Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Заседания: сряда от 15:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Ирина Иванова Йорданова

Зам.-председатели: 
     1. Михаела Атанасова Иванова
     2. Станчо Цветанов Станков

Членове:

Външни експерти:

  • Марина Стефанова Белчева
  • Атанаска Асенова Лингорска
  • Деница Георгиева Боева-Величкова
  • Цецка Георгиева Бачкова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

ДНЕВЕН РЕД

 

на заседанието за 12.06.2019 г. /сряда/от 15,00 часа в зала №2, ет. 2

 

 

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4518/06.06.2019 г. относно изменение и допълнение на Решение  № 248, постановено по Протокол № 75 от 18.04.2019 г. на Столичен общински съвет

Ирина Йорданова – общински съветник и председател на СУ на ОГФМСП, Антон Койчев-общински съветник и зам.-председател на СУ на ОГФМСП и Дончо Барбалов, заместник кмет на СО, Направление „Финанси и стопанска дейност“

  1.  

Програмен съвет на Програма Европа

 

  1.  

Разни.