Обратно Заседание № 69 от 26.01.2023 година

 
ЗАСЕДАНИЕ №69 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
26 януари 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:
 
 

1.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-778/19.01.2023 г. относно приемане на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2023 г. и приемане на отчет за изпълнението на Оперативната програма на Столичния общински съвет за 2022 г.
Докл. Георги Георгиев
Решение №37 по т. 1,  обявено на 02.02.2023 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

2.Доклад вх.№ СОА22-КИ18-399/1/09.12.2022 г. относно присъждане на отличието „Почетен знак на Столична община” на Народно читалище „Д-р Петър Берон-1926г.“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №38 по т. 2,  обявено на 02.02.2023 г.

3.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-769/19.01.2023 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ за възстановяване на имота, в който се вряза лек автомобил на 5 януари 2023 г.
Докл. Георги Георгиев, Диян Стаматов, Иван Таков, Карлос Контрера
Решение №39 по т. 3,  обявено на 02.02.2023 г.

4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13950/2/10.01.2023 г. относно даване на съгласие Столична община да кандидатства с проектно предложение „Бъдеще за децата - София“ по процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.
Докл. Албена Атанасова
Решение №40 по т. 4,  обявено на 02.02.2023 г.

5.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-601/16.01.2023 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Софийска филхармония“.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №41 по т. 5, обявено на 02.02.2023 г.
Приложение №1

6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5056/27/16.01.2023 г. относно изпълнение на Решение 362/26.05.2022 г. на СОС – отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2022 година.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №42 по т. 6, обявено на 02.02.2023 г.
Приложение №1

7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3605/2/11.01.2023 г. относно отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2022 г. в изпълнение на Решение № 262 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №43 по т. 7, обявено на 02.02.2023 г.
Приложение №1

8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15702/22.12.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на м. „Студентски град”, кв. 44а, УПИ І-2744,2745,2602,47-„за КОО“, район „Студентски”-СО, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град“, в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №44 по т. 8, обявено на 02.02.2023 г.

9.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-448/12.01.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2848, създаване на нов УПИ  I-2848 „за жс“, кв. 16 (нов), м. „в.з. Малинова долина – IIа част“;  план за улична регулация о.т. 111а-о.т.111б-о.т.111в(нова) и о.т. 111а-о.т.111г(нова)-о.т.111д(нова)-о.т.111е(нова) и свързаното с това изменение на улична регулация за промяна профила на улица при о.т. 111а, район „Витоша“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №45 по т. 9, обявено на 02.02.2023 г.

10.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-449/13.01.2023 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на заповед № РД-09-50-523/16.10.1996 г. на Главния архитект на София, с която е приет  на застроителен, регулационен и улично-регулационен план на м. „Орландовци - Малашевци” – част изток,  потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на Столичния общински съвет и поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на заповед № РД-09-50-545/25.10.1996 г. на Главния архитект на София, с която е одобрен застроителен, регулационен и улично-регулационен план на м. „Орландовци - Малашевци”, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на Столичния общински съвет,  район „Сердика“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №46 по т. 10, обявено на 02.02.2023 г.

11.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-220/09.01.2023 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план и план-схема по чл. 108 от ЗУТ за трасе на оптичен кабел в землището и урегулираната територия на кв. Требич, район „Надежда” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №47 по т. 11, обявено на 02.02.2023 г.

12.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-260/10.01.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 12084.2747.2270 по КККР, кв. 35а, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о.т. 145в за създаване на задънена улица по нови о.т. 420 до о.т. 422 и план-схема по част ВиК по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №48 по т. 12, обявено на 02.02.2023 г.

13.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-577/16.01.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III-14, УПИ IV-13, УПИ V-12 и УПИ VI-11 в кв. 51, м. „Зона В-15-част пробив бул. „Данаил Николаев“, за създаване на нови УПИ III-87 „за ЖС“, УПИ IV-86 „за ЖС“, УПИ V-85 „за ЖС“, УПИ VI-84 „за ЖС“ и РУП за новите УПИ и свързаното с това изменение на профила на бул. „Данаил Николаев“ от о.т.24 до о.т.25.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №49 по т. 13, обявено на 02.02.2023 г.

