. 12 и част от кв. 23" от о.т. 460 до 486а; от о.т. 519 до о.т. 498, от о.т. 498а до о.т. 501 за създаване на нова задънена улица от о.т. 519а до о.т. 519в; от о.т. 500 до о.т. о.т. 498 за създаване на нова улица от о.т. 499а до о.т. 519а; заличаване на улица от о.т. 498 до о.т. без номер; създаване на нова улица от о.т. 519а до о.т. 458а и изменение на план за улична регулация на м. "Факултета" от о.т. 439а до о.т. 446б, район "Красна поляна".
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 331 по т. 13, обявено на 30.07.2020 г.

 14. Доклад вх. № СОА20-ВК66-4840/18.06.2020 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ ХV-17011, кв. 8ма, м. ,,с. Бистрица – в.з. Бистрица“, район ,,Панчарево“ за създаване на нови УПИ XVII-401 ,,за жс“ и УПИ XVIII-401 ,,за жс“, ПИ с идентификатор 04234.6966.401 и наложеното от това изменение границите на контактен УПИ I-2333, изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.269 и о.т.270а и изменение регулацията на задънена улица между от.71в и о.т.71 г.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 332 по т. 14, обявено на 30.07.2020 г.

 15. Доклад вх. № СОА20-ВК66-4834/18.06.2020 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 44063.6234.1639 и 44063.6234.4141 и създаване на нови УПИ VIII-1639 „за жс“, УПИ IX-1639 „за жс“, УПИ X-4141 „за жс“ и УПИ XI-4141 „за жс“, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о. т. 348 и план за улична регулация (ПУР) на задънена улица от о. т. 348 до о. т. 348а, кв. 52а, м. „с. Лозен“, район „Панчарево”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 333 по т. 15, обявено на 30.07.2020 г.

 16. Доклад вх. № СОА20-ВК66-4892/19.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация от о.т.505а (съществуваща) - о.т.506 (нова) - о.т.507 (нова) - до о.т.509 (нова) и задънена улица от о.т.507 (нова) до о.т.508 (нова), план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14831.6504.245 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за образуване на нови УПИ XIII-245 „за жс”, УПИ XIV-245 „за жс” и УПИ XV-245 „за жс”, кв. 5 и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на контактен УПИ II-26, кв. 5, м. „в.з. Врана-Герман”, район „Панчарево”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 334 по т. 16, обявено на 30.07.2020 г.

 17. Доклад вх. № СОА20-ВК08-7898/25.06.2020 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване на м. "Факултета" в частта му относно УПИ VIII-264,283-"за автоуслуги", кв. 129, който е изключен от обхвата на одобряване от решение № 388 по протокол № 64 от 16.04.2009 г. на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 335 по т. 17, обявено на 30.07.2020 г.

 18. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5283/02.07.2020 г. относно одобряване на проект за План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с КИ 00357.5059.817, 00357.5059.44, 00357.5059.45 от КККР на гр. Нови Искър за създаване на нови УПИ І-817-„за търговски обект за строителни материали и метали”, УПИ ІІ-44-„за ГТП, офис, магазин за авточасти и автосервиз” и УПИ ІV-45-„за търговски обект, жилищно строителство и обществено обслужващи дейности” от кв. 276; изменение на плана за улична регулация между о.т.1152 и о.т.1153 за отваряне на нова улица по о.т.1152а – о.т.1152б – о.т.1152в до о.т.1152г, м. „гр. Нови Искър, кв. Славовци”, район „Нови Искър и план-схеми по част „ВиК“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 336 по т. 18, обявено на 30.07.2020 г.

 19. Доклад вх. № СОА17-ВК66-2660/4/08.07.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън урбанизирани територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Металургия – Негован“ от съществуващ стълб № 2, разположен в кв. 105, „терен за индустриална зона“, поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 00357.5350.51 от КККР на район „Нови Искър“ през неурегулирана територия до съществуващ стълб № 14 в ПИ с КИ 00357.5330.37 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на район „Нови Искър“, Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 337 по т. 19, обявено на 30.07.2020 г.

