Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

  • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

  • Георги Георгиев
  • Васко Тодоров

Членове:

  • Силвия Христова
  • Ивайло Петков
  • Михаил Петров
  • Методи Лалов
  • Любомир Георгиев
  • Иван Виделов

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

 

 

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

29.01.2020 г./сряда/,

16:00 часа, зала 2, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

2.

Доклад вх.№ СОА20-ГР94-148/13.01.2020 г. относно изменение на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на СО в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух, приет с Решение № 21 по Протокол № 46/25.01.2018 г., допълнен с Решение № 855 по Протокол № 66 от 06.12.2018 г. на СОС

Борис Бонев – общински съветник

3.

Разни

 

Доп.1

Доклад вх.№ СОА20-ГР94-319/21.01.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (приета с Решение № 442 на Столичния общински съвет по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) – на първо четене

Методи Лалов – общински съветник