Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: вторник от 10:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Валя Николчова Чилова

Зам.-председатели:
      1. Ваня Лазарова Тагарева
      2. Симеон Славчев Славчев  

Членове:

Външни експерти:

  • Елизабет Стефанова Петрова
  • Валентина Василева Узунова
  • Йорданка Симеонова Павлова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Семра Якуб, тел.: 9377 599

 

 

Дневен ред на  заседание на Постоянната комисия по

инженерна инфрастурктура и енергийно планиране, което ще се проведе на 10.09.2019 г., вторник от 10.00 ч. в зала 3, ет. 1, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 

 

 

1.

 

Доклад от Здравко Здравков-главен архитект на Столична община с вх.№ СОА19-ВК66-5857/18.07.2019 г. , относно ОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПРЗ) ЗА М. „С. МРАМОР – КРЪСТА“, КВ. 1 (НОВ), СЪЗДАВАНЕ НА УПИ І-9,23,26 „ЗА ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР И ТРАФОПОСТ“ ЗА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО КККР 49206.2657.23, 49206.2657.9 И 49206.2657.26; ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (ИПУР) – ЗАКРИВАНЕ НА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ОТ О.Т. 100Б - О.Т. 100В ДО О.Т. 100Г; ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (ПУР) – ОТКРИВАНЕ НА НОВА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ОТ О.Т. 101 – О.Т. 101Д (НОВА) - О.Т. 101Е (НОВА) - О.Т. 101Ж (НОВА) - О.Т. 100Г ДО О.Т. 100Д (НОВА) И ПРОДЪЛЖАВАНЕТО Й КАТО ЗАДЪНЕНА УЛИЦА, ЗАВЪРШВАЩА С ОБРЪЩАЧ ОТ О.Т. 101Ж (НОВА) ДО О.Т. 101Н (НОВА), М. „С. МРАМОР-КРЪСТА“, РАЙОН „ВРЪБНИЦА” И ПЛАН-СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ЧЛ. 108, АЛ. 2 ОТ ЗУТ КЪМ ПУП.

 

Здравко Здравков-главен архитект на Столична община

2

Доклад от  Здравко  Здравков-главен архитект на Столична община с вх.№ СОА19-ВК66-7029/30.08.2019 г. относно ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ УЛИЦИ ОТ О.Т.182 – О.Т.300 -О.Т.186 – О.Т.195 – О.Т.201 – О.Т.213- О.Т.214 – О.Т.216; О.Т.195 - О.Т.196 – О.Т.202 – О.Т.203; О.Т.196 - О.Т.201; О.Т.300 - О.Т.301; О.Т.186 - О.Т.187; О.Т.214 - О.Т.215; ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА КВ. 58 (НОВ) И КВ. 59 (НОВ), ПЛАН – СХЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ЧАСТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“, ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, М. ,,ТЕРАСИТЕ - ГЕРМАН”, РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”.

 

Здравко Здравков-главен архитект на Столична община

3

Разни