Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Председател:

 • Прошко Прошков

Зам.-председатели: 

 • Димитър Шалъфов
 • Иван Пешев

Членове:

 • Борис Бонев
 • Бойко Димитров
 • Гергин Борисов
 • Грети Стефанова
 • Бонка Василева
 • Антон Хекимян
 • Татяна Георгиева
 • Диана Тонова
 • Станислав Младенов
 • Ивайло Йонков
 • Венци Стойчев
 • Севделина Петрова
 • Пламен Данаилов
 • Иван Алексиев

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация към СОС за мандат 2019 – 2023 година на основание Решение № 280 и Приложение № 1 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация, което ще се проведе на 28.02.2024 г., сряда, 14:00 часа, зала I, ет.2, ул. „Московска” № 33, и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работата на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Доклад вх.№СОА23-ВК66-11068/08.12.2023 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на общинско имущество движими вещи, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО

Доклад вх.№СОА24-ВК08-608/15/06.02.2024 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти за индивидуално ползване по реда и при условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО

Доклад вх. №СОА23-ВК66-10995/1/07.12.2023 г. относно извършване на СМР и доставяне на обзавеждане в недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.1500.2430.5.108, находящ се в гр. София, район Искър", ж.к. „Дружба-1 част“, бл. 2, вх. „А“, ет. 1, обект 5, във връзка със осъществяването на дейностите на „Българска Хънтингтън Асоциация“ в подкрепа на хората с редки диагнози и техните семейства, придружен с писмо вх. №СОА23-ВК66-10995/1/08.12.23 г.

Георги Георгиев, Прошко Прошков,

д-р Антон Койчев, Екатерина Йорданова  – общински съветници

Информация за постъпила поща: Отчети с вх. № СОА23-ГР94-5801/31.10.23 г.; вх. №СОА21-ГР94-2435/12/02.11.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-2313/2/25.10.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-5790/30.10.23 г.; вх. № СОА24-ГР94-558/08.02.24 г.; вх. №СОА23-ГР94-478/6/05.02.24 г.; вх. № СОА23-ГР94-2313/4/02.02.24 г.; вх. № СОА23-ГР94-2313/3/31.01.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-32/29.01.24 г.; вх. № СФИ23-МЦ29-81/1/29.01.24 г.; вх. № СОА23-МЦ29-568/1/29.01.24 г.; вх. № СОА23-МЦ29-413/2/30.01.24 г.; вх. № СОА23-МЦ29-230/3/30.01.24 г.; вх. № СОА23-МЦ29-233/2/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-572/1/31.10.23 г.; вх. № СОА21-ТД26-1021/12/31.01.24 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/512/15.11.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/462/30.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/489/31.10.23 г.; вх. № СОА21-ТД26-1021/11/27.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/485/31.10.23 г.; СФИ23-ТД26-118/482/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-230/2/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-570/30.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-568/30.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-235/2/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-273/2/31.10.23 г.; вх. №СОА23-МЦ29-575/31.10.23 г.; вх. № СФИ23-МЦ29-81/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-413/1/26.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-576/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-413/3/05.02.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-44/01.02.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-42/31.01.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-40/31.01.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-39/31.01.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-36/30.01.24 г.; вх. № СОА23-МЦ29-416/2/31.01.24 г.; вх. № СФИ23-МЦ29-77/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-223/2/26.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-571/30.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-573/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-416/1/31.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-113/13/19.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-584/09.11.23 г.; вх. № СОА22-МЦ29-238/11/07.11.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-478/4/06.11.23 г.; вх. № СОА23-ВК66-9903/25.10.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-15730/25.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/477/31.10.23 г.; вх. № СОА24-ТД26-1627/31.01.24 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/434/19.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/427/18.10.23 г.; вх. №СОА17-ТД26-10917/56/30.10.23 г.; вх. №СОА23-ТД26-16002/31.10.2023 г.; Писмо вх. № СОА23-ГР94-2386/3/22.02.2024 г.

/за сведение/

Разни.