Постоянна комисия по икономика и собственост

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия

по икономика и собственост

11.12.2019 г., сряда, 14:00 часа, зала I, ет.2

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК66-9615/27.11.19 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 06.03.2008 г.; разгласена на 07.03.2008 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-9421/21.11.2019 г. относно:

1. План – сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.

2. Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 г.

Йоана Христова – зам. - кмет на СО и Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА19-МЦ29-224/1/28.11.19 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „Диагностично-консултативен център XIV – София“ ЕООД за срок от 3 /три/ години

д-р Антон Койчев, д.м. – председател на ПК по ЗСП,        д-р Веселин Милев – общински съветник и Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА19-МЦ29-366/2/28.11.19 г. относно даване съгласие на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД да изгради със собствени средства високотехнологична зала

д-р Антон Койчев, д.м. – председател на ПК по ЗСП,        д-р Веселин Милев – общински съветник и Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА19-МЦ29-432/2/28.11.19 г. относно допълване на учредителния акт на „Диагностично-консултативен център XXII-София" ЕООД

д-р Антон Койчев, д.м. – председател на ПК по ЗСП,        д-р Веселин Милев – общински съветник и Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Писмо вх.№СОА19-МЦ29-556/1/28.11.19 г. относно определяне на представители на ПКИС в конкурсна  комисия

д-р Сл. Славчев –управител на „ДКЦ VIII –София“ ЕOOД

 1.  

Разни