Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: 

Председател:

 • Лорита Радева

Зам.-председатели: 

 • Анна Стойкова
 • Альоша Даков

Членове:

 • Симеон Колев
 • Радослав Абрашев
 • Ивайло Петков
 • Николай Стойнев
 • Волен Сидеров
 • Марта Георгиева
 • Тома Белев
 • Иван Виделов
 • Иван Таков
 • Карлос Контрера

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС за мандат 2019 -2023 г.

ДНЕВЕН РЕД НА 

 ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

за 20.04.2021 г. /вторник/ от 11.00 часа, което ще се проведе

"чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва на живо във Facebook на СОС

Съгласно чл. 56 а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес- i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-2694/5/31.03.2021 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г.- намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10“  и „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на СО 2015-2020 г.-намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели ФПЧ 2,5 и ПАВ“.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ДИ05-324/16.04.2021 г. относно приемане на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3553/13.04.2021 г. относно участие на Столична община като партньор в проект ХАРМОНИЯ: „Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението на климата и екстремни събития въз основа на Глобалната система за наблюдение на Земята (ГСНЗ) и модерни инструменти за моделиране“ (HARMONIA: Development of a Support System for Improved Resilience and Sustainable Urban areas to cope with Climate Change and Extreme Events based on GEOSS and Advanced Modelling Tools), финансиран от Програма „ХОРИЗОНТ 2020” на Европейския съюз.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3550/13.04.2021 г. относно сключване на споразумение между Столична община и Сдружение „Овидерфарм“ за осиновяване на безстопанствени кучета в Кралство Нидерландия.

Десислава Билева – зам.-кмета на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-2837/23.03.2021 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-3124,3219-„за ЖС и магазини“ и УПИ IX-3128,3158,2862-„за ЖС и магазини“, кв. 27, м. „ж.к. Връбница-2”, район „Връбница”, ПИ с идентификатори 68134.2815.3128, 68134.2815.3158, 68134.2815.2862, 68134.2815.3124 и 68134.2815.3219 по КККР, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Връбница-2”, одобрен с Решение № 166 по протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3190/01.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на планa за регулация на УПИ VIII-82 и УПИ ІХ-82 в кв. 29, кв. Требич, район „Надежда“ и контактен УПИ ХХ-81 в кв. 29 за създаване на четири нови УПИ VIII-82 „за ЖС“, УПИ IХ-82 „за ЖС“, УПИ ХХIII-82 „за ЖС“ и УПИ ХХIV-82 „за ЖС“ по имотната граница на ПИ 68134.1331.82 по КККР; изменение на плана за улична регулация от о.т.4 до о.т.22 за създаване на нова задънена улица от о.т.22а нова до о.т.22г нова; изменение на плана за застрояване за нови УПИ VIII-82 „за ЖС“, УПИ IХ-82 „за ЖС“, УПИ ХХIII-82 „за ЖС“ и УПИ ХХIV-82 „за ЖС“ в кв. 29, кв. Требич, район „Надежда“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3207/01.04.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация на УПИ V-2214,2215, кв. 10а, м. „Хаджи Димитър - част”, район „Подуяне”

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3211/01.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - План-извадка – изменение на плана за регулация на кв. 82б, УПИ IV-1598 и създаване на нов УПИ IV-623 „за ЖС“, поземлен имот (ПИ) 68134.4356.623 по КККР, изменение на общите регулационни граници с контактен УПИ V-900 и отреждането му в УПИ V-155; Проект за изменение на плана за застрояване на нов УПИ IV-623 „за ЖС“, кв. 82б и изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 101 до о.т. 102а и от о.т.102а до о.т. 102б, м. „Бул. Сливница” (Бул. „Баба Парашкева”), район „Люлин“