 20. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5481/08.07.2020 г. относно допълване на Решение № 610 по Протокол № 98 от 06.10.2011 г. на Столичния общински съвет, с което се „допуска да се изработи подробен устройствен план - план за застрояване, план за регулация и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на ПИ: 46721.3875.5; 46721.3875.51; 46721.3875.1; 46721.3875.9; 46721.3875.31; 46721.3875.30; 46721.3875.29; 46721.3875.28; 46721.3875.8; 46721.3875.6; 46721.3875.26 от землището на с. Мало Бучино - Район „Овча купел” за територия, отредена съгласно ОУП на СО от 2009 г., одобрен с Решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009 година, за далекоперспективна по смисъла на чл. 15 от ЗУЗО за „Вилна зона за далекоперспективно развитие“ (Жвд) с допускане на устройството и застрояването преди 2025 г. и на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 46721.3875.25, 46721.3875.34, 46721.3875.24, 46721.3875.32, 46721.3875.33, 46721.3875.22, 46721.3875.10, 46721.3875.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мало Бучино, район „Овча купел”, попадащи в същата територия за далекоперспективно развитие - „Вилна зона за далекоперспективно развитие“ (Жвд) и допускане изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУР) за обвързване на бъдещата улична регулация със съществуващата.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 338 по т. 20, обявено на 30.07.2020 г.

 21. Доклад вх. № СОА20-ВК08-30/1/08.07.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) по смисъла на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, м. "Баклата", с. Войняговци, кв. 33, кв. 34, кв. 35 и кв. 36, район "Нови Искър".
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 339 по т. 21, обявено на 30.07.2020 г.

 22. Доклад вх. № СОА20-ВК66-1559/2/15.07.2020 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство“ на Столична община за 2019 г. и утвърждаване на одобрените за финансиране сгради през 2020 г.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 340 по т. 22, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение № 1

 23. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5664/14.07.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване на м. „Надежда 4”, район „Надежда”, кв. 43, УПИ IV-719,720 „за ЖС“ , ПИ с идентификатори 68134.1384.719 и 68134.1384.720 по КККР, представляващ неразделна част от план за регулация и застрояване на м. „Надежда 4”, одобрен с Решение № 342 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Столичния общински съвет.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 341 по т. 23, обявено на 30.07.2020 г.

 24. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5574/10.07.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на м. „Горна баня”, кв. 64, УПИ IV-25 за създаване на нов УПИ IV-6425-"за ЖС", изменение на контактен УПИ V-23 и изменение на уличната регулация от о.т. 321 до о.т. 322, район “Овча купел”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 342 по т. 24, обявено на 30.07.2020 г.

 25. Доклад вх. № СОА18-ВК66-5252/4/14.07.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на с. Владая - ПС „Владая”, Тласкател Ф200 ПЕВП от ПС „Владая” до резервоар „Владая”, Главен клон І в участъка от резервоар „Владая” до кръстовището на ул. „Витошки гранит” и ул. „Жълтата вода”- Ф250 ПЕВП, с. Владая, район „Витоша“, Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 343 по т. 25, обявено на 30.07.2020 г.

 26. Доклад вх. № СОА19-ВК66-2436/4/16.07.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР), план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ), м. кв. „Абдовица“, с. Бусманци и кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за трасе на отливен канал клон 412 по идеен проект на ВиК мрежите на територията на район „Искър“ и район „Слатина“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 344  по т. 26, обявено на 30.07.2020 г.

 27. Доклад вх. №СОА20-ВК66-5710/14.07.2020 г. относно даване на съгласие за прехвърляне във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 345 по т. 27, обявено на 30.07.2020 г.

