Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Заседания: сряда от 12:30 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Екатерина Евлогиева Йорданова

Зам.-председатели:
    
1. Зафир Кирилов Зарков
     2. Калоян Драгомиров Паргов

Членове:

Външни експерти:

  • Филип Николов Алексиев
  • Иван Николаев Генчев
  • Иван Филипов Ковачев
  • Георги Ясенов Желязков
  • Емил Красимиров Марков
  • Николай Славчев Александров
  • Виктор Лъчезаров Чаушев
  • Даниела Върбанова Стоянова-Златкова

Експерт в дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет": Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

Дневен ред

 

На редовното  заседание, което ще се проведе на

12.06.19 г./сряда/,

12:30 часа, зала 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-4519/06.06.2019 г. относно приемане годишните финансови отчети за 2018 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.

Дончо Барбалов-зам.кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2277/28.03.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. „Младост 3”, район „Младост”-СО, квартал 23, нов УПИ I-6206 „за жилища, магазини, офиси, коо, пг и трафопостове“; нов УПИ II „за озеленяване“; промяна в бордюрните линии на улица между о.т.38 - о.т.42, промяна в бордюрните линии на улица между о.т.41 - о.т.40 и промяна в северните бордюрни линии на бул. „Андрей Ляпчев” между о.т.40 - о.т.503а.

И Рецензия вх.№ СОА18-ВК66-2277/11/21.05.2019 г.

З.Здравков-гл.арх.на СО

3.

Разни