Комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: 

Председател:

 • Веселин Милев

Зам.-председатели: 

 • Радослав Абрашев
 • Владимир Данев

Членове:

 • Борис Петров
 • Михаил Петров
 • Тома Белев
 • Николай Велчев

Външни експерти :

 • Васил Гюров
 • Евгений Белий
 • Венислава Цанкова

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК за връзки с гражданското общество към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Дневен ред на заседанието 

за   18.05.2021 г. /вторник/ 11.30 ч. онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

 

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх№СОА21-ВК66-3863/21.04.21 г. относно административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Столичната община и районните администрации

Борис Бонев - общински съветник

2.

Отговор вх.№СОА20-ГР94-4519/13/22.04.21 г. В.В. с жалба на Ася Янкова

 

3.

Отговор вх.№СОА21-ГР94-1653/2/22.04.21 г. В.В. с жалба на Бойко Новев

 

4.

Отговори вх.№СОА21-ГР94-1039/6/13.05.21  и вх.№СОА21-ГР94-1039/4/27.04.21 г. В.В. с жалба на Борислав Стоев

 

5.

Отговори вх.№СОА21-КЦ51-35586/13.05.21 г. и  вх.№СОА21-КЦ51-33700/05.05.21 г. В.В. с жалба на Бойко Генчев

 

6.

Отговор вх.№СОА21-КЦ51-29832/19.04.21 г. В.В. с жалба на Йоана Тодорова

 

7.

Отговор вх.№СОА21-ГР94-1293/6/12.05.21 г. В.В. с жалба на Цветелина Костадинова

 

8.

Жалба с вх.№СОА21- КЦ01-20769/20.04.21 г. от Георги Бекяров

 

9.

Заявление вх.№СОА21-ГР94-2400/29.04.21 г. от инициативен комитет

 

10.

Писмо вх.№СОА21-ВК66-1161/3/10.05.21 г. относно постъпили жалби за м.април 2021 г.

 

11.

Разни