Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

Заседания: сряда от 10:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Силвия Тошкова Христова

Зам.-председатели: 
     1. Лорита Георгиева Радева
     2. Борис Цветков Цветков

Членове:

Външни експерти:

  • арх. Ирина Захариева Кекевска
  • арх. Иван Димчев Димчев
  • арх. Янка Теофилова Сачкова
  • арх. Тодор Несторов Личев
  • инж. Миглена Живкова Паунова
  • инж. Златко Кръстев Атанасов

Eксперт в  дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Росица Григорова, тел.: 9377 321