Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: сряда от 15:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Вилхелм Иванов

Зам.-председатели: 
     1. Искра Иванова Ангелова
     2. Владимир Димитров Данев

Членове:

Външни експерти:

  • Димитрина Тодорова Георгиева
  • Даниел Тунчев
  • Любомир Петров Георгиев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Виолета Захариева, тел.: 9377 338

 

Дневен ред

На  редовното заседание на 12.12.18г./сряда/,

15:30 часа, Зала 2, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

 1

2

3

 т.1

Доклад, вх. № СОА18-ВК66-8762/21.11.2018 г., относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално- декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО /приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. с Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. /върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение №675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г./

 

Доклад  вх. № СОА18-ВК66-8762/2/07.12.2018 г., относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално- декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО / по доклад вх. № СОА18-ВК66-8762/21.11.2018 г./

 

Предложение вх. № СОА18-ВК66-8762/3/10.12.2018 г. относно  допълнение и изменение на проект за решение по доклад вх. № СОА18-ВК66-8762/2/07.12.2018 г. за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално- декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Николай Стойнев,Силвия Христова,Прошко Прошков,Карлос Контрера,Стефан Марков,Ботьо Ботев

 

 

 

Марта Георгиева и

Миглена Горанова

 

 

Карлос Контрера

    т.2

 

Доклад с рег. № СОА18-ВК66-9150/03.12.2018 г. относно проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

 

Д.Барбалов-зам.кмет на СО

    т.3

Разни