Обратно Заседание № 32 от 22.04.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 32 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
22 април 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1. Полагане на клетва от общински съветник.
 
2.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2694/5/31.03.2021 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10“ и „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели ФПЧ2, 5 и ПАВ“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №203 по т. 2, обявено на 29.04.2021 г.
 
3. Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-324/8/16.04.2021 г. относно приемане на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 204 по т. 3, обявено на 29.04.2021 г.
Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 към Приложение №1
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 5593/2021 г., по описа на АССГ. Приключило с Определение № 552 от 24.01.2022 г. по адм. дело № 334/2022 г., шесто отделение на ВАС
 
4.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8488/6/14.04.2021 г. относно разрешение за разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №205 по т. 4, обявено на 29.04.2021 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4860/2/01.04.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №206 по т. 5, обявено на 29.04.2021 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3620/15.04.2021 г. относно одобряване на Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ с цел извършването на проучване, което да включва разработването на пътна карта за надграждане на „Топлофикация - София“ ЕАД, конкретни препоръки относно цялостното преустройство на експлоатацията, финансовото състояние и правната и управленска структура на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №207 по т. 6, обявено на 29.04.2021 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА20-ПП00-1/36/13.04.2021 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката с издател Столична община, обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0092-001 от 18.04.2021 г., за проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY – 2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.
Докл. Кристиан Кръстев
Решение №208 по т. 7, обявено на 29.04.2021 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-4011/2/15.04.2021 г. относно приемане на безвъзмездно сервитутно право за реализиране на временен път за осигуряване на достъп до „Научно-технологичен парк“, чрез изграждане на „Улица по северната граница на УПИ I, кв. 10, м. „НПЗ-Изток“, м. „Къро“ и реконструкция на ул. „Йордан Венедиков“.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №209 по т. 8, обявено на 29.04.2021 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2103/02.03.2021 г. относно ПУП – ИПР на м. „Околовръстен път“, м. „Детски град“ и на м. „Отреждане на терен в м. Панчарево-Детски град“ и ПР на ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ и район „Панчарево“ в териториален обхват: трасе на ул. „Михаил Греков“ по приетия ПКТП и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №210 по т. 9, обявено на 29.04.2021 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3099/30.03.2021 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство” на Столична община за 2020 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №211 по т. 10, обявено на 29.04.2021 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА16-ГР94-6684/12/15.04.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на част от м. „ПЗ Илиянци-изток“  и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, ИПУР и ИПР на  кв. 3 в нов кв. 28 и нов кв.27; на кв. 2, в нови кв. 32, кв. 34, кв. 35 и кв. 40, район "Сердика"-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №212 по т. 11, обявено на 29.04.2021 г.
 
12.Доклад вх.№СОА21-ВК66-3658/15.04.2021 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Център за градска мобилност“ ЕАД за погасяване на просрочени задължение.
Докл. Карлос Контрера, Георги Георгиев
Решение №213 по т. 12, обявено на 29.04.2021 г.
 
