Обратно Заседание № 24 от 26.11.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 24 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
26 ноември 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7012/28.08.2020 г. относно Проект за приемане на „Наредба за изменение и на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Радослав Абрашев, Димитър Антов
Решение № 582 по т. 1, обявено на 03.12.2020 г.
Приложение
 
2. Доклад вх.№СОА20-ГР94-1179/5/19.11.2020 г. относно изработка и трайно експониране на скулптурната композиция „Водна паша“ на скулптора Павел Койчев в съществуващия художествен елемент на градинско-парковото пространство – водно огледало при западния вход в Южния парк, откъм бул. „П. Ю. Тодоров“ в София.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Малина Едрева
Решение № 583 по т. 2, обявено на 03.12.2020 г.
 
3. Доклад вх.№СОА20-ВК66-9793/19.11.2020 г. относно приемане на документ „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2021 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 584 по т. 3, обявено на 03.12.2020 г.
Приложение № 1
 
4. Доклад вх. №СОА20-ВК66-9808/19.11.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.001-003-С03 между Столична община и МРРБ.
 
5. Доклад вх.№ СОА20-ТД26-4395/3/23.06.2020 г. относно разрешение за изработването на специализиран подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) за интегрирана екологична ферма в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 32216.2368.80, 32216.2368.81, 32216.2368.74, 32216.2368.75, 32216.2366.40, 32216.2366.41, 32216.2366.42, 32216.2367.51 и 32216.2367.52 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Иваняне, м. „Садината“, район „Банкя” и Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура в прилежащите територии – локала към път от РПМ и обслужващи линейни обекти на инженерната инфраструктура и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 586 по т. 5, обявено на 03.12.2020 г.
 
6. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8471/13.10.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „кв. Градоман” за създаване на задънена улица от о.т. 4д (нова) до о.т. 4ж (нова), изменение на план за регулация (ИПР) на м. „кв. Градоман”, кв. 26, УПИ XXXIV-538,539,540 и УПИ XXXV-538,539,540, създаване на нови УПИ XXXIV-1036,1037 „за жс”, УПИ XXXV-1036,1037 „за жс”, УПИ XLIV-1035,1036 „за жс” и УПИ XLV-1035,1036 „за жс” в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2190.1035, 02659.2190.1036 и 02659.2190.1037 и план за вертикално планиране по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за новопроектираната задънена улица, район Банкя.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 587 по т. 6, обявено на 03.12.2020 г.
 
7. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8903/26.10.2020 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план и одобряване на задание за парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на външно електрозахранване – кабелна линия 20kv за захранване на сграда в поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 80409.5835.23 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Чепинци, преминаващ по полски път от улица по о.т.37 – о.т.38 до улично-регулационната линия на кв.2а, УПИ І и от улично-регулационната линия на кв. 2а, УПИ І от ПРЗ на с. Чепинци по полски път до ПИ с КИ 80409.5835.23, с .Чепинци, район „Нови Искър“.
 
8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9443/09.11.2020 г. относно одобряване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „НПЗ Искър-север-II част” на УПИ VI-899 „за логистичен център, офиси и трафопост“ от кв. 4 и УПИ VIII-899 „за логистичен център и офиси“ от кв. 19 за създаване на нови УПИ VII-1165 „за логистичен център, център за съхранение на данни, офиси и трафопост“ и УПИ VIII-1166 „за логистичен център, център за съхранение на данни, офиси и трафопост“ в нов кв. 4а, ПИ с идентификатори 68134.1502.1165 и 68134.1502.1166 и свързаното с това изменение на границите на контактните УПИ I-895,898 „за складове, офиси и спедиторска дейност“, УПИ II-896,897 „за склад, магазини, изложбена зала и ТП“, УПИ III-896 „за склад, магазини, изложбена зала и ТП“, УПИ IV-569 „за складове и офиси“ и УПИ V-712,724,558,107 „за складове и офиси“ и проект за изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 199 а - о.т. 197 - о.т. 198 - о.т. 179, м. „НПЗ Искър-север-II част”, закриване на улица от о.т. 197 - о.т. 198 - о.т. 179 и създаване на нова улица по нови о.т. 199 б - о.т. 199 в - о.т. 199 г - о.т. 196 а - о.т. 196 б - о.т. 175 а, изменение плана за улична регулация на улица по о.т. 197 до о.т. 196 и на улица по о.т. 175 – о.т. 179 до о.т. 207.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 589 по т. 8, обявено на 03.12.2020 г.
 
9. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9367/06.11.2020 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. "Младост 3", район "Младост" в частта му относно УПИ VII-38 "за коо" от кв. 11, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от решение № 548 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 590 по т. 9, обявено на 03.12.2020 г.
 
10. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9405/09.11.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация между о.т. 36 и о.т. 37 и създаване на нова задънена улица от о. т. 37а (нова) до о. т. 37б (нова); изменение на плана за регулация на УПИ ХХІV-193 и създаване на нови УПИ ХХІV-193-„за ЖС” и УПИ ХХХІХ-193 „за ЖС“ и контактни УПИ Х-192, УПИ ХІ-195, УПИ ХХІІІ-194 и УПИ ХХV-294; проект за изменение на план за застрояване на нов УПИ ХХІV-193-„за ЖС” и нов УПИ ХХХІХ-193-„за ЖС“, кв. 7, м. „с. Мало Бучино“, район „Овча купел”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 591 по т. 10, обявено на 03.12.2020 г.
 
11. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9444/09.11.2020 г. относно проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ III-590а,590б, УПИ XIII-590а и ПИ с идентификатори 49206.2633.1199 и 49206.2632.36 по КККР, кв. 46, м. „с. Мрамор“, район „Връбница“ и ИПУР за нова задънена улица.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 592 по т. 11, обявено на 03.12.2020 г.
 
12. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9545/11.11.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVI-1651 и УПИ XIV-1651, поземлен имот с кадастрален идентификатор 68134.507.1651 от КККР на район „Сердика“ за създаване на нов УПИ XIV-1651-„за жс“ и УПИ XIX-„за техническа инфраструктура“ и контактни УПИ XII-1076, УПИ XIII-1075, УПИ XVII-1081, кв. 15в, м. „Орландовци-Малашевци – част парк „Братска могила“, район „Сердика“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 593 по т. 12, обявено на 03.12.2020 г.
 
13. Доклад вх.№СОА20-ВК66-9809/19.11.2020 г. относно приемане на Политика за участието на Столична община в публичните предприятия.
Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение № 594 по т. 13, обявено на 03.12.2020 г.
Приложение № 1
 
14. Доклад вх.№СОА20-ВК66-9806/19.11.2020 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Метрополитен“ ЕАД до провеждане на конкурс.
Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение № 595 по т. 14, обявено на 03.12.2020 г.
 
15. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3029/17/19.11.2020 г. относно предоставяне на статут на Регионален културен институт – „Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ на Общински културен институт „Топлоцентрала“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 596 по т. 15, обявено на 03.12.2020 г.
 
16. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8989/28.10.2020 г. относно създаване на програма „София – град на младите и активните“ за финансиране на младежки проекти и инициативи в изпълнение на Решение № 787 от 08.12.2016 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 597 по т. 16, обявено на 03.12.2020 г.
17. Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-490/2/13.11.2020 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 598 по т. 17, обявено на 03.12.2020 г.
 
18. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-593/4/13.11.2020 г. относно увеличаване капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран  устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 599 по т. 18, обявено на 03.12.2020 г.
Приложение № 1
 
19. Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-345/2/13.11.2020 г. относно увеличаване капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 600 по т. 19, обявено на 03.12.2020 г.
Приложение № 1
 
20. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10187/6/07.01.2020 г.  относно трудовите възнаграждения на персонала в Общинските театри в София.
Докл. Веселин Калановски, Михаил Паргов
Решение № 601 по т. 20, обявено на 03.12.2020 г.
 
21. Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-708/8/16.11.2020 г. относно поставяне паметна плоча на проф. д-р Елен Алексиев по повод 100 години от рождението му.
 
22. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-232/8/11.11.2020 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Оборище“, представляващи 4 броя магазини с №№ 3, 9, 11 и 12, находящи се в пешеходния подлез на бул. „Ситняково“ и ул. „Оборище“.
Докл. Николай Александров
Решение № 603 по т. 22, обявено на 03.12.2020 г.
 
23. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8231/3/12.11.2020 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройството на територията.
 
24. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11752/1/11.11.2020 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 68134.614.198, представляващ УПИ XIX-198, кв. 101, м. „Суха река-квартали от североизточен град, прилежащи на Първа задгарова артерия“, район „Подуяне“.
 
25. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12078/1/09.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот-частна общинска собственост на територията на район „Лозенец“, представляващ двуетажна масивна сграда находяща се на бул. „Черни връх“ № 27 състоящо се от клубно помещение на първи етаж, ресторант на втори етаж.
 
26. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8128/4/13.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на терен-общинска собственост, находящ се на територията на район „Лозенец“, по одобрени от гл. архитект на Столична община схеми за разполагане.
 
27. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11108/1/21.10.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за охраняеми автопаркинги на два поземлени имота – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Надежда – II част“.
 
28. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-10544/2/12.11.2020 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
 
29. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3533/6/12.11.2020 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез продажба на общинската част от недвижим имот, находящ се на територията на район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
30. Доклад вх.№СОА16-ТД26-852/12/19.11.2020 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чрез проект за ИПР за УПИ XI-2168, 2180, 2181, кв. 30, м. „Манастирски ливади - запад“ район „Витоша“.
 
31. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2731/6/24.03.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ VI-105, 120, 1401, 557, кв. 13, м. „ж.к. Овча купел-2“
 
32. Доклад вх. № СОА20-ВК08-12799/1/11.11.2020 г. относно процедура на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 80 от Наредбата за общинската собственост, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план ПУП- за УПИ  XIII-668, кв. 82, м. „Овча купел - актуализация“.
 
33. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-10429/1/28.09.2020 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на сгради на допълващо застрояване н собственици на законно построена сграда, върху УПИ – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Панчарево“.
 
34. Доклад вх. № СОА20-ВК08-11221/1/06.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от  четири години, на обособена част от административната сграда на район „Панчарево“, нанесена с идентификатор 55419.6706.648.8.1, публична общинска собственост, находяща се на ул. „Самоковско шосе“ № 230, за поставяне на автомат кафе.
 
35. Доклад вх. № СОА20-ВК08-8060/3/12.11.2020 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, свързан с доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация по отношение на УПИ II-161 от кв. № 10 в село Казичене, находящ се на ул. „Троянов път“ № 2.
 
36. Питане вх.№СОА20-ВК66-8888/26.10.2020 г. от Симеон Ставрев – общински съветник относно паркинг пред Агенция „Пътна инфраструктура“.
Отговор по т. 36
 
37. Питане вх.№СОА20-ГР94-1231/09.03.2020 г. от г-жа Грети Стефанова, г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков – общински съветници относно актуално състояние на всички хвостохранилища на територията на Столична община.
Отговор по т. 37
 
38. Питане вх.№СОА20-ВК66-9592/12.11.2020 г. от Тома Белев – общински съветник относно питане свързано с проблеми в квартал Враждебна.
Отговор по т. 38
 
39. Питане вх.№СОА20-ГР94-1239/09.03.2020 г.  от г-н Тома Белев – общински съветник относно действията на Столична община относно възстановяването на Драгалевския лифт в Природен парк Витоша.
 
40. Питане вх.№СОА20-ВК66-9658/13.11.2020 г. от Марта Георгиева и Любомир Георгиев – общински съветници относно ощетен публичен интерес при взето Решение № 677 на Столичния общински съвет и последваща Заповед на главния архитект на София.
Отговор по т. 40
 
41. Доклад вх.№СОА20-ВК66-9970/24.11.2020 г. относно разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община за овладяване разпространението на  COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 617 по т. 41, обявено на 03.12.2020 г.
 
42. Доклад вх.№СОА20-ВК66-9815/19.11.2020 г. относно подобряване на транспортното обслужване до Природен парк „Витоша“.
Докл. д-р Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение № 618 по т. 42, обявено на 03.12.2020 г.
 
43. Доклад вх.№СОА16-ПП00-13/580/23.11.2020 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Развитие на културната инфраструктура в СО чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“,  район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Ирина Савина
Решение № 619 по т. 43, обявено на 03.12.2020 г.
 
44. Доклад вх.№СОА20-ТД26-11125/1/23.11.2020 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в Общото събрание на акционерите  на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за  15 декември 2020г. от 10.00 ч. в гр. София. Младост 4. Бизнес парк София, сграда 2А, извънредно Общо събрание. 
Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков
Решение № 620 по т. 44, обявено на 03.12.2020 г.
 
45. Доклад вх.№СОА20-ВК66-9932/23.11.2020 г. относно избор на съдебни заседатели за СРС.
Докл. Ботьо Ботев, д-р Георги Георгиев, Васко Тодоров, Силвия Христова, Ивайло Петков, Михаил Петров, Методи Лалов, Любомир Георгиев, Иван Виделов
Решение № 621 по т. 45, обявено на 03.12.2020 г.
Приложение № 1
 
46. Доклад вх.№СОА20-ВК66-9929/23.11.2020 г. относно програма на Столична община за медико-диагностични изследвания на лица в общинските диагностично-консултативни центрове.
Докл. д-р Дончо Барбалов, д-р Антон Койчев, д.м.
Решение № 622 по т. 46, обявено на 03.12.2020 г.
Приложение № 1
 
47. Доклад вх.№СОА20-ВК66-9962/24.11.2020 г. относно предоставяне на целеви субсидии на общински лечебни заведения за закупуване на медицинска апаратура за диагностика на пациенти с COVID-19.
Докл. д-р Дончо Барбалов,  д-р Антон Койчев, д.м.
Решение № 623 по т. 47, обявено на 03.12.2020 г.
 
48. Доклад вх.№СОА20-ВК08-14181/1/19.11.2020 г. относно  заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнение на проект „Надежда за утре/ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Район „Подуяне“ по ОП РЧР 2014-2020.
 
49. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9771/18.11.2020 г. относно промяна на спирки на масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Кристиан Кръстев, Борис Бонев
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/