Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика

Председател: 

 • Севделина Петрова

Зам.-председатели:

 • Росица Николова
 • Георги Георгиев

Членове:

 • Борис Бонев
 • Грети Стефанова
 • Димитър Димитров
 • Димитър Петров
 • Стефан Спасов
 • Христо Копаранов
 • Анна Стойкова
 • Драгомир Младенов
 • Лорита Радева
 • Диана Тонова
 • Войслав Тодоров
 • Иван Сотиров
 • Ася Тодорова
 • Васил Драганов

Външни експерти на Комисията:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Росица Григорова, тел.: 02/9377 321


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към СОС за мандат 2023 – 2027 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, АРХИТЕКТУРА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на 26.06.2024 г. /сряда/, 10. 00 часа, в Зала № 1, ет. 2, сградата на ул. „Московска“ № 33

и ще се излъчва във Фейсбук на страницата на СОС

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-4497/23.05.2024 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план-план за регулация на проектни УПИ I-40,41 "за ЖС, магазини и ПГ", УПИ II-40 "за ЖС, магазини и ПГ" и УПИ III-40,41 "за общ. обслужване", нови УПИ I-429 "за ЖС, магазини и ПГ", УПИ II-433 "за ЖС, магазини и ПГ" и УПИ III-430 "за общ. обслужване", кв. 47А и изменение на плана за улична регулация при о.т. 424, м. "ж.к. Люлин-3 мр", район "Люлин".

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

2.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-4500/23.05.2024 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на м. НПЗ "Хаджи Димитър", кв. 2, УПИ VІІІ-961, 966, 967, 971-"за офиси, магазини, жилища, складове, търговия, безвредни производства, ПГ и ТП, хеликоптерна площадка и парк" за ПИ с идентификатор 68134.602.40, образуване на нови УПИ VІІІ-40-"за офиси, магазини, жилища, складове, търговия, безвредни производства, ПГ и ТП" и УПИ ІХ-"за озеленяване", район „Подуяне“.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

3.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-4501/23.05.2024 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План-извадка-изменение на план за регулация на м. "к-с Ботевградско шосе", (м. "Левски"), кв. 358а, УПИ ХХІ-18 и изменение на улица между о.т. 83а-о.т. 83б и между о.т. 83а-о.т. 194а, като се създава нов УПИ ХХІ-18-"за ЖС", за ПИ с идентификатор 68134.618.18, район "Подуяне".

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

4.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-4773/03.06.2024 г., относно поправка на очевидна фактическа грешка в графичната част към Решение на СОС № 621 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VІІ-124,125,126,127 "за ЖС, офиси, трафопост, магазини и гаражи" в кв. 7, м. "ж.к. Люлин - център и ж.к. Люлин - главен център", район "Люлин", представляващ неразделна част от ПУП-ИПРЗ на м. "ж.к. Люлин - център и ж.к. Люлин - главен център" в граници: бул. "Панчо Владигеров", бул. "Царица Йоана" и бул. "Джавахарлал Неру", одобрен с Решение № 387 по протокол № 78 от 27.06.2019г. на СОС.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

5.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-4942/07.06.2024 г., . относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 80409.5834.6 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Чепинци, район "Нови Искър"-СО,  за образуване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІV-6-"за жилищно строителство" и УПИ V-6-"за жилищно строителство" от кв.110а; план за улична регулация (ПУР) за нова улица  по о.т.120 - о.т. 261б  - о.т.261в(нова) - о.т. 261г(нова) - о.т. 261д(нова) - о.т. 261е(нова) - о.т. 261ж(нова) - о.т. 261з(нова); изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за отпадане на улица по о.т.120 - о.т. 121 и за отпадане на улица по о.т. 261б  - о.т.261а; план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ по части "ВиК" и "Вертикално планиране"; м. "с.Чепинци", район "Нови Искър"-СО.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

6.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-5046/11.06.2024 г.,  относно одобряване на   проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IV ,,за озеленяване" в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1006.455 за създаване на нов УПИ XV-455 ,,за сграда със смесено предназначение" и остатъчен УПИ IV ,,за озеленяване", план за застрояване (ПЗ) за нов УПИ XV-455 ,,за сграда със смесено предназначение" и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за промяна на профила на улица между о.т.61 - о.т.62, кв. 111, м. ,,Манастирски ливади-изток", район "Триадица", Столична община.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

