Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: вторник от 13:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Иванов Алексиев

Зам.-председатели: 
     Стоян Илиев Александров
     Иван Янчов Таков

Членове:

Външни експерти:

  • Васил Благовестов Михов
  • Александър Владимиров Спасов
  • Владислав Панчев Панев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

Дневен ред на извънредно заседание,

на 18.04.2019 г., /четвъртък/, 9,45 ч., зала I, ул. "Московска" 33

№ по ред

Наименование

                             Вносител

  1

2

3

  1.  

Доклад вх.№ СОА19-ТД26-5214/1/16.04.2019 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД за сключване на договор за кредит за финансиране на проект „Парк „Възраждане“ – етап IV – изграждане на парк термо-минерална развлекателно-рекреационен комплекс“ върху УПИ I, кв.1, м. „Зона Б-5-4“, район „Възраждане“, гр. София и учредяване на обезпечения

Николай Стойнев и Ботьо Ботев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. Кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3146/16.04.19 г. относно разсрочване на публично общински вземания

Д-р Веселин Милев – председател на ПК по ЗСП и Дончо Барбалов – зам. Кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-2042/4/16.04.19 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XII – София“ ЕООД

Д-р В. Милев – председател на ПК по ЗСП, Ж. Новкова, С. Славчев – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. Кмет на СО 

  1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-5049/15.04.2019 г. относно даване на съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика с проект за осигуряване на оборудване и обзавеждане на материална база и осигуряване на 10 % съфинансиране от бюджета на Столична община – район „Люлин“ във връзка с изпълнение  на проект „Оборудване и обзавеждане на материална база в Разливна кухня „Люлин“

Милко Младенов – кмет на район Люлин