14.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-264/10.01.2023 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация за разделяне на УПИ VII-253,86 с цел обособяване на нов индивидуален УПИ XIV-1831 „за жилищно строителство“ в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2192.1831 по КККР на гр. Банкя и свързаното с това образуване на нов остатъчен УПИ VII-253,86 и изменение на УПИ XIII-„озеленяване“ от кв. 10, м. „кв. Михайлово”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №50 по т. 14, обявено на 02.02.2023 г.

15.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-265/10.01.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПР и ПЗ) на УПИ VII-„за парк“, относно ПИ с идентификатор 02659.2193.3271 по КККР, и свързаното с това ИПР на контактен УПИ XII-2147, кв. 104, м. „гр. Банкя”, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №51 по т. 15, обявено на 02.02.2023 г.

16.Доклад вх.№ СОА17-ГР94-6817/4/10.01.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация за УПИ І-„за хотел, ресторант и озеленяване”, за образуване на нови УПИ І-„за открити спортни съоръжения и озеленяване“ и нов УПИ ХХІ-„за озеленяване“, ПИ с идентификатори 68134.4140.9198, 68134.4140.9199, 68134.4140.9072, 68134.4140.9070 по КККР, изменение на план за улична регулация между о.т.43 - о.т.67-о.т.72 и заличаване на част от задънена улица от о.т. 67а-о.т.67б-о.т.68а-о.т.69 и план за застрояване за новообразуван УПИ І-„за открити спортни съоръжения и озеленяване“, кв. 2, м. „кв. Суходол”, район „Овча купел“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №52 по т. 16, обявено на 02.02.2023 г.

17.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-774/19.01.2023 г. относно даване на съгласие на Кмета на Столична община да предприеме действия пред Министерството на околната среда и водите чрез писмено заявление за безвъзмездно предоставяне за ползване и управление на обособен участък „Казичене“ (№ 31а) от находище на минерални води № 31 „Казичене-Равно поле“ – изключителна държавна собственост (ИДС) по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.
Докл. арх. Здравко Здравков, Николай Гюров
Решение №53 по т. 17, обявено на 02.02.2023 г.

18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-716/30/19.01.2023 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община като Главен градски орган (MUA) – Водещ партньор, в партньорство с „Асоциация за развитие на София“, „Софинвест“ ЕАД, Ботаническа градина София към Българската академия на науките, с проектно предложение „Възстановяване на градски пространства на изоставени речни разливи в град София чрез иновативни и базирани на природата решения за създаване на ново европейско пространство с обществено богатство, екологичен дух и щастливи граждани, съобразено с инициативата Нов Европейски Баухаус“, обявена за финансиране по Първа покана на Европейската инициатива за градовете (European Urban Initiative).
Докл. Георги Георгиев, арх. Здравко Здравков
Решение №54 по т. 18, обявено на 02.02.2023 г.

19.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-770/19.01.2023 г. относно даване на съгласие за присъединяване на общински болници към Меморандум за сътрудничество, касаещ превенция и отговор към домашното насилие и помощ за жертвите за предотвратяване на рецидиви в случаите на домашно насилие.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, Диян Стаматов, д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера
Решение №55 по т. 19, обявено на 02.02.2023 г.
Приложение №1

20.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-394/11.01.2023 г. относно отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2022 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в изпълнение на Решение №437 по Протокол №58 от 23.06.2022г.
Докл. Татяна Георгиева,  Мирослав Боршош
Решение №56 по т. 20, обявено на 02.02.2023 г.
Приложение №1

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-556/16.01.2023 г. относно отчет за изпълнение на финансирани проекти на спортни клубове по Програма на развитие на детско – юношеския спорт за 2022 г., в изпълнение на Решение №269 по Протокол №54 от 21.04.2022 г. и Решение №451 по Протокол №58 от  23.06.2022 г. на СОС.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №57 по т. 21, обявено на 02.02.2023 г.
Приложение №1

22. Доклад вх. № СОА23-ВК66-679/18.01.2023 г. относно Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения, утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2023 г. и изменение на Решение № 591 по Протокол № 60/21.07.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош, Иван Виделов, Веселин Калановски, Владимир Митов, Борислав Бориславов
Решение № 58 по т. 22, обявено на 02.02.2023 г.
Приложение № 1
Решението е обжалвано. Образувано е адм. дело № 1597/2023 г., 24-ти състав, по описа на АССГ.
Постановено е Определение № 1549 от 20.02.2023 г., по адм. дело № 1597/2023 г., 24-ти състав, по описа на АССГ. Съдебното производство е прекратено. Решението на СОС е в сила.


