Комисия по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика

Заседания: 

Председател: 

 • Силвия Христова

Зам.-председатели:

 • Ивайло Петков
 • Борислав Иванов

Членове:

 • Борислав Бориславов
 • Лорита Радева
 • Анна Стойкова
 • Стефан Марков
 • Борислав Игнатов
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Михаил Ставрев
 • Николай Николов
 • Диана Тонова

Външни експерти на Комисията:

 • Арх. Ирина Кекевска
 • Арх. Иван Димчев
 • Арх. Янка Сачкова
 • Арх. Тодор Личев
 • Емилия Александрова, юрист
 • Борис Милчев, юрист
 • Миглена Паунова, инженер
 • Арх. Димитър Механджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Росица Григорова, тел.: 9377 321

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе онлайн

на 23.09.2020 г. /сряда/, 10. 00 часа, чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- rgrigorova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12325/12/08.04.2020 г.  относно процедура за продажба по реда а чл. 35, ал. 3 от ЗОС на 8 % идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.106.77, целият с площ от 517 кв.м. съставляващ УПИ XII – 77, кв. 556, м. „Центъра – Зона“ А-юг, находящ се в гр. София, район Средец, ул. Шипка“ № 42, придружен с изготвена нова пазарна оценка, с вх. № СОА18-ВК08-12325/18/17.07.20 г. /Отложен от минало заседание на Комисията за представяне на нова оценка/

Трайчо Трайков

Кмет на район „Средец“

2.

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3059/1/23.04.2020 г.  относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА20-ВК08-3059/6/17.07.20 г. /Отложен от минало заседание на Комисията за представяне на нова оценка/

Николай Александров

Кмет на район „Оборище“

3.

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1988/1/23.04.2020 г.  относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.3441, попадащ в ул. „Нелсън Мандела“, както и в безименна улица, собственост на физически лица, придружен с изготвена нова пазарна оценка, с вх. № СОА20-ВК08-1988/7/17.07.20 г.  и становище от Кмета на район „Лозенец“, вх. № СОА20-ВК08-1988/5/16.06.2020 г./Отложен от минало заседание на Комисията за представяне на нова оценка и информация от вносителя/

Константин Павлов

Кмет на район „Лозенец“

4.

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-439/1/12.03.2020 г.  относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена в имота сграда, находяща се на ул. „Мургаш“, м. „в.з. Мало Бучино“ – II част“, район „Овча купел“, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх.№СОА20-ВК08-439/7/25.08.2020 г. /Отложен от минало заседание на Комисията за представяне на нова оценка/

Ангел Стефанов

Кмет на район „Овча купел“

5.

 Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8093/30.06.2020 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ чрез изменение на план за регулация, район „Панчарево“.

Николай Гюров

Кмет на район „Панчарево“

6.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-3867/2/14.05.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ I- 1260-за ЖС, кв. 24, м. „в. з. Киноцентър – II част“ по плана на гр. София, ПИ с идентификатор 68134.1978.1260 по КККР, както и  писмо, вх. № СОА20-ВК08-3867/8/17.07.2020 г. от Зам. кмета на СО- Д. Барбалов с внесена нова пазарна оценка. /Отложен от минало заседание на Комисията за представяне на изисканата от ПК по Финанси и бюджет нова оценка/

Теодор Петков

Кмет на район „Витоша“

7.

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5091/1/25.08.2020 г. относно промяна характера на собствеността на спортен терен, находящ се в с. Мировяне, от публична в частна общинска собственост. /Отложен от миналото заседание на Комисията  за присъствие на вносителя/

Даниела Райчева

Кмет на район „Нови Искър“

8.

Разни.