 28. Доклад вх. №СОА20-ВК66-5807/16.07.2020 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2019 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителни съвети, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2019 г., попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти.
  Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, Карлос Контрера, Прошко Прошков, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 346 по т. 28, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2

 29. Доклад вх.. № СОА20-ВК66-5805/16.07.2020 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.
  Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Дончо Барбалов
  Решение № 347 по т. 29, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение № 1

 30. Доклад вх. №  СОА20-ВК66-5809/16.07.2020 г. относно приемане  годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2019 г. на общинските дружества в ликвидация.
  Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 348 по т. 30, обявено на 30.07.2020 г.

 31. Доклад вх. № СОА20-ТД26-6490/2/15.07.2020 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 10.08.2020 г. редовно Общо събрание на акционерите.
  Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев
  Решение № 349 по т. 31, обявено на 30.07.2020 г.

 32. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5798/16.07.2020 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Чистота Искър“ ЕАД.
  Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, д-р Антон Койчев
  Решение № 350 по т. 32, обявено на 30.07.2020 г.

 33. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5802/16.07.2020 г. относно приемане на Насоки за кандидатстване на пилотна програма „Кризата като възможност“.
  Докл. Малина Едрева, Силвия Христова, Екатерина Йорданова, Ботьо Ботев, Иван Виделов, Иво Божков
  Решение № 351 по т. 33, обявено на 30.07.2020 г.
  Приложение

 34. Доклад вх. №  СОА20-ВК66-5305/02.07.2020 г. относно одобряване на инициатива „Зелени улици“.
  Докл. Малина Едрева, Зафир Зарков, Симеон Колев, Десислава Билева, Трайчо Трайков
  Решение № 352 по т. 34, обявено на 30.07.2020 г.

 35. Доклад вх. № СОА19-ВК66-8938/1/16.07.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „ДКЦ XV-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
  Докл. Д-р Антон Койчев, Д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 353 по т. 35, обявено на 30.07.2020 г.

 36. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ  VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“, одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС (АОС № 3189/28.06.2018 г.) от  „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕВСКИ - ДРАГАЛЕВЦИ“ (ОСК) и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  Докл. Татяна Георгиева, Николай Стойнев, доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 354 по т. 36, обявено на 30.07.2020 г.

 37. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5811/16.07.2020 г. относно създаване на работна група за изработване на Стратегия за сигурност на Столична община 2021 - 2027.
  Докл. Борислав Иванов, Д-р Веселин Милев, Карлос Контрера, Борис Петров, Иван Пешев, Иво Божков
  Решение № 355 по т. 37, обявено на 30.07.2020 г.

 38. Доклад вх. №  СОА20-ВК66-5154/29.06.2020 г. относно възлагане на  предпроектно проучване за изграждането на тролейбусна контактна мрежа по бул. „Тодор Каблешков“ в участъка между кръстовищата с ул. „Ген. Стефан Тошев“ и ул. „Костенски водопад“.
  Докл. Симеон Ставрев
  Решение № 356 по т. 38, обявено на 30.07.2020 г.

 39. Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-1798/13/09.07.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Красно село“ при Агенцията за социално подпомагане на имоти – публична общинска собственост.
  Докл. Росина Станиславова
  Решение № 357 по т. 39, обявено на 30.07.2020 г.

 40. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12772/6/14.07.2020 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
  Докл. Николай Александров
  Решение № 358 по т. 40, обявено на 30.07.2020 г.

 41. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6520/1/15.07.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на  ползване върху имот – частна общинска собственост.
  Докл. Тодор Кръстев
  Решение № 359 по т. 41, обявено на 30.07.2020 г.

 42. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2640/3/12.03.2020 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
  Докл. Константин Павлов
  Решение № 360 по т. 42, обявено на 30.07.2020 г.

 43. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2641/1/12.03.2020 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
  Докл. Константин Павлов
  Решение № 361 по т. 43, обявено на 30.07.2020 г.

 44. Доклад вх.№ СОА20ВК08-6220/1/09.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез продажба на общинската част от поземления имот на съсобствениците.
  Докл. Димитър Божилов
  Решение № 362 по т. 44, обявено на 30.07.2020 г.

