Комисия по транспорт и пътна безопасност

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Николай Александров
 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

21.09.2020г./понеделник/,

12:30 часа, онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting,

и ще се излъчва във фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

т.1

Доклад с рег.№.СОА20-ВК66-4967/22.06.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община ( приета с решение №178 по Протокол №51 от 05.04.2018г.,в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на СОС)

И писмо с Проект на решение СОА20-ВК66-4967-[4]/17.09.2020 г.

Методи Лалов, Михаил Паргов, Симеон Ставрев, Яна Тодоранова, Веселин Калановски, Владислав Пенев и Иво Божков - общ.съветници и Виктор Чаушев – външен експерт към ПКТТ

т.2

Доклад с рег.№.СОА20-ВК08-8457/3/16.09. 2020 г. Оптимизиране транспортната схема на масовия градски транспорт поради въвеждане в експлоатация на първия участък /метростанция "Красно село" - метростанция "Хаджи Димитър"/ от третия лъч на столичното метро,  продължаващата епидемиологична обстановка и последствията от нея, като и други необходимости.

Карлос Контрера , Зафир Зарков –общ.съветник и Кристиан Кръстев –зам.кмет на СО

Т.3

Доклад с рег.№.СОА20-ТД26-8676/16.09.2020 г. Даване на съгласуване на безвъзмездно право на ползване на Метрополитен ЕАД върху търговски обекти , разположени в метростанциите на Трета линия на Софийското метро

Кристиан Кръстев –зам.кмет на СО

Т.4

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7571/16.09.2020 г. относно участие с проект „Иновативен градски транспорт“ по /Покана 5/ с приоритет Подобряване качеството на въздуха по програма „Новаторски дейности в областта на устойчивото градско развитие“ от проектите на UIA (Urban innovative action).

Кристиан Кръстев –зам.кмет на СО

Т.5

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1600/4/16.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения, в сграда с идентификатор 68134.202.1.2 – Акт за частна общинска собственост № 1821 от 27.01.2019 г. и идентификатор 68134.202.1.3 – Акт за частна общинска собственост № 1822 от 29.01.2019 г., намиращ се на ул. „Дамян Груев“ № 8а.

Кристиан Кръстев –зам.кмет на СО

Т.6

 

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2308/7/26.08.2020 г. относно промяна в характера на собственост на недвижим имот – от публична в частна общинска собственост, процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с проект ПУП – ИПР и сключване на предварителен и окончателен договори за прехвърляне на собственост от страна на Столична община, учредяване на вещно право на преминаване върху недвижими имоти и прилагане на улична регулация, предвидена по действащ подробен устройствен план на м. „Младост 4“, чрез безвъзмездно придобиване от Столична община на частни имоти на територията на район „Младост“.

С.Стефанов-кмет на район „Младост“

Т.7

 •