Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Прошко Прошков
 • Диян Стаматов
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА

Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски на 08.12.2020 г. /вторник/ от 15.00 часа, което ще се проведе "чрез платформата  CISCO Webex Meeting-връзка"

Комисията ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.blagova@sofia.bg

 

 

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-9580/12.11.2020 г. Относно заемообразно финансиране на изпълнението на проект “Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения” към договор № BG05M90P001-2-062-0002-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-10195/30.11.2020 г. относно проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на СОС (приета с Решение №83 по Протокл № 7/28.02.2008 г. и разгласа на 7.03.2008 г., посл.измен. и допълн.-Решение № 51 по Протокл № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

В. Панев,Г. Георгиев, Н. Стойнев, Ек. Йорданова – общински съветници

 1.  

Разни.