Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Председател:

 • Прошко Прошков

Зам.-председатели: 

 • Димитър Шалъфов
 • Иван Пешев

Членове:

 • Борис Бонев
 • Бойко Димитров
 • Гергин Борисов
 • Грети Стефанова
 • Бонка Василева
 • Антон Хекимян
 • Татяна Георгиева
 • Диана Тонова
 • Станислав Младенов
 • Ивайло Йонков
 • Венци Стойчев
 • Севделина Петрова
 • Пламен Данаилов
 • Иван Алексиев

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация към СОС за мандат 2023 – 2027 година


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

 

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация, което ще се проведе на 26.06.2024 г., сряда, 14:00 часа, зала I, ет.2, ул. „Московска” № 33, и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доклад вх.№СОА24-ВК66-4959/07.06.2024 г. относно програма за обновяване на подвижния състав и специализирана техника за поддръжка на наземния обществен транспорт на София за периода 2024 — 2030 г.

Васил Терзиев – кмет на СО,

Илиян Павлов – зам.-кмет на СО, Иван Василев - зам.-кмет на СО,  Борис Бонев, Андрей Зографски, Иван Таков, Симеон Ставрев, Прошко Прошков, Димитър Вучев, Карлос Контрера, Красимир Гълъбов,  Екатерина Йорданова, Вили Лилков и Пламен Данаилов - общински съветници

Доклад вх.№СОА24-ВК66-5442/21.06.2024 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2023 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите, членовете на съветите на директорите, членовете на Управителен и Надзорен съвет

Прошко Прошков, Бойко Димитров, Пламен Данаилов и Грети Стефанова - общински съветници

Доклад вх.№СОА24-ВК66-5440/21.06.2024 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2023 г. на общински дружества в ликвидация

Прошко Прошков, Бойко Димитров, Пламен Данаилов и Грети Стефанова - общински съветници

Доклад вх.№СОА24-ВК66-5136/13.06.2024 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на фондация „Асоциация за развитие на София“ за 2023г. и финансов отчет за дейността на организациите с нестопанска цел през 2023г. на Асоциация за развитие на София

Екатерина Йорданова, Цветелина Симеонова – Заркин и Войслав Тодоров – общински съветници

Доклад вх.№СОА23-МЦ29-401/2/17.06.2024 г. относно даване разрешение на „Диагностично – консултативен център V - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 3 (три) години

д-р Антон Койчев, д.м. – общински съветник и Иван Василев – зам.-кмет на СО

Доклад вх.№СОА23-МЦ29-453/2/17.06.2024 г. относно даване разрешение на „Диагностично – консултативен център V - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 3 (три) години

д-р Антон Койчев, д.м. – общински съветник и Иван Василев – зам.-кмет на СО

Доклад вх.№СОА24-МЦ29-179/2/17.06.2024 г. относно предоставяне на целева субсидия на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД, която се отпуска за придобиване на дълготраен материален актив – абонатна станция за нуждите на лечебното заведение

Ваня Григорова,         д-р Антон Койчев, д.м. – общински съветници и Иван Василев – зам.-кмет на СО

Доклад вх.№СОА24-МЦ29-138/4/17.06.2024 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД, необходими за извършване на основен ремонт на сградата на лечебното заведение

Ваня Григорова,         д-р Антон Койчев, д.м. – общински съветници и Иван Василев – зам.-кмет на СО

Доклад вх.№СОА23-ГР94-6057/3/19.06.2024 г. относно освобождаване и избор на ликвидатор на „Медицински център ХVІ-София” ЕООД – в ликвидация и продължаване срока на ликвидация на „Медицински център ХVІ-София” ЕООД – в ликвидация

Ваня Григорова,         д-р Антон Койчев, д.м. и Прошко Прошков – общински съветници

Доклад вх. №СОА23-ТД26-7251/5/26.03.2024 г. относно придобиване на автобуси за обезпечаване на транспортната задача, изпълнявана от „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Карлос Контрера, Красимир Гълъбов, Севделина Петрова, Пламен Данаилов – общински съветници

Доклад вх.№СОА24-ВК66-5418/21.06.2024 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура за закупуването на десет броя употребявани туристически автобуси на "Столичен автотранспорт" ЕАД

Илиян Павлов – зам.-кмет на СО, Андрей Зографски, и Симеон Ставрев - общински съветници

Доклад вх.№СОА24-ВК08-8204/05.06.2024 г. относно предложение за промяна на предназначението на общинско жилище от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в жилище от фонд „Резервен” на Столична община, становище вх.№СОА24-ВК08-8204/1/13.06.2024 г.

Кристиян Христов – кмет на район „Подуяне“

Доклад вх. №СОА17-ВК66-3135/8/12.04.2024 г. относно продажба на идеална част от поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1387.174, УПИ V-174, кв. 851, местност „ж.к. Триъгълника“, район „Надежда“, гр. София, ул. „Шибой“ № 4, на собственика на самостоятелен обект в сграда, находяща се в имота, становище вх. №СОА17-ВК66-3135/12/05.06.2024 г.

