Обратно Заседание № 53 от 07.04.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 53 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
07 април 2022 г. (четвъртък), 11:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
 
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2223/1/24.03.2022 г. относно общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2022 г.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №207 по т. 1, обявено на 14.04.2022 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6670/4/17.03.2022 г. относно приемане на План за действие на общинските концесии на Столична община за периода 2022-2027 година и допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 година с обектите включени в Плана.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №208 по т. 2, обявено на 14.04.2022 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-2795/3/22.03.2022 г. относно учредяване възмездно от Държавата в полза на Столична община на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, находящи се в землището на с. Владая, район „Витоша“, във връзка с реализация на проект „Водоснабдяване на с. Владая”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №209 по т. 3, обявено на 14.04.2022 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ДИ02-21/6/24.03.2022 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №210 по т. 4, обявено на 14.04.2022 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5607/44/31.03.2022 г. относно допълване на Решение № 521/23.07.2021 г. на Столичен общински съвет, касаещо проектно предложение „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в София“ по Покана „Образование и грижи в ранна детска възраст“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докл. Албена Атанасова, Мирослав Боршош
Решение №211 по т. 5, обявено на 14.04.2022 г.
 
6.Доклад вх.№СОА22-ВК66-3369/05.04.2022 г. относно издигане на знамето на Република Украйна на административната сграда на Столична община на ул. „Московска“ №33
Докл. Георги Георгиев, Николай Стойнев, Диян Стаматов, Грети Стефанова
Решение №212 по т. 6, обявено на 12.04.2022 г.

Решението е върнато със Заповед № АК-01-14/18.04.2022 г. на Областния управител на област София.
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 4415/2022г. по описа на АССГ, приключило с Определение № 5863/22.07.2022 г.  в полза на СОС. Същото е обжалвано от Областния управител на област София и има образувано адм.дело № 9129/2022 г. на ВАС, Трето отделение, приключило с Определение №9616/31.10.2022 г. в полза на СОС.

7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3275/04.04.2022 г. относно именуване на площадно пространство в р-н „Изгрев" с името „Героите на Украйна".
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Веселин Калановски
Решение №213 по т. 7, обявено на 12.04.2022 г. *
* Решението е върнато със Заповед № АК-01-12/18.04.2022 г. на Областния управител на област София 
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 4417/2022г. по описа на АССГ, приключило с Определение № 6986/12.07.2022г.  по адм.дело № 5774/2022г. на ВАС, Трето отделение.

 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3276/04.04.2022 г. относно именуване на озеленено пространство в р-н „Изгрев” с името площад „Борис Немцов".
Докл. Борислав Бориславов, Малина Едрева, Веселин Калановски
Решение №214 по т. 8, обявено на 12.04.2022 г. *
* Решението е върнато със Заповед № АК-01-13/18.04.2022 г. на Областния управител на област София
 
