Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: сряда от 15:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Вилхелм Иванов

Зам.-председатели: 
     1. Искра Иванова Ангелова
     2. Владимир Димитров Данев

Членове:

Външни експерти:

  • Димитрина Тодорова Георгиева
  • Даниел Тунчев
  • Любомир Петров Георгиев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Виолета Захариева, тел.: 9377 338

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ    И НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

09.09.19 г./понеделник/,

15:30 часа, зала 3, ет. 1, ул. “Московска” № 33

 

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад с рег. № СОА19-ВК66-4840/18.06.2019г. относно Приемане на наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община и Писмо вх. № СОА19-ВК66-4840/4/03.09.2019г.

Доц.д-р.Т.Чобанов, Анатоли Илиев,Татяна Георгиева,Иветка Петрова, Б.Ботев, Анета Григорова-общ.съветници

2.

 Доклад с рег.№ СОА19-ВК66-6220/30.07.2019 г. относно Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Доц.д-р.Т.Чобанов- зам. Кмет на СО

3.

 Доклад с рег. № СОА19-ВК66-5959/22.07.2019 г. Относно „Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община”

Доц.д-р.Т.Чобанов- зам. Кмет на СО и Мита Георгиева –зам.кмет на СО

4.

Доклад с рег. № СОА19-ГР94-4065/15.08.2019 г. Относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Марта Георгиева.- общ.съветник

5.

 Доклад с рег. № СОА18-ВК66-5158(27)/09.08.2019г., относно Приемане на промени в Правилата за работа на Програма „Навън” – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда, приети с Решение № 633/13.09.2018 г. на Столичен общински съвет

Доц.д-р.Т.Чобанов- зам. Кмет на СО

6.

 Доклад изх. № СОА19-ВК66-5825/17.07.2019 г.  Относно организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

Доц.д-р.Т.Чобанов- зам. Кмет на СО

7.

Разни