Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

за 24.07.2018г. от 11,00 часа в зала №1

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2437/4/16.07.2018г., относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за УПИ VIII-815, 816, 817, 818-"за ЖС" от кв. 28, попадащ в обхвата на т. 4 от решение № 166 по протокол № 79/26.03.2015 г. на сос, с което е одобрен ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. "Връбница-2", който имот с тази точка "се изключва"

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4123/5/19.07.2018г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение (сондаж № с-6хг) към находище на минерална вода „София - Баталова воденица” - изключителна държавна собственост - № 74 от приложение № 2 на Закона за водите, предоставено с Решение № 35/04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване на община столична

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4774/03.07.2018г., относно проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за улична регулация-откриване на локално платно от о.т.1 - о.т.3 - о.т.5 до о.т.42т; план-схема за вертикално планиране на новопроектирания локал и план за регулация и застрояване на нов УПИ VІІІ-108 ,,за автомивка, ПГТП, автосервиз, тир паркинг и заведение за обществено хранене”, кв. 42, м. ,,Голямата локва-Търговски парк 2”, район ,,Панчарево”.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4824/04.07.2018г., относно проект за подробен устройствен план - план за регулация на улица от о.т-104а-о.т.104г до о.т.104ж; план-схема за вертикална планировка с надлъж-ни профили, план-схема по част „ВиК” и план за регулация и застрояване за нов УПИ Х-545 ,,за ЖС”, кв. 151а, м. "с. Лозен”, район "Панчарево”.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4826/04.07.2018г., относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация – създаване на задънена улица от о.т. 316а (нова) до о.т. 316б (нова) и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I-50021 с цел разделянето му на нови УПИ I-21 “за ЖС”, УПИ VII-21 “за ЖС” и УПИ VIII-21 “за ЖС” от кв. 30, м. “с. Иваняне”, район „Банкя”.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4852/04.07.2018г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ ХVI-601 (ПИ с идентификатори 49206.2633.9116, 49206.2633.9115 и 49206.2633.9114 по КККР), кв. 36, м. „с. Мрамор“, район „Връбница“, за създаване на нови УПИ ХХIII-9114-„за ЖС“, УПИ ХVI-9116-„за ЖС“, изменение на плана за регулация на контактни УПИ ХVII-166 и УПИ ХV-170, и задънена улица по о.т.136а-о.т.136б-о.т.136в.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5098/12.07.2018г., относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс“ и от съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс“ до х. „Трендафила“, включващо водопроводи до х. „Филхармония“ и „Почивен дом на адвокатите", с отклонение – х. „Рудничар“ в Природен парк „Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. „Бояна“, район „Витоша“, в обхвата на мотивираното предложение с одобряване на задание

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5111/12.07.2018г., относно план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48393.4997.994, 48393.4997.995, 48393.4997.996 и 48393.4997.997 от КККР на с. Мировяне, район „Нови Искър” за създаване на нови УПИ ІV-995-„за жилищно строителство”, УПИ V-997-„за жилищно строителство” и УПИ VІ-994-„за жилищно строителство”; нова задънена улица по о.т.199в – о.т.199г; изменение на плана за улична регулация по о.т.199а – о.т.199б, кв.55 м. „с. Мировяне”, район „Нови Искър.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5112/12.07.2018г., относно одобряване проект за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „в.з. Братковица”, землище с. Кътина , район „Нови Искър”, кв. 4 (нов), УПИ І-4475.2 -„за ЖС”, изменение на план за регулация на улица от о.т. 4а до о.т. 4в и нова задънена улица по о.т. 4в - о.т. 4г - о.т. 4д - о.т. 4е - о.т. 4ж - о.т. 4з.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5119/12.07.2018г., относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация за откриване на нова улица от съществуваща о.т. 361д, нови о.т. 364е, о.т. 364д, о.т. 364г, о.т. 364в, о.т. 364б до съществуваща о.т. 364а, създаване на нов УПИ ХIII-2530 „за жилищно строителство”, кв. 141, м. „с. Лозен”, район „Панчарево” и ПУП - ПЗ за нов УПИ ХIII-2530 „за жилищно строителство”, кв. 141, м. „с. Лозен”, район „Панчарево”.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5179/16.07.2018г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) ЗА УПИ VІІI-2129,2130„за Ж.С.”, кв.46, м. „Надежда 4”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 4”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5180/16.07.2018г., относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 2“, в частта му относно УПИ Х-97 (ПИ с идентификатор 68134.4091.97) от кв. 8, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 549 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5183/16.07.2018г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за новосъздадени УПИ ІІІ-1828 „за ЖС“ от кв.14б (нов) и УПИ ІІ-2777 „за ЖС“ и УПИ ІІІ-835 „за ЖС“ от кв.14а, свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ Хvі-1004 от кв.14а и УПИ ХІV-447 от кв.14б (нов), план за улична регулация (ПУР) за новосъздадена улица от о.т. 95а (нова) до о.т.111а (нова) и от о.т. 111а (нова) до о.т. 111, между квартали 14а и 14б (нов), м. „в.з. Малинова долина - 2а част“, район „Витоша“, Столична община.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5190/16.07.2018г., относно одобряване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57011.5522.35 от КККР на с. Подгумер, район "Нови Искър" за създаване на нов УПИ II-35-"за жилищно строителство" от кв. 2а; изменение на плана за улична регулация между о.т. 8а - о.т. 8б по плана на с. Подгумер, район "Нови Искър", Столична община

