Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Председател:

  • Цветелина Симеонова-Заркин

Зам.-председатели: 

  • Екатерина Йорданова
  • Станислав Младенов

Членове:

  • Саад Алуани;
  • Пламена Терзирадева-Велкова;
  • Диян Стаматов;
  • Иван Алексиев;
  • Деян Николов;
  • Емил Димитров

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

  • Иванка Благова, тел.: 02/9377 384


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти към СОС за мандат 2023 – 2027 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

ДНЕВЕН РЕД на Постоянната комисия по международно сътрудничество, европейски програми и туризъм

проведено на 12.06.2024 г., /сряда/ 10.00 часа, зала 2, ет. 2,

ул. „Московска“ № 33 и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4793/04.06.2024 г. относно участие на Столична община като партньор в проектно предложение „OPEL – Оптимизиране на спешната диагностика при предизвикателни случаи на горски пожари“ за кандидатстване за финансиране по Програма „Механизъм за гражданска защита на ЕС“ (UCPM 2027)

Никола Барбутов – зам.-кмет на СО, Направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4789/04.06.2024 г. относно участие на Столична община като партньор в проектно предложение „FireGAID – Симулация на риска от пожари и геопространствена информационна система с вграден изкуствен интелект за подпомагане на вземането на решения за предотвратяване на горски пожари  за кандидатстване за финансиране по Програма „Механизъм за гражданска защита на ЕС“ (UCPM2027)

Никола Барбутов – зам.-кмет на СО, Направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“

Доклад вх. № СОА24-ВК66-155/22/23.05.2024 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение с наименование „Семейно равновесие и възможности за работа – Равнопоставеност - 2030“ (Family balance and Work Opportunities – Equal 2030), по покана за набиране на проектно предложения за насърчаване на равенството между половете (CERV-2024-GE) по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ към Европейската комисия.

Надежда Бачева – зам.-кмет на СО, Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ и Никола Барбутов – зам.-кмет на СО, Направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“

Разни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА24-ВК66-155/23/07.06.2024 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение с наименование „Създаване на център за приобщаващо вземане на решения на местно ниво“ (Creating Hub for Inclusive Local Decision-making, C.H.I.L.D), по покана за набиране на проектни предложения Права на детето и детско участие /Rights of the child and children’s participation (CERV-2024-CHILD)/ по програма „Граждани, равенство, права и ценности“  към Европейската комисия.

Надежда Бачева – зам.-кмет на СО, Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ и Никола Барбутов – зам.-кмет на СО, Направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“