Комисия по транспорт и пътна безопасност

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

17.05.2021г./понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 5 и онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting, както и на  фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

т.1

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-4390/12.05.21г. относно промени в режима на локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране в района на ул. „Цар Иван Шишман“, във връзка с извършването на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Ген. Паренсов“ до пл. „Народно Събрание“.

Елен Герджиков- Председател на СОС

Ангел Джоргов- зам. кмет на СО

т.2

Доклад с вх. № СОА20-ВК66-5779/15/22.04.21 относно План за действие за 2021г. към „Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022г.“

Албена Атанасова- зам. кмет на Столична община

т.3

Доклад с вх. № СОА21-ВК08-3382/1/28.04.21г. относно Доклад с вх. № СОА21-ВК08-3382/09.03.21г. на кмета на район „Триадица“ , относно сключване на договори за наем за два имота- частна собственост, части от които попадат в улиците „Хенрих Ибсен“ и „Иван Андонов“.

Димитър Божилов- кмет на район „Триадица“

т.4

Доклад с вх. № СОА20-ВК66-2011/04.03.2020г. относно обособяване на пешеходна зона на пл. „Света Неделя“ в карето, заключено между бул. „Витоша“ и бул. „Кн. Мария Луиза“, пл. „Независимост“, ул. „Съборна“ и ул. „Съборна“.

Писмо към доклада с вх. № СОА20-ВК66-2011/11/05.05.2021г. относно нов проект на решение от вносителя.

Борис Бонев- общински съветник

т.5

Доклад с вх. № СОА20-ВК66-9819/3/27.01.21г. относно изменение и допълнение на Решение на № 251/25.06.21г. на Столичен общински съвет.

Карлос Контрера- Председател на ПК „Транспорт и пътна безопасност“

т.6

Доклад с вх. № СОА21-ТД26-3678/17/12.05.21г. относно даване на съгласие Столична община да сключи споразумение за изплащане на сума на „МТК ГРОУП“ ООД по т. 4.1.2. от Споразумение № СОА21-ДГ56-25 от 20.01.2021 г.

Кристиан Кръстев- зам. кмет на Столична община

т.7

Писмо с вх. № СОА21-ТД26-3678/14/28.04.21г. относно провеждане на втора работна среща за обсъждане на висящи въпроси, свързани с подписаните между Столична община  и „МТК ГРОУП“ ООД Договор № СОА16-ДГ56-1196 от 02.12.2016 г. за извършване на обществен превоз на пътници и Споразумение № СОА21-ДГ56-25 от 20.01.2021 г.

Кристиан Кръстев- зам. кмет на Столична община

т.8

Разни

 

 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по транспорт и туризъм  за мандат 2019 - 2023 г.