Комисия за децата, младежта и спорта

Заседания: 

Председател:

 • Татяна Георгиева

Зам.-председатели:

 • Симеон Колев
 • Иван Пешев

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Екатерина Йорданова
 • Анна Стойкова
 • Владимир Митов
 • Веселин Калановски
 • Яна Тодоранова
 • Петко Димитров
 • Николай Николов

Външни експерти :

 • Анатоли Илиев
 • Николай Сотиров
 • Габриел Вълков
 • Мариан Бдински
 • Кристиян Христов
 • Илия Илиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК за Децата, младежта и спорта към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Дневен ред на заседанието 

за 19.05.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5779/15/22.04.2021 г. относно план за действие за 2021 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 – 2022 г.

Албена Атанасова - зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3607/14.04.2021 г. относно План на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2021 година и Отчет на плана на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2020 година.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

3.

Разни