Обратно Заседание № 39 от 23.09.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 39 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
23 септември 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1. Полагане на клетва от общински съветник.
 
2. Избор на председател на Столичния общински съвет.
Решение № 603 по т. 2, обявено на 23.09.2021 г.
 
3. Доклад вх. № СОА21-ВК66-8135/01.09.2021 г. относно одобряване на Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“  АД на 23.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община за 2020 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 604 по т. 3, обявено на 30.09.2021 г.
 
4. Доклад вх. № СОА21-ВК66-7698/16.08.2021 г. относно създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Столична община като делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 605 по т. 4, обявено на 30.09.2021 г.
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 10025/2021 г., 33 св., по описа на АССГ.
Съдебното производство е прекратено с окончателно Определение, постановено по адм. дело № 388/2022 г., шесто отделение на ВАС. Решението на СОС е в сила.
 
5. Доклад вх .№ СОА21-ВК66-8614/16.09.2021 г. относно членство на Столична община чрез ОП „Туризъм“ в международната асоциация Маркетинг на градовете в Европа (European Cities Marketing).
Докл. Ирина Савина
Решение № 606 по т. 5, обявено на 30.09.2021 г.
 
6. Доклад вх. № СОА21-ВК66-6557/12.07.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 02511.4603.37 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Балша, район „Нови Искър – СО за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-37 – „за жилищно строителство“ от кв. 44 и нова улица по о.т.77в – о.т.77г (нова), м. „с. Балша“, район „Нови Искър“ – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 607  по т. 6, обявено на 30.09.2021 г.
 
7. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6558/12.07.2021 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „ж.к. Младост 1“ , район „Младост“ – СО в частта му относно УПИ VІІІ-76 от кв. 3а.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 608 по т. 7, обявено на 30.09.2021 г.
 
8. Доклад вх. № СОА21-ВК66-6559/12.07.2021 г. относно одобряване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ-123 от кв. 74, м. „с. Чепинци” за създаване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХVІ-123 – „за жилищно строителство“ и ХVІІ-123 – „за жилищно строителство“ от кв. 74 и нова задънена улица по о.т.48а – о.т.48б, м. “с. Чепинци“, район „Нови Искър” в обхвата на ПИ с КИ 80409.5993.123 по КККР.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 609 по т. 8, обявено на 30.09.2021 г.
 
