Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Златина Карова
 • Борис Цветков
 • Антонина Душева

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572

 

 

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

23.09.2020 г., сряда, 14:00 часа, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-7012/28.08.20 г. относно проект за приемане на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Столична община“

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, Борислав Бориславов, Радослав Абрашев и Димитър Антов – общ. съветници

 1.  

Доклад с рег. №СОА20-ВК66-4857/4/01.09.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Георги Георгиев, Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Карлос Контрера, Стефан Марков, Диана Тонова и Иван Таков – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-1600/4/16.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения, в сграда с идентификатор 68134.202.1.2 – Акт за частна общинска собственост № 1821 от 27.01.2019 г. и идентификатор 68134.202.1.3 – Акт за частна общинска собственост № 1822 от 29.01.2019 г., намиращ се на ул. „Дамян Груев“ № 8а

Кристиан Кръстев – зам.- кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ТД26-8676/1/16.09.2020 г. относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване „Метрополитен“ ЕАД върху търговски обекти, разположени в метростанциите от Трета линия на Софийското метро

Кристиан Кръстев – зам.- кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ДИ05-2457/28.08.20 г. относно приемане на Годишен общински план за насърчаване на инвестициите и политиката в областта на инвестициите на СО за 2020 г., годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2020 – 2021 г. и утвърждаване на отчет за извършената работа по изпълнението на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г.

Николай Стойнев – общински съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-7574/16.09.2020 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2019г. на „Чистота Искър“ ЕАД

Николай Стойнев, Лорита Радева, д-р Георги Георгиев  – общински съветници, Десислава Билева и д-р Дончо Барбалов – зам.-кметове на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-147/1/09.04.2020 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична“ болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД да  закупи  със собствени средства дълготраен материален актив

д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници и д-р Дончо Барбалов – зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-412/1/17.09.2020 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 28.09.2020 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД

д-р Антон Койчев, д.м. - общински съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-284/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници и д-р Дончо Барбалов – зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-384/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници и д-р Дончо Барбалов – зам. - кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА18-ВК08-12325/12/08.04.20 г. относно процедура за продажба по реда а чл. 35, ал. 3 от ЗОС на 8 % идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.106.77, целият с площ от 517 кв.м. съставляващ УПИ XII – 77, кв. 556, м. „Центъра – Зона“ А-юг, находящ се в гр. София, район Средец, ул. Шипка“ № 42, придружен с изготвена нова пазарна оценка, с вх. № СОА18-ВК08-12325/18/17.07.20 г.

Трайчо Трайков – кмет на район „Средец“

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-3059/1/23.04.20 г. относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА20-ВК08-3059/6/17.07.20 г. от

Николай Александров – кмет на район „Оборище“

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК08-1988/1/23.04.20 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.3441, попадащ в ул. „Нелсън Мандела“, както и в безименна улица, собственост на физически лица, придружен с изготвена нова пазарна оценка, с вх. № СОА20-ВК08-1988/7/17.07.20 г.

Константин Павлов – кмет на район „Лозенец“

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК08-8925/1/26.08.20 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.2287, попадащ в ул. „Флора Кънева“, собственост на физически лица

Константин Павлов – кмет на район „Лозенец“

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-9006/1/26.08.20 г. относно провеждане на процедура по реда на ЗУТ

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-9275/1/26.08.20 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8369/2/26.08.20 г. относно учредяване право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Надежда“, срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8683/1/26.08.20 г. относно Провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията и последващо учредяване на право на строеж върху общинската част от новообразувания УПИ, находящ се на територията на район „Надежда“, срещу обезщетение чрез предоставяне в собственост на Столична община на равностойни самостоятелни обекти

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2308/7/26.08.20 г. относно промяна в характера на собственост на недвижим имот – от публична в частна общинска собственост, процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с проект ПУП – ИПР и сключване на предварителен и окончателен договори за прехвърляне на собственост от страна на Столична община, учредяване на вещно право на преминаване върху недвижими имоти и прилагане на улична регулация, предвидена по действащ подробен устройствен план на м. „Младост 4“, чрез безвъзмездно придобиване от Столична община на частни имоти на територията на район „Младост“

Стефан Стефанов – кмет на район „Младост“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-439/1/12.03.2020 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена в имота сграда, находяща се на ул. „Мургаш“, м. „в.з. Мало Бучино“ – II част“, район „Овча купел“, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх.№СОА20-ВК08-439/7/25.08.2020 г.

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-8004/1/26.08.20 г. относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 41 по Протокол № 32 ат 10.12.2001 на Столичен общински съвет и ИПРЗ за кв. 19, м. „жк Люлин 6-ти м. р-н“, одобрен със Заповед № РД-09-50-517/08.12.2008 г. на Главния архитект на Столична община

Милко Младенов – кмет на район „Люлин“

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7997/1/26.08.20 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ от 24,77 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 68134.4361.533, съставляващ УПИ  I-отреден за ЖС, ТП и обществено обслужване, кв. 7, местност „жк „Люлин – 4-ти микрорайон“, СО – район „Люлин“, за надстрояване на съществуващ самостоятелен обект в сграда

Милко Младенов – кмет на район „Люлин“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-8093/29.06.2020 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ чрез изменение на план за регулация, район „Панчарево“

Николай Гюров – кмет на район „Панчарево“

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-13019/7/17.08.20 г. относно определяне на оценка за ПИ с идентификатор 57011.5983.164 с предоставено право на ползване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Разни.