Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Заседания: сряда от 12:30 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Екатерина Евлогиева Йорданова

Зам.-председатели:
    
1. Зафир Кирилов Зарков
     2. Калоян Драгомиров Паргов

Членове:

Външни експерти:

  • Филип Николов Алексиев
  • Иван Николаев Генчев
  • Иван Филипов Ковачев
  • Георги Ясенов Желязков
  • Емил Красимиров Марков
  • Николай Славчев Александров
  • Виктор Лъчезаров Чаушев
  • Даниела Върбанова Стоянова-Златкова

Експерт в дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет": Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

Дневен ред

 

На редовното  заседание, което ще се проведе на

24.07.19 г./сряда/,

12:30 часа, зала 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5415/05.07.19 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към 31.12. 2018 г.

Й.Фандъкова-кмет на СО

 

2.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5877/18.07.2019 г. относно: Актуализиране на "Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2019 г."

Й.Фандъкова-кмет на СО

3.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5859/18.07.2019 г. относно допълване на Решение №577 по протокол №19 от 28.07.2016г. на Столичен общински съвет

Е.Йорданова-общ.съветник

4.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5858/18.07.2019 г. относно одобрение на изменение на Договор за заем от 15 октомври 2018 г. между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и за изменение на Споразумение за общинска подкрепа от 15 октомври 2018 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и ЕБВР.

Екатерина Йорданова, Дончо Барбалов-зам.кмет на СО

5.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5861/18.07.2019 г. относно разширяване на възможностите за заплащане на паркирането в зоните за почасово платено паркиране и въвеждане на допълнителен начин на заплащане на паркирането.

Екатерина Йорданова, Дончо Барбалов-зам.кмет на СО

6.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-4298/30.05.2019 г. относно изпълнение на условията, заложени в Решение № СО-19-ЕО/2017 г. на директора на РИОСВ - София във връзка с „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10“

Й.Христова-зам.кмет на СО

7.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5256/02.07.2019 г. относно приемане на нов Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община и отмяна на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух, приет с  Решение № 21 по Протокол № 46/25.01.2018 г., допълнен с Решение № 855 по Протокол № 66/06.12.2018 г. на Столичен общински съвет.

Йоана Христова, Лорита Радева, Зафир Зарков, Радослав Абрашев

8.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5315/03.07.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация, план за улична регулация и парцеларен план, надлъжни профили за осигуряване на трасе за велоалея, свързваща гр. София с гр. Банкя, район "Люлин" и район "Банкя".

З.Здравков-гл.арх.на СО

9.

Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2277/28.03.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. „Младост 3”, район „Младост”-СО, квартал 23, нов УПИ I-6206 „за жилища, магазини, офиси, коо, пг и трафопостове“; нов УПИ II „за озеленяване“; промяна в бордюрните линии на улица между о.т.38 - о.т.42, промяна в бордюрните линии на улица между о.т.41 - о.т.40 и промяна в северните бордюрни линии на бул. „Андрей Ляпчев” между о.т.40 - о.т.503а.

 

З.Здравков-гл.арх.на СО

10.

Писмо вх. № СОА19-НЦ62-812/18.07.2019г. относно кампания „Революцията е приобщаването“

Спешъл Олимпикс

11.

Разни