Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

 • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

 • Георги Георгиев
 • Васко Тодоров

Членове:

 • Силвия Христова
 • Ивайло Петков
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Любомир Георгиев
 • Иван Виделов

Външни експерти:

 • Валери Цолов
 • Мариян Кирянов
 • Даниел Тунчев
 • Иван Велов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иво Димитров, тел.: 9377 599

 

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

09.12.2020 г./сряда/,

16:00 часа, онлайн, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се

  излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: ir.dimitrov@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад с рег.№ СОА20-ВК66-9224/03.11.2020 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Малина Едрева – общ. съветник

Силвия Христова – общ. съветник

арх.Здравко Здравков – гл. архитекта на СО

2.

Доклад с рег.№СОА20-ВК66-9401/09.11.2020 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

д-р Кристиан Кръстев и Дончо Барбалов – заместник-кметове на СО, Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

3.

Доклад с рег. № СОА20-ВК66-10195/30.11.2020 г. относно проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет (приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., посл. изм. и доп. – Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

 

 

Владислав Панев, Георги Георгиев, Николай Стойнев, Екатерина Йорданова – общински съветници

4.

Доклад с рег.№СОА20-ВК66-8893/26.10.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Иван Мечков – общински съветник

5.

Доклад с рег. № СОА20-ВК66-8733/21.10.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Иван Мечков – общински съветник

6.

Писмо № СОА20-ТД26-9466/06.10.2020 г. относно доклад за дейността на Обществените посредници на "Топлофикация София" ЕАД за периода 01.01.2020-30.06.2020г.

 

за сведение

7.

Разни

 

 

 


 

Дневен ред

за редовното  заседание, което ще се проведе на

11.11.2020 г. /сряда/,

16:00 часа, онлайн, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се

  излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: ir.dimitrov@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-9306/05.11.2020 г. относно удължаване на срока за подаване на документи в процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.

Елен Герджиков – председател на СОС

2.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9296/05.11.2020 г.  относно промени в поименния състав и ръководството на постоянно действащата комисия съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Калоян Паргов- общински съветник