Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Антонина Душева
 • Антония Терзиева
 • Борис Цветков

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация към СОС за мандат 2019 - 2023 година на основание решение № 280 и Приложение № 1 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

19.05.2021 г., сряда, 14:00 часа, зала I, ет.2, ул. „Московска“ №33  и онлайн, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1398/36/13.05.2021 г. относно промяна на бюджета на Столична община за  I-во тримесечие на 2021 г.

Дончо Барбалов – зам. - кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-5779/15/22.04.2021 г. относно План за действие за 2021 г. към Стратегия за достъпна среда за всички на територията на Столична община 2018 – 2022 г.

Албена Атанасова – зам.- кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК66-3573/14.04.2021 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2022 г.

Десислава Билева – зам.- кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ТД26-3678/17/12.02.2021 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи споразумение за изплащане на сума на „МТК ГРОУП“ ООД по т. 4.1.2. от Споразумение № СОА21-ДГ56-25 от 20.01.2021 г.

д-р Кристиан Кръстев - зам.- кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-4447/13.05.2021 г. относно даване на съгласие за провеждане на процедура по реда на чл. 193 от Закона за устройство на територията за предоставяне на безвъзмездно и безсрочно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД

Николай Стойнев – общински съветник и инж. Ангел Джоргов – зам. – кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-4451/13.05.2021 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Николай Стойнев – общински съветник и инж. Ангел Джоргов – зам. – кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ДИ05-1263/11.05.2021 г. относно приемане на допълнение в приложение № 1 на Годишния общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2020 -2021 г., приет с Решение № 422 по протокол № 20 от 24.09.2020 г. на Столичен общински съвет

Николай Стойнев – общински съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ДИ05-1264/11.05.2021 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти

Николай Стойнев – общински съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-4456/13.05.2021 г. относно одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Столична община и Европейската  инвестиционна банка в рамките на  ЕКЦИВ № АА-010617

Прошко Прошков, Георги Георгиев, Николай Стойнев – общински съветници и Дончо Барбалов – зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-4282/1/13.05.2021 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2021 г.

Стефан Марков - общински съветник и Дончо Барбалов – зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ТД26-4498/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г. сключен със Столична община

Николай Стойнев, Прошко Прошков – общински съветници и Дончо Барбалов – зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-4077/27.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев – общ. съветници и Дончо Барбалов - зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-4309/11.05.2021 г. относно давене на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XV-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев – общ. съветници и Дончо Барбалов - зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1162/3/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД, чрез непарична вноска

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев – общ. съветници и Дончо Барбалов - зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1176/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център II-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев – общ. съветници и  Дончо Барбалов - зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1181/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев – общ. съветници и Дончо Барбалов - зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-МЦ29-36/6/13.05.2021 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев – общ. съветници и Дончо Барбалов - зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-2/04.01.2021 г. относно преобразуването на сгради, които са общинска собственост и са ползвани в миналото за детски заведения, в детски градини и/или ясли и 

Писмо вх.№СОА21-ВК66-2/5/19.03.2021 г. с нов проект за решение;

Становище вх.№СОА21-ВК66-2/8/05.05.2021 г. от инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет на СО;

Становище вх.№СОА21-ВК66-2/9/05.05.2021 г. от арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-2856/1/29.04.2021 г. относно учредяване право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община

Савина Савова – кмет на район „Възраждане“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-15275/1/14.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на обособена реална част от поземлен имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Сердика“

Тодор Кръстев – кмет на район „Сердика“

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-5213/09.04.2021 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието”, след промяна на предназначението на сградата от жилищна в нежилищна, за създаване, оборудване и развитие на център за деца, юноши и младежи с проблеми в развитието и специални образователни потребности/СОП/

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-852/2/02.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост, представляващ парк „Света Троица”, попадащ по КККР в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.473 на територията на Район „Илинден“ за поставяне на преместваем обект - павилион по план-схема, одобрена от Столичния общински съвет

Иван Божилов – кмет на район „Илинден“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-4/3/01.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години на части от имоти – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваеми обекти по одобрени подробни схеми от главния архитект на СО

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Писмо вх.№СОА21-МЦ29-171/10.05.2021 г. относно определяне на представител в конкурсна комисия

д-р Румен Велев – изп. директор на  „Втора САГБАЛ -Шейново“ ЕАД

 1.  

Разни.