Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика

Председател: 

 • Севделина Петрова

Зам.-председатели:

 • Росица Николова
 • Георги Георгиев

Членове:

 • Димитър Димитров
 • Благовест Георгиев
 • Христо Копаранов
 • Стефан Спасов
 • Грети Стефанова
 • Димитър Петров
 • Анна Стойкова
 • Драгомир Младенов
 • Лорита Радева
 • Диана Тонова
 • Войслав Тодоров
 • Иван Сотиров
 • Ася Тодорова
 • Васил Драганов

Външни експерти на Комисията:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Росица Григорова, тел.: 02/9377 321


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към СОС за мандат 2019 -2023 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, АРХИТЕКТУРА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на 06.03.2024 г. /сряда/, 10. 00 часа, в Зала № 1, ет. 2, сградата на ул. „Московска“ № 33

и ще се излъчва във Фейсбук на страницата на СОС

Предложения и становища по разглежданите въпроси могат да се изпращат на имейл адрес- rgrigorova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Обсъждане, допълване и приемане на Проект на Вътрешни правила за работа на ПК по Устройство на територията, архитектура и жилищна политика. /Отложени от миналото заседание на Комисията за представяне на писмени предложения от Христо Копаранов- общински съветник/

2.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-761/28.01.2024 г., относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2024 г. /обявен на сайта на СО https://www.sofia.bg/2024-financial-year /Разглеждането продължава от миналото заседание на Комисията/

Васил Терзиев

Кмет на Столична община

3.

Доклад, вх. № СОА24-ВК66-1563/21.02.2024 г., относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с  общинска собственост на  Столична община за 2024 г.

Васил Терзиев

Кмет на Столична община

4.

Доклад, вх. № СОА23-ВК66-831/30.01.2024 г., относно даване на съгласие на Кмета на Столична община да предприеме действия пред Министерство на околната среда и водите чрез писмено заявление за безвъзмездно предоставяне за ползване и управление на обособен участък  а) „София- минерални води в триаски  скали“ от находище № 102- район „Софийска котловина“ по Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

Димитър Димов

Кмет на район „Надежда“

5.

Изслушване на  арх. Ралица Такева- член на СД на „Софинвест“ ЕАД и представяне на  информация, във връзка с ремонта на Френската гимназия и констатирани множество нарушения при ремонта. /Изслушването е по решение на Комисията от миналото заседание/

6.

Информация за сведение, относно постъпилата кореспонденция в Комисията- молби, жалби, писма и предложения от граждани, граждански организации, дружества и др., изпратените писма от Комисията, както и върнатите отговори за извършени проверки по поставените въпроси в периода от  13.10.2023 г.  до 01.03.2024 г. /СОА23-ВК08-14640/13.10.2023 г., СОА23-НЦ62-695/3/0.11.2023 г., СОА19-ВК66-3204/1/10.01.2024 г., СОА23-ВК66-5571/3/21.02.2024 г./

7.

Разни.

Протокол на ПК по УТАЖП от 06.03.2024 г.

Видеозапис от заседанието