Постоянна комисия за децата, младежта и спорта

Заседания: сряда от 11:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Татяна Николова Георгиева

Зам.-председатели: 
     1. Анатоли Благоев Илиев
     2. Светослав Емилов Витков

Членове:

Външни експерти:

  • Николай Стоилов
  • Георги Натов
  • Илия Петков Илиев
  • Мариян Ангелов Бдински

Експерт в дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет" - Димана Пунчева, тел.: 9377 572

Дневен ред на заседането

за 17.04.19 г. /сряда/ от 11.00 ч., зала 2, ет.2

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2808/05.04.19 г. относно изпълнение изпълнение на Решение №79, по Протокол №70/14.02.2019 г. на СОС във връзка с обявена сесия за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско- юношеския спорт за 2019 г.

 

Анатоли Илиев – общински съветник и Доц. Д-р Т.Чобанов – зам.-кмет на СО

Координатор на програма за развитие на ФВС

2.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2238/2/10.04.19 г. относно изпълнение т. 3 от Решение № 70 по Протокол № 70/ 14.02.2019 г. на СОС  - допълнително включване на събития в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмет на Столична община за 2019 г. и насочване на наличен финансов ресурс по Програмата към стипендии на кмета на Столична община за ученици,  завоювали високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт

 

Доц. Д-р Т.Чобанов – зам.-кмет на СО

Координатор на програма за развитие на ФВС

3.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3018/11.04.19 г. относно План за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2019 г. и Отчет за изпълнение на План за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2018 г.

Доц. Д-р Т.Чобанов – зам.-кмет на СО

 

4.

Писмо вх.№СОА19-ВК66-460/2/13.04.19 г. относно отчет за дейността на дирекция ПИСТ за периода – м.януари / м.април 2019 г.

 

5.

Писмо вх.№СОА19-ВК08-3505/17/08.04.19 г. относно изпълнение на Решение №101/28.02.19 г. , утвърждаване на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2019 г.

 

6.

Разни