Комисия по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика

Заседания: 

Председател: 

 • Силвия Христова

Зам.-председатели:

 • Ивайло Петков
 • Борислав Иванов

Членове:

 • Борислав Бориславов
 • Лорита Радева
 • Анна Стойкова
 • Стефан Марков
 • Борислав Игнатов
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Михаил Ставрев
 • Николай Николов
 • Диана Тонова

Външни експерти на Комисията:

 • Арх. Ирина Кекевска
 • Арх. Иван Димчев
 • Арх. Янка Сачкова
 • Арх. Тодор Личев
 • Емилия Александрова, юрист
 • Борис Милчев, юрист
 • Миглена Паунова, инженер
 • Арх. Димитър Механджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Росица Григорова, тел.: 9377 321


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе онлайн

на 19.05.2021 г. /сряда/, 10. 00 часа, чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- rgrigorova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-431/2/11.03.2021 г., относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ V-646 "за обществено обслужване", кв. 25, м. "Младост 1", район "Младост", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. "Младост 1", одобрен с Решение № 551 по протокол № 45/29.07.2009 г. на Столичния общински съвет. 

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

2.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-2410/11.03.2021 г., относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ XXX- „за безвредно производство, ОДО, търговия, офиси, хотел, жилища, спорт и атракция, ТП и подземни паркинг-гаражи – 2 нива“ и УПИ XXXI-„за безвредно производство, ОДО, търговия, офиси, хотел, жилища, спорт и атракция, ТП и подземни паркинг-гаражи – 2 нива“, кв. 1, м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, части север и юг, район „Лозенец“, заедно с план – схеми на инженерната  инфраструктура в обхвата на проекта, изключен от обхвата на одобряване с т. 4.1. от Решение № 254 по протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет, както и постъпило заявление, вх. № СОА21-КЦ01-21318/22.04.2021 г. от „Бик Билд“ ЕАД и „Джи Би Ай“ ЕООД с искане за разглеждане на доклада и прекратяване на производството по одобряването на плана.

 

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

3.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-3920/22.04.2021 г., относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. "ж.к. Борово" , район "Красно село"-СО в частта му относно УПИ ІІІ-261, общ. от кв. 320.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

4.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-3925/22.04.2021 г., относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ), кв. 59 и кв. 60, м. ,,Орлова круша с. Лозен", район ,,Панчарево". 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

5.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-3801/19.04.2021 г., относно одобряване на проект за ПУП - ИПРЗ, м. " кв. Овча купел-актуализация", кв. 57, кв. 57а, кв. 58, кв. 59 и кв. 61, план-схема по чл. 108 от ЗУТ, част ВиК, район "Овча купел"-СО.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

6.

Доклад, вх. № СОА19-ПП00-2/125/16.04.2021 г., относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект "Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум" (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ на Европейския съюз.

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

7.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-2011/04.03.2020 г., относно обособяване на пешеходна зона на пл. Света Неделя в карето, заключено между бул. Витоша, бул. Княгиня Мария Луиза, пл. Независимост, ул. Събора и ул. Позитано /Отложен от минало заседание на Комисията/, както и внесен нов проект за решение с писмо, вх. № СОА20-ВК66-2011/11/05.05.2021 г. от Б. Бонев.

 

Борис Бонев

Общински съветник

8.

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-483/1/14.04.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на три реални части от два поземлени имота, както и магазин, представляващи частна общинска собственост, находящи се на територията на Район "Сердика". 

 

Тодор Кръстев

Кмет на район „Сердика“

9.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-15275/1/14.04.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена реална част от поземлен имот ,представляващ публична общинска собственост, находящи се на територията на Район "Сердика".

 

Тодор Кръстев

Кмет на район „Сердика“

10.

Доклад вх. № СОА21-ВК08-4/3/01.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години на части от имоти – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваеми обекти по одобрени подробни схеми от главния архитект на СО.

 

Димитър Димов

Кмет на район „Надежда“

11.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-8533/4/14.04.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински поземлен имот с идентификатор 68134.2821.8-частна общинска собственост, находящ се в Район "Връбница" , улица ''3022-ра" № 8.

 

Младен Младенов

Кмет на район „Връбница“

12.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-8506/4/14.04.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на четири общински поземлени имота, с обща площ 1357 кв. м-частна общинска собственост, заедно със сграда с площ 128 кв. м, разположена в два от тях, всичките находящи се в Район "Връбница" , ул. "Адам Мицкевич“.

 

Младен Младенов

Кмет на район „Връбница“

13.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-9538/6/14.04.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на части от имот-публична общинска собственост, представляващи помещение и част от покривното пространство на административната сграда на кметство село Волуяк.

 

Младен Младенов

Кмет на район „Връбница“

14.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-16010/4/01.04.2021 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XV – 357, кв. 23, в.з. „Беликата“, с площ от 882 кв. м., идентичен с поземлен имот с идентификатор 55419.6708.357, находящ се в с. Панчарево, район Панчарево.

 

Николай Гюров

Кмет на район „Панчарево“

15.

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-2856/1/29.04.2021 г., относно предложение за учредяване на право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в град София, район „Възраждане“ срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроена сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.

Савина Савова

Кмет на район „Възраждане“

16.

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-5342/1/12.05.2021 г., относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на действащ ПУП- ИПРЗ за недвижими имоти, находящи се на територията на район „Младост“, образуване на нови урегулирани имоти, изменение на улица и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.

 

Стефан Стефанов

Кмет на район „Младост“

17.

Предоставяне на информация и справка за списъците по райони на гражданите, които имат право да бъдат настанени под наем в общински жилища за 2021 г. и сформиране на Работна група, която да разгледа постъпилите възражения.

 

18.

Разни.