13.Доклад вх.№СОА21-ВК66-3656/15.04.2021 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения.
Докл. Карлос Контрера, Георги Георгиев
Решение №214 по т. 13, обявено на 29.04.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15565/3/14.04.2021 г. относно намаляване на капитала на „Спортна София - 2000“ ЕАД с непарична вноска, представляващ право на собственост върху недвижим имот, попадащ в парк „Гео Милев“ и предоставяне управлението на имота на Кмета на Столична община чрез Кмета на район „Слатина“ – СО.
Докл. Георги Илиев, Николай Стойнев
Решение №215 по т. 14, обявено на 29.04.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3598/14.04.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение №216 по т. 15, обявено на 29.04.2021 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3600/14.04.2021 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софекострой“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев,  Георги Георгиев,  Карлос Контрера
Решение №217 по т. 16, обявено на 29.04.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3602/14.04.2021 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение №218 по т. 17, обявено на 29.04.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3604/14.04.2021 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на управител на „Географска информационна система - София“ ЕООД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
Решение №219 по т. 18, обявено на 29.04.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3635/15.04.2021 г. относно временно освобождаване от задължението за заплащане на наем, респ. обезщетение от лица – наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Иван Таков
Решение №220 по т. 19, обявено на 29.04.2021 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3605/14.04.2021 г. относно преобразуване чрез промяна на правната форма на „Софинвест“ ЕООД в еднолично акционерно дружество, а именно „Софинвест“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №221 по т. 20, обявено на 29.04.2021 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3601/14.04.2021 г. относно договор за реализиране на необходимите строителни дейности, изразяващи се и/или свързани с довършителни работи и получаване на разрешение за ползване на Подземните паркинги, завършени  в груб строеж с приети конструкции.
Докл. Карлос Контрера, Николай Стойнев, Георги Георгиев
Решение №222 по т. 21, обявено на 29.04.2021 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3506/1/15.04.2021 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2020 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №223 по т. 22, обявено на 29.04.2021 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3176/01.04.2021 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2020 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
Решение №224 по т. 23, обявено на 29.04.2021 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3625/15.04.2021 г. относно приемане на изменения и допълнения в Правилата за работа по Програма „Европа“ на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 759 на СОС от 11.12.2008 г. и допълнение с Решение № 95- от 28.02.2013 г. и Решение № 206 на СОС от 05.04.2018 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
Решение №225 по т. 24, обявено на 29.04.2021 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1180/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център  XXVIII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №226 по т. 25, обявено на 29.04.2021 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-567/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой имунологичен анализатор.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №227 по т. 26, обявено на 29.04.2021 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-18/1/01.04.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран Устав на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №228 по т. 27, обявено на 29.04.2021 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1138/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на съгласие „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №229 по т. 28, обявено на 29.04.2021 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-577/1/01.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център III-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №230 по т. 29, обявено на 29.04.2021 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-589/2/01.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №231 по т. 30, обявено на 29.04.2021 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1200/05.02.2021 г. относно експериментално въвеждане на нова автобусна линия № 173 на обществения транспорт.
Докл. Борис Бонев
Решение №232 по т. 31, обявено на 29.04.2021 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2212/1/31.03.2021 г. относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 121, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на Столичен общински съвет и ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-614/20.06.2005 г. на Главния архитект на София за УПИ X – 1018, кв. 22, м. „Левски – Зона В“.
Докл. Ева Митова
Решение №233 по т. 32, обявено на 29.04.2021 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3101/1/23.03.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нов корпус за две групи към детска градина № 141 „Славейкова поляна“, в УПИ-III „за детска градина“, кв. 148, м. „Лозенец III-та част“.
Докл. Константин Павлов
Решение №234 по т. 33, обявено на 29.04.2021 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3102/1/23.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова двуетажна сграда за музикален и физкултурен салони и една яслена група към детска градина № 193 „Славейче“, в УПИ-V „за детска градина“, кв. 267, м. „Лозенец I-ва част“.
Докл. Константин Павлов
Решение №235 по т. 34, обявено на 29.04.2021 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3251/12/12.04.2021 г. относно предложение за приемане на дарение  под формата на труд, материали и услуга за текущ ремонт по обновяване пространството около църква „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ на бул. „Патриарх Евтимий“, район „Триадица“, гр. София.
Докл. Димитър Божилов
Решение №236 по т. 35, обявено на 29.04.2021 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16657/1/31.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за обслужваща дейност на незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2126 – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Надежда – II част“, улица „Кирил Дрангов“ № 83.
Докл. Димитър Димов
Решение №237 по т. 36, обявено на 29.04.2021 г.
 
37.Питане вх.№СОА21-ВК66-2027/01.03.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно таксите, събирани в Столична община.
 
38.Питане вх.№СОА21-ВК66-2026/01.03.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно контрол върху изразходването на средства по проекти, финансирани от ЕС.
 
39.Питане вх.№СОА21-ВК66-2182/05.03.2021 г. от Методи Лалов– общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно поставени рекламни елементи на оградите на Детска градина № 51 „Щурче“, Детска градина № 153 „Света Троица“ и Детска градина „Илинденче“ в район „Илинден“ .
 
40.Питане вх.№СОА21-ВК66-2405/11.03.2021 г. от Веселин Калановски и Михаил Паргов  – общински съветници до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, доц. д-р Тодор Чобанов и Ивайло Цеков кмет на р-н „Искър“, относно  лошото състояние на училища и училищна инфраструктура в квартал „Дружба“, район Искър.
 
41.Питане вх.№СОА21-ВК66-3397/08.04.2021 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно невъзможност за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Столична община (СО) чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).
 
42.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-27/5/16.04.2021 г. относно паметник на Удроу Уилсън.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, арх. Здравко Здравков
Решение №238 по т. 42, обявено на 29.04.2021 г.
 
43.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-288/18/16.04.2021 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за 2021 г. в изпълнение на Решение № 113 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на СОС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
44.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3777/19.04.2021 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на детско –юношеския спорт за 2021 г., в изпълнение на Решение № 92, по Протокол № 28 от 11.02.2021 г. на СОС.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение №240 по т. 44, обявено на 29.04.2021 г.
 
45.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3734/16.04.2021 г. относно приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за периода януари-септември 2021 година.
Докл. Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №241 по т. 45, обявено на 29.04.2021 г.
 
46.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3728/16.04.2021 г. относно оптимизиране транспортната схема на масовия градски транспорт (МГТ) поради въвеждане на експлоатация на третия лъч на столичното метро.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №242 по т. 46, обявено на 29.04.2021 г.
 
47.Доклад вх.№СОА21-ВК66-3794/19.04.2021 г. относно договори за банков кредит № 866/24.07.2015 и №1029/28.07.2020 г., сключени между „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ ЕАД.
Докл. Карлос Контрера, Георги Георгиев, Николай Стойнев
Решение №243 по т. 47, обявено на 29.04.2021 г.
 
48.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1323/12.02.2020 г. допълнен с вх.№ СОА20-ВК66-1323/2/19.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Карлос Контрера, Георги Георгиев, Дончо Барбалов
Решение №244 по т. 48, обявено на 29.04.2021 г.
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/