Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: 

Председател:

 • Прошко Прошков

Зам.-председатели: 

 • Ваня Тагарева
 • Николай Велчев

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Антон Койчев
 • Радослав Влахов
 • Димитър Антов
 • Борислав Игнатов
 • Симеон Ставрев
 • Альоша Даков
 • Иван Мечков

Външни експерти :

 • Атанас Харизанов
 • Валентина Узунова
 • Златко Атанасов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 9377 361

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Дневен ред

 

на заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, което ще се проведе на 17.05.2021 г., понеделник, от 13,00 ч.  чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: jp@sofia.bg

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-4456/13.05.2021 г. относно одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Столична община и Европейската  инвестиционна банка в рамките на  ЕКЦИВ № АА-010617.

 

Прошко Прошков, Георги Георгиев, Николай Стойнев – общински съветници и Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ТД26-4498/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г. сключен със Столична община.

Прошко Прошков, Николай Стойнев – общински съветници и Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

 1.  

Разни