Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Альоша Маков Даков
 • Галя Димитрова Митрова
 • Иордан Господинов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

за 12.12.2017г. от 11,00 часа в зала №1

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-7824/13.11.2017г., относно:1.План-сметка за дейности по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018г.; 2.Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2018г.

Й.Христова-зам.-кмет на СО

Д.Барбалов-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад Вх.№СОА17-ВК66-8335/29.11.2017г., относно участие на СО в Проект „Transforming City Food Habits For Life (Trifocal), финансиран по Програма „LIFE” на Европейската комисия

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-8362/30.11.2017г., относно осигуряване на съфинансиране на проект „Техническа помощ зо разработване на интегриран проект за повишаване качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE” 2014-2020г. на Европейския съюз за техническа помощ по проекти, свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух.

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-1081/15.02.2017г., относно одобряване на ПУП-изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ХІІ-„за озеленяване” за създаване на нов УПИ ХІІ-1316-„за обществено обслужване и жил. строителство” от кв.30; отпадане на стълбищна връзка; изменение на улична регулация по о.т.506 да о.т.507 за създаване на алея, м.”Гърдова глава”, район „Витоша”(отложен от предишно заседание на комисията)

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-7882/15.11.2017г., относно поправка на допусната фактическа грешка в т.11 от диспозитива на Решение №538/23.07.2015г. по Протокол №86, т.45 на СОС, с което е одобрен проект за ИПР-план за регулация, план за улична регулация, план за застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура на м.”Център-Зона „А”-север”, район „Оборище”

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-8200/24.11.2017г., относно проект на ПУП-изменение на улична регулация-създаване на улица от о.т.11д-о.т.395(нова)-о.т.396(нова)-о.т.393(нова) до о.т.393а(нова); план за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор №32216.2318.23 по КККР на с.Иваняне, образуване на УПИ ХХІ-23 „за ЖС” и УПИ ХХІІ-23”за ЖС”, кв.2, м.в.з.”Спирка Иваняне-м.Бели брег”, район „Банкя”

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-8493/06.12.2017г., относно одобряване на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-102,103,104”за жилищно строителство”, кв.245, м.”Надежда 1б”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.”Надежда част 1а и 1б”, одобрен с решение №408 по Протокол 43 от 18.07.2013г. на СОС и Решение №673 по Протокол №52 от 21.11.2013г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-8493/1/06.12.2017г., относно одобряване на ПУП-ПР на УПИ V-394, 2143 „за жилищно строителство”, кв.118, м.”Надежда 1б”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.”Надежда част 1а и 1б”, одобрен с решение №408 по Протокол 43 от 18.07.2013г. на СОС и Решение №673 по Протокол №52 от 21.11.2013г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-8493/2/06.12.2017г., относно одобряване на проект за ПУП-ПР на УПИ VІІ-2293,2294”за търговия и услуги”, кв.130а, м.”Надежда 1б”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.”Надежда част 1а и 1б”, одобрен с Решение №408 по Протокол 43 от 18.07.2013г. на СОС и Решение №673 по Протокол №52 от 21.11.2013г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-8493/3/06.12.2017г., относно одобряване на ПУП-ПР на УПИ Х-105,106”за жилищно строителство”, кв.246, м.”Надежда 1б” ”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.”Надежда част 1а и 1б”, одобрен с Решение №408 по Протокол 43 от 18.07.2013г. на СОС и Решение №673 по Протокол №52 от 21.11.2013г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА16-ВК66-2762/2016г.(св. №СО-9401-401/2015г.), относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за промяна на ПУП и образуване на УПИ І-54,648,662,735,736,1011,1079,1178,1179,1229,1230,1231-за жилищно строителство(нов), кв.4, по плана на гр.София, м.”Беловодски път”, кв.Бояна, район „Витоша”

Т.Петков-кмет на район „Витоша”

 1.  

