Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Златина Карова
 • Борис Цветков
 • Антонина Душева
 • Антония Терзиева

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572

 

Дневен ред

на извънредно заседание на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация, съвместно с Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, което ще се проведе на

24.02.2021 г., сряда, 10:00 часа, чрез платформата „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Представяне на информация на общинските съветници и изслушване на Главния архитект на СО, на Директора на Столичен Инспекторат, на Кмета на район „Триадица“ и на представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД за резултатите от извършена проверка, във връзка с инцидента в район „Триадица“.

 

 

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

24.02.2021 г., сряда, 14:00 часа, чрез платформата „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1729/18.02.2021 г. относно приемане на Програма за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2021 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1711/18.02.2021 г. относно общинска строителна Програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2021 г.

д-р инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1578/15.02.2021 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД

Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Георги Георгиев, Иван Таков, Милка Христова и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1728/18.02.2021 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД

Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Георги Георгиев, Иван Таков, Милка Христова и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1727/18.02.2021 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Георги Георгиев, Иван Таков, Милка Христова и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ТД26-1858/1/18.02.2021 г. относно даване на съгласие „Пазари Запад“ ЕАД да разходва собствени средства за поставяне на преместваеми обекти тип библиотека-щанд

Николай Стойнев и Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-2/04.01.2021 г. относно преобразуването на сгради, които са общинска собственост и са ползвани в миналото за детски заведения, в детски градини и/или ясли и становище  вх.№СОА21-ВК66-2/3/12.02.2021 г.

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Информация за постъпила поща: годишни доклади от общински търговски дружества за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросник за самооценка за 2020 г.: вх. № СОА20-ДИ04-3465/57/21.01.21 г.; вх. № СОА20-ДИ04-3465/59/21.01.21 г.; вх. №СФИ20-ТД26-7187/33/21.01.21 г.; 

Отчети: вх. №СФИ20-ВК66-172/90/27.01.21 г,; вх. №СФИ20-ВК66-172/86/29.12.20 г.; вх. №СОА19-МЦ29-330/5/04.01.21 г.; вх. № СОА21-МЦ29-1/04.01.21 г.

/за сведение/

 1.  

Разни.

 

 

Допълнителни точки за заседанието на

24.02.2021 г., сряда, 14:00 часа

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

доп.т.1

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1757/19.02.2021 г. относно  създаване на комисия за извършване на проверка на всички преместваеми обекти, намиращи се на територията на Столична  община

Общински съветници от ПГ „БСП за България“

доп.т.2

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1838/23.02.2021 г. относно  създаване на работна група във връзка с актуализация на нормативната уредба на Столична община по отношение на преместваемите обекти

Николай Стойнев, Малина Едрева и Георги Георгиев – общински съветници