Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 • Александър Грозданов
 • Маргарита Игнатова
 • Миряна Маламин-Сирийска
 • Филип Бояджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Дончо Христев, тел.: 9377 245

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС за мандат 2019 – 2023 г.

АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно  многообразие за мандат 2019 – 2023 г.

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Постоянната комисия
по образование, култура, наука и културно многообразие

17.05.2022 г. /вторник/, 9:30 часа
Зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ №33
както и на страницата на СОС във Facebook

1.

Доклад с вх. №СОА22-ВК08-4208 / 17.03.2022г.  относно Провеждане на процедура конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост и становище с вх. №СОА22-ВК08-4208/4//21.04.2022г. от д-р Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община

Иван Чакъров

кмет на район „Красна поляна“

2.

Доклад с вх. № СОА22-ВК08-4650 / 24.03.2022г. относно Решение на Столичен общински съвет за отдаване под наем, след провеждане на публично оповестен конкурс на част от общински недвижим имот - публична общинска собственост, намиращ се в 75 ОУ "Тодор Каблешков" на адрес бул. "Възкресение" №151 на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС във връзка с чл. 13 от Наредбата за общинска собственост, чл.30, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

 

Иван Чакъров

кмет на район „Красна поляна“

     3.

 

Разни