Татяна Георгиева – общински съветник и Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

Доклад вх.№СОА24-ВК08-6071/22.04.2024 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1387.356, УПИ VIII-356, кв. 843, местност „Триъгълника“, ул. „Пещера“ № 10, район „Надежда“, становище вх. № СОА24-ВК08-6071/2/05.06. 2024 г.

Татяна Георгиева – общински съветник и Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

Доклад вх. №СОА24-ВК08-4589/26.03.24 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1382.2191, УПИ X-КОО, кв. 12, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, СО – район „Надежда“, становище вх. №СОА24-ВК08-4845/5/05.06.2024 г.

Татяна Георгиева – общински съветник и Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

Доклад вх. №СОА24-ВК08-7131/16.05.2024 г. относно  довършване на процедура  по прилагане на подробен устройствен план за УПИ I-1389 - за общ. обслужване,  кв. 31, м.  „Малинова долина обслужващи обекти на околовръстен път“, район Витоша, становище вх. № СОА24-ВК08-7131/1/05.06.2024 г.

Зарко Клинков – кмет на район „Витоша“

Доклад вх. №СОА20-ТД26-1893/6/24.04.2024 г. относно доброволно прилагане на подробен устройствен план по реда на § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ по отношение на УПИ IХ-613, кв. 194а, м. „Цар Борис III-2-ра част“ - прехвърляне право на собственост на реални части от поземлени имоти – частна общинска собственост и придобиване на реална част от поземлен имот – частна собственост, попадащ в улица, становище вх. № СОА20-ТД26-1893/8/05.06.24 г.

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

Доклад вх. №СОА24-ВК08-4889/02.04.2024 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл.17, ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията - за изменение на действащ ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/  за УПИ XV-общ., кв. 42, местност “кв. Овча купел-актуализация“, за определяне квоти на съсобственост и последващо учредяване право на строеж върху новообразуван УПИ XV-1005,1006, за жс и коо, срещу обезщетение за Столична община с равностойни обекти – процедура по чл. 81, ал. 1 и     ал. 2 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 183 ал. 3 от Закона за устройство на територията, становище вх. №СОА24-ВК08-4889/3/05.06.24 г.

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

Доклад вх. №СОА24-ВК08-6087/22.04.2024 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, становище вх. № СОА24-ВК08-6087/3/05.06.24 г.

Георги Тодоров – кмет на район „Люлин“

Доклад вх. №СОА24-ВК08-7842/29.05.2024 г. относно процедура за доброволно прилагане на подробния устройствен план за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-862, кв. 30, местност „Модерно предградие“ по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби (ПР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), становище вх. № СОА24-ВК08-7842/1/05.06.24 г.

Румен Костадинов – кмет на район „Връбница“

Доклад вх. №СОА24-ВК08-7717/28.05.24 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с довършване на процедура по прилагане на плана за регулация за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-492, кв. 26, местност „кв. Обеля“, становище вх. № СОА24-ВК08-7717/2/05.06.24 г.

Румен Костадинов – кмет на район „Връбница“

Доклад вх.№СОА24-ВК08-6593/1/17.05.2024 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията и прехвърляне правото на собственост върху поземлени имоти – общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“,  становище вх.№СОА24-ВК08-6593/2/05.06.2024 г.

Лилия Донкова – кмет на район „Кремиковци“ и Драгомир Иванов – общински съветник

Доклад вх.№СОА24-ВК08-4205/19.03.2024 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ I-„За Балнеоложки комплекс „, кв. 58, м. гр. Банкя, становище вх. № СОА24-ВК08-4205/3/05.06.24 г.

Рангел Марков – кмет на район „Банкя“

Доклад вх.№СОА24-ВК08-7089/15.05.2024 г. относно отдаване под наем  за срок от 7 /седем/ години  на част  с площ 345 кв. м. от  ПИ с  идентификатор: 02659.2195.742 , целият с площ 698 кв. м. , актуван с АОС № 1254 /24.02.2015 г  на район „Банкя“, вписан в Агенция по вписванията под № 41, том LV, вх. рег. № 23782, им. партида № 364789,364790/ 29.02.2015 г ., становище вх. № СОА24-ВК08-7089/1/03.06.24 г.

Рангел Марков – кмет на район „Банкя“

Информация за постъпила поща: писмо вх. № СОА24-ТД26-6536/1/27.05.24 г.; писмо вх. № СОА24-ТД26-8540/19.06.24 г.; писмо вх. №СОА24-ВК66-1563/40/14.06.24 г.; писмо вх. №СОА24-ТД26-7841/1/11.06.24 г. и писмо вх. №СОА24-ТД26-8643/21.06.24 г.

/за сведение/

Разни.