ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Столичния общински съвет. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет. За изпълнение на своите задачи постоянните комисии изготвят шестмесечни работни програми.

Постоянните комисии се конституират от Столичния общински съвет с Правилника за организацията и дейността му. Според чл. 43, ал. 1 от Правилника са сформирани 13 постоянни комисии:

Председател: Силвия Тошкова Христова

Председател: Орлин Иванов Алексиев

Председател: Веселин Христов Милев

Председател: Лорита Георгиева Радева

Председател: Орлин Вилхелм Иванов

Председател: Малина Едрева

Председател: Николай Асенов Стойнев

Председател: Михаил Владимиров Владов

Председател: Валя Николчова Чилова

Председател: Иван Илиев Илиев

Председател: Екатерина Евлогиева Йорданова

Председател: Татяна Николова Георгиева

Председател: Ирина Иванова Йорданова

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОСТЪПИЛИ ДОКЛАДИ

 ВРЕМЕННИ КОМИСИИ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Създават се с решение на Столичния общински съвет по конкретни поводи – за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. В своето решение за създаване на временната комисия Столичният общински съвет определя нейните задачи, численост, поименен състав, ръководство, срок на дейност и необходимите финансови средства. Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и след приемане на решение на Общинския съвет.

Временна комисия, съгласно решение № 244, протокол № 10 от 17.03.2016 г. на Столичния общински съвет

Временна комисия за анализ на съществуващите проблеми, свързани с целогодишния достъп до Природен парк "Витоша" на граждани с цел туризъм, отдих и спорт и изработване на предложения и мерки за решаване на тези проблеми

Председател: Елен Стойчев Герджиков