Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:

Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

12.12.2018 г., 11.30 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Писмо № СОА18-МЦ29-550/06.12.2018 г.

д-р А. Андреев – управител

2

Заявление № СОА18-ГР94-6252/06.12.2018 г. за не преизбиране на ликвидатора на „ДКЦ Х-София“ ЕООД – в ликвидация

И. Милев – ликвидатор

3

Молба № СОА18-МЦ29-530/23.11.2018 г. относно предоставяне на заем на „Дентален център VІ-София“ ЕООД

Д-р В. Аламанова - управител

4

Доклад № СОА18-ВК66-8465/12.11.2018 г. относно приемане на Програма на столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019-2023 г.

Д-р В. Милев

Ж. Новкова

Д-р А. Койчев, дм

Й. Драгнева

К. Контрера

И. Велков

Н. Николов

В. Мицов

Д. Барбалов

5

Покана № СОА18-МЦ29-547/05.12.2018 г. за определяне на представител в конкурсна комисия

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ

6

Разни