Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

Заседания: сряда от 10:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Силвия Тошкова Христова

Зам.-председатели: 
     1. Лорита Георгиева Радева
     2. Борис Цветков Цветков

Членове:

Външни експерти:

  • арх. Ирина Захариева Кекевска
  • арх. Иван Димчев Димчев
  • арх. Янка Теофилова Сачкова
  • арх. Тодор Несторов Личев
  • инж. Миглена Живкова Паунова
  • инж. Златко Кръстев Атанасов

Eксперт в  дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Росица Григорова, тел.: 9377 321

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе

на  17.04.2019 г. /сряда/, 10. 00 часа, зала № 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2431/22.03.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация за създаване на тротоар между о.т. 300д-о.т. 300г и о.т. 300б и план за регулация за създаване на нов УПИ XV-3171 "за жс", кв. 22а, м. "Детски град", район "Панчарево"=

Здравко Здравков

2.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2436/22.03.2019 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР), План за регулация (ПР), План за регулация и застрояване (ПРЗ), м. кв. „Абдовица“, с. Бусманци и кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за трасе на отливен канал клон 412 по идеен проект на ВиК мрежите на територията на район „Искър“ и район „Слатина“

Здравко Здравков

3.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-2563/27.03.19 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация /ПР/ за кв. 217, УПИ III-278,281, м. „Надежда 2б“, изключен от обхвата на одобряване с т. 4 от решение № 409 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПУП – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за м. „Надежда част 2б“ в граници: от о.т. 80 до о.т. 14; от о.т. 14 до о.т. 33; от о.т. 33 – о.т. 215 – о.т. 210 – о.т. 207 – о.т. 80, район „Надежда“.

Здравко Здравков

4.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2693/02.04.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXXI-167, ПИ с идентификатор 68134.2040.2197, за образуване на нови УПИ XXXI-2197 „за ЖС“ и УПИ XLII-2197 „за ЖС“, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 70 до о.т. 72а за създаване на нова задънена улица от о.т. 71а (нова) до о.т. 71б (нова), свързаното с това изменение на терен за „озеленяване и трафопост“, кв. 13, м. „в.з. Симеоново-север“, район „Витоша“, Столична община.

Здравко Здравков

5.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2993/11.04.2019 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на УПИ „за озеленяване“ по плана на с. “Александър Войков“ от 1967 г.; Изменение на плана за улична регулация за отпадане на улица по о.т.1286 – о.т.1287 – о.т.1298б – 1298а – о.т.1298 – о.т.1299, кв. 264 по плана на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; Изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IX-707, УПИ X-708, УПИ XI-710, УПИ XII-709 от кв. 264 на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“ за създаване на нов УПИ I-36-„за инженерна инфраструктура-КПС, трафопост и озеленяване“ от кв. 264а по плана на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; нова улица по о.т.1286 – о.т.1299ж – о.т.1299е – о.т.1299в – о.т.1299б – о.т.1299г – о.т.1299 от кв. 264; нова задънена улица по о.т.1299в – о.т.1299д; нови УПИ IX-65-„за жилищно строителство“, УПИ X-708-„за жилищно строителство“, УПИ XI-710-„за жилищно строителство“, УПИ XII-709, УПИ XV-711-„за жилищно строителство“, УПИ XVI-710-„за жилищно строителство“ от кв. 264, м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; ПИ с идентификатори 00357.5362.710, 00357.5362.711, 00357.5362.708, 00357.5362.65, 00357.5362.117, 00357.5362.107, 00357.5362.89 и 00357.5058.36 по КККР на гр. Нови Искър, район „Нови Искър” – СО.

