Комисия по здравеопазване и социална политика

Председател:

 • Ваня Григорова

Зам.-председатели: 

 • Саад Алуани
 • Антон Койчев

Членове:

 • Борис Бонев
 • Марта Георгиева
 • Пламена Терзирадева-Велкова
 • Георги Георгиев
 • Диян Стаматов
 • Диана Тонова
 • Иван Пешев
 • Емил Димитров

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Бистра Цонева, тел.: 02/9377 384

                                                                           
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по здравеопазване и социална политика към СОС за мандат 2023 – 2027 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика

Дневен ред на 9- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

15.05.2024 г., 12.00 ч., зала 2

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА24-ВК66-4027/09.05.2024 г. относно приемане на решение за създаване на нова социална услуга, финансирана от общинския бюджет - Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (с приоритет непридружени деца мигранти и бежанци) с основни дейности: „Резидентна грижа“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“; „Застъпничество и посредничество“; „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“ с адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 78, ет.2 (първи над магазини), ап.2 с капацитет 12 места.

Надежда Бачева – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА23-НЦ62-507/2/29.03.2024 г. относно учредяване в полза на „Фондация за социална промяна и включване“ на безвъзмездно право на ползване върху общински имот-наблюдавано жилище „Дом Възможност“.

Г. Тодоров – кмет на р-н „Люлин“

3

Доклад № СОА24-ВК08-4728/28.03.2024 г. относно откриване на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот - публична общинска собственост - Първа стоматологична поликлиника (Дентален център).

Нов проект за решение № СОА24-ВК08-4728/1/08.04.2024 г.

Д. Божилов – кмет на р-н „Триадица“

4

Писмо № СОА24-МЦ29-179/19.04.2024 г. относно разглеждане доклад на изпълнителния директор на ПСАГБАЛ Света София за вземане на решение от Столичния общински съвет (СОС) във връзка с предвиденото в чл. 17, ал. 1, т. 19 от Устава на ПСАГБАЛ Света София

Д-р К. Маленов – изп. директор

5

Писмо № СОА24-МЦ29-195/26.04.2024 г. относно спешен ремонт на рентгенов апарат

Д-р Ст. Карамфилов – управител на ДКЦ ХХV-София ЕООД

6

Писмо № СОА24-МЦ29-226/10.05.2024 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 29.05, 10.30 ч.

Д-р Р. Велев – изп. директор на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД

7

Писмо № СФИ24-ВК66-297/24.04.2024 г. относно Решение № 31 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на Столичен общински съвет

Ив. Василев – зам.-кмет на СО

8

Писмо № СФИ24-ВК66-291/3/30.04.2024 г. относно информация за дълга на търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала към 31.03.2024 г.

Ив. Василев – зам.-кмет на СО

9

Отчети №№ СОА24-МЦ29-201/30.04.24 г., СОА24-МЦ29-155/1/30.04.24 г., СФИ24-МЦ29-11/53/15.04.24 г., СОА24-МЦ29-32/1/08.04.24 г.,

Контрольори на ОЛЗ

10

Разни

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА24-ВК66-4156/13.05.2024 г. относно приемане на Годишен бюджет и план-график за 2024 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“

Васил Терзиев – кмет на СО

2

Доклад № СОА24-ВК66-4115/10.05.2024  относно определяне на общински съветници за членове на комисия за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване

Цв. Петров – председател на СОС