Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: 

Председател:

 • Лорита Радева

Зам.-председатели: 

 • Анна Стойкова
 • Альоша Даков

Членове:

 • Ивайло Петков
 • Николай Стойнев
 • Радослав Абрашев
 • Симеон Колев
 • Иво Божков
 • Марта Георгиева
 • Иван Виделов
 • Иван Таков
 • Карлос Контрера
 • Румен Русев

Външни експерти:

 • Зоя Консулова
 • Станислав Христов
 • Любка Костова
 • Ивайло Попов
 • Людмила Кенова

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС за мандат 2019 -2023 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД НА ПК  по опазване на околната среда, земеделие  и гори 

на 20.09.2022 г. /вторник/, 11.00 часа, зала 1, ет. 2, ул. "Московска" 33, 

като ще се излъчва на живо и във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.blagova@sofia.bg

№ ред

 

Наименование:

Вносители:

 

 

 
 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-10268/08.09.2022 г . относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „в.з. Банкя”, кв. 70, УПИ I-со, УПИ XLV-1771, УПИ XLVI-1771, УПИ XLVII-1771 и УПИ XLIX-со и отпадане на задънена улица от о.т. 27а - о.т. 27б до о.т. 27в, с цел създаване на нов УПИ LII-3163 „за ЖС“ по имотни граници на ПИ с идентификатор 02659.2194.3163 по кадастрална карта, свързаното с това изменение на общите регулационни граници със съседни УПИ XLIII-1753, УПИ XLVIII-893,893а от кв. 70, задънена улица в участъка при о.т. 56в и УПИ XIII-„за озеленяване” от кв. 72.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-10275/08.09.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 32216.2327.26 по КККР на с. Иваняне, за създаване на нов УПИ III-26 „за смесено предназначение”, кв. 49, м. кв. "Изгрев" - гр. Банкя, и ИПУР между о.т. 455 и о.т. 457, район „Банкя”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-10278/08.09.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XVI-„за парк” за образуване на нов УПИ XIV-1237 „за ЖС“ за частта на ПИ с идентификатор 02659.2190.1237 по КККР на гр. Банкя, попадаща в устройствена „Жм2“, и план за застрояване (ПЗ) на нов УПИ XIV-1237 „за ЖС“, кв. 21а, м. „кв. Градоман“, район „Банкя“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-10279/08.09.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация и застрояване на м. „Факултета“, район „Красна поляна“- СО в частта му относно УПИ І-191,249, „за чисто производство, офиси и складове“, кв. 130.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА18-ВК08-551/7/13.07.2022 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.1982.951 по КККР, местност „Породин“, в.з. „Симеоново-Драгалевци – 2 част“, район „Витоша“, с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

Становище на Д. Билева – зам.-кмет на СО

Теодор Петков – кмет на район „Витоша“

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-13073/2021 г. относно Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.705.466, чрез изкупуване от Столична община частта на съсобственика.

 

Актуализиран експертна оценка с вх. № СОА18-ГР94-4460/13/01.06.2022 г.

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“

 1.  

Информация № СОА22-ВК66-8727/02.08.2022 г. относно ПУП – ИПРЗ за УПИ IX-39 и УПИ XIII-38, образуване на нов УПИ IX-38, 39  „за ЖС, детска ясла и ПГ“, кв. 3, м. „Гео Милев- Подуяне-Редута“, район „Слатина“.

Ланд. Арх. Елица Мирчева – Началник отдел „Благоустройствени дейности“

 1.  

Информация № СОА22-ВК66-8730/02.08.2022 г. относно мотивирано предложение за виза за проектиране на обект: „жилищна сграда с  магазини, офиси и трафопост“ в УПИ VII-1441, 1442 общ. (ПИ с идентификатор по КККР № 68134.206.82), кв. 288В, м. ж.к. „Борово“, район „Красно село“, СО.

Ланд. Арх. Елица Мирчева – Началник отдел „Благоустройствени дейности“

 1.  

Информация № СОА22-ВК66-9910/30.08.2022 г. относно проект ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VI-3439, 3494, 3495, 3496 „за КОО“ по отношение на ПИ 68134.1601.4030 и 68134.1601.6100 по ККР и свързано с това ИПР на контактни УПИ VII – „за ВУЗ-ЛТУ-ЖС“ и УПИ II- за Ботаническа градина“, кв. 234, м. „Студентски град“, район „Студентски“ и план схеми по част ВИК.

 

Доп. Информация № СОА22-ВК66-9910/1/12.09.2022 г. от Международно Висше Бизнес Училище.

Ланд. Арх. Елица Мирчева – Началник отдел „Благоустройствени дейности“

 1.  

Информация № СОА22-ВК66-10052/02.09.2022 г. относно изграждане на канализационна мрежа за кв. „Кръстова вада- изток“, район „Лозенец“, СО.

Ланд. Арх. Елица Мирчева – Началник отдел „Благоустройствени дейности“

 1.  

Информация № СОА22-ВК66-6858/2/02.09.2022 г. относно ПУП-ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за м. „Дружба 2“, кв. 9-част“, район „Искър“.

Ланд. Арх. Елица Мирчева – Началник отдел „Благоустройствени дейности“

 1.  

Информация № СОА18-ВК66-7650/2/02.09.2022 г. относно ПУП-ПРЗ за допълнения обхват на проект за преструктуриране на жилищен комплекс „Овча купел 1“ – 4ти, 5 ти и 6 ти м.р.“, район „Овча купел“.

Ланд. Арх. Елица Мирчева – Началник отдел „Благоустройствени дейности“

 1.  

Информация № СОА22-ВК66-10048/02.09.2022 г. относно ПУП-ИПРЗ на УПИ VI- „за училище“, в кв. 14 и УПИ I- „за жилищно строителство, гараж, КОО и ТП“, кв. 11, м. „Левски-зона В“, район „Подуяне“.

Ланд. Арх. Елица Мирчева – Началник отдел „Благоустройствени дейности“

 1.  

Информация № СОА22-ВК66-10454/14.09.2022 г. относно експертна оценка и геодезическо заснемане на съществуваща растителност в обхвата на УПИ XVII-1190, кв. 8, м. „Свобода“, район „Надежда“.

Ланд. Арх. Елица Мирчева – Началник отдел „Благоустройствени дейности“

 1.  

Разни.