Постоянна комисия по икономика и собственост

Заседания: сряда от 14:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Николай Асенов Стойнев

Зам.-председатели: 
     1. Ботьо Генчев Ботев
     2. Карлос Арналдо Контрера

Членове:

Външни експерти:

 • Атанас Андонов Бояджиев
 • Боян Лъчезаров Стефанов
 • Йордан Йорданов Йорданов
 • Еньо Енев Савов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Иванка Галова, тел.: 9377 572

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия

по икономика и собственост

12.12.2018 г., сряда, 14:00 часа, зала I, ет.2

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-9150/03.12.18 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

 1.  

Коригиран доклад вх.№СОА18-ВК66-8885/26.11.18 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот с идентификатор 29150.7102.696 по КККР на с. Железница, район „Панчарево”

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-8887/26.11.18 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т. 44а (нова) - о.т. 44б (нова) - о.т. 44в (нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 44в (нова) до о.т. 44г (нова); План за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32216.2310.53 и 32216.2310.60 по КККР на с. Иваняне с цел създаване на УПИ IX-53 “за ЖС”, УПИ X-53 “за ЖС”, УПИ XI-53 “за ЖС”, УПИ XII-60 “за ЖС”, УПИ XIII-60 “за ЖС” и УПИ XIV-60 “за ЖС”, кв. 7а, м. в.з. „Спирка Иваняне – м. Бели брег”, район “Банкя”

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-8882/26.11.18 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т. 57а (нова) - о.т. 57б (нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 57б (нова) до о.т. 57в (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти; план за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2310.52 по КККР на с. Иваняне, създаване на УПИ V-52 „за ЖС”, УПИ VI-52 “за ЖС”, УПИ VII-52 “за ЖС” и УПИ VIII-52 “за ЖС”, кв. 7а, м. „в.з. Спирка Иваняне – м. Бели брег”, район “Банкя”

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-8879/26.11.18 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-143,508 (ПИ с идентификатори 07106.1432.143 и 07106.1432.508 по КККР), кв. 11, м. „кв. Димитър Миленков“, район „Искър“, представляващ неразделна част от ПУП-ПРЗ на м. „кв. Димитър Миленков“, одобрен с Решение № 16 по протокол № 75 от 22.01.2015 г. на СОС

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4338/2/30.11.18 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т.9д и о.т.9е за създаване на нова задънена улица от о.т.9ж до о.т.9з и откриване на нова улица от о.т.9е до о.т.9и, план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ ІІ - 6207.929 „за складове, офиси, магазини и ТП”, УПИ ІІІ - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ ІV - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ V - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ VІ - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, кв. 31б, м. „Врана-Лозен-Триъгълника”, район „Панчарево” и план-схема на инженерната инфраструктура по част „ВиК”

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-9137/03.12.18 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: план за регулация на м. „бул. Сливница – Люлин – 9 м.р.“ в граници: бул. „Сливница“, бул. „Луи Пастьор“, ул. „Крим“ и ул. „Ген. Асен Николов“, район „Люлин“ в частта му относно  -111,115,116,117,120 от кв. 116, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 423 по протокол № 65 от 10.07.2014 г. на СОС

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-9166/04.12.18 г. относно разрешение за служебно възлагане изработването на подробен устройствен план - план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост и прилежащи територии, в обхват бул. „Ломско шосе“, софийски околовръстен път и източната граница на зона „Смф2“ (смесена многофункционална зона предимно за околоградския район), съгласно ОУП на СО/2009 г., прилежаща на ул. „Васил Левски“ (Мраморско шосе), район „Връбница“-СО, план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и одобряване на задание

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ТД26-4975/7/03.12.2018 г. относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, чрез съществуващо съоръжение Каптиран естествен извор (КЕИ) "Тунела" на находище на минерална вода - изключителна държана собственост "София-Панчарево" - №81 по Приложение № 2 към чл. 14 на ЗВ, предоставено на Столична община с Решение №33/04.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години на "М.К.77" ЕООД

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ТД26-8888/8/03.12.2018 г. относно издаване на разрешително на "Венцислав Василев 2001" ООД за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение Каптиран естествен извор (КЕИ) "Тунела" към находище на минерална вода "София-Панчарево" - изключителна държавна собственост - № 81 по Приложение № 2 към чл.14 на Закона за водите (ЗВ), предоставено на Столична община с Решение № 33/04.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Разни.