7.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-3641/24.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на уличната регулация на м. НПЗ "Илиянци - запад" от о.т.87а до о.т. 87б и от о.т.87в до о.т. 87г и свързаното с това изменение на регулацията на контактен УПИ Х-834 "за производство, складове и КОО" от кв. 8, м. НПЗ "Илиянци - запад", изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ-52,53 от кв. 8 и на УПИ XІ-946,947, УПИ XІІ-729, УПИ XІІІ-799,952,953 от кв. 8а,  м. НПЗ "Илиянци-запад“, район „Надежда“, както и писмо, вх. № СОА24-ВК66-3641/2/31.05.2024 г. от район “Надежда“. /Отложен от минало заседание на Комисията за проверка от район „Надежда“ на законността на сградите./

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

8.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-5218/17.06.2024 г. относно изменение на плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с кадастрален идентификатор 21662.4819.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доброславци, район „Нови Искър“-СО, попадащ в урегулиран поземлен имот І-„за озеленяване“ от кв. 12, м. “с. Доброславци“ за създаване на нов УПИ ІХ-471-„за жилищно строителство“ и нов УПИ Х-471-„за жилищно строителство“ и свързаното с това образуване на остатъчен УПИ І-„за озеленяване“ и изменение на контактен УПИ VІІ-472 от кв.12; отваряне на нова улица между о.т.152 – о.т.165в(нова) и свързаното с това изменение за УПИ ІV-„за озеленяване и инженерни съоръжения“ от кв. 12а, м. “с. Доброславци“, район „Нови Искър“-СО.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

9.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-5230/17.06.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ II-"за общ. стр." и УПИ IV-"за озеленяване", по отношение на ПИ с идентификатор 68134.1611.6126 по КККР, за създаване на нов УПИ V-6126-"за общ. стр." и нови УПИ II-"за общ. стр." и УПИ IV-"за озеленяване", кв. 111, м. "Малинова долина - изток", район "Студентски".

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

10.

Доклад вх. № СОА24-ВК66-5250/18.06.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на м. "кв. Ботунец", отпадане на кв. 9, изменение на границите на УПИ І-"за озеленяване" и УПИ ІІ-"детско заведение" за обособяване на нови УПИ ІV-2017-"за ЖС" и УПИ ХІІ-2017-"за ЖС" за ПИ с идентификатор 68134.8360.2017 в нов кв. 19; изменение на плана за улична регулация между о.т.70-о.т.128 за създаване на задънена улица по о.т.242а-о.т.242б, при което се образуват нови УПИ ІІІ-"за озеленяване", УПИ VІ-"за детско заведение", УПИ Х-"за озеленяване".

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

11.

Доклад вх. № СОА24-ВК66-5308/18.06.2024 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) на УПИ II-„Ж.П. район” и УПИ IV-„за санаториален парк и супермаркет“, по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2195.1591 по КККР, за създаване на нов УПИ VI-1591 „за ЖС“ и остатъчни УПИ II-„Ж.П. район” и УПИ IV-„за санаториален парк и супермаркет“, кв. 81а, м. „гр. Банкя – ЦГЧ”, район „Банкя”.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

12.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-4559/27.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация  (ИПР) на УПИ І-39 от кв. 3в, м. "ж.к. Овча купел-2", район "Овча купел" СО за създаване на нови УПИ І-9764 "за ЖС", УПИ ІІІ-36,367,9764,2927 "за ЖС", УПИ IV-366,367,9764,2927 "за ЖС", УПИ V-366,367,370,9764,2927 "за ЖС", УПИ VІ-366,367,9764 "за ЖС" и УПИ VІІ-185,366,367,9764,2927 "за ЖС" в кв. 3в, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т.65 - о.т.65д за прокарване на нова улица по о.т. 65в-о.т. 65г и при о.т. 20; изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ II-36 и нови УПИ І-9764 "за ЖС", УПИ ІІІ-36,367,9764,2927 "за ЖС", УПИ IV-366,367,9764,2927 "за ЖС", УПИ V-366,367,370,9764,2927 "за ЖС", УПИ VІ-366,367,9764 "за ЖС" и УПИ VІІ-185,366,367,9764,2927 "за ЖС" в кв. 3в, м. "ж.к. Овча купел-2", район "Овча купел" СО. /Отложен от миналото заседание на Комисията, поради отлагането му в ПК по ООСЗГ/

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

13.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-5244/17.06.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план-изменение на плана за регулация, кв. 92, м. „с. Бистрица, в.з. Бистрица и в.з. Манастира“, район „Панчарево”.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

