Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

 

Заседания: понеделник от 12:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Малина Едрева

Зам.-председатели: 
     Димитър Борисов Антов
     Калоян Драгомиров Паргов

Членове:

Външни експерти:

 

  • Александър Спасов Грозданов
  • Веселин Детелинов Димов
  • Деница Сергеева Езекиева-Данова
  • Миряна Маламин - Сирийска
  • Николай Стоев Николов
  • Филип Драгомиров Бояджиев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Костанца Иванова, тел.: 9377 245

ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

ДНЕВЕН РЕД

15 април 2019 г., 12:00 ч., ул. “Московска“ 33, зала 1

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3029/11.04.2019г. относно: Създаване на Общински културен институт „Топлоцентрала“ и утвърждаване на Устройствен правилник за дейността му.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

2.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3030/11.04.2019г. относно: Поставяне на временна художествена инсталация „Един човек“ с автор Венелин Шурелов на пл. "Княз Александър I" на площадка „Мавзолей“.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

3.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3067/12.04.2019г. Приемане на Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

Силвия Христова - председател на ПК по УТАДСЖП

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

арх. Здравко Здравков – Главен архитект на СО

4.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-2338/20.03.2019г. относно: Приемане на план за действие към Стратегия "Споделена визия" на Столична община 2018-2025

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

5.

Доклад вх. № СОА16-ПП00-141/101/07.02.2019г. относно: Даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2019г. за разплащане на разходи по  II-ра  фаза на проект "Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ /Creative Spirits/,идентификационен № 2290, финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.

 

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

6.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-2984/10.04.2019г. относно: Осигуряване на средства от бюджет на Столична община за осъществяване на необходими СМР и КРР с цел въвеждане в експлоатация на обект „Консервация, реставрация и експониране на късноантичен мавзолей, обслужващи постройки и навес“, находящ се в УПИ I, кв. 3, жилищна група „Южен парк“, район Триадица в гр. София

 

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

7.

Доклад вх. № СОА19-КИ18-103/2/03.04.2019г. относно: Създаване на Професионален общински музикален състав "Средец" и промяна в структурата на Общински културен институт Дом на културата "Средец"

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

8.

Доклад с вх. № СОА17-ВК08-1574/4/06.12.2018г. относно: Изменение на Решение №92 от 23.02.2017г. на Столичен общински съвет.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

9.

Доклад с вх. № СОА19-ВК66-3071/12.04.2018г. относно: Сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и НДК.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

10.

Доклад вх. № СОА18-ВК08-2759/33/08.04.2019г. относно: Присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

 

11.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-2238/10.04.2019г. относно: Изпълнение т. 3 от Решение № 70 по Протокол № 70/14.02.2019 г. на СОС - допълнително включване на събития в Годишен план по Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмет на Столична община за 2019 г. и насочване на наличен финансов ресурс по Програма към стипендии на кмета на Столична община за ученици, завоювали високи постижения в областта на спорта по повод 17 май - Ден на Българския спорт

 

 

 

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

 

12.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-2990/11.04.2019г. относно: Промяна на бюджета на СО за I-то тримесечие на 2019година.

Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

13.

Доклад вх. № СОА19-НЦ62-433/2/09.04.2019 г. относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на София''  на Здравка Йорданова, известна българска олимпийска шампионка по академично гребане

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Елен Герджиков

– председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева

– председател на ПК по ОКНКМ на Столичен общински съвет

Светозар Ерменков

– секретар на Столична община

 

14.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-2676/1/09.04.2019 г. относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Васил Георгиев/Васко Кръпката/ - музикант

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Елен Герджиков – председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ на Столичен общински съвет

Светозар Ерменков

 – секретар на Столична община

15.

Доклад вх. № СОА19-НЦ62-426 /1/ 09.04.2019г. относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на София '' на Дойчин Боянов - известен български алпинист

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Елен Герджиков

– председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева

 – председател на ПК по ОКНКМ на Столичен общински съвет

Светозар Ерменков

– секретар на Столична община

 

Разни

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

1.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3018/11.04.2019г. относно: План за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2019г. и

Отчет за изпълнение на план за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2018г.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община