Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: 

Председател:

 • Прошко Прошков

Зам.-председатели: 

 • Димитър Вучев
 • Николай Велчев

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Антон Койчев
 • Радослав Влахов
 • Димитър Антов
 • Борислав Игнатов
 • Симеон Ставрев
 • Альоша Даков
 • Иван Мечков

Външни експерти :

 • Атанас Харизанов
 • Валентина Узунова
 • Златко Атанасов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 9377 361

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

  Дневен ред

 

на заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, което ще се проведе на 16.05.2022 г., понеделник, от 13,00 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: jp@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-4491/05.05.2022 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за обезпечаване на трасе и сервитутни граници за външно електро захранване (подземен кабел НН) до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12084.2719.2092 по КККР, землище на с. Волуяк, район „Връбница“ - Столична община.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

 1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-4496/05.05.2022 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на одобрен „Парцеларен план за площадка за резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция в ПИ 0216 и трасе на водопровод от „Рилски водопровод“ до кв. 42 на с. Бистрица-разширение и от кв. 13а на с. Бистрица до резервоар „Кокаляне“, район „Панчарево”.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

 1.  

Разни