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5232/17.07.2018г., относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в землищата на кв. „Ботунец“ и кв. „Сеславци“ и изменение на план за улична регулация /ИПУР/ с одобряване на план – схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „газоснабдяване“ в урбанизирана територия с действаща улична регулация за трасета на разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци” до консуматори на територията на СО в кв. „Долни Богров“, кв. „Горни Богров“, кв. „Ботунец“, кв. „Челопечене“ и м. „ЗСК Кремиковци”, район „Кремиковци” – Столична община.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5251/17.07.2018г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II-„за администрация, складове, гаражи и обсл. дейности“, УПИ XIV-„за ОЖС“, УПИ XV-„за офиси, складове, гаражи, УПИ XXVI-„за администр. обсл. дейност, складове, гаражи”, УПИ XXVІІІ-„за паркинг”, УПИ XXIХ-„за администр. и офиси”, УПИ-XXX „за администр. и офиси”, кв.1 и прилежащите улици, м. „Дианабад - Изток“, (м. ,,Дианабад”), район „Изгрев“.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5252/17.07.2018г., относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „водоснабдяване на с. Владая - ПС „Владая”, тласкател ф200 ПЕВП от ПС „Владая” до резервоар „Владая”, главен клон І в участъка от резервоар „Владая” до кръстовището на ул. „Витошки гранит” и ул. „Жълтата вода”- ф250 ПЕВП, с. Владая, район „Витоша“, в обхвата на мотивираното предложение с одобряване на задание.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5299/18.07.2018г., относно подробен устройствен план – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Дружба 2 – ІІ част”, район ,,Искър” в граници: бул. ,,Копенхаген”, ул. ,,Обиколна”, бул. ,,Крайречен”, бул. ,,проф. Цветан Лазаров”.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5253/17.07.2018г., относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и план-схеми-част електроснабдяване в обхват: от о.т.489б, кв. 165, м. ,,с. Лозен” през имот с идентификатор 44063.6216.471 до имот с идентификатор 44063.6216.3565; парцеларен план за осигуряване трасе на електропровод 20 KV в обхват: от имот с идентификатор 44063.6216.3565 през имот с идентификатор 44063.6216.3564, през имот с идентификатор 44063.6215.701, през имот с идентификатор 44063.6215.696, през имот с идентификатор 44063.6208.458, през имот с идентификатор 44063.6207.1067 до улица между о.т.221а /кв. 34, кв. 32а, м. ,,Врана-Лозен-Триъгълника”/ и о.т.1 /м. ,,Орлова круша”/; план-схема-част електроснабдяване в обхват: по улица с о.т.1 до о.т.74 /прилежаща на квартали 1, 10 и 9 м. ,,Орлова круша”/; парцеларен план за осигуряване трасе на електропровод 20 KV в обхват: през имот с идентификатор 44063.6213.240, през имот с идентификатор 44063.6207.1047, през имот с идентификатор 44063.6213.258, през имот с идентификатор 44063.6213.239, през имот с идентификатор 14831.6533.456 до улица между о.т.204 и о.т.205, прилежаща на кв. 59, м. ,,Орлова круша”; план-схема-част електроснабдяване в обхват: по улица с о.т.205-о.т. 203-о.т.165р до о.т.165о, прилежаща на кв. 49б, м. ,,с. Герман”, район ,,Панчарево”.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5263/18.07.2018г., относно одобряване на ПУП-изменение на план за улична регулация между о.т.162 и о.т.182, прилежаща на квартали 46 и 46а; план за регулация и застрояване за УПИ ХХ-„за гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти и урнови стени“, кв.46а, м.“с.Герман“; план-схема за вертикално планиране и план-схеми на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, район „Панчарево“