Здравко Здравков

6.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2994/11.04.2019 г.  относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ I-„за училище, спорт и озеленяване“, кв.125, м.“гр. Нови Искър, кв. Гниляне“ за предвиждане на сервитут на тласкател и ГКК1(главен канализационен клон 1) и Парцеларен план „за ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадни води), ПС (помпена станция) и трафопост“, попадащ в ПИ с идентификатори 00357.5295.81, 00357.5295.408, 00357.5295.174 и 00357.5354.946 от КККР на гр. Нови Искър и „за тласкател Ф280“, попадащ в ПИ с идентификатори 00357.5295.74 и 00357.5295.75 от КККР на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“.

Здравко Здравков

7.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-1153/11.02.2019 г., относно приемане на Наредба за предоставяне на прилежаща земя- частна собственост на СО, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.

Венцислав Мицов

Иван Велков

Светослав Витков

Симеон Славчев

8.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3030/11.04.2019г. относно: Поставяне на временна художествена инсталация „Един човек“ с автор Венелин Шурелов на пл. "Княз Александър I" на площадка „Мавзолей“.

Малина Едрева

Тодор Чобанов

9.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2690/02.04.2019 г. относно учредяване на Конкурс за облагородяване на пространствата към жилищни и бизнес сгради, фасадно и покривно озеленяване на територията на Столична община „Зелени решения за София“

Йоана Христова

10.

Доклад вх. № СОА19-ВК08-2130/1/28.03.19 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица.

Любомир Дреков

11.

Доклад вх. № СОА16-ГР94-5942/7/28.03.19 г. относно изкупуване от страна на Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.1383.678, с площ 266 кв. м., собственост на физически лица, попадащ в реализирани УПИ II-за озеленяване с режим ТГО, УПИ I-за жс и подземни гаражи, кв. 73д и в улична регулация, по действащ регулационен план  на местност „Надежда 2а и 2б“.

Димитър Димов

12.

Доклад вх.№СОА19-ВК08-1890/1/29.03.2019 г. относно откриване на процедура за повеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот, означен с идентификатор 68134.1374.2009 – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти по схема, попадащи в улична регулация – тротоар на бул. „Рожен“ между о.т.42-о.т.3а-о.т.3, съгласно ПУП на местност „Складова зона Илиянци-Връбница“, СО – район „Надежда“.

Димитър Димов

13.

Доклад вх. № СОА19-ВК08-462/1/29.03.19 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, представляващи паркове и озеленениплощи на територията на район „Надежда“ за поставяне на преместваеми обекти по схеми, одобрени от общинския съвет по реда на Закона за устройство на територията.

Димитър Димов

14.

Доклад вх. № СОА19-ВК08-798/1/29.03.19 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, представляващ зелена площ – „Северен парк“, находящ се на територията на район „Надежда“, ж.к. „Свобода“ за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от общинския съвет по реда на Закона за устройство на територията

Димитър Димов

15.

Доклад вх.№СОА19-ВК08-2527/1/19.03.2019 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находяща се на ул. „86“ № 2-А, район „Витоша“

Теодор Петков

16.

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4566/1/10.04.2019 г. относно учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост – тип КТП със застроена площ от 9,00 кв.м и сервитутна зона на трафопоста с площ 22,5 кв.м в общински имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1970.4550, съставляващ част от УПИ II – за „озеленяване и трафопост“, кв.27, местност „в.з. Киноцентър – III част - разширение“, СО – район „Витоша“.

Теодор Петков

17.

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4568/05.04.2019 г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чрез изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ с идентификатор №№ 68134.1970.1690, 68134.1970.1820, 68134.1970.2222 и 68134.1970.4304, кв. м. „Ботаническа градина“ и урегулиране на ПИ с идентификатор 68134.1970.1690 и 68134.1970.1222 за образуване на нов УПИ VIII-1690, 2222, за „ЖС“ и урегулиране на ПИ с идентификатор 68134.1970.1820 и 68134.1970.4304 за образуване на нов УПИ VII-1820, 4304, за „ЖС“, кв. м. „Ботаническа градина“, район „Витоша“.

Теодор Петков

18.

Разни.