Информация вх.№СОА17-ТД26-13250/1/29.11.2017г., относно мотивирано предложение за изграждането на временен пазар-„Пазар на цветята” в ПИ41, УПИ І, кв.165Б, ЦГЧ, Зона Б-18, пазар „Димитър Петков”, гр.София

Д.Барбалов-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА17-ВК66-7314/1/08.12.2017г., относно протокол от Комисия назначена със Заповед №СОА17-ЗД91-411/16.11.2017г-, във връзка с инвентаризация на „Княз Борисова градина”

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ВК08-2114/1/28.11.2017г., относно премахване на дървесни видове в двора на 196 ДГ „Шарл Перо”, район „Красна поляна”, във връзка с извършването на строително-монтажни работи в детската градина

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ВК08-2827/2/28.11.2017г., относно искане от район „Оборище”, генерал-майор Груди Ангелов, началник на Военна академия „Г.С.Раковски” и областния управител на област София, за издаване на разрешително за премахване на дървесна растителност, намираща се в двора на Военна академия, район „Оборище”

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ВК66-152/1/10.11.2017г., относно ИПРЗ и РУП в УПИ І-57,58,59 и 60общ., кв.7е, м.”Красно село-Стрелбище”, урб. бл.32, район „Триадица”

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ТД26-1399/2/30.11.2017г., относно ПУП-ИПРЗ да УПИ І-Техноекспорт строй, кв.23, м.”Изток-Юг”, район „Изгрев”

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 

 1.  

Заявление вх.№СОА17-ВК08-992/9/26.10.2017г., относно премахване на растителност в УПИ ІХ-393, кв.22, м.”в.з. „Килиите”, район „Витоша”, във връзка с образувана преписка по искане на становище от кмета на район „Витоша” с вх.№СОА17-ВК08-992/24.01.2017г.

 

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ТД26-1583/1/19.10.2017г., допълнена с писма от инвеститора с вх.№СЕК17-ТД26-1583/2/08.11.2017г. и №СЕК17-ТД26-1583/4/29.11.2017г., относно обект:”ИПРЗ за кв.312ж, УПИ І-146-„за общ. обслужване, магазини, жил.строителство, ПГ и трафопост”, УПИ VІІІ-„за озеленяване в режим на ТГО”, м.”Красно село-Плавателен канал-север”, район „Красно село”

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ТД26-1769/1/17.11.2017г., относно ПУП-ИПРЗ за УПИ ХХХІV-422, кв.116, м.”кв. Горна Баня”, район „Овча купел”

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ТД26-1792/1/28.11.2017г., относно обект: „Изместване на съществуващ водопровод от УПИ І-1350 по ул. от о.т.272-о.т.280-о.т.279-о.т.278, кв.27, м.”ж.к. Връбница-2”, район „Връбница”, гр.София

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ВК08-2986/1/30.11.2017г., относно обект:”Реконструкция на ул.”Монтевидео”

Д.Данчев-директор на „Зелена система”

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ТД26-13299/17.11.2017г., относно даване съгласие „Софийски имоти”ЕАД да осъществи дейности по реализация на Парк”Възраждане” в УПИ І-„за парк”, кв.1, м.”Зона Б-5-4”, район „Възраждане”, гр.София

Д.Шивачев-изп.директор на „Софийски имоти”ЕАД

 1.  

Информация от г-н Л.Тошков с вх.№СОА17-ГР94-3908/15/01.11.2017г. във връзка с образуване преписка по негова жалба вх.№СОА17-ГР94-3908/16.06.2017г.

 

 1.  

Молба от И.Зайков-управител на фирма „Шортман”ООД с вх.№СОА17-ТД26-12824/08.11.2017г., относно предприемане на действия за разрешаване на финансовите и правните взаимоотношения между фирма „Шортман”ООД и Столична община във връзка със складирани бали с твърди битови отпадъци на терен-собственост на „Шортман”ООД в ЗСК Кремиковци

 

 1.  

Разни