Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Златина Карова
 • Борис Цветков
 • Антонина Душева

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572

 

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

09.12.2020 г., сряда, 14:00 часа, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-9285/04.11.20 г. относно       1. План–сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения  на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.;

2. Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 г.

Десислава Билева – зам.- кмет на СО и Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-9933/23.11.20 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на движими вещи - отпадъци, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Десислава Билева – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-9874/20.11.2020 г. относно компенсирани промени между обекти финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи

д-р инж. Ангел Джоргов – зам – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-10027/25.11.2020 г. относно приемане на обща схема за поставяне на преместваеми обекти на временен пазар КИЦ „Славейков“, площад „Славейков“, район „Средец“ по реда на чл. 19, ал. 2 от НПОРИМДЕРДТСО във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗУТ

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА20-МЦ29-453/3/18.11.20 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години

 

д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ДИ05-3260/25.11.20 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост

Николай Стойнев  – общински съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-7099/3/19.11.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 /десет/ години, на Сдружение с нестопанска цел „Прегърни ме“ върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 63

Николай Александров – кмет на район „Оборище“

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК08-9837/3/19.11.20 г. относно откриване на процедира за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от сутерен в сградата на 141 ОУ „Народни будители" - публична общинска собственост, представляваща сграда с идентификатор 68134.1376.2088.1, находяща се на адрес: гр. София, Район „Надежда“, ж. к. „Свобода“

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК08-11215/3/17.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 37914.6843.1244.1.4. с площ 24 кв. м., находящо се на втория етаж в административната сграда на с. Кокаляне, актуван с АОС № 5029/31.10.2014 г.

Николай Гюров – кмет на район „Панчарево“

 1.  

Писмо вх. №СОА20-ТД26-11418/25.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД  с дългосрочен срок на отдаване

Николай Попов – изп. директор на „Пазари Юг“ ЕАД

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети с вх. № СОА17-ТД26-10917/35/30.10.20 г.; № СФИ17-ТД26-312/127/29.10.20 г.; №СОА20-ГР94-3849/1/04.11.20 г.;   № СОА20-МЦ29-552/12.11.20 г.; № СОА20-МЦ29-509/1/28.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-517/29.10.20 г.; № СФИ20-ТД26-117/157/30.10.20 г.; № СОА20-ТД26-10180/26.10.20 г.; № СФИ20-ТД26-117/142/14.10.20 г.;

Оздравителни планове: вх. № СОА20-МЦ29-511/29.10.20 г.; № СОА20-МЦ29-483/15.10.20 г.; № СФИ20-МЦ29-56/1/06.11.20 г.; № СОА20-МЦ29-508/28.10.20 г.;

Конкурсна документация „Пазари Изток“ ЕАД: СФИ20-ТД26-3280/2/18.11.2020 г.; СФИ20-ТД26-3284/2/18.11.2020 г.; СФИ20-ТД26-3289/2/18.11.2020 г.

/за сведение/

 1.  

Разни.