9. Доклад вх. № СОА16-ВК08-2207/3/12.07.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Толева махала“, район „Връбница“, в териториален обхват на кв. 20, кв. 20а, кв. 22, кв. 23, кв. 24 (част), кв. 25, кв. 27 (част), кв. 28, кв. 29 (част), кв. 30, кв. 31, с прилежащите улици и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 610 по т. 9, обявено на 30.09.2021 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6781/16.07.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на м. „в.з. Китката“ и м. „с. Кокаляне“ и план за улична регулация (ПУР) на ул. „Слатин дол“, с. Кокаляне, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №611 по т. 10, обявено на 30.09.2021 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6782/16.07.2021 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия и план за застрояване за ПИ с идентификатор 49206.2676.74 по КККР на с. Мрамор, район „Връбница.
Докл.  арх. Здравко Здравков
Решение №612 по т. 11, обявено на 30.09.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6783/16.07.2021 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за уличен водопровод по ул. „Банско шосе“, район “Люлин”.
Докл.  арх. Здравко Здравков
Решение №613 по т. 12, обявено на 30.09.2021 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6791/16.07.2021 г. относно одобряване на проект за изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 14 до о.т. 14в; план за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о.т.14и (нова) до о.т.14л (нова); план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 44063.6221.25 и 44063.6221.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Лозен и план-схеми за техническата инфраструктура, район „Панчарево”.
Докл.  арх. Здравко Здравков
Решение №614 по т. 13, обявено на 30.09.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6792/16.07.2021 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 4“ , район „Младост“-СО в частта му относно УПИ ХІ-186 „за жс“ и УПИ ХІІ-186 „за жс“ от кв. 19 г.
Докл.  арх. Здравко Здравков
Решение №615 по т. 14, обявено на 30.09.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6848/19.07.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план ПУП – ИПУР между о.т.537 и о.т.538 и създаване на нова задънена улица с уширение от о.т. 538а до о.т. 538д; изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VII-„за обслужващи стопански дейности“ и УПИ VIII-„за озеленяване“ за създаване на нови УПИ VII-„за обслужващи стопански дейности“ и УПИ VIII-1543 „за жилищно строителство“ от кв. 53; план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 68134.4329.919 по КККР за създаване на нов УПИ XVI-919 „за ОО и ЖС“ от кв. 53 и план за застрояване (ПЗ) на УПИ VIII-1543 „за жилищно строителство“ от кв. 53, м. в. з. „Горна баня“ (разширение на кв. „Горна баня“), район „Овча купел“ и план - схеми по част „ВиК“ в обхвата на проекта.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №616 по т. 15, обявено на 30.09.2021 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5453/6/27.08.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Княжево”, при граници: ул. „Елша“, ул. „Явор“, ул. „Къпина“, ул. „Витошки бор“, с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура - части „ВиК“, „Електроснабдяване“, „Газоснабдяване“, ПКТП и вертикална планировка в посочения обхват, район „Витоша”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №617 по т. 16, обявено на 30.09.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8086/31.08.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на ул. Нешо Бончев в участъка от ул. „Първа Българска армия“ до бул. „История Славянобългарска“ /ул. „202“/, изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ I, кв. 1, м. „Орландовци – Малашевци“, УПИ I и УПИ II, кв. 22, м. „Задгарова артерия“, УПИ III-529, кв. 1, м. „Софийски централни гробища“ и план-схеми по чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, район „Сердика“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №618 по т. 17, обявено на 30.09.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-7061/5/15.09.2021 г. относно оптимизация на линии от масовия градски транспорт обслужвани от Столичен електротранспорт ЕАД.
Докл. Кристиан Кръстев, Зафир Зарков, Карлос Контрера
Решение №619 по т. 18, обявено на 30.09.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8569/15.09.2021 г. относно експлоатация на нощните автобусни линии N1, N2, N3 и N4 на територията на Столична община във връзка с удължената епидемична обстановка.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №620 по т. 19, обявено на 30.09.2021 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8461/13.09.2021 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център II-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №621 по т. 20, обявено на 30.09.2021 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8462/13.09.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на обект, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен център XVI - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №622 по т. 21, обявено на 30.09.2021 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-306/1/13.09.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №623 по т. 22, обявено на 30.09.2021 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8475/13.09.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №624 по т. 23, обявено на 30.09.2021 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4432/08.06.2020 г. относно изготвяне на проекти за изграждане на монтажни паркинг в софийските квартали.
Докл. Борис Бонев
Решение №625 по т. 24, обявено на 30.09.2021 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10684/1/14.12.2020 г. относно поемане на обслужването на автобусна линия № 22 от „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Борис Бонев
Решение №626 по т. 25, обявено на 30.09.2021 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4837/25.05.2021 г. относно осигуряване на достъп на кметовете на райони и на кметовете на кметства до системата за безхартиено заседание на СОС с оглед упражняване на правото им по чл. 46, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) в заседанията на СОС.
Докл. Методи Лалов, Трайчо Трайков, Георги Илиев, Петко Горанов, Константин Павлов
Решение №627 по т. 26, обявено на 30.09.2021 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА20-ТД26-4918/4/25.08.2021 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Ева Митова
Решение №628 по т. 27, обявено на 30.09.2021 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2038/1/14.06.2021 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещения за ученическо и столово хранене в 35 СУ „Добри Войников“, район „Лозенец“.
Докл. Константин Павлов
Решение №629 по т. 28, обявено на 30.09.2021 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14201/15/16.07.2021 г. относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на част от сграда с идентификатор 68134.1106.327.4. находяща се в СО-район „Красна поляна". ж.к. “Илинден“, бул. „Александър Стамболийски“ №186, кв.56, м. „Разсадника- Бежанци“.
Докл. Иван Чакъров
Решение №630 по т. 29, обявено на 30.09.2021 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9730/2/04.08.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройството на територията.
Докл. Иван Чакъров
Решение №631 по т. 30, обявено на 30.09.2021 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3174/7/25.08.2021 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията , във връзка с изменение плана за регулация за кв. 20, м. „Красна поляна“, район „Красна поляна“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Иван Чакъров
Решение №632 по т. 31, обявено на 30.09.2021 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6277/2/23.08.2021 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда.
Докл. Димитър Димов
Решение №633 по т. 32, обявено на 30.09.2021 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2472/5/04.08.2021 г. относно довършване на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ в обхвата на УПИ XXXVI-71, кв. 8, местност бул. „Цар Борис III з-та и 4-та част“, на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Теодор Петков
Решение №634 по т. 33, обявено на 30.09.2021 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10901/1/19.08.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Теодор Петков
Решение №635 по т. 34, обявено на 30.09.2021 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9714/2/04.08.2021 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ относно УПИ II-526, кв. 13, м. „вилна зона Мало Бучино, 2-ра част“, район „Овча купел“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №636 по т. 35, обявено на 30.09.2021 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9902/1/18.08.2021 г. относно откриване процедура на провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за осъществяване на дейности за ученическо столова и бюфетно хранене за срок до 5 (пет) календарни години, в общинските училища 96. СУ "Л.Н.Толстой" и 27. СУ „Акад. Георги Караславов", по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на CO.
Докл. Милко Младенов
Решение №637 по т. 36, обявено на 30.09.2021 г.
 
37. Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3175/2/04.08.2021 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за сключване на предварителен договор по предложен проект за ПУП-изменение на плана за регулация в обхвата на местност „кв. Суходол“, кв. 46.
Докл. Ангел Стефанов
 
38.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8946/1/19.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на част от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект по одобрени подробни схеми от главния архитект на Столична община.
Докл. Младен Младенов
 
39.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8952/1/19.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на част от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект по одобрени подробни схеми от главния архитект на Столична община.
Докл. Младен Младенов
 
40.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8956/1/19.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на част от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект по одобрени подробни схеми от главния архитект на Столична община.
Докл. Младен Младенов
 
41.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10270/2/23.08.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост.
Докл. Лилия Донкова
 
42.Питане вх.№СОА21-ВК66-4033/26.04.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно взаимоотношения между Общински детски градини и Топлофикация София.
Отговор по т. 42
 
43.Питане вх.№СОА21-ВК66-4034/26.04.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно проблеми с паркирането на ППС в София.
Отговор по т. 43
 
44.Питане вх.№ СОА21-ВК66-5797/18.06.2021 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно интеграция на новата система за електронно таксуване на пътниците в градския транспорт на София в метрото.
 
45.Питане вх. №СОА21-ВК66-2873/24.03.2021 г. от Яна Тодоранова и Методи Лалов– общински съветници до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно нерегламентирано използване на места за паркиране от ПП „Движение за права и свободи“ върху терен публична общинска собственост, намиращ се на ул. „Братя Миладинови“.
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:........
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/
 
 

ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНА ОСТАВКА С ВХ. № СОА21-ГР94-4929/21.09.2021 г., ПОСТЪПИЛА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СОС ОТ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ № 39, НАСРОЧЕНО ЗА 23.09.2021 Г. НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

На основание чл. 65, ал. 2, във вр. с ал. 4 във вр. с чл. 23, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

1. Избор на председател на Столичния общински съвет.
Предлагаме точката да бъде първа в проекта за дневен ред, доколкото е необходимо да бъде избран председател на Столичния общински съвет, който да ръководи заседанието. Съгласно чл. 24, ал. 1, изр. второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация изборът на председател на Столичния общински съвет се осъществява с тайно гласуване.  

С УВАЖЕНИЕ,

ПРОФ.ИВО ПЕТРОВ   (П)
МИЛКА ХРИСТОВА     (П)
БОРИСЛАВ ИВАНОВ  (П)