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3221/01.04.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 14831.6529.17 и 14831.6529.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Герман за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-17,18 „за обществено обслужване и жилища“, кв. 49а, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица между о.т. 164г до о.т. 164д за създаване на нова задънена улица от о.т. 1164 (нова) до о.т. 1164а (нова) и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI-822 „за склад, офис и сервиз“, м. „с. Герман“, район “Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА17-ГР94-3737/36/02.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на план за улична регулация (ИПУР) на от о.т. 172 до о.т. 173 за създаване на нова задънена улица от о.т. 172а (нова) до о.т. 172б (нова), изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XXXIII „за КОО и ТП“, кв. 27 и създаване на нови УПИ XXXIII-1511 „за КОО и ТП“ и УПИ XXXIV „за озел.“, м. „с. Железница“, район „Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3268/02.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.905.626 по КККР, за създаване на нов УПИ V-626-„за ЖС“ в кв. 46, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“ и свързаното с това изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 40 и о.т. 41 за създаване на нова задънена улица по о.т. 40а(нова) - о.т. 40б(нова) до о.т. 40в(нова), район „Лозенец“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3269/02.04.2021 г. относно одобряване на проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ X „за специални нужди“ от кв. 2Б за създаване на нова алея, делител на нови квартали 2Б и 2Д; създаване на нови УПИ XIII „за парк, спорт и пг“, УПИ X „за специални нужди“ и УПИ XI-738 в нов квартал 2Б и промяна на действащата улична регулация между о.т.95 – о.т.96 - о.т.44 с цел създаване на уличен паркинг, между о.т.97 до о.т.98 и между о.т.237 и о.т.238, м. „Младост 3“, район „Младост“ СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3272/02.04.2021 г. относно одобряване на проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхвата на УПИ ІІІ-2-„за ресторант”, кв. 9, м. „ГГЦ Зона В-17”, район „Сердика“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА16-ГР94-6684/12/15.04.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на част от м. „ПЗ Илиянци-изток“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, ИПУР и ИПР на кв. 3 в нов кв. 28 и нов кв. 27; на кв. 2, в нови кв. 32, кв. 34, кв. 35 и кв. 40, район „Сердика“ – СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3662/15.04.2021 г. относно приемане на План за обновяване на Централната минерална баня в София.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО и Малина Едрева – общински съветник

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-10481/07.12.2020 г. относно проект на Тарифа за изменение на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок то 25 години, приета с Решение № 714 от 24.11.2016 г. на СОС.

Становище № СОА20-ВК66-10481/2/02.04.2021 г. от Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО.

Тома Белев- общински съветник

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-3251/05.03.2021 г. относно предложение за приемане на дарение под формата на труд, материали и услуга за текущ ремонт по обновяване на пространството около църква „Св. Вмчк. Георги Победоносец“, район „Триадица“.

Становище № СОА21-ВК08-3251/12/12.04.2021 г. от Ралица Стоянова – зам.кмет на СО.

Димитър Божилов – кмет на район „Триадица“

 1.  

Информация № СОА20-ВК66-9174/2/10.02.2021 г. относно изпълнение на Решение №252/18.05.2017г. и Решение №523/25.07.2019г. на СОС.

Десислава Билева – зам.-кмет на СО

 1.  

Информация № СОА17-ВК08-12030/1/26.03.2021 г. относно становище по проект част „Паркоустройство“ за „Изграждане на детско заведение в УПИ II- „за обединено детско заведение“, кв. 109 в ж.к. „Овча купел“.

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Писмо № СОА20-ВК66-10478/07.12.2020 г. относно предложение за допълнение на вътрешните правила за дейността на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори.

 

 

Тома Белев- общински съветник

 1.  

Разни.

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА 

 ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

за 20.04.2021 г. /вторник/ от 11.00 часа, което ще се проведе

"чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва на живо във Facebook на СОС

Съгласно чл. 56 а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес- i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-2694/5/31.03.2021 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г.- намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10“  и „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на СО 2015-2020 г.-намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели ФПЧ 2,5 и ПАВ“.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ДИ05-324/16.04.2021 г. относно приемане на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3553/13.04.2021 г. относно участие на Столична община като партньор в проект ХАРМОНИЯ: „Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението на климата и екстремни събития въз основа на Глобалната система за наблюдение на Земята (ГСНЗ) и модерни инструменти за моделиране“ (HARMONIA: Development of a Support System for Improved Resilience and Sustainable Urban areas to cope with Climate Change and Extreme Events based on GEOSS and Advanced Modelling Tools), финансиран от Програма „ХОРИЗОНТ 2020” на Европейския съюз.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3550/13.04.2021 г. относно сключване на споразумение между Столична община и Сдружение „Овидерфарм“ за осиновяване на безстопанствени кучета в Кралство Нидерландия.

Десислава Билева – зам.-кмета на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-2837/23.03.2021 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-3124,3219-„за ЖС и магазини“ и УПИ IX-3128,3158,2862-„за ЖС и магазини“, кв. 27, м. „ж.к. Връбница-2”, район „Връбница”, ПИ с идентификатори 68134.2815.3128, 68134.2815.3158, 68134.2815.2862, 68134.2815.3124 и 68134.2815.3219 по КККР, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Връбница-2”, одобрен с Решение № 166 по протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3190/01.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на планa за регулация на УПИ VIII-82 и УПИ ІХ-82 в кв. 29, кв. Требич, район „Надежда“ и контактен УПИ ХХ-81 в кв. 29 за създаване на четири нови УПИ VIII-82 „за ЖС“, УПИ IХ-82 „за ЖС“, УПИ ХХIII-82 „за ЖС“ и УПИ ХХIV-82 „за ЖС“ по имотната граница на ПИ 68134.1331.82 по КККР; изменение на плана за улична регулация от о.т.4 до о.т.22 за създаване на нова задънена улица от о.т.22а нова до о.т.22г нова; изменение на плана за застрояване за нови УПИ VIII-82 „за ЖС“, УПИ IХ-82 „за ЖС“, УПИ ХХIII-82 „за ЖС“ и УПИ ХХIV-82 „за ЖС“ в кв. 29, кв. Требич, район „Надежда“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3207/01.04.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация на УПИ V-2214,2215, кв. 10а, м. „Хаджи Димитър - част”, район „Подуяне”