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА16-ВК66-8609/8/17.07.2018г., относно приемане на обемно-устройствено проучване и одобряване на специфични правила и нормативи към подробните устройствени планове в обхвата на урегулираните поземлени имоти в квартали, оформящи рамката на бул. „Тодор Александров”, от ул. „Опълченска” до бул. „Христо Ботев”, м. „Центъра – Западно направление” – част, район „Възраждане”.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Преработени схеми за разполагане на преместваеми обекти на територията на СО-район „Надежда“ с вх.№СОА18-ВК08-8937/16.07.2018г., във връзка с доклади от главния архитект на СО с вх.№СОА17-ВК66-142/4/05.06.2018г., относно одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в УПИ I-"за парк", кв. 861, м. "Триъгълника", район "Надежда", по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и доклад вх.№СОА17-ВК66-142/6/05.06.2018г., относно одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в УПИ II-"за озеленяване с режим ТГО и ТП", кв. 86, м. "Надежда част 2а и 2б", район "Надежда" по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ

Д.Димов-кмет на район „Надежда“

 

 

 

 

 

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2277/28.03.2018г., одобряване на подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. „Младост 3”, район „Младост”-СО, квартал 23, нов УПИ I-6206 „за жилища, магазини, офиси, КОО, ПГ и трафопостове“; нов УПИ II „за озеленяване“; промяна в бордюрните линии на улица между о.т.38 - о.т.42, промяна в бордюрните линии на улица между о.т.41 - о.т.40 и промяна в северните бордюрни линии на бул. „Андрей Ляпчев” между о.т.40 - о.т.503а-отложен за представяне на транспортно-комуникационна схема

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ТД26-9113/4/19.07.2018г., относно даване съгласие „Софийски имоти “ЕАД да разходват собствени средства за осъществяване на СМР дейности във връзка с реализиране на Парк“Възраждане“

Н.Стойнев, Л.Радева-общински съветници

Д.Барбалов-зам.-кмет на СО

 1.  

Справка за постъпили предложения по чл.26, ал.5 от ЗНА към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО с вх.№СОА18-ВК66-2580/4/13.07.2018г.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Заявление вх.№СОА18-ТД26-7951/15.06.2018г. във връзка със строителство на Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ ХІІІ-20, кв.21, район „Сердика“, м.“ГГЦ Зона В-17“(отложена точка от предишно заседание на комисията)

 

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-5178/16.07.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност за УПИ ІV-171, кв.535, м.“Център-Зона А-север“, район „Оборище“

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-5319/19.07.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност в УПИ І-336, кв.468, м.“Център-Зона А-Юг“, район Средец“

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СЕК18-ТД26-504/1/12.07.2018г. относно необходимостта от премахване на растителност във връзка с корекция на р.Владайска в участъка от км 0+349 до км 0+730, район „Овча купел“-СО

Д.Данчев-директор на дирекция „Зелена система“

 1.  

Информация вх.№СЕК18-ВК08-1429/1/09.07.2018г., относно премахване на опасна растителност на територията на лесопарк „Кошарите“

Д.Данчев-директор на дирекция „Зелена система“

 1.  

Мотивирано предложение за издаване на виза вх.№СЕК16-ТД26-2018/1/06.02.2016г.-отложено от предишно заседание за правно становище

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Искане за становище вх.№СОА17-ВК08-992/24.01.2017г. относно издаване на разрешение за премахване на дървесна растителност в УПИ ІХ-393, кв.22, м.“в.з.“Килиите“, район „Витоша“-отложено от предишно заседание на комисията

Т.Петков-кмет на район „Витоша“

 1.  

