Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

  • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

  • Георги Георгиев
  • Васко Тодоров

Членове:

  • Силвия Христова
  • Ивайло Петков
  • Михаил Петров
  • Методи Лалов
  • Любомир Георгиев
  • Иван Виделов

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

 

 

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

08.04.2020 г./сряда/,

16:00 часа, зала 5, ет. 5, ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2075/2/30.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет; мотиви и проект за решение

 

Елен Герджиков – председател на Столичния общински съвет, Малина Едрева, Николай Стойнев, Силвия Христова и Ботьо Ботев – общински съветници

2.

Доклад с рег.№ СОА20-ВК66-2666/30.03.2020готносно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО), приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

Николай Стойнев – общински съветник, д-р Георги Георгиев – общински съветник, д-р Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община