Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: 

Председател:

 • Лорита Радева

Зам.-председатели: 

 • Анна Стойкова
 • Альоша Даков

Членове:

 • Симеон Колев
 • Радослав Абрашев
 • Ивайло Петков
 • Николай Стойнев
 • Волен Сидеров
 • Марта Георгиева
 • Тома Белев
 • Иван Виделов
 • Иван Таков
 • Карлос Контрера

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 ЗА 28.01.2020 г. /вторник/ 10.30 часа, зала 1, ет. 2

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

 

Доклад № СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-9978/09.12.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нови УПИ XXIII-891,901 „за жс“, УПИ XXIV-888,1464 „за жс“, УПИ XXV-891,901,1464 „за жс“, УПИ XXVI-887- „за жс“, кв. 7, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път“ и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за продължаване на улица от о.т.15-о.т. 15a (нова)-о.т. 15г (нова) и нова задънена улица от о.т. 15a (нова)-о.т. 15в (нова), с план-схеми част „ВиК“ в обхвата на проекта, район „Витоша”.

Становище № СОА19-ВК66-9978/2/14.01.2020 г. от район „Витоша“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-298/13.01.2020 г. Одобряване на подробен устройствен план – изменение план за регула-ция и застрояване на м. НПЗ „Изток - м. „Къро“, район „Младост”-СО, съгласно посоченият обхват: Нов квартал 12, нови УПИ II-414 „за жи-лищно строителство“, УПИ III-414 „за обществено обслужване“, УПИ IX-9668 „за жилищно строителство“, нов квартал 12а, нови УПИ I-1647 „за жилища и офиси“, УПИ II-414 „за общ. обсл.“, УПИ IV-„за тп“; нова улица между о.т.300 - о.т.311, задънена улица от о.т.304 до о.т.304а, за-личаване на задънена улица между о.т.21ж - о.т.21г, като по отношение на ИПРЗ на УПИ II-414 „за жилищно строителство“, кв. 12 (нов) и УПИ II-414 „за общ. обсл.“, кв. 12а (нов) производството продължава да бъде висящо.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-439/15.01.2020 г. относно Одобряване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-124 в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32216.2291.124 по КККР на с. Иваняне с цел образуване на нови УПИ V-124 „за ЖС” и УПИ XVII-124 „за ЖС”, кв. 20, изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 116а до о.т. 117 за откриване на нова задънена улица от о.т. 117а (нова) до о.т. 117б (нова), м. „с. Иваняне”, район „Банкя”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-427/15.01.2020 г. относно Одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация в обхват: ул. ,,Републиканска” от о.т. 564 до о.т. 604; от о.т. 604 по ул. „Булаир“ до о.т. 110а, прилежаща на квартали 123, 114, 111 и 121 и наложеното от това ИПР на УПИ в същите квартали, изменение на план за регулация на улица ,,Росица” между о.т.548в и о.т.597а, м. ,,гр. Банкя”, ра-йон ,,Банкя”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-299/13.01.2020 г. относно Одобряване на проект на подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване на „озеленяване, резервен терен за комуникации“ за образуването на нов УПИ ІХ-93-„за ЖС и ТП” по имотни граници на ПИ с идентификатор 22304.7891.93, нов УПИ Х-„резервен терен за озеленяване и комуникации“ и нов УПИ ХІ-„резервен терен за комуникации и озеленяване“, задънена улица от о.т.40 до о.т.45, кв. 1, м. „Долни Богров”, район „Кремиковци“ – Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-464/15.01.2020 г. относно Доклад за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за кв. 63в, УПИ ІХ-1139-„за производствена и складова дейност” за създаване на нови УПИ ІХ-2146-„за производствена и складова дейност” и ХVІ-2146-„за производствена и складова дейност“ и свързаното с това изменение в общата граница на X-1137-„за офиси, магазини и складове“; изменение на улична регулация по о.т.239в до о.т.239г (нова) и одобряване на работен устройствен план (РУП), м. „Хаджи Димитър – част”, район „Подуяне“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-602/20.01.2020 г. относно Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХLV-1036, кв. 22б, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци-II част”, ПИ с идентификатор 68134.1973.1036, район „Витоша”, създаване на нови УПИ ХLV-1036 „за жс“, УПИ ХLVІ-1036 „за жс“, УПИ ХLVІІ-1036 „за жс“ и УПИ ХLVІІІ-1036 „за жс“, изменение на план за улична регулация (ИПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т.301а до о.т.301в (нови), район „Витоша”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Информация № СОА19-ВК66-9572/26.11.2019 г. относно изпълнение на Решение № 252 от 18.05.2017 г. на СОС  „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на СО за периода 2015-2019 г “, марки за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г.

Йоана Христова – зам.-кмет, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

 1.  

Информация № СОА19-ВК66-8862/05.11.2019 г. относно заверяване на растителност във връзка с ПУП-ПРЗПЖК „Овча купел 1“-4-ти, 5-ти и 6-ти м.р., район „Овча купел“.

Становище № СОА19-ВК66-8862/20.01.2020 г. от район „Овча купел“

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА19-ВК66-8764/31.10.2019 г. относно заверяване на растителност във връзка с ИПРЗ за територията на с. Кокаляне, район „Панчарево“.

Становище № СОА19-ВК66-8764/2/19.12.2019 г. от район „Панчарево“

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА20-ВК66-521/17.01.2020 г. относно информация за заверяване на растителност във връзка с ПУП-ИПРЗ за УПИ II- „за ОДЗ“, кв. 6а, м. „ж.к. Разсадника-Бежанци“, район „Илинден“.

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА20-ВК08-605/14.01.2020 г. относно заверяване на растителност в УПИ I-845 „за бизнес център“ и УПИ III-746, „за бизнес център“, ПИ 68134.1203.746 и 68134.1203.845; промяна на профили на улица от ОТ 37-296 и улица ОТ 41-42, м. „ж.к. Разсадника-Бежанци“, кв. 159, район „Илинден“.

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА20-ВК08-813/17.01.2020 г. относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ XXI-551 от кв. 130, район „Оборище“.

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА19-ВК66-10332/18.12.2019 г. относно заверяване на растителност в УПИ III-320, кв. 14, м. „Младост 4“, район „Младост“

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация №СОА19-ВК66-9953/09.12.2019 г. относно заверяване на геодезическо заснемане с експертна оценка на съществуваща растителност. Обект: Високоетажна жилищна сграда с офис и подземни гаражи и нискоетажна сграда в УПИ III „за ОЖС“, кв. 44, м. „Хр. Смирненски“, район „Слатина“.

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Разни.