9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1070/02.02.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 99в - о.т. 99г - о.т. 99д до о.т. 99е; създаване на нова задънена улица от о.т. 200 (нова) - о.т. 201 (нова) - о.т. 202 (нова) - о.т. 203 (нова) - о.т. 204 (нова) - о.т. 205 (нова) - о.т. 206 (нова) - о.т. 207 (нова) - о.т. 208 (нова) - о.т. 209 (нова) - о.т. 210 (нова) - о.т. 211 (нова) - о.т. 212 (нова) - о.т. 213 (нова) - о.т. 214 (нова) до о.т. 215 (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори по КККР 02659.2231.96 и 02659.2231.95, създаване на УПИ XXXIV-96 „за ЖС”, УПИ XXXV-96 „за ЖС”, УПИ XXXVI-95 „за ЖС” и УПИ XXXVII-95 „за ЖС“, кв. 38, м. „кв. Вердикал”, район “Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №215 по т. 9, обявено на 14.04.2022 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2291/09.03.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на м. „Студентски град”, кв. 49а, УПИ II-6372, район „Студентски”-СО, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град“, в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010г. на СОС и свързаното с това изменение на улична регулация (ИПУР) между о.т. 43 и о.т. 104.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №216 по т. 10, обявено на 14.04.2022 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2300/09.03.2022 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) -изменение на плана за улична регулация (ИПУР), план за улична регулация (ПУР) и изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) в квартали 1, 4, 5 и 6 и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, м. „НПЗ Казичене-запад“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №217 по т. 11, обявено на 14.04.2022 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2334/10.03.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)  - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастралeн идентификатор (КИ) 40436.5395.3 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кубратово, район „Нови Искър“ - СО за създаване на нов урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-3-„за жилищно строителство, офис и склад за промишлени стоки“ от нов кв. 40, м. “с. Кубратово“; план за улична регулация (ПУР) за нова улица по нови о.т. 69 - о.т. 200 – о.т.201 – о.т.204, м. “с. Кубратово“, район „Нови Искър“ - СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №218 по т. 12, обявено на 14.04.2022 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2338/10.03.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т.37Б; откриване на част от задънена улица от о.т.37Б (съществуваща)-о.т.37В (нова) до о.т.37Г (съществуваща) и наложеното от това изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXI-2368 за създаване на нов УПИ XXI-2368 ,,за жс“, кв. 4М, м. ,,в. з. Манастира“, район ,,Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №219 по т. 13, обявено на 14.04.2022 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2339/10.03.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с  кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 57011.5527.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Подгумер, район „Нови Искър” за създаване на нови урегулирани поземлени имоти УПИ ХІІ-1-„за жилищно строителство“, УПИ ХІІІ-1-„за жилищно строителство“, УПИ ХІV-1-„за жилищно строителство“ и УПИ ХV-1-„за жилищно строителство“ от кв. 30, м. “с. Подгумер“; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за промяна профила на улица между нови о.т.137а – о.т.137б; ИПУР за отпадане на о.т.120; план за улична регулация (ПУР) за отваряне на нова улица по о.т.137а – о.т.137б – о.т.137в; ПУР за отваряне  на нова улица по  о.т.120а – о.т.120б – о.т.120в; отваряне на пешеходна алея, тангираща северо-западните граници на нови УПИ ХІІІ и УПИ ХV от кв.30, м. “с. Подгумер“, район „Нови Искър” - СO.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №220 по т. 14, обявено на 14.04.2022 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2547/16.03.2022 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 24 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план – регулационен и кадастрален план на м. „НПЗ „Искър-юг”, район „Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №221 по т. 15, обявено на 14.04.2022 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2548/16.03.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 43-о.т. 44 до о.т. 44а за създаване на нова улица от о.т. 43а (нова)-о.т. 43б (нова)-о.т.43в (нова) до о.т. 43г (нова) и наложеното от това изменение регулацията на УПИ V-СНС,314; изменение границите на УПИ XVI-2103, съвместяване на вътрешните регулационни линии с имотните граници на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6966.3757 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица с изключение на частта, попадаща под улица, за образуване на нов УПИ XVI-3757,,за жс“, кв. 4М, м. ,,в.з. Бистрица-Манастира“, район ,,Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №222 по т. 16, обявено на 14.04.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2549/16.03.2022 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация за УПИ XIII-1200,2006,2015, кв. 7, м. „ж.к. Свобода“, район „Надежда”, който не е одобрен с Решение № 587 по протокол № 51 от 24.10.2013 г., т. 11 на СОС поради непредставяне на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №223 по т. 17, обявено на 14.04.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4819/5/17.03.2022 г. относно изменение на плана за улична регулация при кръстовище с о.т.271=179б в частта на ПИ с идентификатор 68134.600.877, изменение на плана за регулация на УПИ IV-879 „за офиси, магазини и складове“, УПИ I-878, 879, 880, 881 и на контактни УПИ II-880 „за офиси, магазини и складове“ и УПИ V-881 „за офиси, магазини и складове“, изменение на плана за застрояване и работен устройствен план на нови УПИ III-878 „за офиси, магазини, складове и гаражи“ и УПИ IV-877, 879 „за жилища, офиси, магазини и гаражи“, кв. 10в, м. „Хаджи Димитър-част”, район „Подуяне”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №224 по т. 18, обявено на 14.04.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-2469/3/31.03.2022 г. относно даване на разрешение на „Спортна София-2000“ ЕАД за сключване на Допълнително споразумение № 7 към Договор  № 7 от 15.10.2014 г. за проектно финансиране, чрез предоставяне на заем, сключен въз основа на Решение № 467 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на Столичен общинска съвет.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №225 по т. 19, обявено на 14.04.2022 г.
 
