Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: 

Председател:

 • Прошко Прошков

Зам.-председатели: 

 • Ваня Тагарева
 • Николай Велчев

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Антон Койчев
 • Радослав Влахов
 • Димитър Антов
 • Борислав Игнатов
 • Симеон Ставрев
 • Альоша Даков
 • Иван Мечков

Външни експерти :

 • Атанас Харизанов
 • Валентина Узунова
 • Златко Атанасов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 9377 361

Дневен ред

 

на заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и

 

енергийно планиране, което ще се проведе на 22.02.2021 г., понеделник,

 

 от 13,00 ч.  чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се

 

 излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: jp@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/10.02.2021 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021 година.

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-324/5/09.02.2021 г. относно участие на Столична община в одобрен проект „Български форум за енергийна ефективност – иновативно финансиране на сградния сектор“ (с акроним на английски език „BeSMART”) по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия.

Десислава Билева – зам. - кмет на Столична община

 1.  

Разни

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1711/18.02.2021 г. относно общинска строителна Програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2021 година.

Ангел Джоргов- зам. - кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх. №  СОА21-ВК66-1729/18.02.2021 г. относно приемане на Програма за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2021 г.

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община