Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Председател:

 • Димитър Данаилов

Зам.-председатели: 

 • Грети Стефанова
 • Николай Велчев

Членове:

 • Драгомир Драгомиров
 • Стефан Спасов
 • Димитър Вучев
 • Антон Койчев
 • Драгомир Младенов
 • Станислав Младенов
 • Венци Стойчев
 • Иван Сотиров

Външни експерти :

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 9377 361


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  за работа на ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС за мандат 2023 – 2027 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

  Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, което ще се проведе на 24.06.2024 г., понеделник, от 12,30 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: jp@sofia.bg

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4942/07.06.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 80409.5834.6 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Чепинци, район „Нови Искър“-СО,  за образуване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІV-6-„за жилищно строителство“ и УПИ V-6-„за жилищно строителство“ от кв.110а; план за улична регулация (ПУР) за нова улица  по о.т.120 – о.т. 261б  - о.т.261в(нова) – о.т. 261г(нова) – о.т. 261д(нова) – о.т. 261е(нова) – о.т. 261ж(нова) – о.т. 261з(нова); изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за отпадане на улица по о.т.120 – о.т. 121 и за отпадане на улица по о.т. 261б  - о.т.261а; план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ по части „ВиК“ и „Вертикално планиране“; м. „с.Чепинци”, район „Нови Искър“-СО

арх. З. Здравков – главен архитект на Столична община

Доклад вх. № СОА24-ВК66-5384/20.06.2024 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ в участъка от ж. п. линия „София-Волуяк“ до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, район „Кремиковци“, с придружаващите го план-схеми на инженерната инфраструктура.

арх. З. Здравков – главен архитект на Столична община

Разни

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доклад с вх. № СОА24-ВК66-4673/29.05.2024 г. относно приемане на Етичен кодекс на общинските съветници в Столичен общински съвет.

Ася Тодорова, Димитър Данаилов и Пламен Данаилов – общински съветници

Доклад с вх. № СОА24-ВК66-5442/21.06.2024 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2023 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите, членовете на съветите на директорите, членовете на Управителен и Надзорен съвет.

Прошко Прошков, Бойко Димитров, Пламен Данаилов и Грети Стефанова – общински съветници