НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ
 
Име, презиме, фамилия