Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:

Външни експерти:

  • Зоя Лазарова Консулова
  • Станислав Емилов Христов
  • Галя Димитрова Митрова
  • Йордан Господинов
  • Любка Костова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

на комисията за 16.09.2019г. от 15,00 часа в зала №3, ет.1

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-6865/23.08.2019г., относно подписване на Договор за организиране на дейностите по събиране и транспортиране, временно съхраняване, разкомплектоване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) между Столична община и „Българска рециклираща компания“АД-водеща комисия-второ четене

Й.Христова-зам.-кмет на СО

  1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-6200/29.07.2019г., относно изпълнение на Решение №252 от 18.05.2017г. на СОС-изпълнение на заложените в „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на СО за периода 2015-2020г.“ мерки, за периода от 01.04.2019г.до 30.06.2019г.-отложена точка от предишното заседание на комисията

Й.Христова-зам.-кмет на СО

  1.  

Разни