Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на комисията за 26.06.2018г.

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА16-ВК66-12109/7/18.06.2018г., относно приемане от Столичен общински съвет на „План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017-2019г. на Столична община“

Й. Фандъкова-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА16-ВК66-12194/12/18.06.2018г., относно приемане от Столичен общински съвет на „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017-2020г. на Столична община“

Й. Фандъкова-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-1112/13.02.2018г., относно одобряване на ПУП-план за регулация на УПИ ІV-408 (проектен УПИ ІV-146) кв.30в, м.“ж.к. „Люлин-10 мр“, район „Люлин“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.“Люлин-10 мр“, в граници: бул.“Луи Пастьор“, бул.“Царица Йоана“, ул.“Добринова скала“ и ул.“Ген. Владимир Денчев“, одобрен с Решение №405 по Протокол №21 от 19.07.2012г. на СОС и писмо от ПКУТАДСЖП вх.№СОА18-ВК66-1112/3/06.06.2018г.

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4058/07.06.2018г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ I-2643 „за жилищно строителство“ (пи с идентификатор 68134.1500.2643), кв.12, м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част“, район „Искър“, представляващ неразделна част от ПУП-ПЗ на м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част“, одобрен с Решение № 555/28.07.2016 г. на СОС

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4059/07.06.2018г.у относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ III-2113-,,за обществено обслужване”, кв. 1, м. „Дружба 1 – I и II част”, район „Искър”, представляващ неразделна част от плана за застрояване на м. „Дружба 1 – I и II част”, одобрен с Решение № 555 по Протокол № 19/28.07.2016 г. на Столичния общински съвет

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4280/14.06.2018г., относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти с идентификатори 04234.6989.5, 04234.6989.17 и 04234.6989.18 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево”

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4285/14.06.2018г., относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на подробен устройствен план /ПУП/– план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 07140.8093.439, м. „Лаздор“, гр. Бухово, район „Кремиковци”, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекопереспективно развитие

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4287/14.06.2018г., относно подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ IV-1687,1688 „за ЖС и магазини“, кв. 67a, м. ж.к. „връбница-1”, район „Връбница”, пи с идентификатори 68134.2820.1687 и 68134.2820.1688 по КККР, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „връбница-1”, одобрен с решение № 167 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на сос, поправен за допусната очевидна фактическа грешка (ОФГ) с решение № 673 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4338/15.06.2018г., относно подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т.9д и о.т.9е за създаване на нова задънена улица от о.т.9ж до о.т.9з и откриване на нова улица от о.т.9е до о.т.9и, план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ ІІ - 6207.929 „за складове, офиси, магазини и ТП”, УПИ ІІІ - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ ІV - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ V - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ VІ - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, кв. 31б, м. „Врана-Лозен-Триъгълника”, район „Панчарево” и план-схема на инженерната инфраструктура по част „ВИК”

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА16-ВК08-5513/7/15.06.2018г., относно проект за подробен устройствен план  - план за регулация и застрояване за УПИ І-430, 480, 497, 500, 2759 от нов кв.180, м. „с. Лозен”, прилежащата улица от о.т. 489б-о.т. 1000-о.т. 1003 до о.т. 1010, о.т. 1003-о.т. 1004-о.т. 1005-о.т. 1006 до о.т. 1007 и план-схема за вертикално планиране, район “Панчарево“

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК08-7396/15.06.2018г., относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия за обект „Възстановяване на електропроводна връзка за захранване на с. Желява”, район „Кремиковци” – Столична община и одобряване на задание

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ГР94-3208/14.06.2018г., относно проучване и изграждане на второ депо за земни маси и площадка за третиране на строителни отпадъци в западната част на София и определяне на терени за рекултивация и вертикална планировка

К. Контрера -общински съветник

 1.  

Писмо с вх.№СОА18-ВК66-4163/11.06.2018г., във връзка с постъпило в НАГ заявление с искане за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за ПИ с идентификатори 44224.5785.102, 44224.5785.103 и 44224.5785.104 от КККР на с. Локорско, район „Нови Искър“

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-4119/08.06.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност, във връзка с ИПР за УПИ ІІ-1421-за ОДО и офиси, УПИ ІІІ-за офиси, образуване на нови УПИ ІІ-1218-за ОДО и офиси и УПИ ІІІ-2518,2509-за офиси, ИПЗ за нови УПИ ІІ-2518-да ОДО и офиси и УПИ ІІІ-2518,2509-за офиси, кв.12, м. “НПЗ Хладилника-Витоша“, район „Лозенец“

Р. Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-4118/08.06.2018г., относно проект за ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир

Р. Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Становище на район „Младост“ вх.№СЕК17-ГР94-399/4/09.05.2018г., във връзка с мотивирано предложение за виза за УПИ V-641, кв.18, м. “Младост 1“, район „Младост“ с вх.№СЕК17-ГР94-399/1/05.09.2017г.(отложена от предишното заседание на комисията)

Й. Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Становище вх.№СОА17-ВК66-8643/5/13.06.2018г. относно откриване на производство по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по реда на чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства-строителни материали-пясъци, от находище „Марудниците“, разположено в землищата на с. Чепинци и с. Негован, район „Нови Искър“, Столична община, област София

З. Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Становище на Министерството на културата с вх.№СОА18-ВК66-3603/2/20.06.2018г., относно Работен проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния-депо бул.“Ботевградско шосе-бул.“Владимир Вазов“-ЦГЧ-ж.к. “Овча купел“, Първи етап-от км 4+320/МС5/ до км 11+966,34, Обособена позиция №4-Тунелен участък от Стартова шахта км 11+966,34 до км 7+186,95 и от км 7+116,1 до км 4+950, включително реконструиране на съществуващата инфраструктура и вентилационна уредба: Подобект: Вентилационна уредба 7; части „Архитектура“ и „Паркоустройство“

 

 1.  

Заявление от управителя на „Никмар Проджек“ООД с вх.№СОА18-ТД26-7951/15.06.2018г. във връзка със строителството на многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ ХІІІ-20, кв.21, район „Сердика“, м. “ГГЦ Зона В-17“

 

 1.  

Становище на кмета на район „Лозенец“вх.№СОА18-ВК66-2575/1/26.04.2018г., във връзка с писмо от „Сдружение за защита на Лозенец“ за спазване на количеството и качеството на задължителното озеленяване и на други показатели, според изискванията на ЗУЗСО и други проблеми при ново строителство в район „Лозенец“(отложена от предишното заседание на комисията)

 

 1.  

Петиция вх.№СОА18-ГР94-1838/05.04.2018г. срещу поставяне на ограничителна бариера в Борисовата градина(отложена от предишното заседание на комисията)

 

 1.  

Преписка с №СОА18-ВК66-2836/2018г. във връзка със сигнал от Гражданска група „Да спасим Борисовата градина“(отложена от предишното заседание)

 

 1.  

Разни:

Информации вх.№№СОА18-ВК66-2834/1/03.05.2018г., СОА18-НЦ62-350/3/20.04.2018г. и СОА18-ТД26-6315/16.05.2018г.

(отложени от предишното заседание на комисията)

 

 

Комисията няма да заседава на 19.06.2018г.