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3211/01.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - План-извадка – изменение на плана за регулация на кв. 82б, УПИ IV-1598 и създаване на нов УПИ IV-623 „за ЖС“, поземлен имот (ПИ) 68134.4356.623 по КККР, изменение на общите регулационни граници с контактен УПИ V-900 и отреждането му в УПИ V-155; Проект за изменение на плана за застрояване на нов УПИ IV-623 „за ЖС“, кв. 82б и изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 101 до о.т. 102а и от о.т.102а до о.т. 102б, м. „Бул. Сливница” (Бул. „Баба Парашкева”), район „Люлин“

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3221/01.04.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 14831.6529.17 и 14831.6529.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Герман за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-17,18 „за обществено обслужване и жилища“, кв. 49а, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица между о.т. 164г до о.т. 164д за създаване на нова задънена улица от о.т. 1164 (нова) до о.т. 1164а (нова) и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI-822 „за склад, офис и сервиз“, м. „с. Герман“, район “Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА17-ГР94-3737/36/02.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на план за улична регулация (ИПУР) на от о.т. 172 до о.т. 173 за създаване на нова задънена улица от о.т. 172а (нова) до о.т. 172б (нова), изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XXXIII „за КОО и ТП“, кв. 27 и създаване на нови УПИ XXXIII-1511 „за КОО и ТП“ и УПИ XXXIV „за озел.“, м. „с. Железница“, район „Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3268/02.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.905.626 по КККР, за създаване на нов УПИ V-626-„за ЖС“ в кв. 46, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“ и свързаното с това изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 40 и о.т. 41 за създаване на нова задънена улица по о.т. 40а(нова) - о.т. 40б(нова) до о.т. 40в(нова), район „Лозенец“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3269/02.04.2021 г. относно одобряване на проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ X „за специални нужди“ от кв. 2Б за създаване на нова алея, делител на нови квартали 2Б и 2Д; създаване на нови УПИ XIII „за парк, спорт и пг“, УПИ X „за специални нужди“ и УПИ XI-738 в нов квартал 2Б и промяна на действащата улична регулация между о.т.95 – о.т.96 - о.т.44 с цел създаване на уличен паркинг, между о.т.97 до о.т.98 и между о.т.237 и о.т.238, м. „Младост 3“, район „Младост“ СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3272/02.04.2021 г. относно одобряване на проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхвата на УПИ ІІІ-2-„за ресторант”, кв. 9, м. „ГГЦ Зона В-17”, район „Сердика“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА16-ГР94-6684/12/15.04.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на част от м. „ПЗ Илиянци-изток“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, ИПУР и ИПР на кв. 3 в нов кв. 28 и нов кв. 27; на кв. 2, в нови кв. 32, кв. 34, кв. 35 и кв. 40, район „Сердика“ – СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3662/15.04.2021 г. относно приемане на План за обновяване на Централната минерална баня в София.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО и Малина Едрева – общински съветник

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-10481/07.12.2020 г. относно проект на Тарифа за изменение на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок то 25 години, приета с Решение № 714 от 24.11.2016 г. на СОС.

Становище № СОА20-ВК66-10481/2/02.04.2021 г. от Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО.

Тома Белев- общински съветник

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-3251/05.03.2021 г. относно предложение за приемане на дарение под формата на труд, материали и услуга за текущ ремонт по обновяване на пространството около църква „Св. Вмчк. Георги Победоносец“, район „Триадица“.

Становище № СОА21-ВК08-3251/12/12.04.2021 г. от Ралица Стоянова – зам.кмет на СО.

Димитър Божилов – кмет на район „Триадица“

 1.  

Информация № СОА20-ВК66-9174/2/10.02.2021 г. относно изпълнение на Решение №252/18.05.2017г. и Решение №523/25.07.2019г. на СОС.

Десислава Билева – зам.-кмет на СО

 1.  

Информация № СОА17-ВК08-12030/1/26.03.2021 г. относно становище по проект част „Паркоустройство“ за „Изграждане на детско заведение в УПИ II- „за обединено детско заведение“, кв. 109 в ж.к. „Овча купел“.

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Писмо № СОА20-ВК66-10478/07.12.2020 г. относно предложение за допълнение на вътрешните правила за дейността на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори.

 

 

Тома Белев- общински съветник

 1.  

Разни.