20.Доклад вх.№СОА22-ВК66-3100/29.03.2022 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Спортно – развлекателен комплекс Корали“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 21.04.2022 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Ваня Тагарева, Радослав Влахов
Решение №226 по т. 20, обявено на 14.04.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2190/07.03.2022 г. относно създаване на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община и Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош
Решение №227 по т. 21, обявено на 14.04.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2483/15.03.2022 г. относно даване на съгласие „Медицински център XXXI“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляващ дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №228 по т. 22, обявено на 14.04.2022 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-12/6/25.03.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център XXV - София“ ЕООД за срок от 3 (три) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №229 по т. 23, обявено на 14.04.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-524/2/25.03.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на част от недвижим имот, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №230 по т. 24, обявено на 14.04.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10101/26.10.2021 г. относно необходимост от възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на подпочвените и повърхностни води на депо за строителни отпадъци кв. “Враждебна”, район “Кремиковци“, Столична община.
Докл. Симеон Ставрев
Решение №231 по т. 25, обявено на 14.04.2022 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10102/26.10.2021 г. относно необходимост от възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на подпочвените води и “езерото” на сметоразтоварище Долни Богров, кв. ”Челопечене”, район “Кремиковци“, Столична община.
Докл. Симеон Ставрев
Решение №232 по т. 26, обявено на 14.04.2022 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-107/06.01.2022 г. относно обособяване на пешеходна зона на пл. “Св. Александър Невски” и части от улиците “Оборище”, “Дунав”, “11-ти Август” “Шипка” и “15-ти Ноември” в карето, заключено между бул. “Цар Освободител”,  бул. “Васил Левски”, ул. “Московска” и ул. “Г. С. Раковски”.
Докл. Борис Бонев
Решение №233 по т. 27, обявено на 14.04.2022 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2507/1/02.03.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене - ученически бюфет в общинско училище на територията на Столична община - район „Средец“, находящи се в сградата на 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №234 по т. 28, обявено на 14.04.2022 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17254/3/22.03.2022 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Бели брези-2007“ върху имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.205.86.1.28 по КККР, с адрес: гр. София, район „Красно село“, жк „Бели брези“, бл. 1, ет. 1.
Докл. Росина Станиславова
Решение №235 по т. 29, обявено на 14.04.2022 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17904/1/07.12.2021 г. и становище № СОА22-ВК66-1315/09.02.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на две реални части от поземлен имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на два преместваеми обекта по одобрена схема от главния архитект на СО.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №236 по т. 30, обявено на 14.04.2022 г.
 

31.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2971/1/22.03.2022 г. относно възмездно прехвърляне на  „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД на правото на собственост върху бетонов фундамент със застроена площ от 5,00 кв.м, с право на строеж и прилежаща сервитутна зона с площ от 14,25кв.м, в общински поземлен имот с идентификатор 68134.1933.9046, съставляващ УПИ ХІІІ – за „Трафопост“, кв. 68, местност „Манастирски ливади-запад“, район „Витоша“.

