Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: 

Председател:

 • Георги Георгиев

Зам.-председатели: 

 • Стефан Марков
 • Иван Таков

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Екатерина Йорданова
 • Радослав Абрашев
 • Христиан Петров
 • Борислав Иванов
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Любомир Георгиев
 • Петко Димитров
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

Дневен ред на  заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет, което ще се проведе на 14.04.2020 г., вторник,

от 13,00 ч. в зала 5, ет. 5, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2884/08.04.20 г. относно освобождаване – изцяло или частично – от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти и/или наематели на имоти, собственост на или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала

Н. Стойнев, д-р Г. Георгиев, Ив. Таков, Вл. Панев, Б. Иванов, Б. Бонев – общински съветници и д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-2882/08.04.2020 г.относно освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т.1, т.1а, т.1б, т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Н. Стойнев, д-р Г. Георгиев, Ив. Таков, Вл. Панев, Б. Иванов, Б. Бонев – общински съветници и д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2923/09.04.20 г. относно гаранционен инструмент за подкрепа на малкия и среден бизнес в Столична община, във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19

Н. Стойнев, д-р Г. Георгиев, Ив. Таков, Вл. Панев, Б. Иванов, Б. Бонев – общински съветници и д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО

/ПКФБ – водеща комисия/

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2898/08.04.20 г. относно участие на Столична община, чрез ОГФМСП, като асоцииран партньор на фондация „Промяната" с проект „Overcoming the "Valley of Death": New financial instrument for early-growth social entrepreneurs in Bulgaria" по програма EaSI на Европейската комисия по процедура за кандидатстване VP/2019/015 с наименование: ,Actions to boost the development of finance markets for social enterprises"

Д-р Антон Койчев – общински съветник, зам.-председател на СУОГФ

/ПКФБ – водеща комисия/

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-2883/08.04.2020 г.относно Решение във връзкапредприетите мерки за безопасност и защита здравето на гражданите и с цел изпълнение на целите на одобрените с решение на СОС № 66/20.02.2020 г. проекти по Програма „Европа“ 2020

Екатерина Йорданова – председател на ПК по ЕППМС и доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2819/06.04.20 г. относно Решение на СОС относно функционирането на Център за кризисно настаняване на бездомни лица

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Информация за постъпила поща:

Отчети с вх. № СФИ20-ВК66-172/1/19.03.20 г. на общински търговски дружества за м. 12.19 г. и м. 01.20 г.;

 

Отчети с вх. № СФИ20-ВК66-172/31/19.03.20 г.,на общински търговски дружества-лечебни заведения за м. 01.20 г.;

 

отчети от контрольори и управители на общински търг. дружества с вх. № СОА19-МЦ29-62/3/25.02.20 г.;№ СОА20-ГР94-1395/16.03.20 г.; № СОА20-МЦ29-139/25.03.20 г.; № СФИ20-ТД26-154/5/17.03.20 г.; № СОА20-МЦ29-122/17.03.20 г., № СФИ19-МЦ29-5/406/21.02.20 г.; № СФИ19-МЦ29-4/304/11.02.20 г.; № СФИ19-МЦ29-5/403/18.02.20 г.;

Програма за развитие и бизнес планове: вх. № СОА20-МЦ29-129/19.03.20 ; вх. № СОА20-МЦ29-121/17.03.20 г.; № СФИ20-ТД26-154/4/17.03.20 г.; Писмо вх. № СОА20-ТД26-3366/19.03.20 г. относно годишен доклад за дейността на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, вкл. отчет за изпълнение на бизнес плана за 2019 г. и Бизнес-план на дружеството за 2020 г.

 

/за сведение/