23.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-238/09.01.2023 г. относно именуване на безименна улица находяща се в м. „Витоша ВЕЦ Симеоново – Обслужващи обекти на Околовръстен път“, СО - Район „Витоша“, гр. София на бележития български режисьор Въло Радев.
Докл. Малина Едрева
Решение №59 по т. 23, обявено на 02.02.2023 г.

24.Доклад вх.№ СОА22-КИ18-87/4/12.01.2023 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски“ на името на българската актриса Ванча Дойчева.
Докл. Малина Едрева
Решение №60 по т. 24, обявено на 02.02.2023 г.

25.Доклад вх.№ СОА22-ГР94-4324/1/11.01.2022 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски“ на проф. д-р Веселин Борисов.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м.
Решение №61 по т. 25, обявено на 02.02.2023 г.

26.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-749/19.01.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №62 по т. 26, обявено на 02.02.2023 г.
Приложение №1

27.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14543/01.12.2022 г. относно процедура за прилагане на действащ подробен устройствен план по реда на ЗУТ чрез определяне на квоти на съсобственост в УПИ VI-15,17 кв. 278, местност „Зона Б-19“, гр. София, ул. „Зайчар“ № 202-206 и последващо учредяване право на строеж върху общинската идеална част от съсобствения УПИ, без търг или конкурс, след решение на СОС.
Докл. Савина Савова
Решение №63 по т. 27, обявено на 02.02.2023 г.

28.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18056/07.12.2022 г. относно довършване на процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, в обхвата на ПУП за нов УПИ VI 462,463 за КОО и ПГ, кв. 22б, м. НПЗ „Средец“ и прехвърляне право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.305.462 по КККР на р-н „Възраждане“, с адм. адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ (бивш ул. „Незнаен войн“ № 13).
Докл. Савина Савова
Решение №64 по т. 28, обявено на 02.02.2023 г.

29.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-444/10.01.2023 г. относно учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж, върху 3.06 кв. м. от застроен поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 68134.306.167, целият с площ от 1472,00 кв.м., за изграждане на асансьор с РЗП 15.30 кв.м., към съществуваща сграда (частна собственост) с идентификатор 68134.306.167.1, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 159-163, м. „Пробив бул. Пенчо Славейков“, на основание чл. 81, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 183, ал. 3 и чл. 180 от ЗУТ.
Докл. Савина Савова
Решение №65 по т. 29, обявено на 02.02.2023 г.

30.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16300/1/13.12.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, ж.к. ,,Западен парк“, кв. 19, пл. 118.
Докл. Иван Чакъров
Решение №66 по т. 30, обявено на 02.02.2023 г.

31.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18361/13.12.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1386.2982, с площ 1 551 кв. м., УПИ ХІX-942,2841, кв. 132, местност „Надежда 1а и 1б“, район „Надежда“, ул. „Магнолия“, срещу обезщетение с изграждане на детска градина /ДГ/ в друг общински имот и с предоставяне в собственост на Столична община на равностойни обекти в новопостроената сграда.
Докл. Димитър Димов, Татяна Георгиева
Решение №67 по т. 31, обявено на 02.02.2023 г.

32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15319/1/14.12.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имоти – частна общинска собственост, върху които да се разположат преместваеми обекти съгласно одобрени схеми от  гл. архитект на Столична община съгласно  заповеди № РД-09-09-07/27.01.2011 г., № РД-09-09-40/04.06.2012г. и№ РД-09-09-07/08.02.2016г. на Гл. архитект на Столична община, находящ се в местност „Надежда“ 2а и 2б част.
Докл. Димитър Димов
Решение №68 по т. 32, обявено на 02.02.2023 г.

33.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17446/25.11.2022 г. относно именуване на безименна улица в местност „ж.к. Свобода“, район „Надежда“ – Столична община, с името „Стоян Омарчевски“.
Докл. Димитър Димов
Решение №69 по т. 33, обявено на 02.02.2023 г.

