Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: сряда от 15:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Вилхелм Иванов

Зам.-председатели: 
     1. Искра Иванова Ангелова
     2. Владимир Димитров Данев

Членове:

Външни експерти:

  • Димитрина Тодорова Георгиева
  • Даниел Тунчев
  • Любомир Петров Георгиев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Виолета Захариева, тел.: 9377 338

 

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

24.07.19 г./сряда/,

15:30 часа, зала 2, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

 

№ 

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

 Доклад  № СОА19-ВК66-5162/28.06.2019 г., относно проект на „Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Столична община“.

Йоанна Христова– зам.кмет на СО

 

2.

 Доклад с рег. №СОА19-ВК66-5068/25.06.2019 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дончо Барбалов –

зам.-кмет на СО

 

3.

Доклад вх. №СОА19-ВК66-5759/16.07.2019г. относно изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

В.Мицов,И.Велков,

С.Витков и С.Славчев-

Общ.съветници

4.

Доклад с рег. № СОА19-ВК66-4840/18.06.2019 г. относно "Проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община"

 

 

д-р Тодор Чобанов-зам.-кмет на Столична община; Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Иветка Петрова, Ботьо Ботев, Анета Григорова – общински съветници

5.

Разни

 

д.т.1

Доклад вх. №СОА19-ВК66-5922/19.07.2019г. относно частична промяна на структурата на Столична общинска администрация в направление „Архитектура и градоустройство“

Й.Фандъкова кмет на СО