Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Заседания: сряда от 15:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Ирина Иванова Йорданова

Зам.-председатели: 
     1. Михаела Атанасова Иванова
     2. Станчо Цветанов Станков

Членове:

Външни експерти:

  • Марина Стефанова Белчева
  • Атанаска Асенова Лингорска
  • Деница Георгиева Боева-Величкова
  • Цецка Георгиева Бачкова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

на заседанието за 16.09.2019 г. /понеделник/от 16,00 часа в зала №3, ет. 1

 

 

 

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-6177/29.07.2019 г. относно допълнение на Решение № 377/27.06.2019 г. на СОС – даване на съгласие  за кандидатстване и реализиране на проект в партньорство с Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“- гр. Нови Искър и предоставяне на имот – общинска собственост безвъзмездно за управление на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО и инж. Тодор Кръстев – кмет на район „Сердика“

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-7291/11.09.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

  1.  

Програмен съвет на Програма Европа

 

  1.  

Разни.