Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 • Александър Грозданов
 • Белин Моллов
 • Маргарита Игнатова
 • Миряна Маламин-Сирийска
 • Филип Бояджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Костанца Иванова, тел.: 9377 245

                                                        

 

ДНЕВЕН РЕД

на заседание на Постоянната комисия

по образование, култура, наука и културно многообразие

24.11.2020 г. /вторник/ 10:00 часа, чрез CISCO Webex Meeting връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: k_ivanova@sofia.bg

 

1.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-7501/15.09.2020 г. и  доклад вх. № СОА20-ВК66-7501/3/27.10.2020г. относно: Приемане на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СО

Малина Едрева – общ. съветник

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

2.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-7500/15.09.2020г. относно: Приемане на Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СО

Малина Едрева – общ. съветник

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

3.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9793/19.11.2020г. относно: Приемане на документ "Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2021г".

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

4.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3029-[17]/19.11.2020г. относно: Предоставяне на статут за Регионален културен институт - Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала на Общински културен институт "Топлоцентрала"

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

5.

Доклад вх. № СОА20-ГР94-1179-[5]/19.11.2020г. относно: Изработка и трайно експониране на скулптурната композиция Водна паша на скулптора Павел Койчев в съществуващия художествен елемент на градинско парковото пространство водно огледало при западния вход в Южния парк откъм бул. Петко Ю. Тодоров в София

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

6.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-4346-[5]/10.11.2020г. относно: Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ обособена част в сградата на 121 СУ "Георги Измирлиев", район "Триадица", за образователна дейност за средно частно училище.

 

 

Димитър Божилов – кмет на район „Триадица“

7.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-12178/1/11.11.2020г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел – Фондация „ДОМА АРТ“ върху имот - частна общинска собственост находящ се в гр. София на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 78, ет. 2.

 

Николай Александров – кмет на район „Оборище“

8.

Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-708/16.11.2020 г. относно: Поставяне паметна плоча на проф. д-р Елен Алексиев по повод 100 години от рождението му.

Трайчо Трайков

кмет на район „Средец“

9.

Разни:

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

1.

Доклад вх.№ СОА16-ПП00-13-[580]/23.11.2020 относно: Кандидатстване на СО с проектно предложение "Развитие на културната инфраструктура в СО чрез инвестиции в обновяване на ОКИ "Средец", р-н "Оборище",по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

 

Ирина Савина –

зам.-кмет на Столична община