Комисия по транспорт и пътна безопасност

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Прошко Прошков
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Симеон Ставрев
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

06.12.2021г./понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 1 и онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting, както и на  фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

т.1

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-7622/8/09.11.21г. относно проект за наредба за изменение и допълнение на наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Писмо с вх. № СОА21-ВК66-7622/13/01.12.21г. във връзка с предложение от Кристиан Кръстев- зам. кмет на СО по Доклад с вх. № СОА21-ВК66-7622/8/09.11.21г.  относно проект за наредба за изменение и допълнение на наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Георги Георгиев- Председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева – Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

Карлос Контрера- Председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност

Симеон Колев- общински съветник

Д-р Кристиан Кръстев- зам. кмет на Столична община.

 

 

т.2

Писмо с вх. № СОА21-ТД26-14443/01.12.21г. относно удължаване на гратисния срок за влизане в сила на новите минимални и максимални тарифи в София от 31.12.21г. на 31.01.22г., с вносител Калин Кокошаров- изп. Директор на „Йелоу 333“ АД.

Писмо с вх. № СОА21-ТД26-14447/01.12.21г. относно удължаване на гратисния срок за влизане в сила на новите минимални и максимални тарифи в София от 31.12.21г. на 31.01.22г., с вносител Емил Игнатов- управител на „Радио СВ такси“ ООД.

 

т.3

Писмо с вх. № СОА21-ГР94-1479/4/30.11.21г., относно промяна наименованието на спирка на обществения транспорт.

Иван Николов- Директор на Дирекция „Транспорт“

т.4

Предложение за удължаване на маршрута на автобусна линия № 81

Карлос Контрера- Председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност

Борис Бонев- общински съветник

Андрей Зографски- външен експерт към Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност

 

т.5

Информация, относно интервалите на движение на автобус № 98, в участъка от разклона „Симеоново“ до „Драгалевци“.

Симеон Ставрев- общински съветник

т.6

Разни

 

 

 

 

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по транспорт и туризъм  за мандат 2019 - 2023 г.