Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: вторник от 13:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Иванов Алексиев

Зам.-председатели: 
     Стоян Илиев Александров
     Иван Янчов Таков

Членове:

Външни експерти:

  • Васил Благовестов Михов
  • Александър Владимиров Спасов
  • Владислав Панчев Панев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

ДНЕВЕН РЕД за редовно заседание,

на 11.12.2018г. /вторник/ от 13,00 часа в зала № 1 на ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

                   Вносител

1

2

3

       1.

Доклад вх. № СОА18-ВК66-8718/19.11.18 г. относно, приемане и одобряване за 2019 г. на :

  1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;

   2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

 

Йоана Христова и Дончо Барбалов – зам.кметове на С О

       2.

Доклад вх. № СОА18-ВК66-9150/03.12.18 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

 Дончо Барбалов – зам.кмет на СО