Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: вторник от 10:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Валя Николчова Чилова

Зам.-председатели:
      1. Ваня Лазарова Тагарева
      2. Симеон Славчев Славчев  

Членове:

Външни експерти:

  • Елизабет Стефанова Петрова
  • Валентина Василева Узунова
  • Йорданка Симеонова Павлова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Семра Якуб, тел.: 9377 599

 

Дневен ред на  заседание на Постоянната комисия по

инженерна инфрастурктура и енергийно планиране, което ще се проведе на 11.06.2019 г., вторник от 10.00 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

ДОКЛАД С ВХ. В СО№ СОА19-ВК66-4181/23.05.2019   ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПП) ЗА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ТРАСЕ НА КАНАЛЕН КОЛЕКТОР НАД РЕКА ИСКЪР, КВ. ВРАЖДЕБНА, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ" - СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

 

Здравко Здравков-главен архитект на Столична община

  1.  

ДОКЛАД С ВХ. В СО№ СОА19-ВК66-4183/23.05.2019   ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ТРАСЕ НА КАНАЛЕН КОЛЕКТОР КЪМ СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪК - ПЛОЩАДКА „ХАН БОГРОВ", С. ГОРНИ БОГРОВ, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ" - СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Здравко Здравков-главен архитект на Столична община

  1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4203/27.05.2019 г. от арх. Здравко Здравков, относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия – средно напрежение в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.8592.173 за обезпечаване на нов трафопост, разположен в ПИ с идентификатор 68134.8592.181, м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” – Столична община.

Здравко Здравков-главен архитект на Столична община

  1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4375/03.06.2019 г. от арх. Здравко Здравков,относно разрешение за изработването на специализиран подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) за интегрирана екологична ферма в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 32216.2368.80, 32216.2368.81, 32216.2368.74, 32216.2368.75, 32216.2366.40, 32216.2366.41, 32216.2366.42, 32216.2367.51 и 32216.2367.52 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Иваняне, м. „Садината“, район „Банкя” и парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура в прилежащите територии – локала към път от РПМ и обслужващи линейни обекти на инженерната инфраструктура и одобряване на задание.

Здравко Здравков-главен архитект на Столична община

  1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4378/03.06.2019 г. от арх. Здравко Здравков,относно одобряване на ПУП -ИПРЗ за кв. 6 и кв. 6а, образуване на нови УПИ I-„за озеленяване и КОО“ II-„за озеленяване и КОО“, III-2081,2083,2084,2086,2087 „за ЖС и ТП“, кв. 6а (нов) и УПИ I-2081„за тп“, IV-„чисто производство“, V-2078,2082,2081„за ЖС“, VII-„чисто производство“, VIII-2080,2081 „за ЖС и ТП“, кв. 6б (нов) и изменение на план за улична регулация (ИПУР) чрез отпадане на улица от о.т.19в до о.т.21б, изменение на задънена улица от о.т.21а през о.т.21б до о.т.21е, изменение на задънена улица от о.т.21в до о.т.21д, изменение на задънена улица от о.т.19б до о.т.19ж и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ части „Водоснабдяване“ и „Канализация“ местност „НПЗ Военна рампа – запад“, район „Надежда“.

Здравко Здравков-главен архитект на Столична община

      6.

Разни