34.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15411/1/10.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имоти/терени – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти съгласно одобрени схеми от  гл. архитект на Столична община съгласно  заповеди № РД-09-09-07/27.01.2011 г., № РД-09-09-40/04.06.2012г. и№ РД-09-09-07/08.02.2016г. на Гл. архитект на Столична община.
Докл. Димитър Димов
Решение №70 по т. 34, обявено на 02.02.2023 г.

35.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15415/1/10.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имоти/терени – публична общинска собственост, върху които да се разположат преместваеми обекти съгласно одобрени схеми от  гл. архитект на Столична община съгласно  заповеди № РД-09-09-07/27.01.2011 г., № РД-09-09-40/04.06.2012г. и№ РД-09-09-07/08.02.2016г. на Гл. архитект на Столична община.
Докл. Димитър Димов
Решение №71 по т. 35, обявено на 02.02.2023 г.

36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16081/4/10.01.2023 г. относно процедура за прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1385.999, находящ се в гр. София, район ,,Надежда”, ул.,, Враил” № 4.
Докл. Димитър Димов
Решение №72 по т. 36, обявено на 02.02.2023 г.

37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1529/6/10.01.2023 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ I-35, кв.10, м. ,,с.Бояна и в.з. Киноценър Бояна”.
Докл. Теодор Петков
Решение №73 по т. 37, обявено на 02.02.2023 г.

38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15827/28.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имот (сгради) -  публична общинска собственост, находящ се на територията на СО- район ,,Кремиковци“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №74 по т. 38, обявено на 02.02.2023 г.

39.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17658/1/19.12.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост в село Пасарел, район „Панчарево“.
Докл. Николай Гюров
Решение №75 по т. 39, обявено на 02.02.2023 г.

40.Питане вх.№СОА18-ГР94-5217/18/10.11.2022 г. от Иво Божков – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно постъпил сигнал за нередности спрямо добросъвестен наемател на общински обект.
Отговор по т. 40

41.Питане вх.№ СОА21-ВК66-5886/22.06.2021 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно състоянието на спортните обекти публична общинска собственост на Столична община.
Отговор по т. 41
Приложение № 1 към отговор по т. 41

42.Питане вх.№СОА22-ВК66-11816/11.10.2022 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно увеличение на еднократния купон за ученическо столово хранене в общинските училища на територията на Столична община.
Отговор по т. 42
Приложения

43.Питане вх.№СОА22-ВК66-13678/14.11.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно доклад от кметове райони „Илинден“ и „Надежда“, дарение на 2 броя жилищни имоти.
Отговор по т. 43

44.Питане вх.№СОА22-ГР94-5581/31.10.2022 г. от Иван Таков, Милка Христова и Диана Тонова– общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно Арт акция „Четем за свободата“.
Отговор по т. 44

45.Питане вх.№СОА22-ВК66-15487/16.12.2022 г. от Николай Николов – общински съветник до кмета на район „Нови Искър“ – Даниела Райчева, относно честото спиране на ток в село „Житен“.
Отговор по т. 45

46.Питане вх.№СОА22-ВК66-14632/02.12.2022 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмета на район „Нови Искър“ – Даниела Райчева, относно съмнение за неправомерно придобиване, на основание давностно владение, на имот-частна общинска собственост, от частно лице.
Отговор по т. 46

47.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-907/23.01.2023 г. относно създаване на физически “Център за енергийна ефективност - София“  (ЦЕЕС) на Столична община за подпомагане на собствениците на обекти в многофамилни жилищни сгради по Процедура BG-RRP-4.023 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД".
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Илиев
Решение №76 по т. 47, обявено на 02.02.2023 г.

48.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-897/23.01.2023 г. относно одобряване на проект на договор за съвместна дейност между „Метрополитен“ ЕАД и Регионален исторически музей – София за поддръжка на асансьорни уредби.
Докл. Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение №77 по т. 48, обявено на 02.02.2023 г.
Приложение №1

49.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-618/1/20.01.2023 г. относно избор на член на надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).
Докл. Грети Стефанова
Решение №78 по т. 49, обявено на 02.02.2023 г.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/