Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Христиан Петров
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Грети Стефанова
 • Пеню Пенев
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Антонина Душева
 • Антония Терзиева

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация към СОС за мандат 2019 - 2023 година на основание решение № 280 и Приложение № 1 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

 

 

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация, което ще се проведе на

08.12.2021 г., сряда, 14:00 часа,  онлайн, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК66-10313/02.11.2021 г. относно:

1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.;

2. Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 г.

Десислава Билева – зам.- кмет на СО и Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-8325/2/23.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 22, ет. 3, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК08-8325/5/22.10.21 г. с изготвена нова пазарна оценка и нов проект за решение

Николай Александров – кмет на район „Оборище“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-12060/1/27.10.2021 г. относно учредяване на право на строеж за допълващо застрояване на гаражи, върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Слатина“

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-6020/24/09.11.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №482/23.07.2021 г. на Столичния общински съвет

Константин Павлов – кмет на район „Лозенец“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-13992/1/28.10.2021 г. относно продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2800 – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ IV-2800 – за общ. Обслужване и ТП, кв. 147а, м. „ж.к. Надежда 1а и 1б“

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-1603/7/17.11.21 г. и нов проект за решение с вх. №СОА21-ВК08-1603/6/08.11.21 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1506.2115 с площ 58 кв. м, представляващ публична общинска собственост и находящ се на територията на Район „Искър”

Ивайло Цеков – кмет на район „Искър“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-14953/1/28.10.2021 г. относно процедура по реда  на §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на  Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ ХІ-СО от кв.39, местност „Карпузица", по плана на гр. София

Теодор Петков – кмет на район „Витоша“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-5939/3/03.11.2021 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-12597/1/04.11.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен недвижим имот /сграда/, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район „Връбница“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-12948/3/16.11.2021 г. и нов проект за решение с вх. №СОА21-ВК08-12948/2/29.10.21 г. относно  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3201, заедно с построените в имота две сгради – двуетажна с идентификатор 02659.2194.3201.1 и едноетажна с идентификатор 02659.2194.3201.2, които са частна общинска собственост

Рангел Марков – кмет на район „Банкя“

 1.  

Писмо вх. №СОА20-ВК08-13217/9/04.11.2021 г. относно изпълнение на Решение № 553 по Протокол № 37,  т. 25 от 09.09.2021 г. на Столичен общински съвет

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

 1.  

Писмо вх. №СОА20-ВК08-13840/11/25.11.2021 г. относно съгласуване на конкурсна документация в изпълнение на Решение № 731 по Протокол № 42, т. 29 от 28.10.2021 г. на Столичен общински съвет

Димитър Божилов – кмет на район „Триадица“

 1.  

Информация за постъпила поща: конкурсна документация „Пазари Изток“ ЕАД: №СФИ21-ТД26-4792/2/30.11.21 г.; №СФИ21-ТД26-4796/2/30.11.21 г. №СФИ21-ТД26-4799/2/30.11.21 г.

/за сведение/

 1.  

Разни.