Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:

Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

26.06.2019 г., 11.30 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-152/2/10.06.2019 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи

Д-р В. Милев

Ж. Новкова

В. Серафимова

Д. Барбалов

2

Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-230/1/10.06.2019 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.

Д-р В. Милев

Ж. Новкова

Й. Драгнева

Д. Барбалов

3

Доклад вх.№СОА19-ВК66-4952/20.06.2019 г. относно отпускане на средства във връзка с процедура по ликвидация на „Диагностично-консултативен център X - София“ ЕООД – в ликвидация.

Д-р В. Милев

М. Христова

С. Христова

Д. Барбалов

4

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4956/20.06.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI“ ЕООД, чрез непарична вноска.

Д-р В. Милев

Т Цанев

С. Христова

Д. Барбалов

5

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4957/20.06.2019 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център  XXV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 един брой хематологичен автоматичен анализатор.

Д-р В. Милев

М. Христова

В. Серафимова

Д. Барбалов

6

Писма №№ СОА19-ДИ04-1460/27.05.2019 г. и СОА19-ДИ04-1460/1/27.05.2019 г. относно движими вещи – частна държавна собственост, които представляват придобита апаратура в изпълнение на Предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ /ПДП №4/ - за сведение

Кирил Ананиев – министър на здравеопазването на Р България

7

Доклад № СОА19-ДИ05-1962/06.06.2019 г. относно извършена финансова инспекция на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД – за сведение

Г. Начев – директор на АДФИ

8

Покана № СОА19-МЦ29-281/19.06.2019 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия.

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

9

Покана № СОА19-МЦ29-272/13.06.2019 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р А. Тонев – управител на ДКЦ VІІ-София ЕООД

10

Справки за първото тримесечие на 2019 г. за общинските лечебни заведения – за сведение

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

11

Писма №№ СОА17-ВК08-9353/5/13.05.2019 г. и СОА19-ВК08-6313/1/11.06.2019 г. относно дейността на Сдружение“Тишина“

М. Атанасова – председател

12

Писмо № СОА19-ДИ04-1619/14.06.2019 г. относно дейността на ДГ № 124 „Бърборино“

Д-р Б. Пенков – зам.-министър на здравеопазването

13

Писмо № СОА19-МЦ29-284/21.06.2019 г. за съдействие за извършване на предварителна оценка и изготвяне на КСС

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

14

Писмо № СОА19-МЦ29-285/21.06.2019 г. за одобрение за ограничаване на достъпа до вътрешния двор на ДКЦ V с цел облагородяване на площите

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

15

Писмо № СОА19-МЦ29-287/21.06.2019 г. за смяна на дограма със собствени средства

Д-р Л. Иванова - управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

16

Разни

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА19-ВК66-5007/24.06.2019 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения “ по ОП „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

 

2

Писмо № СОА19-МЦ29-293/25.06.2019 г. относно закупуване на линейка за транспорт на пациенти

 

Д-р А. Попова – управител на ЦПЗ

3

Писмо № СОА19-ГР94-2671/3/25.06.2019 г. относно предложение за възстановяване името на проф. д-р Марин Мушмов като патрон на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД

Д-р М. Чеуз – директор на дирекция „Здравеопазване“

4

Покана № СОА19-МЦ29-291/25.06.2019 г. за определяне на представител в конкурсна комисия

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ

5

Предложение № СОА19-МЦ29-295/25.06.2019 г. за помещения за предоставяне на ЦСМП в ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков – управител

6

Писмо № СОА19-МЦ29-294/25.06.2019 г. относно писмо за намерения за разкриване на център за образна диагностика

Д-р В. Заяков – управител