Комисия за децата, младежта и спорта

Председател:

 • Димитър Шалъфов

Зам.-председатели:

 • Татяна Георгиева
 • Еньо Савов

Членове:

 • Драгомир Драгомиров
 • Емилия Ангелова
 • Саад Алуани
 • Екатерина Йорданова
 • Мирослав Боршош
 • Войслав Тодоров
 • Вили Лилков
 • Иван Алексиев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Димана Пунчева, тел.: 02/9377 572


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК за Децата, младежта и спорта към СОС за мандат 2023 – 2027 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта

Дневен ред на заседанието

За 26.06.2024 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-17875/41/19.06.2024 г. относно включване на допълнителен обект към Списъка на спортни обекти, общинска собственост, предмет за управление и разпореждане за 2024 година, утвърден с Решение на № 179 по Протокол № 10 от 16.05.2024 г. на СОС.

Яна Генова – зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3453/4/19.06.2024 г. относно утвърждаване включването и финансирането на 1-ви Международен фестивал и Челиндж Гимнастика за всички София, България в Годишен план на Подпрограма „Спортна столица“ за 2024 г. в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет за приемане на Програми за изпълнение на Общинска стратегия „София спортува“ и Решение № 136 по Протокол № 9 от 25.04.2024 г. на Столичния общински съвет и писмо с вх. № СОА24-ВК66-3453/3/19.06.2024 относно постъпила апликационна форма от г-жа Илиана Раева, председател на Българска федерация по художествена гимнастика с искане за осигуряване на финансови средства за реализацията на проект 1-ви Международен фестивал и Челиндж Гимнастика за всички София, България

Яна Генова – зам.-кмет на СО

3.

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3455/11/19.06.2024 г. относно финансиране на проекти по Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт за 2024 г. към Програма „Спорт за високи постижения“, в изпълнение на Решение №  138 по Протокол № 9 от 25.04.2024 г. на Столичен общински съвет и писмо вх.№СОА24-РД91-175/1/18.06.24 г. съгласно Заповед № СОА24-РД91-175/28.05.2024 г.  на кмета на Столична община

 

Димитър Шалъфов, председател на Постоянна комисия за Децата, младежта и спорта при Столичен общински съвет

 и Яна Генова, заместник-кмет на Столична община

4.

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3452/10/19.06.2024 г. относно финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2024 г. по Програма „София спортува“ в изпълнение Решение № 135 по Протокол № 9 от 25.04.2024  г. на Столичен общински съвет.

Димитър Шалъфов, председател на Постоянна комисия за Децата, младежта и спорта при Столичен общински съвет

 и Яна Генова, заместник-кмет на Столична община

5.

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4911/1/20.06.2024 г. относно актуализиране на програмата за дейността на Фондация ” София Европейска столица на спорта” за 2024 г.

 Димитър Шалъфов

 Димитър Петров

 Христо Копаранов

 Татяна Георгиева

 Николай Велчев

Иван Таков – общински съветници

6.

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4795/04.06.2024 г. относно предоставяне средства от бюджета на Столична община за закупуване на знамена на Столична община на общинските, държавните и частните училища, градини и ясли на територията на Столична община по случай 17-ти септември – Денят на София.

Мирослав Боршош –Председател на ПК по ОКНКМ

 Диян Стаматов – общински съветник

7.

Писмо вх.№СОА24-ВК66-5241/17.06.24 г. относно Определяне на общински съветници за участие в Експертна комисия за оценяване на проектни предложения по Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура - 2024 г.

8.

Писмо вх.№СОА24-ВК66-5245/18.06.24 г. относно представяне на Протокол № 1 от проверка за административна допустимост  на проектни предложения по Програма „София – град на младите и активните“ 2024

9.

Писмо вх.№СОА24-ДИ09-1199/21.06.2024 г.

10.

Писмо вх.№СОА24-ГР94-2939/05.06.24 г.

11.

Разни