14.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-4168/14.05.2024 г. относно допускане по реда на чл. 15, ал. 2 от ЗУЗСО на устройството и застрояването преди 2025 г. на частите от поземлени имоти с идентификатори 68134.6723.123, 68134.6723.124, 68134.6723.673, 68134.6723.1728 , 68134.6723.1910, 68134.6723.1911, 68134.6723.1912, 68134.6723.1913, 68134.6723.1953 по КККР на с. Панчарево, район "Панчарево", попадащи в територия за далекоперспективно развитие - устройствена зона "Смф2д", съгласно ОУП на СО, приет с решение на Министерския съвет № 960/16.12.2009 г., както и представени допълнителни материали от вносителя с № СОА24-ВК66-4168/2/20.06.2024 г. и № СОА24-ВК66-4168/3/20.06.2024 г. /Отложен от минало заседание на Комисията за представяне от вносителя на информация, касаеща инженерните мрежи и растителността./

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

15.

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-5384/20.06.2024 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ в участъка от ж. п. линия „София-Волуяк“ до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, район „Кремиковци“, с придружаващите го план-схеми на инженерната инфраструктура.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

16.

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4870/05.06.2024 г. , Проект на решение на Столичен общински съвет с мотиви и Частична предварителна оценка на въздействието, относно Наредба за изменение на Наредбата за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община.

Илиян Павлов

Заместник кмет на СО

17.

Доклад, вх. № СОА24-ВК08-3340/01.03.2024 г., относно  процедура по прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на идеални части, общинска собственост и придобиване от страна на Столична община на идеалните части, частна собственост, включени в улична регулация, придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх. № СОА24-ВК08-3340/2/20.05.2024 г.

Ангел Стефанов

Кмет на район „Овча купел“

18.

Доклад, вх. № СОА24-ВК08-4889/02.04.2024 г., относно  процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл.17, ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията - за изменение на действащ ПУП - ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/  за УПИ XV-общ., кв. 42, местност "кв. Овча купел-актуализация", за определяне квоти на съсобственост и последващо учредяване право на строеж върху новообразуван УПИ XV-1005,1006,за жс и коо, срещу обезщетение за Столична община с равностойни обекти - процедура по чл. 81, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 183 ал. 3 от ЗУТ, внесен коригиран проект за решение, вх. №  СОА24-ВК08-4889/2/16.05.2024 г., придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх. № СОА24-ВК08-4889/3/05.06.2024 г.

Ангел Стефанов

Кмет на район „Овча купел“

19.

Доклад, вх. № СОА20-ТД26-1893/6/24.04.2024 г., относно доброволно прилагане на подробен устройствен план по реда на § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ по отношение на УПИ IХ-613, кв. 194а, м. "Цар Борис III-2-ра част" - прехвърляне право на собственост на реални части от поземлени имоти - частна общинска собственост и придобиване на реална част от поземлен имот - частна собственост, попадащ в улица, придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх. № СОА20-ТД26-1893/8/05.06.2024 г.

Ангел Стефанов

Кмет на район „Овча купел“

20.

Доклад, вх. № СОА24-ВК08-7780/29.05.2024 г., относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията, по преписка № РОК22-ГР94-567/19.02.2022 г.  по заявление на Орлин Георгиев Миланов по отношение на УПИ І-19, кв. 78, м. "Горна баня", ул. "Димитър Шишманов" № 5А, район "Овча купел" придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх. № СОА24-ВК08-7780/2/05.06.2024 г.

Ангел Стефанов

Кмет на район „Овча купел“

21.

Доклад, вх. № СОА24-ВК08-7717/28.05.2024 г., относно процедура по реда на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с довършване на процедура по прилагане на плана за регулация за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-492, кв. 26, местност "кв. Обеля"  придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх. № СОА24-ВК08-7717/2/05.06.2024 г.

Румен Костадинов

Кмет на район „ Връбница“

22.

Доклад, вх. № СОА24-ВК08-7842/29.05.2024 г., относно процедура за доброволно прилагане на подробния устройствен план за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-862, кв. 30, местност "Модерно предградие" по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби (ПР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) - преписка по заявление с вх. № РВР20-ГР94-603/05.03.2020 г. на район "Връбница" - СО  придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх. № СОА24-ВК08-7842/1/05.06.2024 г.

Румен Костадинов

Кмет на район „ Връбница“

23.

Доклад, вх. № СОА24-ВК08-7131/16.05.2024 г., относно довършване на процедура  по прилагане на подробен устройствен план за УПИ I-1389 - за общ. обслужване,  кв. 31, м.  „Малинова долина обслужващи обекти на околовръстен път“, район Витоша., придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх. № СОА24-ВК08-7131/1/05.06.2024 г.

Зарко Клинков

Кмет на район „Витоша“

24.

