Постоянна комисия по икономика и собственост

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Златина Карова
 • Борис Цветков
 • Антонина Душева

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572

 

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия

по икономика и собственост

08.07.2020 г., сряда, 14:00 часа, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4049/27.05.2020 г. относно предложение за изменение в Правилника за организацията на дейността на Общинска предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ с цел вписване на утвърдените  актове за публична общинска собственост в Приложение „Списък на имуществото, което се предоставя за управление на ОП СПТО“ към същия правилник

Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4950/20.06.2020 г. относно актуализиране на имотите от Общинския поземлен фонд, определени за обезщетяване на имащите право собственици по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-5297/02.07.2020 г. относно споразумение между „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „Европейска банка за възстановяване и развитие“ за отлагане срока на плащане на дължимата за месец юни 2020г. главница по договор за заем от 15.10.2018 г. до 15.06.2022г. и дължимата за месец декември по договор за заем от 15.10.2018 г. до 15.12.2022 г.

Кристиан Кръстев – зам.-кмет на СО и Зафир Зарков, Димитър Вучев – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ТД26-6273/1/02.07.2020 г. относно даване на съгласие „Топлофикация  София“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за оборотни средства с цел възстановяване/прихващане на суми по изравнителни сметки на клиенти, вследствие на нормативни промени, и учредяване на обезпечения

Николай Стойнев, Прошко Прошков, Карлос Контрера и  д-р Георги Георгиев – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ТД26-6273/2/02.07.2020 г. относно утвърждаване на актуализиран Бизнес-план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2020 година

Николай Стойнев, Прошко Прошков,  д-р Георги Георгиев – общ. съветници и д-р Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ТД26-6022/2/02.07.2020 г. относно даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за финансиране разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача

Николай Стойнев, Карлос Контрера и  д-р Георги Георгиев – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ  VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“, одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС/АОС № 3189/28.06.2018 г./ от  „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕВСКИ - ДРАГАЛЕВЦИ“ /ОСК/ и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Татяна Георгиева, Николай Стойнев – общ. съветници и доц. д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-4857/18.06.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Николай Стойнев,      Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Стефан Марков и Карлос Контрера – общ. съветници

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ГР94-1238/09.03.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

 

Становище вх. №СОА20-ТД26-5768/15.06.20 г.

Тома Белев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-4993/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация  и работа  на Специализирания общински приватизационен фонд

Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова,  Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общ. съветници

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-4997/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова,  Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общ. съветници

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-4995/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова,  Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-7893/25.06.2020 г. относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост, находящ се в кв. „Дианабад“, бл. 7 ет. 1.

Делян Георгиев – кмет на район „Изгрев“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-5544/1/03.06.2020 г. относно безвъзмездно прехвърляне от държавата на Столична община на поземлен имоти, попадащи в улица

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-10076/5/20.06.2020 г. относно довършване на процедура  по прилагане  на ПУП към УПИ IV-2409, 2427, 2283, 2284, кв. 79, местност „ж.к. Надежда 3“, район „Надежда“

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-10242/4/12.06.2020 г. относно процедура за доброволно прилагане  на действащ ПУП за УПИ  XX- 563, 564- „за бензиностанция“, кв. 21, м. „Илиянци“, район „Надежда“, Столична община

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-4736/2/20.06.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.1932.2241, попадащ в улица, кв. 11, м. „Манастирски ливади - Запад“, собственост на физически лица

Теодор Петков – кмет на район „Витоша“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-5005/1/20.06.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за местност „жк Люлин – II-ри м. р-н“, създаване на нов УПИ X-34, кв. 23б

Милко Младенов – кмет на район „Люлин“

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-9436/9/09.06.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Предходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-2953/1/20.06.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот в улична регулация – тротоар, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Панчарево“, село Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност  по индивидуален архитектурен проект и одобрена схема от главния архитект на СО, като и издадена от него заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в схемата

Николай Гюров – кмет на район „Панчарево“

 1.  

Писмо вх.№СОА20-ТД26-4854/18.05.2020 г. относно разрешение от Столичен общински съвет за разпореждане с дълготрайни материални активи, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД, по реда на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества, представляващи леки автомобили

Александър Александров – изп. директор на „Топлофикация София“ ЕАД

 1.  

Писмо вх.№СОА20-ПО55-6/2/23.06.2020 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно предложение от „Демократична България – Обединение“ за дарение на софтуер vote.sf  за провеждане на гласувания, анкети и допитвания

„Демократична България – Обединение“

 1.  

Писмо вх.№СФИ20-ВК66-306/29.05.2020 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно неизплатено трудово възнаграждение от „Метрострой“ ЕАД – в ликвидация

 

 1.  

Писмо вх.№СФИ20-ВК66-304/28.05.2020 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно искане на СДВР за предоставяне на помещение безвъзмездно за управление

 

 1.  

Писмо вх.№СФИ20-ТД26-224/2/21.05.2020 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД

 

 1.  

Писмо вх.№СОА20-ТД26-6300/01.07.20 г. относно провеждане на конкурсна процедура за „Учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, представляващ ПИ с идентификатор 68134.304.293, с площ 950 кв. м, за който е отреден  УПИ XII-293, кв. 262, м. „Зона Б-5-3“, находящ се в район „Възраждане, гр. София

Димитър Шивачев – изп. директор на „Софийски имоти“ ЕАД

 1.  

Писмо вх.№СЗД20-МЦ29-460/18.06.2020 г. относно определяне на представители в конкурсни комисии

д-р Борил Петров – изп. директор на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД

 1.  

Информация за постъпила поща:   отчети с вх. № СОА20-ГР94-2436/1/15.06.20 г. от контрольора на „ДКЦ XII-София“ ЕООД; вх. № СОА20-МЦ29-194/30.04.20 г. от контрольора на „ДКЦ XVIII-София“ ЕООД; вх. № СОА20-МЦ29-212/13.05.20 г. от изп. директор на „IV МБАЛ-София“ ЕАД; вх. № СОА19-ГР94-2127/4/12.05.20 г. от контрольора на „ДКЦ XIII-София“ ЕООД; вх. № СОА20-ТД26-4997/21.05.20 г.; СФИ20-ТД26-117/28/27.04.20 г. от управителя на „ГИС София“ ЕООД; вх. № СФИ20-ВК66-172/11/30.04.20 г. от Д. Барбалов- зам.-кмет на СО;

вх. № СОА20-МЦ29-265/17.06.20 г. от ликвидатора на „МЦ 1- Банкя“ ЕООД; вх. № СОА20-ТД26-5344/03.06.20 г. от К. Димитров

/за сведение/

 1.  

Разни.