Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

Заседания: 

Председател: 

 • Силвия Христова

Зам.-председатели:

 • Ивайло Петков
 • Борислав Иванов

Членове:

 • Борислав Бориславов
 • Лорита Радева
 • Анна Стойкова
 • Стефан Марков
 • Борислав Игнатов
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Михаил Ставрев
 • Николай Николов
 • Диана Тонова

Външни експерти на Комисията:

 • Арх. Ирина Кекевска
 • Арх. Иван Димчев
 • Арх. Янка Сачкова
 • Арх. Тодор Личев
 • Емилия Александрова, юрист
 • Борис Милчев, юрист
 • Миглена Паунова, инженер
 • Арх. Димитър Механджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Росица Григорова, тел.: 9377 321

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

към

Дневния ред

на заседанието, което ще се проведе онлайн

на 08.07.2020 г. /сряда/, 10. 00 часа, чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- rgrigorova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доп. т.1.

Доклад вх.№СОА19-ВК08-10242/4/12.06.2020 г. относно процедура за доброволно прилагане  на действащ ПУП за УПИ  XX- 563, 564- „за бензиностанция“, кв. 21, м. „Илиянци“, район „Надежда“, Столична община.

Димитър Димов

Кмет на район „Надежда“

 


Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе онлайн

на 08.07.2020 г. /сряда/, 10. 00 часа, чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- rgrigorova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад, вх. № СОА18-ВК66-2756/3/03.06.2020 г., относно „Издаване на разрешително на „Венцислав Василев 2001“ ООД за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение Каптиран естествен извор  КЕИ/ "Тунела" към находище на минерална вода "София -Панчарево" - изключителна държавна собственост -№ 81 по Приложение №2 към чл.14 на Закона за водите, предоставено на СО с Решение №33/04.02.2011 г. на министъра на околната вода и водите за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години“. 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

2.

Доклад № СОА20-ВК66-4272/03.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 0035.5243.238 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Нови Искър за създаване на нов урегулиран имот (УПИ) XX-„за резервоар за питейни води“ от кв. 11б и изменение на плана за улична регулация по о.т. 350б-о.т.350в за откриване на нова улица по о.т.350в-о.т.350г-о.т.350д, м. „Нови Искър“, кв. „Курило“.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

3.

Доклад № СОА20-ВК66-4537/10.06.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ I-553 и XIV-552, кв. 191, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2а и 2б”, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43/18.07.2013 г. на СОС.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

4.

Доклад № СОА20-ВК66-4614/11.06.2020 г. относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-222 за създаване на нови УПИ VIII-222 „за ЖС” и УПИ XXXI-222 „за ЖС” по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14831.6501.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 103а и о.т. 104 за създаване на улица-тупик от о.т. 104а (нова) до о.т. 104б (нова), кв. 9, с. „Герман“, район „Панчарево“.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

5.

Доклад № СОА20-ТД26-4395/3/23.06.2020 г., относно разрешение за изработването на специализиран подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) за интегрирана екологична ферма в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 32216.2368.80, 32216.2368.81, 32216.2368.74, 32216.2368.75, 32216.2366.40, 32216.2366.41, 32216.2366.42, 32216.2367.51 и 32216.2367.52 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Иваняне, м. „Садината“, район „Банкя” и Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура в прилежащите територии – локала към път от РПМ и обслужващи линейни обекти на инженерната инфраструктура и одобряване на задание.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

6.

Доклад № СОА20-ВК66-5191/30.06.2020 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на м. „НПЗ Искър” I, II и III част“, План за улична регулация (ПУР) на м. „Летищен комплекс-София“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за нова пътна връзка от кръстовището на бул. „Брюксел” с ул. „Продан Таракчиев” до „Софийски околовръстен път”, райони Искър”, „Слатина” и „Кремиковци”.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

7.

Доклад № СОА20-ВК66-4892/19.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация от о.т.505а (съществуваща) - о.т.506 (нова) - о.т.507 (нова) - до о.т.509 (нова) и задънена улица от о.т.507 (нова) до о.т.508 (нова), план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14831.6504.245 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за образуване на нови УПИ XIII-245 "за жс", УПИ XIV-245 "за жс" и УПИ XV-245 "за жс", кв. 5 и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на контактен УПИ II-26, кв. 5, м. "в.з. Врана-Герман", район "Панчарево".

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

8.

Доклад № СОА20-ВК66-4834/18.06.2020 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 44063.6234.1639 и 44063.6234.4141 и създаване на нови УПИ VIII-1639 "за жс", УПИ IX-1639 "за жс", УПИ X-4141 "за жс" и УПИ XI-4141 "за жс", изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о. т. 348 и план за улична регулация (ПУР) на задънена улица от о. т. 348 до о. т. 348а, кв. 52а, м. "с. Лозен", район "Панчарево".

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

9.