Становище вх.№СОА17-ТД26-12804/3/12.07.2018г. във връзка с молба от управителя на фирма „Шортман“ООД, относно предприемане на действия за решаване на финансовите и правни отношения между СО и фирма „Шортман“ООД

 

 1.  

Протокол вх.№СОА18-КИ18-251/1/13.07.2018г. от публична дискусия за Проект за разширяване на културно пространство „Пристройката“/29-06.2018г. и текст на „Технически проект – преустройство и реконструкция на театър „Сфумато“

М.Младенова-директор на ТР „Сфумато“

 1.  

Разни

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА18-НЦ62-615/6/19.07.2018г., относно поставяне на паметник на Махатма Ганди в София

М.Георгиева и И.Петрова-общински съветници

2.

Доклад вх.№СОА16-ПП00-60/11/20.07.2018г., относно участие на СО в проект URBiNAT – „Прилагане на иновативни природосъобразни решения в градовете“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз“

И.Савина-зам.-кмет на СО

З.Здравков-гл.архитект на СО

3.

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5320/19.07.2018г., относно одобряване на подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване на м. „Горубляне”, район „Младост”-СО, съгласно посочения обхват: през улица с о.т.20 - о.т.24г, задънена улица от о.т.24г до о.т.24д, северна граница на УПИ I-1891 „за ЖС“ и УПИ XIX-253 „за ЖС“ от кв. 95; през улица с о.т.52 - о.т.52а; северна граница на УПИ XIV-258 „за ЖС“ и западна и северна граница на УПИ XI-264 „за ЖС“ от кв. 96; източна граница на УПИ X-263, IX-262, VIII-164, VII-161 и VI-160 от кв. 96; през улица с о.т.43 (ул. „Павел Красов“); западна граница на УПИ II-73, западна и югоизточна граница на УПИ I-266; югоизточна граница на УПИ XVIII-72 и УПИ XVII-71 от кв. 86; задънена улица при о.т.33, югоизточна и западната граница на УПИ XV-69 „за ЖС“ от кв. 86; през улица с о.т.34а (нова) - о.т.37; южна граница на кв. 87; през улица с о.т.34д (нова) - о.т.38а (улица „Камчия“); западна и южна граница на УПИ II-„за бизнес център и хотелска част“ от кв. 88; западната, северна и източна част на УПИ V-„за озеленяване“ от кв. 88; южна граница на УПИ VI-1719 „за търговски обект, офиси, автосервиз и ТП“ от кв. 88; източна граница на УПИ IV-„за КОО и ТП“; източна и южна граница на УПИ VII-1283 „за КОО“ от кв. 88а (нов); през улица о.т.36 - о.т.35г; източна и южна граница на УПИ IV-„за озеленяване“ и южна граница на УПИ V „за техн. инфраструктура“ от кв. 52; през улица с о.т.63а - о.т.65, северозападна граница на УПИ II-1192 “за ЖС“ и УПИ III-1266 “за ЖС“; северозападна и южна граница на УПИ I-1136 “за ЖС“, кв. 82; през улица с о.т.57а - о.т.58; северната и западна граница на кв. 44; южна граница на УПИ I-1946 от кв. 44; през улица с о.т.24 - о.т.59; северна граница на УПИ I-289 от кв. 42; западна граница на кв. 42; през улица с о.т.211 - о.т.83; западна граница на УПИ I-313 и УПИ XV-314 от кв. 45; през улица с о.т.211 - о.т.210; източна граница на кв. 41; през улица с о.т.226 - о.т.211; източна граница на кв. 20; северна граница на УПИ XVIII-1195 от кв. 20; през улица с о.т.213 - о.т.22; източна граница на УПИ I-190,1114,1079,1115,1168,1102,1167,1090 и УПИ XV-1116 от кв. 39; през улица с о.т.20 - о.т.24г.

 

З.Здравков-гл.архитект на СО

4.

Информация вх.№СОА18-ВК66-5391/20.07.2018г., относно изпълнение на заложените в Програма за управление качеството на атмосферния въздух на СО за периода 2015-2020г. мерки, за периода към 30.06.2018г.

Й.Христова-зам.-кмет на СО

5.

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5430/23.07.2018г., относно даване съгласие „Спортна София 2000“ЕАД да предостави за отглеждане на 4 броя коне на Фондация „АР София“

Л.Радева-общински съветник