 45. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-611/2/13.07.2020 г. относно доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ  VI-330,331, кв. 10 по действащия регулационен план на НПЗ „Средец“.
  Докл. Иван Чакъров
  Решение № 363 по т. 45, обявено на 30.07.2020 г.

 46. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3422/10/12.03.2020 г. относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, на собственика на самостоятелен обект в построена в имота сграда.
  Докл. Димитър Димов
  Решение № 364 по т. 46, обявено на 30.07.2020 г.

 47. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5537/3/14.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Латин Колев“, кв. Требич, район „Надежда“.
  Докл. Димитър Димов
  Решение № 365 по т. 47, обявено на 30.07.2020 г.

 48. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5273/4/06.07.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от  ЗУТ.
  Докл. Димитър Димов
  Решение № 366 по т. 48, обявено на 30.07.2020 г.

 49. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6985/1/15.07.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на  ползване върху имот – частна общинска собственост.
  Докл. Ивайло Цеков
  Решение № 367 по т. 49, обявено на 30.07.2020 г.

 50. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-791/23.04.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Бесарабски българи - 98“ върху имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4082.405.15.141, находящ се в жк. „Младост 1“, бл. 1Б, вх. 1, ет. 8, обект 6А.
  Докл. Стефан Стефанов
  Решение № 368 по т. 50, обявено на 30.07.2020 г.

 51. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-6634/10/13.02.2020 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с процедура за изменение на ПУП за кв. 21, м. „Младост-Център“, чрез образуване на нов УПИ II-402, „за офиси, ПГ и КОО“.
  Докл. Стефан Стефанов
  Решение № 369 по т. 51, обявено на 30.07.2020 г.

 52. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7540/1/09.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост.
  Докл. Теодор Петков
  Решение № 370 по т. 52, обявено на 30.07.2020 г.

 53. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3762/7/09.07.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, сключване на предварителен договор за проектни УПИ IX-7,1350 и УПИ II-1350,1351, кв. 27, М.Ж.К. „Връбница-2“, изключени от действащия регулационен план, одобрен с Решение №166 по Протокол 0 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
  Докл. Младен Младенов
  Решение № 371 по т. 53, обявено на 30.07.2020 г.

 54. Доклад вх.№ СОА20-ДИ04-1034/3/15.07.2020 г. относно обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост и безвъзмездното им прехвърляне в собственост на държавата.
  Докл. Младен Младенов
  Решение № 372 по т. 54, обявено на 30.07.2020 г.

 55. Доклад вх.№ СОА20-ДИ04-118/3/15.07.2020 г. относно обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост и безвъзмездното им прехвърляне в собственост на държавата.
  Докл. Младен Младенов
  Решение № 373 по т. 55, обявено на 30.07.2020 г.

 56. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2022/4/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на две обособени части от реална част, представляващ частна общинска собственост от поземлен имот с идентификатор 65601.5479.475 за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от главния архитект на СО.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 374 по т. 56, обявено на 30.07.2020 г.

 57. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2174/3/14.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от десет години, на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър“, за осъществяване на здравна дейност (лекарски и стоматологични кабинети).
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 375 по т. 57, обявено на 30.07.2020 г.

 58. Доклад вх.№СОА20-ВК08-7642/19.06.2020 г. относно придобиване от Столична община на части от имоти, собственост на физически и юридически лица, във връзка с влязло в сила Решение № 73 от 14.02.2019 г. на СОС, с което е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за продължение на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента – бул. “Илиянци“ до съществуващ път между с. Кубратово, район „Нови Искър“ и кв. Бенковски, район „Сердика“.
  Докл. Даниела Райчева, Тодор Кръстев
  Решение № 376 по т. 58, обявено на 30.07.2020 г.

 59. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8284/02.07.2020 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи (ниви) – частна общинска собственост находящи се в землищата на район „Кремиковци“.
  Докл. Лилия Донкова
  Решение № 377 по т., 59 обявено на 30.07.2020 г.

