Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Миглена Атанасова
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 • Любомир Дренски
 • Антоанета Стоименова
 • Росица Арнаудова
 • Филип Анастасов
 • Николай Маринов

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева , тел.: 9377 338

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти към СОС за мандат 2019 -2023 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти 

на 23.11.2021 г. /вторник/ от 15.30 часа, което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка" и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8978/30.09.2021 г. относно приемане на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София).

Писмо  вх.№ СОА21-ВК66-8978/1/319.11.2021 г. относно актуализиран вариант на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София

Йорданка Фандъкова-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10870/17.11.2021 г. относно изменение на параметри за изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2021 г.

Екатерина Йорданова- председател на ПК МСТЕПП, Борис Петров, Николай Николов – общ.съветници

 1.  

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10869/17.11.2021 г. относно промяна ва поименния състав на Програмния съвет на Програма „Европа“ на Столична община, определен с Решение на СОС № 46 от 06.02.2020 г. и изменен с Решение № 659 от 17.12.2020 г.

Екатерина Йорданова – общински съветник и председател на ПК МСТЕПП

 1.  

Разни.

 

 

 

 

 

 Допълнителни точки

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

1. 

Доклад вх.№СОА21-ВК66-10974/19.11.2021г. относно Кандидатстване с проектно предложение "Столична библиотека - подкрепяща среда за творческо и дигитално включване на малцинствените общности от София и София област", по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., по Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество", покана BGCULTURE-3.001, Резултат 3: "Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

М.Боршош –зам.кмет на СО

 


 

 

 

Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти 

на 09.11.2021 г. /вторник/ няма да заседава