Комисия по транспорт и пътна безопасност

Председател:

 • Иван Таков

Зам.-председатели: 

 • Андрей Зографски
 • Карлос Контрера

Членове:

 • Бойко Димитров
 • Гергин Борисов
 • Димитър Димитров
 • Симеон Ставрев
 • Анна Стойкова
 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Ваня Григорова
 • Ивайло Йонков
 • Ася Тодорова
 • Емил  Димитров
 • Красимир Гълъбов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 02/9377 577

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по транспорт и туризъм за мандат 2019 – 2023 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Дневен ред

на извънредно заседание, което ще се проведе на

13.06.2024 г. /четвъртък/,

09:00 часа, ул. „Московска 33“ - зала  1

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл:  jp@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доклад с вх. № СОА24-ВК66-5012/10.06.2024 г. относно отпускане на парични заеми от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД за погасяване на натрупани през предишни години задължения.

Илиян Павлов и Иван Василев – зам.-кметове на Столична община, Андрей Зографски, Иван Таков и Прошко Прошков – общ. съветници

Доклад с вх. № СОА23-ДИ05-1345/12/08.06.2024 г. относно изменение и допълнение на Решение №823 по Протокол №82 от 14.09.2023 г. на Столичен общински съвет (СОС), за безвъзмездно прехвърляне на Държавата - Агенция „Пътна инфраструктура" на правото на собственост върху имоти - общинска собственост, попадащи в обхвата за реализация на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път 1-8 „Калотина - п.в. Храбърско от км 45+997.45 до км 48+611.93, в землището на с. Мрамор, находящи се на територията на район „Връбница" и обявяване на имоти-публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Румен Костадинов – кмет на район „Връбница“

Разни