Доклад, вх. № СОА24-ВК08-6913/13.05.2024 г., относно промяна на предназначение на общинско жилищe на Столична община от фонд "Оборотен" в жилища от фонд "Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди". придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх.  СОА24-ВК08-6913/1/28.05.2024 г.

Ясен Русев

Кмет на район „Искър“

25.

Доклад, вх. № СОА24-ВК08-3967/14.03.2024 г., относно промяна на предназначението на общинско жилище от фонд "Резервен" във фонд "Настаняване под наем", придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх. № СОА24-ВК08-3967/3/03.06.2024 г.

Георги Тодоров

Кмет на район „Люлин“

26.

Доклад, вх. № СОА24-ВК08-6087/22.04.2024 г., относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх. № СОА24-ВК08-6087/3/05.06.2024 г.

Георги Тодоров

Кмет на район „Люлин“

27.

Доклад вх. № СОА24-ВК08-4205/19.03.24 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ I-„За Балнеоложки комплекс „, кв. 58, м. Гр. Банкя, Изменение на улична регулация от о. т. 221  до о. т. 222, район „Банкя„ в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2195.2753,02659.2195.86,02659.2195.87 и част от 02659.2195.124 по КККР   /новообразуван ПИ с проектен  идентификатор: 02659.2195.2868 / по КККР на гр. Банкя, на основание Заповед № РА50- 542/01.07.2020 г. на Главен архитект на Столична община, чрез закупуване на придаваем ПИ с проектен идентификатор: 02659.2195.2868   с проектна площ 73 кв. м. – частна общинска собственост, на основание АОС № 1830/23.08.2023г. на район „Банкя”, придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО вх. № СОА24-ВК08-4205/3/05.06.24 г.

Рангел Марков

Кмет на район „Банкя“

28.

Доклад вх. № СОА24-ВК08-8204/05.06.24 г. относно промяна на предназначението на общинско жилище от "жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" в жилище от фонд "Резервен" на Столична община, придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет на СО вх. № СОА24-ВК08-8204/1/13.06.24 г.

Кристиян Христов

Кмет на район „Подуяне“

29.

Доклад вх. № СОА24-ВК08-4589/26.03.24 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1382.2191, УПИ X (КОО), кв. 12, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, СО – район „Надежда“, придружен със  становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО вх. № СОА24-ВК08-4845/5/05.06.24 г.

Татяна Георгиева

Общински съветник

Димитър Димов

Кмет на район „Надежда“

30.

Доклад вх. № СОА17-ВК66-3135/8/12.04.24 г. относно продажба на идеална част от поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1387.174, УПИ V-174, кв. 851, местност „ж.к. Триъгълника“, район „Надежда“, гр. София, ул. „Шибой“ № 4, на собственика на самостоятелен обект в сграда, находяща се в имота, придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО вх. № СОА17-ВК66-3135/12/05.06.24 г.

Татяна Георгиева

Общински съветник

Димитър Димов

Кмет на район „Надежда“

31.

Доклад вх. № СОА24-ВК08-6071/22.04. 24 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО вх. № СОА24-ВК08-6071/2/05.06.24 г.

Татяна Георгиева

Общински съветник

Димитър Димов

Кмет на район „Надежда“

32.

Доклад, вх. № СОА24-ВК08-6593/1/17.05.2024 г., относно  процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията и прехвърляне правото на собственост върху поземлени имоти - общинска собственост, находящи се на територията на район "Кремиковци", придружен със становище от И. Василев- Заместник кмет и Здравко Здравков- Главен архитект на СО, вх. № СОА24-ВК08-6593/2/05.06.2024 г.

Лилия Донкова

Кмет на район „Кремиковци“

Драгомир Иванов

Общински съветник

33.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-4673/29.05.2024 г. относно приемане на Етичен кодекс на общинските съветници в Столичен общински съвет.

Ася Тодорова

Димитър Данаилов

Пламен Данаилов

Общински съветници

34.

Изслушване на Чавдар Гигов- Изпълнителен директор на „Софинвест“ ЕАД и представяне на  информация за обектите, изпълнявани по проект "Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община" по ОП  "Региони в растеж" 2014-2020г. /Отложено от миналото заседание на Комисията, поради неявяване на Чавдар Гигов в заседанието/.

35.

Разни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладите на Главния архитект на СО, заедно с приложените графични части към тях са качени на сайта на НАГ- https://nag.sofia.bg в  раздел „Регистри“/“Доклади на Главния архитект на СО до СОС“.

Протокол на ПК по УТАЖП от 26.06.2024 г.

Видеозапис от заседанието