Докл. Теодор Петков
Решение №237 по т. 31, обявено на 14.04.2022 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5558/5/09.02.2022 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-740, кв.225, м. ,,Гърдова глава“, идентичен с поземлен имот с идентификатор 68134.1937.2272, с площ от 632 кв.м., находящ се в гр. София, район ,,Витоша”, ул. ,,Чукар“ № 28.
Докл. Теодор Петков
Решение №238 по т. 32, обявено на 14.04.2022 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10286/2/07.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.
Докл. Лилия Донкова
Решение №239 по т. 33, обявено на 14.04.2022 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12118/2/14.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на три помещения с обща площ 64 кв. м от едноетажна масивна сграда с идентификатор 68134.8360.591.1, която сграда е частна общинска собственост и се намира в квартал “Ботунец”, улица “Извор” № 14.
Докл. Лилия Донкова
Решение №240 по т. 34, обявено на 14.04.2022 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12528/2/21.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на  обособени части от имоти, публична общинска собственост, находящи се в административната сграда на район “Кремиковци” и в сградата на здравната служба, находяща се на ул. „Радивоя“, за поставяне на вендинг автомати за топли напитки и захарни изделия.
Докл. Лилия Донкова
Решение №241 по т. 35, обявено на 14.04.2022 г.
 

36.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-720/8/15.02.2022 г. относно поставяне на паметник на Георги С. Раковски.

Докл. Малина Едрева
Решение №242 по т. 36, обявено на 14.04.2022 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1301/2/31.03.2022 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение „Базирана платформа за управление на бедствия за интегрирано намаляване и подобрение на риска с адаптация към екстремни климатични явления“ (TALOS) по Програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №243 по т. 37, обявено на 14.04.2022 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2977/25.03.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда – разширение за 4 групи на Детска ясла № 41 в район „Люлин“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №244 по т. 38, обявено на 14.04.2022 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3166/31.03.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда – разширение за 4 групи на Детска ясла № 46 в район „Лозенец“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №245 по т. 39, обявено на 14.04.2022 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3167/31.03.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда – разширение за 4 групи на Детска ясла № 45 в район „Лозенец“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №246 по т. 40, обявено на 14.04.2022 г.
 
41.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3108/29.03.2022 г. относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2021 г., проект на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2022 г. и проект за изменение на Решение №664 по Протокол №41 от 12.10.2017 г.
Докл. Ирина Савина, Екатерина Йорданова
Решение №247 по т. 41, обявено на 14.04.2022 г.
 
42.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3353/05.04.2022 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Запад“ ЕАД.
Докл. Група общински съветници
Решение №248 по т. 42, обявено на 12.04.2022 г.
 
43.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3351/05.04.2022 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Север“ ЕАД.
Докл. Група общински съветници
Решение №249 по т. 43, обявено на 12.04.2022 г.
 
44.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3352/05.04.2022 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Група общински съветници
Решение №250 по т. 44, обявено на 12.04.2022 г.
 
45.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3350/05.04.2022 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Юг“ ЕАД.
Докл. Група общински съветници
Решение №251 по т. 45, обявено на 12.04.2022 г.
 
46.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3386/05.04.2022 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Докл. Група общински съветници
Решение №252 по т. 46, обявено на 12.04.2022 г.
 
47.Доклад вх.№СОА22-МЦ29-156/1/05.04.2022 г. относно даване на съгласие за изпълнение на парични задължения на „Медицински център  XVI - София“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение №253 по т. 47, обявено на 12.04.2022 г.
 
48.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11699/09.12.2021 г. относно програма „Навън“ за 2022 г., Направление 1 - "Площадка "Мавзолей": Разполагане на временна художествена инсталация „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош
Решение №254 по т. 48, обявено на 14.04.2022 г.
 
49.Доклад вх.№ СОА18-ТД26-10452/74/04.04.2022 г. относно Процедура по придобиване от Столична община (СО) на части от поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 68134.2824.468 и с идентификатор 68134.2824.469 по действащите  кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  (КККР) – собственост на физически лица – попадащи в улица по действащ план за регулация и застрояване на м. „НПЗ „Орион“ и съседни жилищни територии – част север“.
Докл. Младен Младенов
Решение №255 по т. 49, обявено на 14.04.2022 г.
 
50.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11210/13/04.04.2022 г. относно изменение на т. I от Решение № 689 по Протокол № 41 от 14.10.2021г. на Столичен общински съвет за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим  имот, публична общинска  собственост, а именно ученически бюфет, находящ се в 160 ОУ „Кирил и Методий“- с. Чепинци, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №256 по т. 50, обявено на 14.04.2022 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/