 60. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-2438/4/12.03.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за квартал 2, м. „в.з. Косанин дол“, с. „Бистрица“ – в частта му за УПИXXXVIII-399.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 378 по т. 60, обявено на 30.07.2020 г.

 61. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5837/1/08.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част с обща площ 28.93 кв. м., от самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 129150.7105.1047.2.1, разположен в сградата с идентификатор 129150.7105.1047.2, с. Железница, район „Панчарево“, за срок от 5 /пет/ години – за стоматологичен кабинет.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 379 по т. 61, обявено на 30.07.2020 г.

 62. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1609/3/06.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, находяща се в район „Панчарево“, село Плана, за срок от 10 /десет/ години.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 380 по т. 62, обявено на 30.07.2020 г.

 63. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5197/1/09.07.2020 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ  IX-155, кв. 17, по действащ регулационен план на с. Долни, пасарел, одобрен със Заповед № РД-09-34/09.03.1990 г. на Председателя на ИК на ОбНС „Панчарево“.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 381 по т. 63, обявено на 30.07.2020 г.

 64. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-3843/5/09.07.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за изменение на ПУП-ИПР на територията на район „Панчарево“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост между Столична община и частни лица.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 382 по т. 64, обявено на 30.07.2020 г.

 65. Питане вх.№СОА20-ВК66-4980/22.06.2020 г. от Диана Тонова, Иван Виделов, Николай Николов и Альоша Даков – общински съветници относно кои са новите десет общински детски градини, които столична община ще построи и разкрие през 2020 г., съгласно ваши изявление пред медиите, в кои детски градини ще бъдат свободни за кандидатстване новите 1500 броя места, обявени пред медийте, както и как са разпределени те по критерии за всяка една детска градина, както следва.
  Отговор по т. 65

 66. Питане вх.№СОА20-ВК66-4760/16.06.2020 г. от г-н Васко Тодоров – общински съветник относно статута на 23-то ОДЗ, район „Люлин“ 3 микрорайон, ул. 309.
  Отговор по т. 66

 67. Питане вх.№СОА20-ГР94-500/30.01.2020 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно разширяване на ул. „Източна тангента“ и връзката и с бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“ и Северна скоростна тангента.
  Отговор по т. 67

 68. Питане вх.№СОА20-ВК66-1879/28.02.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно процесуално представителство и защита по гр. Дело № 6614/2017 г. по описа на СГС, I-20 състав.
  Отговор по т. 68

 69. Питане вх.№СОА20-ГР94-1323/11.03.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно опазване на културното наследство на територията на Столична община.
  Отговор по т. 69

 70. Доклад вх. № СОА20-ВК66-2948/09.04.2020 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за обществена подкрепа „Развитие“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 383 по т. 70, обявено на 30.07.2020 г.

 71. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5900/20.07.2020 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД и даване на мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 17.08.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.
  Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев
  Решение № 384 по т. 71, обявено на 30.07.2020 г.

 72. Доклад вх. № СОА20-ВК66-5835/17.07.2020 г. относно мерки, свързани с експлоатацията на масовия градски транспорт на територията на Столична община във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка.
  Докл. д-р Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Димитър Вучев, Радослав Влахов
  Решение № 385 по т. 72, обявено на 30.07.2020 г.

 73. Доклад вх. № СОА20-ВК66-3261/27.04.2020 г.относно отмяна на Заповед № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. и № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. на кмета на Столична община.
  Докл. Тома Белев
  Решение № 386 по т. 73, обявено на 30.07.2020 г.

 74. Доклад вх. № СОА20-ВК08-4869/4/21.07.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, на Фондация „Сошъл Фючър“, върху имот, частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда на административен адрес: ул. „Бунтовник“ № 50, район „Лозенец“, за срок от десет години.
  Докл. Константин Павлов
  Решение № 387 по т. 74, обявено на 30.07.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)