Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: 

Председател:

 • Прошко Прошков

Зам.-председатели: 

 • Ваня Тагарева
 • Николай Велчев

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Антон Койчев
 • Радослав Влахов
 • Димитър Антов
 • Борислав Игнатов
 • Симеон Ставрев
 • Альоша Даков
 • Иван Мечков

Външни експерти :

 • Атанас Харизанов
 • Валентина Узунова
 • Златко Атанасов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 9377 361

Дневен ред

 

на заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и

 

енергийно планиране, което ще се проведе на 07.12.2020 г., понеделник,

 

 от 13,00 ч.  чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се

 

 излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: jp@sofia.bg

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9790/19.11.2020 г. относно проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на ПИ с идентификатор 12084.2757.4 по КККР на с. Волуяк за обособяване на нов УПИ VІ-4-„за безвредно производство, офиси, складове, работилници, общежития, автопарк и трафопост“, кв. 113б, м. „Волуяк-гарата“, план за улична регулация (ПУР) от о.т. 7б до о.т. 528в и план-схема за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част ВиК, район „Връбница“.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10003/25.11.2020 г. относно одобряване на план-схема на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“ към подробен устройствен план - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. „ж.к. Дружба 1 - III част“, район „Искър“, в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, бул. „Капитан Димитър Списаревски“ и м. „ж.к. Дружба 2 - I част“, район „Искър“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, одобрен с Решение № 550 по протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

 1.  

Разни