Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Миглена Атанасова
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 • Любомир Дренски
 • Антоанета Стоименова
 • Росица Арнаудова
 • Филип Анастасов
 • Николай Маринов

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

ДНЕВЕН РЕД

 

на редовно заседание, което ще се проведе на

10.05.2022г./вторник/,

15:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 2, както и на  фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

Т.1

Доклад с вх. № СОА21-УЗ21-2528/5/19.04.22г., относно становище по доклад на кмета на р-н „Надежда“ с проект за решение за даване на съгласие от Столичен общински съвет (СОС) на г-жа Йорданка Асенова Фандъкова, кмет на Столична община, за упълномощаване на Велизара Костадинова Стоименова – директор на ДГ № 115 „Осми март“ за издаване на  Запис на заповед по проект № BGENVIRONMENT-4.002-0013 „Пътешественици във времето“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021 (ФМ на ЕИП 2014 -2021).

Димитър Димов- кмет на район „Надежда“

Т.2

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-4073/21.04.22г. относно приемане на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание , спорта и спортно - туристическата дейност в Столична община 2022- 2030г., "София спортува"

Екатерина Йорданова, Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Диян Стаматов, Анна Стайкова, Владимир Митов, Яна Тодоранова- общински съветници

Мирослав Боршош- зам. Кмет на Столична община.

Т.3

Разни