ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Столичния общински съвет. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет. За изпълнение на своите задачи постоянните комисии изготвят шестмесечни работни програми.

Постоянните комисии се конституират от Столичния общински съвет с Правилника за организацията и дейността му. Според чл. 43, ал. 1 от Правилника са сформирани 13 постоянни комисии:

Председател: Силвия Тошкова Христова

Председател: Орлин Иванов Алексиев

Председател: Веселин Христов Милев

Председател: Лорита Георгиева Радева

Председател: Орлин Вилхелм Иванов

Председател: Малина Едрева

Председател: Николай Асенов Стойнев

Председател: Михаил Владимиров Владов

Председател: Валя Николчова Чилова

Председател: Иван Илиев Илиев

Председател: Екатерина Евлогиева Йорданова

Председател: Татяна Николова Георгиева

Председател: Ирина Иванова Йорданова

Председател: Искра Ангелова

 

 

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОСТЪПИЛИ ДОКЛАДИ

 ВРЕМЕННИ КОМИСИИ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Създават се с решение на Столичния общински съвет по конкретни поводи – за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. В своето решение за създаване на временната комисия Столичният общински съвет определя нейните задачи, численост, поименен състав, ръководство, срок на дейност и необходимите финансови средства. Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и след приемане на решение на Общинския съвет.

Временна комисия, съгласно решение № 244, протокол № 10 от 17.03.2016 г. на Столичния общински съвет

Временна комисия за анализ на съществуващите проблеми, свързани с целогодишния достъп до Природен парк "Витоша" на граждани с цел туризъм, отдих и спорт и изработване на предложения и мерки за решаване на тези проблеми

Председател: Елен Стойчев Герджиков

 

 ЛИЦА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ


Декларации, подадени от кметовете на кметства

Декларации, подадени от управителните и изпълнителни членове на общинските търговски дружества
 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) задължените лица по §2 от ДР на ЗПКОНПИ следва да подадат в срок до 15 май 2019 г. декларация за имущество и интереси за предходната календарна година.


Неподали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

 

 ЛИЦА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”:

   ТЕОДОРА ДЕСПОТОВА, тел.: 9377 591

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ:

 

Декларации, подадени от общинските съветници

Декларации, подадени от кметовете на райони

Декларации, подадени от кметовете на кметства

Декларации, подадени от управителните и изпълнителни членове на общинските търговски дружества

Декларации, подадени от обществения посредник и управителните органи на СОПФ, СОАПИ и ОГФМСП