Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД 

за 24.04.2018г. от 11,00 часа в зала №1

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2303/29.03.2018г., относно одобряване на „Актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София“-(водеща комисия)

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-5949/1/17.04.2018г., относно авансово финансиране от бюджета на СО, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т.24, б) от ДДС №1/26.01.2015г. па проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ („D_NOSES-Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2580/10.04.2018г., относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на СОС за преместваеми обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО-първо четене

С.Христова, И.Ангелова, З.Зарков, Б.Борисов-общински съветници и З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-1998/19.03.2018г.одобряване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м. "кв. овча купел-стар кв. 12а и част от кв. 23", квартал 223 и квартал 227, от които се създават нови квартали 227 и 230 с урегулирани поземлени имоти в тях, в граници: улица от о.т. 646 до о.т. 61=469; УПИ I "за търговия, бизнес център и трафопост от кв. 223; улица от о.т. 486а до о.т. 460

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2029/20.03.2018г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП), план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 07106.1428.657 по КККР на с. Бусманци, район Искър

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2276/28.03.2018г., относно приемане на обемно-устройствени проучвания за нов УПИ ХVІ-331 „за ЖС и ПГ“ и одобряване проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХІІІ-„за ЖС и магазини” за образуване на нов УПИ ХVІ-331 „за ЖС и ПГ“, работен устройствен план (РУП) и специфични правила и нормативи за нов УПИ ХVІ-331 „за ЖС и ПГ“, кв. 219, м. “Западно направление“, район „Възраждане“.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2277/28.03.2018г., одобряване на подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. „Младост 3”, район „Младост”-СО, квартал 23, нов УПИ I-6206 „за жилища, магазини, офиси, КОО, ПГ и трафопостове“; нов УПИ II „за озеленяване“; промяна в бордюрните линии на улица между о.т.38 - о.т.42, промяна в бордюрните линии на улица между о.т.41 - о.т.40 и промяна в северните бордюрни линии на бул. „Андрей Ляпчев” между о.т.40 - о.т.503а.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2437/03.04.2018г., относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за УПИ I-1401, 1402, 1403 - "за ЖС и магазини", от кв. 28, попадащ в обхвата на т. 4 от решение №166 по Протокол №79/26.03.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. "ж.к. Връбница-2", който имот с тази точка се "изключва"

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2689/13.04.2018г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІI-889, кв. 9, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, ПИ с идентификатори 68134.2045.1904 и 68134.2045.889, за обединяването им в нов УПИ II-889,1904 „за магазини, администрация и паркинг“ с предвиждане на застрояването му и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 312 до о.т. 312а (нова), м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, район „Витоша“.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА16-ВК08-5879/8/03.04.2018г-, относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация (ПР) на м. „Сухата река-запад“, кв. 12г, УПИ VІІ-872, 873, 874, район „Подуяне“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад”, одобрен с решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ГР94-6854/2/29.03.2018г., относно одобряване на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ ІІІ-871, 872, кв. 10а, м. „Хаджи Димитър - част”, район „Подуяне”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Хаджи Димитър - част”, одобрен с решение № 271 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на сос.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2280/1/13.04.2018г., относно финансиране на общински проекти със средства, получени от приватизацията на „Общинска банка“ ЕАД

О.Алексиев-председател на СУСОПФ и Д.Барбалов-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ГР94-1099/14/10.04.2018г., относно изкупуване на ПИ с идентификатор №00357.5359.1239 по КККР, собственост на физически лица, за включване в гробищен парк на кв. “Кумарица“, гр. Нови Искър, поради фактическо загробване

Д.Райчева-кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх.№СОА16-ВК08-10893/8/23.03.2018г., относно проект за изменение на ПУП-план за регулация за УПИ VІІІ-444 и УПИ ХХХ-„за гаражи и озеленяване“, кв.738-Б, зона Г-13-юг, на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

В.Цолов-кмет на район „Оборище“

 1.  

Отчет за изпълнението на Плана за действие към Програмата за управление на отпадъците на СО 2015-2020г. с вх.№СОА18-ВК66-2320/29.03.2018г.

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-482/14/13.04.2018г., относно изпълнение на задълженията по реда на Закона за енергетиката от възобновяеми източници

Й.Фандъкова-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-1272/2/12.04.2018г., относно ИПРЗ на УПИ І-„за болничен комплекс“, образуване на нов кв.387 и свързано с това преномериране на УПИ ІІ-„за Български лекарски съюз-администрация и хотел“ и УПИ ІІІ-„за озеленяване“

Р.Маджарова-н-к Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-2185/23.03.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност, във връзка с издаване виза за проучване и проектиране в УПИ І-за читалище и УПИ V-за СГО, кв.13, м. “Разсадника-Бежанци“(отложена от предишното заседание)

Р.Маджарова-н-к Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-2172/23.03.2018г., относно идеен проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ V, кв.262, м. „Зона Б 5-3“, район „Възраждане“(отложена от предишното заседание)

Р.Маджарова-н-к Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Петиция вх.№СОА18-ГР94-1838/05.04.2018г. срещу поставяне на ограничителна бариера в Борисовата градина

 

 1.  

Предложение вх.№СОА18-НЦ62-364/09.03.2018г.(отложено от предишното заседание)

М.Малцева-Институт за нулевоенергийни сгради

 1.  

Жалба вх.№СОА18-ГР94-1925/3/28.02.2018г.(отложена от предишното заседание)

 

 1.  

Разни-информации вх.№СОА18-ВК08-4528/05.04.2018г. и вх.№СОА18-ДИ05-1195/30.03.2018г.