Доклад № СОА20-ВК66-4839/18.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. "Овча купел стар кв. 12 и част от кв. 23", кв. 201, УПИ-"за жп ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор"; кв. 215, УПИ VI-"за институт за бърза медицинска помощ и трафопост"; кв. 221а, УПИ XXXVIII-64, УПИ XXXIX-"за ж.п. ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор" за създаване на нови: кв. 215, УПИ VI-"за институт за бърза медицинска помощ и тп"; нов кв. 222а, УПИ I-"за жп ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор"; нов кв. 222б, УПИ I-64-"за адм. сгр., оо и складова дейност", УПИ II-"за техническа инфраструктура", УПИ III-64-"за оо", УПИ IV-200-"за оо" и УПИ XXXIX-"за жп ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор", район "Овча купел". Изменение на план за улична регулация на м. "Овча купел стар кв. 12 и част от кв. 23" от о.т. 460 до 486а; от о.т. 519 до о.т. 498, от о.т. 498а до о.т. 501 за създаване на нова задънена улица от о.т. 519а до о.т. 519в; от о.т. 500 до о.т. о.т. 498 за създаване на нова улица от о.т. 499а до о.т. 519а; заличаване на улица от о.т. 498 до о.т. без номер; създаване на нова улица от о.т. 519а до о.т. 458а и изменение на план за улична регулация на м. "Факултета" от о.т. 439а до о.т. 446б, район "Красна поляна".

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

10.

Доклад № СОА19-ТД26-4508/2/18.06.2020 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 24 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план - регулационен и кадастрален план на м. "НПЗ "Искър-юг" в обхват: "НПЗ "Искър-север", "Хидропарк "Искър- II част", бул. "Акад. Цветан Лазаров" ("Момина чешма"), ул. "Универсиада", ул. "Безименна", ул. "Илия Бешков" и улица по о. т. 1-о. т. 6.     

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

11.

Доклад № СОА20-ВК66-4840/18.06.2020 г. относно  одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ ХV-17011, кв. 8ма, м. ,,с. Бистрица - в.з. Бистрица", район ,,Панчарево" за създаване на нови УПИ XVII-401 ,,за жс" и УПИ XVIII-401 ,,за жс", ПИ с идентификатор 04234.6966.401 и наложеното от това изменение границите на контактен УПИ I-2333, изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.269 и о.т.270а и изменение регулацията на задънена улица между от.71в и о.т.71г.     

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

12.

Доклад № СОА19-ВК66-6309/1//10.06.2020 г. относно проект за ПУП - изменение на специализиран ПУП -изменение на план за рeгулация (ИПР), план за застрояване (ПЗ) и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за обект "Трети метродиаметър" по бул. "Владимир Вазов" и прилежащи територии, в участъка между МС ІІІ-2 и МС ІІІ-5, район "Подуяне".

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

13.

Доклад № СОА20-ВК66-4506/09.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о. т. 309 и о. т. 310 с цел създаване на нова задънена улица от о. т. 310 (съществуваща), о. т. 500 (нова), о. т. 501(нова), о. т. 502(нова), о. т. 503(нова), о. т. 504(нова), о. т. 505(нова), о. т. 506(нова), о. т. 507(нова), о. т. 508(нова), о. т. 509(нова), о. т. 510(нова), о. т. 511(нова) до о.т. 512 (нова) и свързаното с това изменение на контактен УПИ VI-375,657,658,659,660,661,662 от кв. 22а; план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имот (ПИ) с идентификатор 55419.6701.1293 за образуване на нов УПИ XVIII -1293-"за жилищно строителство" от кв. 22а, м. "Детски град-Панчарево", план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част "Водоснабдяване", "Канализация" и план за вертикално планиране на новопроектираната улица на м. "Детски град Панчарево", район "Панчарево".

 

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

14.

Доклад вх.№ СОА20-ГР94-363/4/02.07.2020 г. относно поставяне на паметна плоча на сградата на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, находяща се в  гр. София, ж.к. „Младост“ 1, бул. „Андрей Сахаров“ № 22.

Малина Едрева

Общински съветник

15.

 

 

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-964/03.02.2020 г., относно приемане на Решение на СОС за подобряване на достъпа на столичните граждани до и в Природен парк Витоша и подобряване на управлението на общинската собственост в него. /Отложен от минало заседание на Комисията/

Т. Белев

М. Георгиева

С. Ставрев

М. Лалов

В. Калановски

Общински съветници

16.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-5544/1/03.06.2020 г., относно безвъзмездно прехвърляне от държавата на СО на поземлени имоти, попадащи на улица.

Димитър Димов

Кмет на район „Надежда“

17.

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-10076/5/20.06.2020 г., относно довършване на процедура по прилагане на ПУП към УПИ IV-2409, 2427,2283,2284, кв.79, м. "ж.к. Надежда 3", р-н Надежда.

Димитър Димов

Кмет на район „Надежда“

18.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-4736/2/20.06.2020 г., относно придобиване от СО на ПИ с идентификатор 68134.1932.2241, попадащ в улица, кв. 11, м. Манастирски ливади - Запад, собственост на физически лица.

Теодор Петков

Кмет на район „Витоша“

19.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-5005/1/20.06.2020 г., относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за местност ж.к. Люлин 2- м. р-н , създаване на нов УПИ X-34, кв. 23б.

Милко Младенов

Кмет на район „Люлин“

20.

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-9436/9/09.06.2020 г., относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал.2 т.1 и ал.3 от Преходните разпоредби на ЗУТ.

Даниела Райчева

Кмет на район „Нови Искър“

21.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-2953/1/20.06.2020 г., относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот в улична регулация - тротоар, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на р-н "Панчарево", с. Кокаляне, ул. "Самоковско шосе", върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект  за търговска дейност по индивидуален архитектурен проект и одобрена схема от гл. арх. на СО, както и издадена от него заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в схемата.

 

Николай Гюров

Кмет на район „Панчарево“

22.

Постъпила информация от Главния архитект на СО до Комисията, вх. № СОА20-ГР94-525/8/01.07.2020 г. във връзка с имот с идентификатор 68134.2097.464.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

23.

Разни.