Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Альоша Маков Даков
 • Галя Димитрова Митрова
 • Иордан Господинов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на комисията за 20.02.2018г. от 11,00ч., зала №1

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-663/26.01.2018г., относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи-частна общинска собственост на общинско дружество „Чистота – Искър“ЕООД

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК08-683/21/06.02.2018г., относно предоставяне на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-вк66-1200/15.02.2018г., относно даване съгласие за участие на Столична община в проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ („D_NOSES-Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз-водеща комисия

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-1155/14.02.2014г., относно участие на Столична община в проект „Опазване и възстановяване на екосистемите в градските зони на София и Зайчар“ (Preservation and restoration of ecosystems in urban zones of Sofia and Zajecar) по програма за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия, приоритетна ос 3 „Околна среда“

Т.Чобанов-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-878/06.02.2018г., относно одобряване на ПУП-План-извадка-Изменение на план за регулация на УПИ ІІ-792,2301 „за спортна зала, КОО и ТП“, кв.5 и изменение на уличната регулация между о.т.27 и о.т.28=3 на бул.“Проф. Цветан Лазаров“ и между о.т.34 и о.т.35 на ул.“Хайделберг“ за предвиждане на пешеходна алея, м.“Комуникационна връзка ж.к. Дружба-2 част“, район „Искър“

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ТД26-2362/16/17.01.2018г., относно приемане на схема (обща част и подробна част) за поставяне на обществени информационни елементи (тристенни) на територията на ЦГЧ (І, ІІ и ІV зона)

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ГР94-652/06.02.2018г., относно изменение на план за регулация и застрояване на УПИ Х-за озеленяване и обществено обслужване, кв.322, м.“ж.к. Борово“

В.Тодоров-общински съветник

 1.  

Информация вх.№СЕК18-ВК08-124/1/01.02.2018г. за изпълнение на взето решение от ПКООСЗГ за премахване на дървесна растителност в район „Сердика“

Д.Данчев-директор на дирекция „Зелена система“

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ТД26-1399/3/13.02.2017г., относно ПУП-ИПРЗ за УПИ І-техноекспортстрой кв.23, м.“Изток-Юг“, район „Изгрев“

 

 1.  

План-график за изпълнение на информационно-образователните дейности за разделно събиране на отпадъци на „Екопак-България“АД за 2018г. с вх.№СОА18-тд26-1530/1/15.02.2018г.

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Предложение вх.№№СОА18-КЦ01-4243/08.02.2018г. и СОА18-НЦ-62-161/14.02.2018г., относно инициатива за поощряване участието на ученици и студенти в залесителни акции

Сдружение „Зелени сърца“

 1.  

Разни